Translations into English:

  • mutual learning   
  • mutual teaching   

Example sentences with "wzajemne uczenie się", translation memory

add example
Załączniki do podręcznika wy - jaśniają , w jaki sposób środki polityki można przełożyć na projekty i odwrotnie , a także jak osoby odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityki mo gą angażować się w proces wzajemnego uczenia , dążąc do poprawy swoich osiągnięć w zakresie integracji .The Annexes to the Handbook explain how policies can be translated into projects and vice-versa as well as how policy-makers and practitioner s can engage in mutual learning in order to improve their integration performance .
Przywiązuje duże znaczenie do wyników współpracy państw członkowskich w ramach programu prac Edukacja i szkolenie ‧, z zadowoleniem przyjmując w szczególności działania związane z wzajemnym uczeniem się (peer learning), umożliwiające na zasadzie dobrowolności pogłębiony proces wzajemnego uczenia się, i w tym kontekście wyraża podziękowanie członkom grupy ds. wzajemnego uczenia się Dostęp do edukacji i integracja społeczna (Peer Learning Cluster on Access and Social Inclusion) za ich działaniaconsiders the results of cooperation between the Member States under the programme Education and Training ‧ to be very important, particularly welcomes the implementation of peer learning measures, which allow an intense process of voluntary mutual learning, and thanks the members of the Peer Learning Cluster on Access and Social Inclusion for its work in this area
W ‧ roku państwa członkowskie stworzyły europejską sieć na rzecz rozwoju polityk w zakresie poradnictwa przez całe życie (ELGPN) obejmującą przedstawicieli każdego państwa członkowskiego, które zdecydowało się do niej przystąpić; sieć ta daje państwom członkowskim większe możliwości wzajemnego uczenia się i współpracy na rzecz opracowywania polityk, systemów i praktyk w zakresie poradnictwa przez całe życiein ‧, the Member States set up a European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), comprising representatives of each Member State which chooses to participate, thus increasing the opportunities for Member States to learn from one another and to cooperate on developing policies, systems and practices in the field of lifelong guidance
Organizowanie wymiany strategii, najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promowanie wzajemnego uczenia się na poziomie regionalnym, państwowym, transnarodowym i UEOrganisation of exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promotion of mutual learning at regional, national, transnational and EU level
zachęca władze oświatowe do aktywnej współpracy na rzecz wzajemnego uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej oraz zawodów, które odpowiadają normom określonym przez państwa członkowskie; uważa, że zasadnicze znaczenie ma pełne wykorzystanie przez państwa członkowskie europejskiej struktury kwalifikacji oraz ich odpowiednia reakcja na nadchodzące inicjatywy w zakresie europejskiego systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym, tak aby klasyfikacja poziomów krajowego systemu edukacji i programu Uczenie się przez całe życie umożliwiała pracownikom mobilnym kontynuowanie szkolenia; popiera zaangażowanie Komisji na rzecz rozwoju systemu Europass, dzięki któremu zdobyte kwalifikacje stają się bardziej czytelne dla pracodawców; podkreśla znaczenie służb EuraxessEncourages educational authorities to work together pro-actively on the mutual recognition of qualifications- gained from formal, informal and non-formal education- and professions which correspond to the standards set by Member States; considers it crucial that Member States make full use of the EQF and give appropriate follow-up to forthcoming initiatives on the European Credit system for Vocational Education and Training, so that classification in the levels of the national educational system and of the Lifelong Learning programme allows mobile workers to continue their training; endorses the Commission's commitment to developing Europass in order to make qualifications more readable for employers; stresses the value of the Euraxess Services
Otwarta metoda koordynacji (OMK) w dziedzinie społecznej zapewnia ramy dla reformy systemów ochrony socjalnej państw członkowskich UE w oparciu o wymianę polityk i wzajemne uczenie się.The open method of coordination (OMC) in the social field provides a framework for EU Member States to reform their social protection systems on the basis of policy exchanges and mutual learning.
W jej skład wchodzą krajowi decydenci i eksperci zajmujący się wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk.It comprises national policy makers and experts on the basis of mutual learning and the exchange of good practices.
