Translations into English:

  • marine pollution   
    []
     
    Any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

zanieczyszczenie morzamarine pollution; sea pollution
zanieczyszczenie morza ze źródeł lądowychland-based marine pollution

Example sentences with "zanieczyszczenie mórz", translation memory

add example
Komisję wspomaga Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) ustanowiony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniającego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki [‧] (KomitetThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) set up by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships [‧] (Committee
Umowa ta wypełnia lukę, jeśli chodzi o Północno-Wschodni Atlantyk, w międzynarodowych działaniach odnoszących się do przypadkowego zanieczyszczenia mórz, gdzie Morze Bałtyckie, Morze Północne i Morze Śródziemne są już objęte wielostronnymi porozumieniami o współpracy na wypadek przypadkowego zanieczyszczenia mórzWhereas that Agreement fills a gap, as far as the north-east Atlantic is concerned, in international action relating to accidental marine pollution, the Baltic Sea, the North Sea and the Mediterranean Sea being already covered by multilateral agreements for cooperation in case of accidental marine pollution
Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Bezpieczeństwa na Morzu i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki ustanowiony na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniającego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki[‧], zwanego dalejThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships established by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ concerning the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships, hereinafter referred to as
Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSSThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November
Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r., ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
„‧. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSSThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
„‧. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________ *The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSSThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
opracowano kilka konwencji i projektów konwencji mających na celu ochronę międzynarodowych cieków wodnych i środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem, w tym Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz ze źródeł lądowych, projekt konwencji o ochronie Renu przed zanieczyszczeniem chemicznym oraz projekt europejskiej konwencji o ochronie międzynarodowych cieków wodnych przed zanieczyszczeniemWhereas several conventions or draft conventions, including the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources, the draft Convention for the protection of the Rhine against chemical pollution and the draft European Convention for the protection of international watercourses against pollution, are designed to protect international watercourses and the marine environment from pollution
wzywa do ograniczenia przeładunku oleju i innego rodzaju toksycznego ładunku wyłącznie do ściśle wyznaczonych stref pod nadzorem, ułatwiając w ten sposób określenie odpowiedzialności w przypadku zrzutu zanieczyszczeń do morza; zauważa, że transport drogą morską powoduje zanieczyszczenie środowiska morskiego i potencjalne zaburzenie równowagi ekosystemu z powodu wprowadzania do mórz i oceanów obcych gatunków w zrzucanych wodach balastowych oraz stosowania substancji chemicznych w farbach zabezpieczających przed zanieczyszczeniami, które oddziałują na hormony ryb; zwraca uwagę, że jednym z poważniejszych zagrożeń dla mórz są wycieki ropyCalls for the trans-shipment of oil, or other toxic cargoes, by sea to be limited in future to carefully designated zones under surveillance so as to facilitate the identification of who is liable in the event of a discharge of pollutants into the sea; notes that shipping contributes to marine pollution, and potentially to the disturbance of ecosystems through the introduction, into the seas and oceans, of alien species which are found in discharged ballast water and the use of chemicals in anti-fouling paints that affect the hormones of fish; emphasises that oil slicks are also a major maritime hazard
w Protokole dotyczącym współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach przewiduje się współpracę stron przy sporządzaniu planów postępowania w nagłych przypadkach, promowaniu metod kontroli zanieczyszczenia mórz węglowodorami, upowszechnianie informacji na temat organizowania środków i nowych metod zapobiegania i kontroli ograniczania zanieczyszczenia oraz opracowania odpowiednich programów badawczychWHEREAS THE PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN CASES OF EMERGENCY PROVIDES FOR THE PARTIES TO COOPERATE IN DRAWING UP EMERGENCY PLANS, PROMOTING METHODS OF CONTROLLING MARINE POLLUTION BY HYDROCARBONS, DISSEMINATING INFORMATION ON THE ORGANIZATION OF RESOURCES AND ON NEW METHODS TO PREVENT AND CONTROL POLLUTION AND DEVELOPING RELEVANT RESEARCH PROGRAMMES
