Translations into English:

  • marine pollution   
    []
     
    Any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

zanieczyszczenie morzamarine pollution; sea pollution
zanieczyszczenie morza ze źródeł lądowychland-based marine pollution

Example sentences with "zanieczyszczenie mórz", translation memory

add example
Wspólnota jest poważnie zaniepokojona zanieczyszczeniem mórz oraz linii brzegowych Państw Członkowskich spowodowanych zrzutami ze statków odpadów oraz pozostałości ładunku, w szczególności realizacją Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z ‧ r., ostatnio zmienionej Protokołem z ‧ r., odnoszącym się do niej (Marpol ‧), która reguluje, jakie odpady mogą być zrzucane ze statków do środowiska morskiego, oraz wymaga od Państw Stron zapewnienia w portach odpowiednich urządzeń portowych do odbioru odpadów wytwarzanych przez statkiThe Community is seriously concerned about the pollution of the seas and coastlines of the Member States caused by discharges of waste and cargo residues from ships, and in particular about the implementation of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, ‧, as modified by the Protocol of ‧ relating thereto (Marpol ‧) which regulates what wastes can be discharged from ships into the marine environment and requires States Parties to ensure the provision of adequate reception facilities in ports
Zmiany w międzynarodowych instrumentach określonych w art. ‧, mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________The amendments to the international instruments referred to in Article ‧ may be excluded from the scope of this Directive, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
Nie naruszając przepisów art. ‧, po zainstalowaniu wyposażenia na pokładzie statku wspólnotowego, dozwolona jest kontrola tego wyposażenia pod względem zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy, przeprowadzana przez administrację państwa bandery, jeżeli kontrole eksploatacyjne na statku przewidziane są przez konwencje międzynarodowe ze względów na bezpieczeństwo i/lub w celu zapobiegania zanieczyszczeniu mórz, pod warunkiem, że nie powielają już uprzednio przeprowadzanych postępowań w przedmiocie oceny zgodnościNotwithstanding Article ‧, after the installation of equipment which complies with this Directive on board a Community ship, evaluation by that ship
Zmiany Kodeksu ISM mogą zostać wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) i zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniom przez statkiAmendments to the ISM Code may be excluded from the scope of this Regulation pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Komunikat i plan działania nie uwzględniają znaczącego udziału jednostek rekreacyjnych w zanieczyszczeniu mórz ropą, zwłaszcza biorąc pod uwagę szczególne narażenie na nie państw nadbrzeżnych, na których wodach takie jednostki najczęściej się poruszająThe Communication and the Action Plan ignore the important share of pollution of the seas by oil due to pleasure craft activities, especially given the sensitivity of the coastal states where these craft most commonly operate
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR ‧ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statkiRegulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Ograniczenia do tej pory przyjęte lub planowane przez niektóre Państwa Członkowskie w stosowaniu krótkołańcuchowych chlorowanych parafin (SCCPs) zgodnie z decyzją PARCOM ‧ (Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczenia Mórz ze Źródeł Lądowych) mają bezpośredni wpływ na realizację i funkcjonowanie rynku wewnętrznegoLimitations already adopted or planned by certain Member States on the use of short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) following PARCOM (Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources) Decision ‧ directly affect the completion and functioning of the internal market
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydawanie międzynarodowych certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS ‧) z dnia ‧ listopada ‧ r., Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych z ‧ kwietnia‧ r. oraz Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z ‧ listopada ‧ r. (Konwencja MARPOL), a także za wprowadzenie w życie tych konwencjiMember States are responsible for the issuing of international certificates for safety and the prevention of pollution provided for under conventions such as the International Convention for the Safety of Life at Sea of ‧ November ‧ (SOLAS ‧), the International Convention on Load Lines of ‧ April ‧ and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of ‧ November ‧ (MARPOL), and for the implementation of those conventions
Mechanizm ma na celu wsparcie w zapewnieniu lepszej ochrony przede wszystkim ludności, lecz także środowiska i majątku, w przypadku poważnych sytuacji krytycznych, w tym przypadkowego zanieczyszczenia morza, zgodnie z decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą wspólnotowe ramy współpracy w dziedzinie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz [‧]The mechanism is intended to help ensure better protection primarily of people, but also of the environment and property, in the event of a major emergency, including accidental marine pollution, as provided for in Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution
Umowa ta wypełnia lukę, jeśli chodzi o Północno-Wschodni Atlantyk, w międzynarodowych działaniach odnoszących się do przypadkowego zanieczyszczenia mórz, gdzie Morze Bałtyckie, Morze Północne i Morze Śródziemne są już objęte wielostronnymi porozumieniami o współpracy na wypadek przypadkowego zanieczyszczenia mórzWhereas that Agreement fills a gap, as far as the north-east Atlantic is concerned, in international action relating to accidental marine pollution, the Baltic Sea, the North Sea and the Mediterranean Sea being already covered by multilateral agreements for cooperation in case of accidental marine pollution
zatapiania w znaczeniu wynikającym z Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancjidumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter
Zanieczyszczenie mórzForestry strategy
