Translations into English:

  • high-grade   
    (adjv   )
  • high-quality   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Markowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

wysokogatunkowy papier bezdrzewny niepowlekanyuncoated woodfree fine paper

Example sentences with "wysokogatunkowy", translation memory

add example
TRADYCYJNE WYRAŻENIA WIN WYSOKOGATUNKOWYCHTRADITIONAL EXPRESSIONS OF QUALITY WINES
Początkowo spółka Arjowiggins zaliczała graficzną kalkę techniczną do rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnegoInitially, Arjowiggins considered graphic tracing paper to belong to the market for premium fine paper
Fabryka ta wytwarza papier bezkalkowy oraz różne specjalistyczne rodzaje papieru, w tym wysokogatunkowy niepowlekany papier bezdrzewny do ilustracji i do użytku biurowego, a także powlekany papier bezdrzewny do zastosowania w druku cyfrowym (papier do drukarek atramentowychThe plant in Düren produces carbonless paper and various specialty papers including premium uncoated wood-free papers used for image and office uses as well as coated wood-free papers for digital applications (inkjet paper
Stal węglowa wysokogatunkowa i stal stopowaALLOY STEEL AND HIGH CARBON STEEL: **
Sektor produkcji win wysokogatunkowych (certyfikaty doc i docgQuality wine production (doc and docg
Strony uczestniczące w koncentracji zajmują się produkcją wysokogatunkowego papieru ozdobnegoThe parties to the concentration are active in the production of premium fine paper
Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 2 i mogą zostać dostosowane do produkcji zarówno tradycyjnych , twardych serów , jak i bardziej miękkich odmian , które mogą być oferowane w formie plastrów ( Schnittkäse ) w wysokogatunkowych opakowaniach .EU Rural Review N ° 2 as well as softer varieties suitable for premium packaging in slices ( Schnittkäse ) .
Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionachQuality wines produced in specified regions
Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionachQuality wines produced in specific regions
Wspólnota zgadza się przyznać derogację określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, dotyczącego całkowitej alkoholometrycznej zawartości procentowej wyższej niż ‧ % vol. niektórym wysokogatunkowym winom pochodzącym z Rumunii oznaczonychThe Community agrees to give the derogation mentioned in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, regarding the overall alcohometric percentage higher than ‧ % vol. to certain high quality wines originating in Romania designated by
rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego o zakresie geograficznym obejmującym EOGpremium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead as with a geographical EEA-wide scope
Jeśli chodzi o definicję rynku geograficznego, strona zgłaszająca oświadczyła, że zasięg rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, a także wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOGConcerning the geographic market definition the notifying party submitted that the market for premium fine paper as well as of premium letterhead paper is EEA-wide
rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowegopremium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead
Ponieważ nie pojawiły się żadne wątpliwości dotyczące naruszenia zasad konkurencji na żadnym z wymienionych potencjalnych rynków produktowych tj. na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani na podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego (niezależnie od przyjętej definicji tego podrynku), kwestia dokładnej definicji rynku może pozostać otwartaAs no competition concerns arise on any of these potential markets i.e. premium fine paper or its sub-division premium letterhead paper (regardless of the definition of the latter), the precise market definition can be left open
Oznacza to wdrożenie szeregu środków w celu zapewnienia lokalnej, wysokogatunkowej produkcji rolnej wysokiej jakości środków spożywczych, włączając mleko, owoce i warzywa, oraz ich rozdziału między osoby o niskich dochodach.This means implementing a range of measures to ensure local and high-quality agricultural production of high-quality foodstuffs, including milk, fruit and vegetables, and their distribution to people on low incomes.
Jednak wbrew swojej wstępnej ocenie, Komisja stwierdza, że planowana koncentracja nie zakłóci w stopniu znaczącym efektywnej konkurencji na rynkach kalki technicznej (przemysłowej), kalki technicznej (graficznej) oraz wysokogatunkowego papieru ozdobnego i jest zatem zgodna ze wspólnym rynkiem i z Porozumieniem EOGContrary to its preliminary assessment, the Commission states for graphic tracing paper, industrial tracing paper and premium fine paper that the concentration does not significantly impede effective competition on the relevant markets and is thus compatible with the common market and the EEA Agreement
Wina wysokogatunkowe psr opisane poprzez wyrażenieQuality wines psr described by the expression
Strona zgłaszająca uważa, że wszystkie rodzaje papieru wysokogatunkowego, łącznie z papierem firmowym i kalką techniczną należą do szerszego rynku produktowego obejmującego standardowy papier ozdobny i wysokogatunkowy papier ozdobnyThe notifying party considers that all types of premium fine paper, including letterhead and tracing paper, belong to the larger product market of fine paper which comprises standard fine paper and premium fine paper
Niektórzy respondenci biorący udział w badaniu rynku zwrócili uwagę na istnienie podrynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, obejmującego wysokogatunkowy papier firmowySome of the respondents to the market investigation pointed to the existence of a sub-segment of the market of premium fine paper, consisting of premium letterhead paper
Na potencjalnym rynku wysokogatunkowego papieru firmowego łączny udział w rynku w każdym wypadku utrzymywałby się na poziomie poniżej ‧ %, przy wielu silnych konkurentach działających w omawianych sektorachIn a potential market for premium letterhead the combined market share would in any event be below ‧ % with a number of viable competitors active in these segments
Perspektywy, o których mowa w planie restrukturyzacji stanowią umiarkowanie optymistyczną wizję rozwoju rynku win, który nie przewiduje kryzysu popytu na wina wysokogatunkowe produkowane na ograniczonych obszarach geograficznychIts future prospects in the context of the restructuring reveal a moderately optimistic view of developments in the wine market, anticipating no slump in the demand for high-quality wines produced in restricted geographical areas
DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLOMETRYCZNEJ NIEKTÓRYCH WYSOKOGATUNKOWYCH WIN RUMUŃSKICH PRZYWOŻONYCH DO WSPÓLNOTYDECLARATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY REGARDING THE ALCOHOMETRIC PERCENTAGE OF CERTAIN ROMANIAN WINES OF HIGH QUALITY, IMPORTED INTO THE COMMUNITY
Wysokogatunkowe wina musujące z napisemThe quality sparkling wines bearing the inscription
Biorąc pod uwagę ogólny rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego obejmujący EOG (wyłączając kalkę techniczną), udział w rynku spółki Arjowiggins w ‧ r. wyniósł [‧-‧] % w ujęciu ilościowymAssuming an EEA-wide market for premium fine paper in general (tracing paper excluded), Arjowiggins’ market share in ‧ was [‧-‧] % by volume
Oznaczenia terminów podanych w nawiasach są dozwolone tylko na warunkach przewidzianych w regułach szczegółowych dla danych win wysokogatunkowych psr i w regułach wspólnotowychIndication of the terms in brackets will be allowed only under the conditions provided for by the specific rules for the quality wines psr in question and by Community rules
Showing page 1. Found 45 sentences matching phrase "wysokogatunkowy".Found in 0.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.