Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
inne korzyści związane z przeniesieniem zakładu, a zwłaszcza korzyści wynikające z usprawnienia, przy okazji przeniesienia, stosowanej technologii i zysków księgowych wynikających z lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładuany other gains connected with the transfer of the plant, notably gains resulting from an improvement, on the occasion of the transfer, in the technology used and accounting gains associated with better use of the plant
Podsumowując, rynek energii elektrycznej na Sardynii doświadcza złożonych trudności (z których część charakterystyczna jest jednak dla całości Włoch), które można podsumować w następujący sposób: wysokie ceny, znaczny stopień koncentracji na rynku, siła rynkowa operatorów dominujących, nadwyżka zdolności produkcyjnych w segmencie wysokokosztowym, względna niewydolność zakładów produkujących energię, które stają się przestarzałe, brak dostępu do infrastruktury gazu ziemnego i ograniczona przepustowość gazociągu międzysystemowegoIn conclusion, the electricity market in Sardinia exhibits a combination of problems (some of which are, however, common to the rest of Italy) which can be summarised as follows: high prices, a high degree of concentration of the market, dominant operators’ market power, excess generation capacity in the high cost-segment, relative inefficiency of generating plants which are becoming obsolete, lack of access to natural gas infrastructure, and insufficient interconnection
Beneficjentem pomocy byłaby spółka Ford Craiova, rumuński producent samochodów, który przejął zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwo prowadzone uprzednio przez spółki SC Automobile Craiova SA i SC Daewoo Automobile SA RomaniaBeneficiary of the aid would be Romanian vehicles manufacturer Ford Craiova that took over the production facilities and the business formerly operated by SC Automobile Craiova SA and SC Daewoo Automobile SA Romania
wspieranie budowy centrów logistycznych związanych z kolejami (terminale logistyczne można byłoby w większym stopniu wykorzystywać jako magazyny dystrybucyjne, które obecnie są zazwyczaj przedłużeniem zakładów produkcyjnychsupporting the construction of logistics centres that are connected to the railways. (Logistics terminals could increasingly serve as distribution warehouses, which are mostly an extension of production plants at the moment
Wprowadzenie nie na rynku pracy ( zakłady produkcyjne na tym obszarze są małe – lub wręcz maleńkie – i działają przeważnie w sektorze rolniczym ) .( the production facilities in the area are small or minuscule in size and operate mostly in the agricultural sector ) .
Oba zakłady produkcyjne realizują cały proces produkcji modułów słonecznych, od płytek, poprzez ogniwa, aż do gotowych modułówBoth production facilities cover the complete production chain for solar modules, starting from wafers, via cells to modules
W tym zakresie należy zauważyć, że ceny MSG są negocjowane na poziomie globalnym z dużymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami, które mają swoje zakłady produkcyjne we Wspólnocie i poza niąIn this respect it is noted that MSG prices are negotiated globally with large international firms with production facilities inside and outside the Community
Gdyby umowa w sprawie wolnego handlu również obejmowała produkty hodowli zwierząt, znacząca część producentów węgierskich przeniosłaby swoje zakłady produkcyjne na Ukrainę, jedynie 100 km od obecnych lokalizacji, i mogliby nadal prowadzić konkurencyjną produkcję po niezwykle niskich kosztach.If the free trade agreement also covered animal husbandry products, a significant proportion of Hungarian producers would relocate their production plants to Ukraine, barely 100 km from the current sites, and could continue competitive production at extraordinarily low cost.
Jednak nie zmienia to faktu, że zaprzestanie stosowania środka antydumpingowego spowoduje zamknięcie jednego lub większej liczby zakładów produkcyjnychIt cannot, however, be ruled out that the effects of a discontinuation of an anti-dumping measure will provoke the closure of one or more of the production plants
Wręcz przeciwnie, gdyby przemysł wspólnotowy znalazł się w niepewnej sytuacji i w ostateczności zamknął zakłady produkcyjne we Wspólnocie, użytkownicy zostaliby pozbawieni istotnego źródła podaży, które zapewnia szybką obsługę i dostawę, zwłaszcza w szczytowym okresie sezonuOn the contrary, should the Community industry be put in a precarious situation and eventually close production facilities in the Community, users would be deprived of an important source of supply, which ensures rapid service and delivery time especially during the peak season
W ten sposób poprzez wpisanie do odpowiednich wykazów- zarządzanych przez właściwy organ kontrolny- producentów, działek uprawnych, przetwórców i zakładów konfekcjonujących, zagwarantowane jest odtworzenie historii produktu (od początku do końca łańcucha produkcyjnegoIn this way, and through registration of producers, plots of cultivation land, processors and packagers on special lists maintained by the regulatory body, the traceability of the product (from one end of the production chain to the other in both directions) is guaranteed
Adres zakładu(-ów) produkcyjnego(-ychAddress(es) of assembly plant(s
