Translations into English:

  • mutual learning   
  • mutual teaching   

Example sentences with "wzajemne uczenie się", translation memory

add example
gromadzenia i rozpowszechniania porównywalnych jakościowych i ilościowych danych i informacji na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa pacjentów w celu ułatwienia wzajemnego uczenia się oraz dostarczenia informacji niezbędnych do ustalania priorytetów, tak aby wspierać państwa członkowskie w informowaniu społeczeństwa w przyszłości o odnośnych wskaźnikachto gather and share comparable data and information on patient safety outcomes in terms of type and number to facilitate mutual learning and inform priority setting, with a view to helping Member States to share relevant indicators with the public in the future
Załączniki do podręcznika wy - jaśniają , w jaki sposób środki polityki można przełożyć na projekty i odwrotnie , a także jak osoby odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityki mo gą angażować się w proces wzajemnego uczenia , dążąc do poprawy swoich osiągnięć w zakresie integracji .The Annexes to the Handbook explain how policies can be translated into projects and vice-versa as well as how policy-makers and practitioner s can engage in mutual learning in order to improve their integration performance .
Wzajemne uczenie się: kluczowym elementem niniejszych ram współpracy jest wzajemne uczenie sięMutual learning: Mutual learning is a key element in this framework of cooperation
Wzajemne uczenie się i dobre praktykiMutual learning and good practice
wzajemnemu monitorowaniu osiągnięć na zasadzie dobrowolnej między poszczególnymi krajami, na zasadzie partnerskiego uczenia się lub wzajemnej ocenymutual monitoring of developments on a voluntary basis between individual countries, by peer-learning or peer-review
Jako główny partner otwartej metody koordynacji w polityce społecznej Komisja pomaga w ustalaniu i promowaniu przejrzystych priorytetów polityki, zapewnia ramy monitorowania i ułatwia wzajemne uczenie się.As a key partner in the social open method of coordination, the Commission helps to identify and promote clear policy priorities, provides a monitoring framework and facilitates mutual learning.
Po trzecie, również w ramach tej otwartej formy koordynacji, państwa członkowskie wykazały silne polityczne zobowiązanie do wymiany informacji i wzajemnego uczenia się.Thirdly, also within this open form of coordination, the Member States have shown strong political commitment to an exchange of information and learning from each other.
Ramy odniesienia powinny pomoc podnieść jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększyć przejrzystość i spójność działań podejmowanych przez państwa członkowskie w tej dziedzinie, a przez to promować wzajemne zaufanie, mobilność pracowników i osób uczących się oraz uczenie się przez całe życieThe framework should contribute to quality improvement in VET and to increased transparency of, and consistency in, VET policy developments between Member States, thereby promoting mutual trust, mobility of workers and learners, and lifelong learning
POTWIERDZAJĄ, że chociaż odpowiedzialność za organizację systemów kształcenia i szkoleń, za przekazywane treści oraz za osiągnięcie celu ‧.‧ programu prac Edukacja i szkolenie ‧ spoczywa na poszczególnych państwach członkowskich i że chociaż w wielu państwach członkowskich szkoły cieszą się znaczną autonomią, to w sprostaniu wspólnym wyzwaniom przydatna może się okazać współpraca europejska, a zwłaszcza zastosowanie otwartej metody koordynacji, która przewiduje opracowanie wspólnych zasad i celów oraz wspólnych inicjatyw, takich jak uczenie się w grupach koleżeńskich, wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań oraz wzajemna obserwacjaREAFFIRM that, while responsibility for the organisation and content of education and training systems and the achievement of objective ‧.‧ of the Education and Training ‧ work programme rests with individual Member States, and while schools in many Member States enjoy a considerable degree of autonomy, European cooperation has a useful role to play in helping the Member States to meet common challenges, particularly by means of the open method of coordination, which involves the development of common principles and goals, as well as joint initiatives such as peer learning activities, the exchange of experience and good practice and mutual monitoring
Wyzwaniom związanym z efektywnym rozwojem i realizacją polityki ochrony środowiska w ramach szóstego wspólnotowego programu działań na rzecz środowiska można stawić czoła jedynie udzielając wsparcia dla działań oraz projektów o charakterze demonstracyjnym lub dotyczącym najlepszych praktyk, których celem jest rozwój i realizacja wspólnotowej polityki ochrony środowiska, a także poprzez demonstrację innowacyjnych podejść dotyczących kierunków polityki, demonstrację innowacyjnych technologii, metod i instrumentów, konsolidację bazy wiedzy, tworzenie potencjału wdrożeniowego, wspieranie dobrych rządów, propagowanie współpracy w ramach sieci, wzajemne uczenie się i wymianę najlepszych praktyk oraz doskonaląc rozpowszechnianie informacji, zwiększanie świadomości i komunikacjęThe challenge of effective policy development and implementation under the ‧th EAP can be met only through support for best practice or demonstration measures and projects for the development or implementation of Community environmental policy; demonstration of innovative policy approaches, technologies, methods and instruments; consolidating the knowledge base; building implementation capacity; fostering good governance, promoting networking, mutual learning and the exchange of best practice; and improved dissemination of information, awareness-raising and communication
Powinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
Wspólnota może ułatwić wymiany ponadnarodowe, wzajemne uczenie się i tworzenie sieci oraz nadać rozmach współpracy w zakresie polityki na rzecz innowacjiThe Community is able to facilitate trans-national exchanges, mutual learning and networking and can drive cooperation on innovation policy
Działania te przyczynią się – przez uczenie się od siebie i wzajemne przeglądy – do opracowania bardziej skutecznych polityk krajowych i regionalnych, zachęcą do podejmowania uzgodnionych lub wspólnych inicjatyw między grupami państw i regionów zainteresowanych dziedzinami implikującymi silny wymiar ponadnarodowy lub spill-over i tam, gdzie będzie to wskazane, wskażą kwestie wymagające uzupełniającego i wzajemnie wzmacniającego działania na poziomie Wspólnoty i państw członkowskichThey will: contribute to the development of more effective national and regional policies through mutual learning and peer-review; encourage concerted or joint initiatives between groups of countries and regions interested in areas involving a strong trans-national dimension or spill-over; and where appropriate, identify issues requiring complementary and mutually reinforcing action at Community and Member States’ level
