pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
 • compliant   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • accommodating   
  (adjv   )
 • accordant   
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruent   
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • harmonious     
  (adjv   )
 • peaceable   
  (adjv   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Other meanings:

 
taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś

Similar phrases in dictionary Polish English. (13)

być zgodnymconform
dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiskagood agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodnaconcerted economic action
komputer PC zgodny z architekturą procesorów firmy IntelIntel Architecture Personal Computer
komputer zgodnycompliant computer
mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwojusustainable mobility
możliwe do zweryfikowania i zgodne z prawem celeverifiable lawful pruposes
szablon formularza zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskamaintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskaGAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjamibackward compatible; backward-compatible
zgodny z prawemlegal

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
czy rozporządzenie EWG nr ‧/‧ jest zgodne z art. ‧ traktatu stanowiącym, że osiąganie celów przewidzianych w art. ‧ wyklucza wszelką dyskryminację między producentami i konsumentami wewnątrz Wspólnoty, skoro dyskryminację wprowadza samo rozporządzenie, które dla celów związanych z dodatkową opłatą żąda jednolitej opłaty zarówno od producentów pochodzących z państw z nadwyżką produkcji, jak i od tych pochodzących z państw z niedoborem produkcji takich jak WłochyIs Council Regulation (EC) No ‧/‧ compatible with Article ‧ EC in so far as it provides that pursuit of the objectives set out in Article ‧ shall exclude any discrimination between producers or consumers within the Community, whereas such discrimination is created by the regulation, which, for the purpose of the additional levy, requires a uniform contribution both from producers belonging to milk-surplus countries and from those belonging to milk-deficit countries such as Italy?
Badanie to wykonuje się w celu ustalenia, czy żarówka jest zgodna z wymaganiami, poprzez sprawdzenieThis test is used to determine, by checking whether
Biorąc pod uwagę fakt, że tłuste produkty żywnościowe pakowane z użyciem tych zakrywek są produkowane sezonowo i że producenci żywności potrzebują pewnej ilości czasu na testowanie i wybór rozwiązań odpowiednich do swoich produktów, niezbędne jest ustanowienie kolejnego okresu przejściowego, w trakcie którego zakrywki zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ mogą być używane do pakowania żywności w drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci lit. b) dyrektywy ‧/‧/WETaking into account that fatty food products packaged with those lids are subject to seasonal production and that food producers need some time to test and choose the suitable solution for their products, it is necessary to provide for a further transitional period during which lids compliant with Regulation (EC) No ‧/‧ may be used to package food by way of derogation from point (b) of the third subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi udzielanych podmiotowi, który jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) bądź też związkowi instytucji zamawiających, na podstawie praw wyłącznych przysługującego im na mocy opublikowanych przepisów prawnych lub administracyjnych zgodnych z postanowieniami TraktatuThis Directive shall not apply to service contracts awarded to an entity which is itself a contracting authority within the meaning of Article ‧)(a) or to an association of contracting authorities on the basis of an exclusive right which they enjoy pursuant to a published law, regulation or administrative provision which is compatible with the Treaty
Ze względu na brak możliwości ustanowienia bezpośredniego związku między daną transzą pożyczki a pewnymi określonymi kosztami, do ogólnego ekwiwalentu dotacji zastosowano taki sam procent, jaki stanowią zgodne elementy w odniesieniu do ogólnej kwoty pożyczki (‧,‧ mln ITL z ‧,‧ mln ITL, tj. ‧ %Given the impossibility of establishing a direct link between a given instalment of the loan and certain specific expenses, the percentage represented by the compatible items in the overall loan (ITL ‧,‧ million out of ITL ‧,‧ million, i.e. ‧ %) has been applied to the overall grant equivalent
Wymogi te są zgodne z celami poprawek ‧ i ‧ Parlamentu EuropejskiegoThese requirements are consistent with the aims of European Parliament amendments ‧ and
EKES popiera przedstawione przez Komisję ogólne kierunki polityki, które są zgodne z jego wcześniej przedstawionym stanowiskiem w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej (NATThe EESC supports the general policy orientation set out by the Commission which is consistent with its previously expressed position on halting the loss of biodiversity (NAT
Różnica pomiędzy już przelaną kwotą (‧ EUR), a kwotą zgodną z przepisami (‧ EUR + ‧ EUR = ‧ EUR) winna zostać zwrócona (‧ EURThe difference between the amount already disbursed (EUR ‧) and the compatible amount (EUR ‧ + EUR ‧ = EUR ‧) has to be recovered (EUR
Warunki świadczenia takich usług przez operatorów systemów przesyłowych, wraz z zasadami i taryfami, ustalane są według metody zgodnej z art. ‧ ust. ‧ w sposób niedyskryminacyjny i odzwierciedlający koszty oraz są publikowaneTerms and conditions, including rules and tariffs, for the provision of such services by transmission system operators shall be established pursuant to a methodology compatible with Article ‧ in a non-discriminatory and cost-reflective way and shall be published