W istocie jeden z nich – SK Chemicals – uruchomił zakład produkcyjny w obrębie Wspólnoty i jest prawdopodobne, że zmniejszy poziom swojego wywozu z Republiki KoreiIndeed one of them, SK Chemicals, had set up a production plant within the Community and is more likely to decrease its exports from the Republic of Korea
W przypadku nowych lub przebudowanych zakładów produkcyjnych pomiary prowadzone są w oparciu o przynajmniej ‧ kolejnych dni pracy zakładuIn case of a new or a rebuilt production plant, the measurements shall be based on at least ‧ subsequent days of stable running of the plant
Jednakże, właściwe władze mogą udzielać zezwolenia na czasowe wykorzystanie zakładu przetwórczego kategorii ‧ do przetwarzania surowca kategorii ‧ lub ‧, w przypadkach gdy rozległy wybuch epidemii chorobowej lub inne nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności prowadzą do braku wolnych mocy produkcyjnych w zakładzie przetwórczym kategorii ‧ lubHowever, the competent authority may authorise the temporary use of a Category ‧ processing plant for the processing of Category ‧ or Category ‧ material when a widespread outbreak of an epizootic disease or other extraordinary and unforeseeable circumstances lead to a lack of capacity at a Category ‧ or Category ‧ processing plant
Zgodnie z pkt ‧.‧ wytycznych KPR z ‧ r. nowa inwestycja definiowana jest jako inwestycja w środki trwałe związana z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu bądź rozpoczęciem nowej działalności, która pociąga za sobą fundamentalną zmianę produktu lub procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie (poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizacjęAccording to point ‧.‧ of RAG ‧, initial investment is defined as an investment in fixed capital relating to the setting-up of a new establishment, the extension of an existing establishment or the starting-up of an activity involving a fundamental change in the product or production process of an existing establishment (through rationalisation, diversification or modernisation
Co więcej, należy zauważyć, iż nawet po ogłoszeniu zamknięcia zakładu, ogólna zdolność produkcyjna przemysłu wspólnotowego będzie nadal wyższa od popytu wspólnotowego podczas OD, a pozostali producenci mają zamiar inwestować w swoje zdolności produkcyjne, aby zapewnić wystarczające dostawy na rynku WspólnotyMoreover, it should be noted that even after the announced plant closure, the overall Community industry's production capacity will still be larger than the Community demand during the IP, and that it is the intention of the remaining producers to invest in their production capacities in order to further guarantee a sufficient supply on the Community market
Jak wspomniano powyżej, nie udało się uzyskać danych dotyczących działań dwóch producentów wspólnotowych, którzy posiadają zakłady produkcyjne na rynku wspólnotowymFurther, as mentioned above, it was not possible to obtain data with regard to the activities of two Community producers which have manufacturing facilities in the Community market
W przypadku wszystkich pozostałych procesów barwienia, gdzie barwniki metalokompleksowe stanowią część receptury barwnika, do oczyszczalni ścieków (na terenie zakładu produkcyjnego lub poza nim) odprowadza się mniej niż ‧ % każdego z tych stosowanych barwników metalokompleksowych (wsad do procesuIn case of all other dyeing processes, where metal complex dyes are part of the dye recipe, less than ‧ % of each of those metal complex dyes applied (input to the process) shall be discharged to waste water treatment (whether on-site or off-site
Działalność grupy Constantia w zakresie surowych i powlekanych płyt wiórowych jest prowadzona w dwóch zakładach produkcyjnych położonych stosunkowo niedaleko od siebie: Fundermax w Neudörfl/St. Veit (Austria) i Falco w Szombathely (WęgryThe raw and coated particle board business of Constantia is carried out at two production sites situated relatively close to each other: Fundermax in Neudörfl/St. Veit (Austria) and Falco in Szombately (Hungary
W przypadku włókien wiskozowych emisja cynku uwalnianego z zakładu produkcyjnego do wody, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza ‧,‧ g/kgFor viscose fibres, the emission to water of zinc from the production site, expressed as an annual average, shall not exceed ‧,‧ g/kg
Wspomniana zainteresowana strona twierdziła również, że pierwsze produkty podobne wytworzone w zakładzie produkcyjnym przemysłu wspólnotowego pojawiły się na rynku w okolicach kwietnia ‧ rThe said interested party further alleged that the first like products manufactured in the facility of the Community industry reached the market some time in April
Niemniej wzrost ten należy postrzegać w kontekście całkowitej produkcji wspólnotowej, która dotkliwie odczuła zamknięcia licznych zakładów o zdolności produkcyjnej przekraczającej ‧ tonHowever, this has to be considered in the context of the total Community production which was hit by the closure of a number of companies having a production capacity of more than ‧ tonnes
Gorzelnie, zarówno przemysłowe jak i stanowiące część przedsiębiorstwa rolnego, potrzebują tego okresu, aby dopasować swoje struktury produkcji do wolnego rynku i przestawić swój zakład na inną działalność produkcyjnąThe distilleries, whether industrial or part of a farm, needed the time to adjust their production structures to the open market or to convert their operations to other types of production
Showing page 1. Found 29843 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 6.865 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.