Translations into English:

  • anonymised microdata   

Example sentences with "zanonimizowane dane jednostkowe", translation memory

add example
Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzanePersonal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
Zarządzanie danymi jednostkowymi i poufność: rozporządzenie Komisji (WE) nrMicro-data management and confidentiality: Regulation (EC) No
W przypadku gdy jest to konieczne po takiej powtórnej analizie, omawianą partię uznaje się za niespełniającą wymagań niniejszego rozporządzenia, właściwy organ podejmuje odpowiednie środki w celu wprowadzenia takiej partii do obrotu na terenie Wspólnoty jedynie pod warunkiem że zarówno opakowania jednostkowe, jak i zbiorcze danych tusz zostają oznakowane przez rzeźnię pod nadzorem właściwego organu, przy pomocy taśmy lub etykiety z umieszczoną na nich jedną z następujących formuł, napisanych czerwonymi wielkimi literamiWhere, if necessary after such counter-analysis, the batch in question is deemed not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing such a batch to be marketed within the Community only on condition such a batch to be marketed within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing at least one of the following forms of wording in red capital letters
W tym celu regionalna wartość jednostkowa każdego z tych uprawnień rolnika do płatności zwiększa się o kwotę obliczoną na podstawie całkowitej wartości uprawnień do płatności, które rolnik posiadał do daty, którą ustala dane państwo członkowskieTo this end, the regional unit value of each of the farmer's payment entitlements shall be increased by an amount calculated on the basis of the total value of the payment entitlements which the farmer held by a date to be fixed by the Member State concerned
Niemniej jednak, dla walut krajowych, gdzie wartość jednostkowa przedstawia niską wartość w stosunku do euro, w drodze uzgodnienia między agencją łącznikową danego państwa członkowskiego a pracownikami Komisji zarządzającymi Siecią Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN), można dopuścić wyrażanie wartości w setkach lub tysiącach krajowych jednostek monetarnychHowever, for national currencies where the unit represents a low relative value compared to the euro, it may be agreed between the liaison agency of the Member State in question and the staff of the Commission which manages the Farm Accountancy Data Network, to express the values in hundreds or thousands of national currency units
zintegrowana luminancja energetyczna: całka luminancji energetycznej w danym czasie ekspozycji wyrażona jako energia promieniowania z jednostki powierzchni promieniującej w jednostkowym kącie bryłowym emisji, w dżulach na metr kwadratowy na steradian [J m–‧ sr–‧]integrated radiance: the integral of the radiance over a given exposure time expressed as radiant energy per unit area of a radiating surface per unit solid angle of emission, in joules per square metre per steradian [J m-‧ sr-‧]
Wobec braku informacji od współpracujących stron wykorzystano średnie wartości jednostkowe oparte na danych Eurostatu, uzyskując średnią cenę przywozu z Tajwanu z uwzględnieniem odprawy celnej w wysokości ‧ ECU za okres objęty dochodzeniemIn the absence of information from cooperating parties, average unit values based on Eurostat figures were used, yielding an average import price, adjusted to a duty paid basis of ECU ‧ from Taiwan for the investigation period
Wszyscy rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w danym regionie, otrzymują uprawnienia, których wartość jednostkową oblicza się, dzieląc pułap regionalny ustanowiony na mocy art. ‧e przez liczbę kwalifikowalnych hektarów w rozumieniu art. ‧ ust. ‧, ustalonych na poziomie regionalnymAll farmers whose holdings are located in a given region shall receive entitlements, whose unit value is calculated by dividing the regional ceiling established pursuant to Article ‧e by the number of eligible hectares within the meaning of Article ‧), established at regional level
Państwa EFTA przekazują potwierdzone dane jednostkowe z badań struktury gospodarstw z ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., a potwierdzone dane jednostkowe z badań struktury gospodarstw z ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ rThe EFTA States shall communicate validated individual data from the farm structure surveys ‧ by ‧ December ‧ and validated individual data from the farm structure surveys ‧ by ‧ December
Jednostka, która ujawnia zysk przypadający na jedną akcję na podstawie swojego jednostkowego sprawozdania finansowego, prezentuje dane dotyczące takiego zysku przypadającego na jedną akcję wyłącznie w jednostkowym rachunku zysków i stratAn entity that chooses to disclose earnings per share based on its separate financial statements shall present such earnings per share information only on the face of its separate income statement
Metaanaliza oparta na danych jednostkowych, zawierajaca dane ze wszystkich ‧ kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych z niedokrwistością leczonych produktem Neorecormon (n=‧) wykazała ogólny czynnik ryzyka określajacego czas przeżycia ‧, ‧ z korzyścią dla grupy kontrolnej (‧ %, CIAn individual patient data based meta-analysis, which included data from all ‧ controlled clinical studies in anaemic cancer patients conducted with NeoRecormon (n=‧), showed an overall hazard ratio point estimate for survival of ‧ in favour of controls (‧ % CI
Jeśli jednakże taki wyrób jest wprowadzany do obrotu w taki sposób, że wyrób i produkt leczniczy tworzą nierozerwalną całość, przeznaczoną do stosowania wyłącznie w danym połączeniu i która nie nadaje się do ponownego użycia, to ten jednostkowy produkt podlega dyrektywie ‧/EWGIf, however, such a device is placed on the market in such a way that the device and the medicinal product form a single integral product which is intended exclusively for use in the given combination and which is not reusable, that single product shall be governed by Directive ‧/EEC