Procesy unieszkodliwiania polegające na odprowadzaniu do mórz i oceanów, w tym również lokowaniu na dnie mórz, regulowane są także konwencjami międzynarodowymi, w szczególności Konwencją o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji sporządzoną w Londynie dnia ‧ listopada ‧ r. i protokołem i do niej z ‧ r. zmienionym w ‧ rDisposal operations consisting of release to seas and oceans including sea bed insertion are also regulated by international conventions, in particular the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, done at London on ‧ November ‧, and the ‧ Protocol thereto as amended in
Procesy unieszkodliwiania polegające na odprowadzaniu do mórz i oceanów, w tym również lokowaniu na dnie mórz, regulowane są także konwencjami międzynarodowymi, w szczególności Konwencją o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji sporządzoną w Londynie dnia ‧ listopada ‧ r. i protokołem do niej z ‧ r. zmienionym w ‧ rDisposal operations consisting of release to seas and oceans including sea bed insertion are also regulated by international conventions, in particular the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, done at London on ‧ November ‧, and the ‧ Protocol thereto as amended in
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statkiCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ amending Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statkiCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships is to be incorporated into the Agreement
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki [‧]Having regard to Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships, and in particular Article ‧ thereof
ze względu na fakt, że znaczna część ogólnego zanieczyszczenia mórz europejskich ma pochodzenie lądowe, wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego wdrażania wszystkich odnośnych obowiązujących obecnie oraz przyszłych europejskich aktów prawnych; ponadto wzywa Komisję do przedstawienia planu działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia; jest zdania, że finansowe wspieranie projektów na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia w krajach trzecich ma również istotne znaczenie, ponieważ jakość systemów filtrowania i oczyszczania ścieków w tych krajach często pozostaje daleko w tyle za normami europejskimi i dlatego użyte środki finansowe mogą odnieść większy skutekUrges the Member States, in view of the fact that a significant proportion of the overall pollution of European seas originates from the land, to rapidly implement all current and future European legislation in this area; in addition, calls on the Commission to put forward an action plan in order to reduce this pollution; takes the view that financial support for projects to reduce pollution in third countries is also important, as in these countries the level of filter and purification systems is often far below European standards and therefore financial investment can have a greater effect
Agencja działa w celu wsparcia wspólnotowych ram współpracy w zakresie przypadkowego lub umyślnego zanieczyszczenia mórz, ustanowionych w drodze decyzji nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe ramy współpracy w zakresie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz [‧] i mechanizmu wspólnotowego w zakresie interwencji wspierających ochronę ludności ustanowionego w drodze decyzji Rady ‧/WE, Euratom z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności [‧]It shall act in support of the Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution and of the Community mechanism in the field of civil protection assistance interventions established by Council Decision ‧/EC, Euratom of ‧ October ‧ establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions
Mechanizm ma na celu pomoc w zapewnieniu lepszej ochrony, przede wszystkim ludzi, ale także środowiska i mienia, włączając dziedzictwo kulturowe, w przypadku poważnej sytuacji krytycznej, np. katastrofy naturalnej, technologicznej, radiologicznej lub środowiskowej występującej wewnątrz albo poza Wspólnotą, włączając zanieczyszczenie mórz, tak jak jest to przewidziane w decyzji ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe ramy współpracy w dziedzinie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz[‧]The mechanism is intended to help ensure better protection, primarily of people but also of the environment and property, including cultural heritage, in the event of major emergencies, i.e. natural, technological, radiological or environmental accidents occurring inside or outside the Community, including accidental marine pollution, as provided for in Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution
Należy włączyć do Porozumienia Rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki [‧]Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships is to be incorporated into the Agreement
rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strRegulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships (OJ L ‧, ‧.‧, p
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR ‧ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statkiRegulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) centralizuje zadania komitetów ustanowionych w ramach stosownego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez statki oraz ochrony warunków życia i pracy na pokładzie statkówRegulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) centralises the tasks of the committees set up under the relevant Community legislation on maritime safety, prevention of pollution from ships and protection of living and working conditions on board
Showing page 1. Found 22590 sentences matching phrase "zanieczyszczenie mórz".Found in 12.978 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.