Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
Uwzględniając fakt, iż prace nad utworzeniem drugiego zakładu produkcyjnego rozpoczęły się w ciągu trzech miesięcy od daty uruchomienia w pierwszym zakładzie produkcji przeznaczonej na sprzedaż, Komisja uznała, iż pomimo argumentów przedstawionych przez Niemcy, dotyczących fizycznego oddzielenia obu zakładów produkcyjnych i braku pomiędzy nimi funkcjonalnego powiązania, chodzi w istocie o jedno przedsiębiorstwo posiadające dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane na sąsiednich działkach oraz produkujące ten sam produkt w oparciu o tę samą technologięIn this context the Commission concluded that, notwithstanding the arguments of the German authorities about the physical separation of the two plants, and the lack of functional links between them, the simple fact remained that there is one single company, having two production plants, built on physically adjacent land, producing the same product using the same technology, in a scenario where work begun on the second plant within three months of the start of commercial production of the first plant
W przypadku dzierżawy zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa produkującego skrobię, państwo członkowskie zmniejsza subkwotę przysługującą przedsiębiorstwu oferującemu zakład produkcyjny do wydzierżawienia i przyznaje część, o jaką subkwota została zmniejszona, przedsiębiorstwu, które wynajmuje zakład produkcyjny, aby produkować w nim skrobięIn the event of the lease of a factory belonging to a starch-producing undertaking, the Member State shall reduce the subquota of the undertaking which offers the factory for rent and shall allocate the portion by which the subquota was reduced to the undertaking which rents the factory in order to produce starch in it
Stosunkowo niski wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wynikał z wielu zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach, a mianowicie z selektywnego zamykania zakładów przez producentów w USA w celu utrzymania niskiego stanu zapasów, ze zwiększenia mocy produkcyjnych (Dow Chemical zwiększył ostatnio swe moce o ‧ ton, natomiast jeden z amerykańskich producentów eksportujących, którzy nie współpracowali w postępowaniu – o ‧ ton) oraz ze skutków huraganów Gustav i Ike dla niektórych zakładów produkcyjnych lub zakładów produkujących surowceThe relatively low capacity utilisation rate was a consequence of a number of incidents that took place during the recent years, namely the selective shut-downs that US producers did in order to keep their inventories low, the implementation of their capacity expansions (Dow Chemical’s last expansion by ‧ tonnes and one of the non-cooperating US exporting producer’s last expansion of ‧ tonnes) and the impact of hurricanes Gustav and Ike on certain production facilities or some raw materials production facilities respectively
W przypadku przeniesienia własności zakładu produkcyjnego skrobi, państwo członkowskie dokonuje zmniejszenia subkwoty przysługującej producentowi dokonującemu przeniesienia praw własności zakładu produkcyjnego i zwiększa subkwotę producenta lub producentów skrobi dokonujących zakupu przedmiotowego zakładu produkcyjnego o taką samą ilość, o jaką została zmniejszona, proporcjonalnie do wielkości przejętej produkcjiIn the event of the transfer of ownership of a starch factory, the Member State shall reduce the subquota of the undertaking transferring ownership of the factory and increase the subquota of the starch-producing undertaking or undertakings purchasing the factory in question by the quantity deducted, in proportion to the production absorbed
Francuskie i irlandzkie zakłady produkcyjne korzystają z podobnego zwolnienia, niemiecki zakład wykorzystuje gaz ziemny, który również jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego, a zakłady produkcyjne w Hiszpanii i Grecji nie konkurują w istotnym zakresie z zakładem zlokalizowanym na Sardynii, ponieważ znaczna część ich produkcji jest wykorzystywana w pobliskiej hucie aluminium, natomiast pozostałą część stanowi w głównej mierze tlenek glinu przeznaczony do zastosowań chemicznych, stanowiący odrębny rynekThe French and Irish plants benefit from a similar exemption, the German plant uses natural gas that is also exempted from excise duties and the plants in Spain and Greece do not compete with the Sardinian plant to a significant extent, as the major part of their production is used in an adjacent aluminium smelter and the remaining part consists principally of chemical grade alumina which is a separate market
Proszę określić rodzaj projektu oraz wskazać, czy dotyczy on nowego zakładu czy też rozbudowy istniejącego zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadniczej zmiany dotyczącej całości procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycia przez niezależnego inwestora środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpiłSpecify the type of the project and whether it is a new establishment; the extension of an existing establishment; diversification of the output of an establishment into new, additional products; a fundamental change in the overall production process of an existing establishment; or the acquisition of capital assets directly linked to an establishment by an independent investor which has closed or which would have closed had it not been purchased