Wzajemne uczenie się: współpracę europejską w wyżej wspomnianych obszarach priorytetowych można realizować takimi sposobami, jak partnerskie uczenie się, konferencje i seminaria, fora lub grupy ekspertów wysokiego szczebla, panele, studia i analizy oraz współpraca oparta na narzędziach internetowych – w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stronMutual learning: European cooperation in the aforementioned priority areas can be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level fora or expert groups, panels, studies and analyses and web-based cooperation and, where appropriate, with the involvement of relevant stakeholders
POTWIERDZAJĄ, że chociaż odpowiedzialność za organizację systemów kształcenia i szkoleń, za przekazywane treści oraz za osiągnięcie celu ‧.‧ programu prac Edukacja i szkolenie ‧ spoczywa na poszczególnych państwach członkowskich i że chociaż w wielu państwach członkowskich szkoły cieszą się znaczną autonomią, to w sprostaniu wspólnym wyzwaniom przydatna może się okazać współpraca europejska, a zwłaszcza zastosowanie otwartej metody koordynacji, która przewiduje opracowanie wspólnych zasad i celów oraz wspólnych inicjatyw, takich jak uczenie się w grupach koleżeńskich, wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań oraz wzajemna obserwacjaREAFFIRM that, while responsibility for the organisation and content of education and training systems and the achievement of objective ‧.‧ of the Education and Training ‧ work programme rests with individual Member States, and while schools in many Member States enjoy a considerable degree of autonomy, European cooperation has a useful role to play in helping the Member States to meet common challenges, particularly by means of the open method of coordination, which involves the development of common principles and goals, as well as joint initiatives such as peer learning activities, the exchange of experience and good practice and mutual monitoring
Takie wzajemne uczenie się jest bardzo istotne dla promowania obywatelstwa europejskiego i udanego procesu integracjiMutual learning of this kind is an essential measure for promoting European citizenship and for a successful integration process
zwraca uwagę na fakt, iż państwa członkowskie powinny promować sprawdzone wzorce postępowania i programy mobilności przewidujące wzajemne uczenie się, finansowane z Funduszu Spójności UE, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powinny wymieniać się nimiDraws attention to the fact that Member States should promote and exchange good practice and mutual learning schemes for mobility actions, financed by the cohesion fund, and especially the European Social Fund
Pojawia się więc kwestia koordynacji działań i tutaj sprawozdanie pani Badii i Cutchet proponuje ciekawe rozwiązanie, mianowicie otwartą metodę koordynacji, czyli - sprowadzając zagadnienie na grunt praktyczny - wzajemne uczenie się państw na przykładach tych, którym udało się rozwiązać dane problemy w najlepszy sposób.The question of coordination of policies arises here, and Mrs Badia i Cutchet's report proposes an interesting solution, the Open Method of Coordination or, talking in practical terms, the mutual learning of countries from each other based on the examples of those who have managed to solve particular problems in the best way.
organizację wymiany polityk, najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promocję wzajemnego uczenia się w kontekście ochrony socjalnej i strategii integracji społecznejorganising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the social protection and inclusion strategy
Wspólnota może ułatwić wymiany ponadnarodowe, wzajemne uczenie się i tworzenie sieci oraz nadać rozmach współpracy w zakresie polityki na rzecz innowacjiThe Community is able to facilitate trans-national exchanges, mutual learning and networking and can drive cooperation on innovation policy
Samooceny i następujące po nich międzynarodowe zewnętrzne przeglądy nie są ani inspekcją, ani audytem, lecz mechanizmem wzajemnego uczenia się, który dopuszcza różne podejścia do organizacji i praktyk właściwego organu regulacyjnego, uwzględniając jednocześnie uwarunkowania regulacyjne, techniczne i polityczne państwa członkowskiego, które przyczyniają się do zapewnienia silnego systemu bezpieczeństwa jądrowegoThe self-assessments followed by international peer reviews are neither an inspection nor an audit, but a mutual learning mechanism that accepts different approaches to the organisation and practices of a competent regulatory authority, while considering regulatory, technical and policy issues of a Member State that contribute to ensuring a strong nuclear safety regime
„ Platforma wzajemnego kształcenia dla regionów ” ( MLP ) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej ( DG ds . Przedsiębiorstw , DG ds . Badań Naukowych i DG ds . Polityki Regionalnej ) oraz Komitetu Regionów mająca na celu umożliwienie wszystkim regionom korzystania ze zwiększonych inwestycji na badania i innowacje oraz wzmocnienie ich konkurencyjności poprzez mechanizm „ interaktywnego uczenia się ” .The mutual learning platform is a joint initiative of the European Commission ( Enterprise and Industry DG , Research DG and Regional Policy DG ) and the Committee of the Regions which aims to enable all regions to benefit from increased investments in research and innovation and make them more co mpetitive through a mechanism for ‘ interactive learning ’ .