kładzie nacisk na potrzebę dalszej poprawy w nauczaniu języków, na przykład w części COMENIUS programu uczenia się przez całe życie; zauważa ponadto trudności- jakich w niektórych państwach członkowskich doświadczają w szczególności osoby, których językiem ojczystym jest angielski- z utrzymywaniem przy opanowywaniu innych języków europejskich wystarczającego zainteresowania i motywacji, prowadzących do wzmocnienia poziomu wzajemnego zrozumienia i empatii w Europie; w tym kontekście nauka języków narodów sąsiadujących jest szczególnie ważnaInsists on the need for continued improvement in the provision of language teaching, for example within the Comenius section of the Lifelong Learning Programme; recognises furthermore that it is difficult, in some Member States, in particular for those whose mother tongue is English, to maintain sufficient interest and motivation in becoming proficient in other European languages, thus underpinning the level of mutual understanding and empathy across Europe; in this connection learning the languages of neighbouring peoples is especially important
organizowanie wymiany poglądów na temat polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych sposobów podejścia oraz promocję wzajemnego uczenia się w kontekście strategii ochrony socjalnej i integracji społecznejorganising exchanges on policies, good practice and innovative approaches and promoting mutual learning in the context of the social protection and inclusion strategy
„ Platforma wzajemnego kształcenia dla regionów ” ( MLP ) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej ( DG ds . Przedsiębiorstw , DG ds . Badań Naukowych i DG ds . Polityki Regionalnej ) oraz Komitetu Regionów mająca na celu umożliwienie wszystkim regionom korzystania ze zwiększonych inwestycji na badania i innowacje oraz wzmocnienie ich konkurencyjności poprzez mechanizm „ interaktywnego uczenia się ” .The mutual learning platform is a joint initiative of the European Commission ( Enterprise and Industry DG , Research DG and Regional Policy DG ) and the Committee of the Regions which aims to enable all regions to benefit from increased investments in research and innovation and make them more co mpetitive through a mechanism for ‘ interactive learning ’ .
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, w którym to zaleceniu zaapelowano do państw członkowskich o dopilnowanie, by każdy obywatel posiadał kompetencje kluczowe pozwalające mu łatwo dostosowywać się do ewoluującego świata o licznych wzajemnych powiązaniachThe Recommendation of the European Parliament and the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning, which calls on Member States to ensure that each citizen has the key competences to adapt flexibly to a changing world in which everything is highly interconnected
Niemniej jednak Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w dziedzinie popierania wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.Nevertheless, the Commission works with Member States to foster mutual learning and exchanges of good practice.
organizowanie wymiany polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promowanie wzajemnego uczenia się w kontekście EESorganising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the EES
Pomoc techniczna obejmuje również wymianę doświadczeń, podnoszenie świadomości społecznej, seminaria, tworzenie sieci i wzajemną weryfikację, które mają służyć określaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk, zachęcaniu do wzajemnego uczenia się oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu poszerzenia zakresu oddziaływania polityki oraz udziału EFS w realizacji celów Unii w odniesieniu do zatrudnienia i integracji społecznejTechnical assistance also includes exchanges of experience, awareness-raising activities, seminars, networking and peer reviews serving to identify and disseminate good practice and encourage mutual learning and transnational and inter-regional cooperation with the aim of enhancing the policy dimension and contribution of the ESF to the Union objectives in relation to employment and social inclusion
Kluczowym elementem strategii realizowanej od 1997 roku była rola wzajemnego uczenia się w procesie poszukiwania rozwiązania wspólnego problemu w obszarze zatrudnienia.A key element of the strategy in place since 1997 has been the role of mutual learning in the search for a solution to shared problems in the employment area.
organizację wymiany polityk, najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promocję wzajemnego uczenia się w kontekście ochrony socjalnej i strategii integracji społecznejorganising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the social protection and inclusion strategy
Wzajemne uczenie się: współpracę europejską w wyżej wspomnianych obszarach priorytetowych można realizować takimi sposobami, jak partnerskie uczenie się, konferencje i seminaria, fora lub grupy ekspertów wysokiego szczebla, panele, studia i analizy oraz współpraca oparta na narzędziach internetowych – w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stronMutual learning: European cooperation in the aforementioned priority areas can be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level fora or expert groups, panels, studies and analyses and web-based cooperation and, where appropriate, with the involvement of relevant stakeholders
Ulepszanie metod współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza przez zwiększanie skuteczności wzajemnego uczenia się oraz przez korzystanie z jego efektów w strategiach krajowychimproving European cooperation arrangements in the field of VET, in particular by increasing the efficiency of peer learning activities and capitalising on their results in terms of national policies
Cedefop udziela porad i informacji, przeprowadza badania i analizy oraz stymuluje współpracę i wzajemne uczenie się na szczeblu europejskimCedefop provides advice, research, analysis, information and stimulates European cooperation and mutual learning
Showing page 1. Found 956017 sentences matching phrase "wzajemne uczenie się".Found in 220.953 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.