Były to inwestycje restytucyjne dotyczące zakładów produkcyjnych i urządzeń w zakładach produkcyjnych raczej niż inwestycje w nową infrastrukturę produkcyjnąThese were replacement investments in plant and machinery rather than investments in new production facilities
Zaprzestanie produkcji furoaldehydu w jednym zakładzie produkcyjnym w ‧ r. nie jest odzwierciedlone w powyższych liczbach ilustrujących zdolności produkcyjne, ponieważ firma nadal uważa ten zakład za część swojej zdolności produkcyjnej, tzn. produkcja może zostać w razie konieczności wznowiona w krótkim okresie czasuThe cessation of furfuraldehyde production in one production plant in ‧ is not reflected in the above capacity figures, because the company still considers this plant as part of their production capacity, i.e. the production can be restarted within a short period if necessary
Jeżeli jednak dostawca tworzy nowe moce produkcyjne konkretnie powiązane z działalnością konkretnego nabywcy, na przykład przedsiębiorstwo produkujące metalowe puszki, które tworzy nowe moce produkcyjne do produkcji puszek na terenie zakładu pakującego żywność w puszki lub blisko tego zakładu należącego do producenta żywności, te moce produkcyjne mogą być uzasadnione ekonomicznie jedynie w przypadku produkcji dla tego właśnie klienta, wówczas inwestycja będzie uważana za związaną z konkretną umowąHowever, where a supplier creates new capacity specifically linked to the operations of a particular buyer, for instance a company producing metal cans which creates new capacity to produce cans on the premises of or next to the canning facility of a food producer, this new capacity may only be economically viable when producing for this particular customer, in which case the investment would be considered to be relationship-specific
Jeżeli jednak dostawca tworzy nowe moce produkcyjne konkretnie powiązane z działalnością konkretnego nabywcy, na przykład spółka produkująca metalowe puszki, która tworzy nowe moce produkcyjne do produkcji puszek na terenie zakładu pakującego żywność w puszki lub blisko tego zakładu należącego do producenta żywności, te moce produkcyjne mogą być uzasadnione ekonomicznie jedynie w przypadku produkcji dla tego właśnie klienta, kiedy to inwestycja będzie uważana za związaną z konkretną umowąHowever, where a supplier creates new capacity specifically linked to the operations of a particular buyer, for instance a company producing metal cans which creates new capacity to produce cans on the premises of or next to the canning facility of a food producer, this new capacity may only be economically viable when producing for this particular customer, in which case the investment would be considered to be relationship-specific
W związku z powyższą analizą Komisja stwierdza, że pomoc chroniąca FSO przed upadłością i utrzymująca spółkę na rynku, na którym panuje nadwyżka zdolności produkcyjnych, wywrze negatywny wpływ na konkurentów FSO – zakłady produkcyjne ubiegające się o produkcję tego samego modelu, zakłady produkcyjne wytwarzające konkurencyjne modele oraz producentów samochodów wytwarzających konkurencyjne modeleThe Commission concludes from the foregoing analysis that the aid keeping FSO alive on a market suffering from overcapacity will negatively affect FSO’s competitors: production plants bidding for construction of the same model, production plants producing competing models and car manufacturers producing competing models
We wniosku o zatwierdzenie przedsiębiorstwo podaje swoją nazwę, adres, zdolności produkcyjne cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, a w odpowiednim przypadku- liczbę zakładów produkcyjnych działających w państwie członkowskim, podając adres i zdolność produkcyjną każdego z tych zakładówIn its application for approval, the undertaking shall communicate its name and address, its sugar, isoglucose or inulin syrup production capacity and, where appropriate, the number of production sites in the Member State with the address and production capacity of each site
Uwzględniając uwagi władz polskich przedstawione w motywie ‧, Komisja uważa, że należy uwzględnić skutki zwiększenia mocy produkcyjnych, które umożliwił projekt, zgodnie ze zgłoszeniem, oraz że nie można uwzględnić zmniejszenia mocy produkcyjnych pozostałych zakładów produkcyjnych w EOG, jeżeli takie zmniejszenie mocy produkcyjnych nie jest częścią projektu inwestycyjnego, dla którego zgłoszono pomoc, i tym samym przyznanie pomocy nie ma na nie wpływuHaving regard to the comments of the Polish authorities presented in recital ‧, the Commission considers that it is necessary to take into account the effects of the increase of production capacity made possible by the project, as notified, and that reductions in capacity at other production facilities within the EEA cannot be taken into account if such reductions in production capacity do not form part of the investment project for which the aid was notified and are thus not affected by the granting of the aid