podkreśla, że zgodnie z ww. zaleceniem nr ‧ celem edukacji medialnej musi być zapewnienie obywatelom sposobów krytycznej interpretacji i korzystania ze stale rosnącej ilości przekazywanych im informacji; uważa, że dzięki temu procesowi uczenia się obywatele będą umieli formułować przekazy i wybierać najwłaściwsze media dla wzajemnej komunikacji, a przez to w pełni korzystać ze swoich praw w zakresie wolności informacji i wypowiedziMaintains that the purpose of media education must be, as is laid down in the abovementioned Recommendation Rec ‧, to provide citizens with the means of bringing critical interpretation to bear on, and utilising, the ever growing volume of information being imparted to them; considers that this learning process will thus enable citizens to formulate messages and select the most appropriate media for communicating them, and hence to exercise their rights to the full where freedom of information and expression is concerned
zachęcały do uczenia się i popularyzacji języków europejskich nowatorskimi środkami- takimi jak: cyfrowe technologie komunikacyjne i uczenie się na odległość- oraz metodami opartymi np. na wzajemnym rozumieniu się ludzi mówiącymi pokrewnymi językamiencourage the learning and dissemination of European languages, by making use of innovative tools such as digital communication technology and distance learning and approaches such as those based on the intercomprehension of related languages
Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, przedstawia ono bowiem trafną analizę bieżącej sytuacji związanej z unijnymi funduszami, wskazując na dziedziny, w których dotychczas wydano 93,4 miliarda euro, proponuje rekomendacje i wylicza obszary, w których możliwa jest poprawa, przyczynia się do zaradzenia kryzysowi gospodarczemu i finansowemu i promuje najlepsze praktyki oraz wzajemne uczenie się na szczeblu regionalnym.I am voting in favour of this report as it sets out an accurate analysis of the current state of Union funds by demonstrating the areas in which, up until now, EUR 93.4 million has been spent, suggests recommendations and areas for improvement, contributes to resolving the economic and financial crisis, and promotes best practices and mutual learning at regional level.
organizowanie wymiany poglądów na temat polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych sposobów podejścia oraz promowanie wzajemnego uczenia się w kontekście ESZorganising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the EES
Stosowały wszelkie dostępne instrumenty, takie jak instrumenty stanowiące część otwartej metody koordynacji, program uczenia się przez całe życie, siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz Europejski Fundusz Społeczny, w celu upowszechniania- przy użyciu zintegrowanego podejścia- opartych na doświadczeniu informacji na temat strategii kształcenia nauczycieli, dalszych inicjatyw na rzecz wzajemnego uczenia się, innowacyjnych projektów w zakresie kształcenia nauczycieli, a także mobilności nauczycieli, osób kształcących nauczycieli oraz osób przygotowujących się do zawodu nauczycielaUse all available instruments, such as those forming part of the open method of coordination, the Lifelong Learning Programme, the ‧th Framework Programme for Research and Technological Development and the European Social Fund, to promote- using an integrated approach- evidence-based knowledge relevant to teacher education policies, further initiatives on mutual learning, innovative teacher education projects and the mobility of teachers, teacher educators and student teachers
Komisja wspiera, w szczególności, wymianę doświadczeń, działalność mającą na celu podnoszenie świadomości, seminaria, tworzenie sieci oraz oceny porównawcze służące określaniu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk oraz zachęcaniu do wzajemnego uczenia się, oraz transnarodowej i międzyregionalnej współpracy w celu wzmocnienia aspektu związanego z polityką i wkładu EFS w cele Wspólnoty związane z zatrudnieniem i integracją społecznąThe Commission shall promote, in particular, exchanges of experience, awareness-raising activities, seminars, networking and peer reviews serving to identify and disseminate good practice and encourage mutual learning and transnational and interregional cooperation with the aim of enhancing the policy dimension and contribution of the ESF to the Community objectives in relation to employment and social inclusion
Wzajemne uczenie się i dobre praktykiMutual learning and good practice
Propagowały i wspierały instrumenty wzajemnego uczenia się, badania międzydyscyplinarne mające na celu opracowanie analitycznych ram opartych na praktycznych dokonaniach, wymianę wiedzy i najlepszych wzorców, np. w ramach seminariów na wysokim szczeblu lub spotkań grup eksperckich zajmujących się problematyką sportu i włączenia społecznego, a także troszczyły się o to, by wyniki tych działań były skutecznie rozpowszechniane i znalazły odzwierciedlenie w praktycepromote and support mutual learning instruments, cross-disciplinary research aiming at an analytical evidence-based framework, and the exchange of knowledge and best practices, for instance through high-level seminars or meetings of expert groups on issues relating to sport and social inclusion, and ensure that the results of such activities are effectively disseminated and connected to practice
Dorośli mają liczne różnorodne doświadczenia życiowe, a swój proces uczenia się wzbogacają poprzez uczestnictwo, kiedy przejmują odpowiedzialność za ten proces, czują się akceptowani, zaangażowani i wspierani w środowisku nauczania charakteryzującym się wzajemnym szacunkiemAdults have many and varied life experiences, their learning is enriched when they are involved, show self-responsibility in learning, and feel accepted, engaged, and supported in mutually respectful learning environments
Showing page 1. Found 956017 sentences matching phrase "wzajemne uczenie się".Found in 77.479 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.