ubolewa nad faktem, że w tak niewielkim stopniu wykorzystano fundusze przeznaczone na środki walki z zanieczyszczeniem mórz- jedynie ‧ EUR z ‧ EUR dostępnych zarówno ze środków na pokrycie zobowiązań, jak i ze środków na pokrycie płatności, co stanowi ‧ %; przypomina, że środki walki z zanieczyszczeniem stanowią kluczowy aspekt działalności Agencji oraz nalega, aby w przyszłości zawsze efektywnie wykorzystywać fundusze przeznaczone na ten celRegrets the little use made of appropriations for maritime anti-pollution measures, namely that only EUR ‧ of the EUR ‧ available in both commitment and payment appropriations was used, representing a rate of ‧ %; recalls that anti-pollution measures are a key aspect of the Agency's activities and insists that funds made available be effectively deployed in the future
Na szczeblu międzynarodowym bariery prawne dotyczące geologicznego składowania CO‧ w formacjach geologicznych pod dnem morskim zostały usunięte dzięki przyjęciu powiązanego systemu zarządzania ryzykiem na mocy protokołu londyńskiego z roku ‧ do Konwencji z roku ‧ o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji (protokół londyński z ‧ r.) oraz Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku (konwencja OSPARAt the international level, legal barriers to the geological storage of CO‧ in geological formations under the seabed have been removed through the adoption of related risk management frameworks under the ‧ London Protocol to the ‧ Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (‧ London Protocol) and under the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR Convention
Brak jest jednak podobnych ram prawnych, które pozwalałyby na zajęcie się problemem zanieczyszczenia mórz i rzek z innych źródeł (np. działalność przemysłowa, miejska, rolnicza, pestycydyHowever, a similar framework is not in place to tackle pollution of the seas and rivers from other sources (e.g. industrial, urban, agricultural activities, pesticides
w programach działania Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska [‧] podkreśla się, jak ważne jest dla Wspólnoty zwalczanie zanieczyszczenia mórz w ogóle, przewiduje się między innymi wspólnotowe działanie mające na celu zwalczanie zanieczyszczenia powodowanego przez transport i żeglugę morską oraz stwierdza się, że ochrona wód morskich z zamiarem zachowania zasadniczej równowagi ekologicznej jest zadaniem priorytetowymWHEREAS THE PROGRAMMES OF ACTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE ENVIRONMENT EMPHASIZE HOW IMPORTANT IT IS FOR THE COMMUNITY TO COMBAT MARINE POLLUTION IN GENERAL, PROVIDE FOR INTER ALIA COMMUNITY ACTION TO COMBAT POLLUTION CAUSED BY TRANSPORT AND SHIPPING AND SPECIFY THAT THE PROTECTION OF SEA-WATER WITH A VIEW TO PRESERVING VITAL ECOLOGICAL BALANCES IS A PRIORITY TASK
Zaleca wspieranie tej współpracy na odpowiednich obszarach (na przykład w basenach mórz i w dorzeczach lub na obszarach masywów górskich), aby można było poprawić integrację regionalną oraz zmniejszać różnice między poszczególnymi regionami i różnice lokalne oraz aby skutecznie rozwiązywać problemy ochrony środowiska naturalnego, walki z zanieczyszczeniem i poprawy sieci transportu, w ramach wspólnych strategii zagospodarowania przestrzennego, czemu jednak powinno towarzyszyć poszanowanie roli i kompetencji istniejących organów publicznych oraz strategicznych priorytetów w zakresie spójności w danym regionierecommends promoting this cooperation in relevant territories (for example, sea and river basins, or upland regions), so that territorial integration can be improved and regional and sub-regional differences can be reduced and in order to deal effectively with problems of environmental protection, tackling pollution and improving transport networks, in the framework of joint spatial planning strategies, but this should respect the role and competences of existing public bodies and the strategic cohesion priorities within a given region
Kontenery te są zagrożeniem dla żeglugi, mogą powodować zanieczyszczenie mórz materiałami zarówno toksycznymi, jak i nietoksycznymi, a władze lokalne muszą ponosić wysokie koszty ich usuwania.These containers are a menace to navigation, they could pollute the seas with both toxic and non-toxic materials, and they leave local authorities with large clean-up costs.
Decyzja Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zawarcia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowychCOUNCIL DECISION of ‧ March ‧ concluding the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki [‧]Having regard to Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships, and in particular Article ‧ thereof
Powiązania pomiędzy żeglugą, zmianą klimatu a przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu są konieczne, jeśli mamy zachować wspólne zasoby naszych mórz i oceanów.The links between shipping, climate change and tackling pollution are essential if we are to preserve the common resource of our seas and oceans.
To prawda, że odkrycia naukowe, znaczny postęp techniczny, globalizacja, zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska morskiego w znaczący sposób zmieniają stosunek Europy do jej mórz i oceanów, z uwzględnieniem wszelkich problemów i wyzwań, jakie to ze sobą niesie.It is also true that scientific discoveries, the considerable progress of technology, globalisation, climate change and maritime pollution are changing considerably Europe's relationship with the seas and oceans, with all the problems and challenges this brings.
w rezolucji nr III, załączonej do Aktu Końcowego Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych z dnia ‧ lutego ‧ r. zaleca się powołanie Komisji Tymczasowej składającej się z przedstawicieli sygnatariuszy KonwencjiWhereas in resolution No ‧ annexed to the Final Act of the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources of ‧ February ‧, it is recommended that an Interim Commission be established, comprising representatives of the signatories of the convention
ponadto, program ten i dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty [‧] przewidują, że niektóre środki mają być wprowadzone w życie przez Wspólnotę w celu zmniejszenia różnych rodzajów zanieczyszczenia mórzWhereas, furthermore, that programme and Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community provide that certain measures are to be implemented by the Community in order to reduce the various types of marine pollution
Showing page 1. Found 24402 sentences matching phrase "zanieczyszczenie mórz".Found in 4.952 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.