Rodzaj projektu (założenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładuType of project (setting-up of a new establishment, extension of existing establishment, diversification of the output of an establishment into new additional products or a fundamental change in the overall production process of an existing establishment
W celu ustalenia wielkości kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy na przeniesienie lokalizacji zakładów, Komisja weźmie pod uwagę przychód ze sprzedaży lub najmu opuszczonego zakładu lub terenu, rekompensatę zapłaconą w wypadku wywłaszczenia i koszty związane z nabyciem terenu lub budową bądź nabyciem nowego zakładu o takiej samej mocy produkcyjnej jak zakład opuszczonyIn order to determine the amount of eligible costs in the case of relocation aid, the Commission will take into account the yield from the sale or renting of the plant or land abandoned, the compensation paid in the event of expropriation and the costs connected with the purchase of land or the construction or purchase of new plant of the same capacity as the plant abandoned
inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, luban investment in tangible and/or intangible assets relating to the setting-up of a new establishment, the extension of an existing establishment, diversification of the output of an establishment into new additional products or a fundamental change in the overall production process of an existing establishment; or
W lipcu ‧ r. władze Rumunii oficjalnie powiadomiły Komisję, że od wejścia w życie decyzji ‧/‧/WE zamknięto pięć zakładów wymienionych w załączniku I do tej decyzji, jeden zakład wymieniony w załączniku ‧ do tej decyzji zaprzestał przetwarzania mleka surowego spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE na odrębnych liniach produkcyjnych i powinien zostać przeniesiony do załącznika ‧ do decyzji, pięć zakładów wymienionych w załączniku ‧ do decyzji zostało dopuszczonych do handlu wewnątrzunijnego, jeden zakład dodano, a jeden zamkniętoIn July ‧ the Romanian authorities officially informed the Commission, that, since the entry into force of Decision ‧/‧/EC, five establishments in Annex I to that Decision were closed and one has been approved, one establishment in Annex ‧ to that Decision has given up processing compliant and non-compliant raw milk on separate production lines and should be transferred to Annex ‧ of the Decision, five establishments in Annex ‧ to the Decision have been approved for intra-Union trade, one has been added and one establishment was closed
Wpis do wykazu lub wykazów, przewidzianych w ust. ‧, rzeźni, zakładu rozbioru, zakładu zaangażowanego w wytwarzanie produktów mięsnych lub chłodni położonych poza rzeźnią, zakładem rozbioru lub zakładem produkcyjnym można dokonać jedynie w przypadku gdy znajdują się one w jednym z państw trzecich lub ich części, wymienionych w wykazie określonym w art. ‧ ust. ‧, i jeżeli otrzymały urzędowe zezwolenie na dokonywanie wywozu do Wspólnoty przez właściwe władze państwa trzeciegoA slaughterhouse, a cutting plant, establishment engaged in the production of meat products or a cold store situated outside a slaughterhouse, cutting plant or production plant may not appear on the list or lists provided for in paragraph ‧ unless it is situated in one of the third countries or parts thereof on the list referred to in Article ‧ and if it has, in addition, been officially approved for exports to the Community by the competent authorities of the third country
inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; luban investment in material and immaterial assets relating to the setting-up of a new establishment, the extension of an existing establishment, diversification of the output of an establishment into new additional products or a fundamental change in the overall production process of an existing establishment; or
Niemniej jednak do wytwarzania płynnej masy jajowej lub produktów jajczarskich można używać jaj pękniętych, jeżeli zakład produkcyjny lub zakład pakujący dostarczą je bezpośrednio do zakładu zatwierdzonego do celów wytwarzania płynnej masy jajowej lub do zakładu przetwórczego, gdzie muszą zostać jak najszybciej wybiteHowever, cracked eggs may be used for the manufacture of liquid egg or egg products if the establishment of production or a packing centre delivers them directly to an establishment approved for the manufacture of liquid egg or a processing establishment, where they must be broken as soon as possible
Rodzaj projektu (utworzenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładuType of project (setting-up of a new establishment, extension of existing establishment, diversification of output of existing establishment into new, additional products, fundamental change in the overall production process of an existing establishment
Showing page 1. Found 28915 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 5.471 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.