Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
Niektóre zainteresowane strony stwierdziły, iż zamknięcie włoskiego zakładu spowoduje zmniejszenie ogólnej zdolności produkcyjnej przemysłu wspólnotowego w zakresie produktu objętego postępowaniem, wywołując tym samym niedobory na rynku WspólnotySome interested parties claimed that the closure of the Italian plant would decrease the Community industry's overall production capacity of the product concerned, thus possibly resulting in shortages on the Community market
Jeden zakład jest upoważniony do odbioru i przetwarzania mleka surowego spełniającego lub niespełniającego wymagań UE na dwóch całkowicie odrębnych liniach produkcyjnychOne establishment is allowed to receive and process compliant and non-compliant raw milk in two fully separated lines
Numer identyfikacyjny placówki Zakład produkcyjnyApproval number of establishments Manufacturing plant
Wprowadzenie nie na rynku pracy ( zakłady produkcyjne na tym obszarze są małe – lub wręcz maleńkie – i działają przeważnie w sektorze rolniczym ) .( the production facilities in the area are small or minuscule in size and operate mostly in the agricultural sector ) .
Uprawniony organ, który udzielił homologacji typu, może w każdej chwili sprawdzić metody kontroli zgodności stosowane w stosunku do każdego zakładu produkcyjnegoThe competent authority which has granted type approval may at any time verify the conformity control methods applicable to each production unit
Bośnia i Hercegowina przedstawia program restrukturyzacji, który jest powiązany z procesem ogólnej racjonalizacji, w tym likwidowania nieefektywnych zakładów produkcyjnychthe country presents a restructuring programme that is linked to a global rationalisation which includes the closing of inefficient capacity
Organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w każdym zakładzie produkcyjnymThe authority which has granted type approval may at any time verify the conformity control methods applied in each production facility
Każda partia surowca i dodatków dostarczanych do zakładu opatrzona jest numerem identyfikacyjnym, który umieszczony jest na dokumentach produkcyjnych oraz na samych materiałachAn identification number is attached to each item of raw and ancillary material delivered to the plant, and this is indicated on both the production documents and the materials themselves
Zakład produkcyjnyManufacturing plant
Analiza zużycia energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym Orion Electric Poland w Ostaszewie oraz możliwości jej redukcji.an analysis of electricity consumption and electricity generation capacity at the orion electric poland manufacturing plant in ostaszewo
Niniejsza europejska aprobata techniczna nie może być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniżeli tym wskazanym na stronie ‧, lub zakładom produkcyjnym innym niż te/wskazane na stronie ‧/ustanowionym w związku z niniejszą europejską aprobatą techniczną (niepotrzebne skreślićThis European Technical Approval is not to be transferred to manufacturers or agents of manufacturers other than those indicated on page ‧, or manufacturing plants other than those/indicated on page ‧/laid down in the context of this European Technical Approval (delete as appropriate
Ustalono jednak, że producent eksportujący nabył zakłady produkcyjne podczas OD w ‧ r. i przez przynajmniej część OD był ich prawnym właścicielemHowever, it was verified that the exporting producer purchased the production facilities during the IP in ‧ and was at least during part of the IP the legal owner of the production facilities
Należy dalej stosować środki wspierające uprawy trzciny cukrowej i jej bezpośrednie przetwarzanie na rolniczy rum oraz syrop cukrowy, ponieważ stabilizują one dostawę trzciny do destylarni, które mogą dzięki temu planować i racjonalnie inwestować w zakłady produkcyjne. Środki te zwiększają także zyski plantatorów trzciny cukrowej, zachęcają ich do polepszania metod uprawy, zachęcają do zwiększenia wydajności i dostarczania trzciny o wyższej jakościThe measures to support the cultivation of sugar cane and its direct processing into agricultural rum and sugar syrup should be continued because these measures are helping to ensure continued deliveries of cane to distilleries, which can thus plan and rationalise investments in their production facilities, and because they help improve the incomes of cane growers and encourage them to improve their production methods to ensure higher yields and deliver better quality cane
Projekt inwestycyjny obejmuje wszystkie trwałe inwestycje w zakładzie produkcyjnym w okresie trzech latA single investment project includes all the fixed investments on a production site in a period of three years
roczny czas działania jednostki produkcyjnej i całkowity czas działania zakładuannual process unit operating time and total plant operating time
Przypomina się, że w okresie dochodzenia, przemysł wspólnotowy rozbudował swoje zakłady produkcyjne, założył jeden nowy zakład na terenie Wspólnoty i przygotował plany budowy kolejnego zakładu we WspólnocieIt is recalled that during the review investigation period, the Community industry expanded its production facilities, set up one new factory within the Community and prepared plans for setting up of a further new facility in the Community
Przypomina się, że przemysł wspólnotowy składa się z jednego producenta, posiadającego zakłady produkcyjne w Austrii, którego rentowność znacznie spadła w badanym okresie, co w konsekwencji wpłynęło negatywnie na poziom zatrudnienia i inwestycjiIt is recalled that the Community industry consists of one producer, with production facilities in Austria, whose profitability deteriorated significantly during the period considered, with a consequent negative impact on employment and investment levels
Stąd wypływa konieczność aktualizowania minimalnych wymagań w odniesieniu do kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzyma się pewne zwierzęta gospodarskieTherefore it is necessary to update the minimum requirements for the inspection of production sites on which animals are kept for farming purposes
Moce produkcyjne Sovello‧ (‧ MWp) wynikają z mocy [...] opracowanego na potrzeby tego zakładuThey further inform that the capacity of the Sovello‧ plant (‧ MWp) was in fact determined by the capacity of the [...] specifically developed for this plant
z istniejących zakładów produkcyjnych stosujących proces chlorowaniafrom existing industrial establishments using the chlorine process
Jednostka notyfikowana ma dostęp, dla celów prób i weryfikacji, do zakładów produkcyjnych, miejsc montażu i instalowania, a także, w miarę potrzeb, do obiektów prefabrykacji i przeprowadzania prób, w celu wykonywania swych zadań, zgodnie ze specyfikacją TSIThe notified body shall have entrance for testing and verification purposes to production workshops, locations of assembly and installations, and where appropriate, prefabrication and testing facilities in order to carry out its tasks as provided for in the TSI
ilości, w jakich określona substancja czynna lub określony pestycyd jest dostarczany zakładom produkcyjnym lub hurtownikom w Unii Europejskiejthe quantities in which a given active substance or a given pesticide is supplied to processing firms or wholesalers in the European Union
kontrola oznacza kontrolę prowadzoną przez właściwy organ w zakładzie produkcyjnym, w którym w tym czasie trzymane są zwierzęta, zgodnie z przepisami jednej z dyrektyw, o których mowa w art. ‧ lit. ainspection means a check which is carried out by the competent authority on a production site where animals are kept at the time of the check in accordance with one of the Directives referred to in Article ‧(a
Ważne jest też, abyśmy wprowadzili kontrole - kontrole w zakładach produkcyjnych, kontrole prowadzone niezależnie i autonomicznie - oraz abyśmy zapobiegli zalaniu rynku przez zapasy wadliwych produktów i wynikającym z tego szkodom.It is also important that we introduce controls - controls at production sites, controls carried out independently and autonomously - and that we prevent these stocks of faulty products from flooding the market and doing more harm.
Showing page 1. Found 29843 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 4.057 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.