w przypadku środków interwencyjnych, co do których kwota jednostkowa nie jest określona w ramach wspólnej organizacji rynków, należy określić podstawowe zasady, w szczególności w odniesieniu do metody określania kwot, które mają być finansowane, finansowania wydatków wynikających z unieruchomienia funduszy niezbędnych do interwencyjnych zakupów produktów, wyceny zapasów przekazywanych z jednego roku budżetowego na następny oraz finansowania wydatków wynikających ze składowania oraz, w danym przypadku, z przetwórstwaWhereas in the case of intervention measures in respect of which a sum per unit is not determined within the framework of the common organization of markets, basic rules should be laid down with regard in particular to the method for determining the amounts to be financed, the financing of expenditure resulting from the tying-up of the funds necessary for intervention purchasing of products, the valuation of stocks to be carried forward from one financial year to the next and the financing of expenditure resulting from storage and, where appropriate, processing operations
Ponadto wnioskodawca przedstawił zbiorczy protokół końcowy, zawierający wszystkie jednostkowe protokoły zebrane retrospektywnie i retrospektywnie przygotowany raport ze wszystkich odpowiadających raportów badań zawierający dane nieopracowane i wyniki badańIn addition, the Applicant provided a consolidated final protocol consisting of all single protocols retrospectively combined and a retrospectively combined report from all the corresponding study reports including the raw data and study results
Przewiduje on, że państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane jednostkowe lub- w zależności od dziedziny i tematu- dane zagregowane, w tym dane poufne zgodnie z definicją w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także metadane wymagane w przedmiotowym rozporządzeniu i związane z nimi środki wykonawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty w sprawie przekazywania danych podlegających poufności informacji statystycznychIt foresees that Member States shall transmit the microdata or, depending on the domain and subject concerned, the aggregated data, including confidential data as defined by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and the metadata, required by this Regulation and measures implementing it, to the Commission (Eurostat) in accordance with the existing Community provisions on transmission of data subject to statistical confidentiality
Dane zagregowane zyskują charakter historyczny prawdopodobnie w krótszym czasie niż dane jednostkoweThe time when the data becomes historic is likely to be shorter if the data is aggregated rather than individual
informacje statystyczne oznaczają dane zbiorcze i jednostkowe, wskaźniki i powiązane z nimi metadanestatistical information shall mean aggregated and individual data, indicators and related metadata
Ostatecznym celem jest utworzenie bazy danych kosztów jednostkowych, obejmującej zarówno operacje finansowane w ramach polityki spójności, jak i dostępne międzynarodowe punkty odniesieniaThe ultimate objective is to create a database of unit costs which include both operations funded under cohesion policy and available international benchmarks
substancjami radioaktywnymi, jeżeli stężenia aktywności na masę jednostkową nie przekraczają wartości zwolnionych, określonych w kolumnie‧ tabeli A do załącznika ‧ lub w wyjątkowych okolicznościach w danym Państwie Członkowskim, różne wartości dozwolone przez właściwe władze, które jednak spełniają podstawowe kryteria ogólne, określone w załączniku Iradioactive substances where the concentration of activity per unit mass do not exceed the exemption values set out in column ‧ of Table A to Annex I or, in exceptional circumstances in an individual Member State, different values authorized by the competent authorities that nevertheless satisfy the basic general criteria set out in Annex I
mikrodane oznaczają jednostkowe dane statystycznemicrodata shall mean individual statistical records
Należy przypomnieć, że na podstawie zweryfikowanych danych przedłożonych przez przemysł wspólnotowy w odpowiedziach na kwestionariusz ustalono, iż wielkość produkcji spadła przy niezmiennych mocach produkcyjnych, zaś w konsekwencji koszty jednostkowe wzrosłyIt will be recalled that it was established, on the basis of verified data submitted by the Community industry in their reply to the questionnaire, that the production volume decreased with a stable production capacity and that, as a consequence, unit costs increased
Jeśli chodzi o stawki ryczałtowe, istnieje konieczność określenia, że jednostkowe kwoty płatności ryczałtowych poniżej progu ‧ EUR oraz kwoty stawek ryczałtowych ustalane są przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak dostępne dane statystyczneConcerning lump sums, it has to be specified that the unit amounts of lump sums below a threshold of EUR ‧ and the amounts of flat rates is fixed by the Commission on the basis of objective elements, such as statistical data where available
takie dane mogą być łączone z danymi rejestrowymi (dane dotyczące osób, gospodarstw domowych lub prywatnych miejsc zamieszkania uzyskane z administracyjnych lub statystycznych rejestrów prowadzonych na poziomie jednostkowymsuch data may be combined with register data (data on persons, households or dwellings compiled from a unit-level administrative or statistical register
Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której dokonano transakcji, przekracza cenę wskazaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ % lub że łączna wartość lub ilość wyrobów przeznaczonych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ %, nie wyklucza dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotuA finding that the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the import document by less than ‧ % or that the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ % shall not preclude the release for free circulation of the products in question
Produkt objęty obecnym przeglądem jest to ten sam produkt, którego dotyczyło pierwotne dochodzenie, tj. są to pochodzące z Tajwanu wagi elektroniczne używane w handlu detalicznym, o maksymalnej nośności do ‧ kg, z cyfrowym wyświetlaczem, wskazującym masę, cenę jednostkową i cenę do zapłaty (niezależnie od tego czy są wyposażone w urządzenie pozwalające na wydruk tych danych), objęte kodem CN ex‧ (kod TARICThe product covered by the current review is the same as in the original investigation, i.e. electronic weighing scales for use in the retail trade, having a maximum weighing capacity not exceeding ‧ kg, which incorporate a digital display of the weight, unit price and price to be paid (whether or not including a means of printing this data), normally declared within CN code ex‧ (TARIC code ‧) and originating in Taiwan
Showing page 1. Found 182077 sentences matching phrase "zanonimizowane dane jednostkowe".Found in 65.184 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.