Oczywiście działania muszą być zgodne z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym.Of course, they will have to follow the existing Community legislation.
e) jest zgodne z odnośnymi kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczyche) it satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No ‧/‧ on microbiological criteria for foodstuffs
R ‧: Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii ‧ i nawozu naturalnego stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmienioneR ‧: Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on transitional measures under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards processing standards for category ‧ material and manure used in biogas plants (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisamiAny unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed of in accordance with local requirements
Każdy silnik identyfikowany za pomocą znaku homologacji i/lub dokumentu określonego w pkt ‧.‧ niniejszego regulaminu musi być zgodny z homologowanym typem silnika w odniesieniu do elementów wpływających na emisję widocznych zanieczyszczeńEvery engine identified by an approval mark and/or document as prescribed in paragraph ‧.‧ of this Regulation shall conform, with regard to components affecting the emission of visible pollutants, to the engine type approved
Działalność badawcza prowadzona w ramach niniejszego programu powinna być zgodna z fundamentalnymi zasadami etycznymi, w tym zasadami określonymi w art. ‧ Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, powinna także uwzględniać potrzebę społecznej akceptacji niniejszej działalnościResearch activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those reflected in Article ‧ of the Treaty on the European Union and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as the need to take into account public acceptability of these activities
Państwa Członkowskie przyznają producentowi bądź też jego autoryzowanemu przedstawicielowi znak homologacji EWG, zgodny ze wzorem określonym w załączniku I ppkt ‧ dla każdego typu lusterka wstecznego, jaki homologują zgodnie z artMember States shall issue to the manufacturer, or to his authorised representative, an EEC type-approval mark which shall conform to the model shown in item ‧ of Annex I, for each type of rear-view mirror which they approve pursuant to Article
Następująca pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji zwierzęcej jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłaszania z art. ‧ ust. ‧ TraktatuThe following aid to enterprises active in the livestock sector shall be compatible with the common market within the meaning of Article ‧)(c) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article ‧) of the Treaty
Świadectwo zdrowia musi być odnawiane co rok, jeżeli nie zostanie przyjęty inny sposób medycznej kontroli personelu, zgodny z procedurą określoną w artThe medical certificate must be renewed yearly unless another staff medical check-up scheme offering similar guarantees is recognized in accordance with the procedure laid down in Article
W przypadku, gdy, wyjątkowo, projekt decyzji nie jest zgodny z opinią Agencji, Komisja załącza również szczegółowe wyjaśnienie powodów różnicWhere, exceptionally, the draft decision is not in accordance with the opinion of the Agency, the Commission shall also annex a detailed explanation of the reasons for the differences
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią właściwych komitetów zarządzającychWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the relevant management committees
mechanik oznacza oficera posiadającego kwalifikacje zgodne z przepisami załącznika I rozdział IIIengineer officer means an officer qualified in accordance with the provisions of Chapter ‧ of Annex I
Podmioty określone w dodatkach ‧ i ‧ uznaje się za zgodne z przepisami ust. ‧ niniejszego artykułu w zakresie wdrożenia odpowiednio załączników A i B w chwili wejścia w życie niniejszej umowyThe entities identified in Appendix ‧ and ‧ shall be deemed to comply with the provisions of paragraph ‧ of this Article for the implementation respectively of Annex A and B at the time of entry into force of this Agreement
Ponadto by uniknąć porzucania gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na mocy których państwa członkowskie przyjmują normy uwzględniające szczególny charakter odnośnych obszarów, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, użytkowanie gruntów, zmianowanie upraw, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstwFurthermore, in order to avoid agricultural land being abandoned and to ensure that it is maintained in good agricultural and environmental condition, Regulation (EC) No ‧/‧ established a Community framework within which Member States adopt standards taking account of the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic conditions and existing farming systems, land use, crop rotation, farming practices and farm structures
Prawo do dokonywania przetworzeń towarów do użytku domowego może zostać ograniczone do osób mających swoją siedzibę na obszarze celnym, których działalność jest zgodna z wymogami organów celnychThe right to process goods for home use may be reserved to persons established in the customs territory and whose operations meet the requirements of the customs authorities
Pomoc państwa, której pewne warunki są sprzeczne z innymi postanowieniami traktatu nie może zostać uznana przez Komisję za zgodną ze wspólnym rynkiemState aid, certain conditions of which contravene other provisions of the Treaty, cannot therefore be declared by the Commission to be compatible with the common market
Showing page 1. Found 33237 sentences matching phrase "zgodny".Found in 4.663 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.