pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
 • compliant   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • accommodating   
  (adjv   )
 • accordant   
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruent   
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • harmonious     
  (adjv   )
 • peaceable   
  (adjv   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Other meanings:

 
taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś

Similar phrases in dictionary Polish English. (13)

być zgodnymconform
dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiskagood agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodnaconcerted economic action
komputer PC zgodny z architekturą procesorów firmy IntelIntel Architecture Personal Computer
komputer zgodnycompliant computer
mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwojusustainable mobility
możliwe do zweryfikowania i zgodne z prawem celeverifiable lawful pruposes
szablon formularza zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskamaintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskaGAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjamibackward compatible; backward-compatible
zgodny z prawemlegal

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
Środki finansowane przez Wspólnotę w ramach ISPA są zgodne z przepisami Układu Europejskiego, w tym z przepisami wykonawczymi dla stosowania przepisów w sprawie pomocy państwa; środki te wnoszą wkład w realizację polityki Wspólnoty, w szczególności związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska, oraz z sieciami transportowymi i transeuropejskimiMeasures financed by the Community under ISPA shall comply with the provisions set out in the Europe Agreements, including the implementing rules for the application of the provisions on State aids, and shall contribute to the achievement of Community policies, particularly those concerning environmental protection and improvement, transport and trans-European networks
Plan monitorowania dotyczący skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEMonitoring plan for environmental effects conforming with Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
STU muszą być zgodne z wartościami granicznymi (patrz załącznik ‧, ppkt ‧.‧) jednej z następujących metod badania, według uznania producenta, w zakresie ‧ MHzSTUs must comply with the limits (see Annex I, section ‧.‧) for one of the following test methods, at their manufacturers discretion, within the range of ‧ ‧ MHz
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. surowca tytoniowegoWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Tobacco
Pozostaje bardziej zgodne zadanie powitania państwaThere remains the more agreable task of bidding you welcome
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia RoślinWhereas the measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plant Health
W szczególności i zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych, takie decyzje lub działania powinny być dozwolone wyłącznie, gdy zezwala na nie prawo lub właściwy organ nadzoru, a ponadto powinny podlegać odpowiednim środkom mającym na celu zabezpieczenie zgodnych z prawem interesów osoby, której dane dotycząIn particular, and consistently with general data protection principles, such decisions or actions should be allowed only if expressly authorized by law or by the competent supervisory authority, and should be subject to appropriate measures aimed at safeguarding the data subject's legitimate interests
Pomoc państwa może zostać uznana za spełniającą warunki rynku wewnętrznego, jeżeli jest zgodna z jednym z wyjątków przewidzianych w TFUEState aid can be declared compatible with the internal market if it complies with one of the exceptions provided for in the TFEU
Skarżąca wskazuje, że różne wersje językowe przepisów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ są w tej mierze idealnie zgodne i jednoznaczneThe applicant submits that the various language versions of the provisions of Regulation (EC) No ‧/‧ are to that extent perfectly in line with one another and unambiguous
Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich w ramach Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów ZjednoczonychThis Regulation also fully respects the obligations of Member States under the Charter of the United Nations and the legally binding nature of the United Nations Security Council Resolutions
Metodą analityczną zastosowaną do analizy żywności poddanej napromienianiu jest metoda zgodna z europejską normą ENThe method used to analyse irradiated food is the method in European standard EN
W tym celu zgadzają się na tymczasowe stosowanie przepisów obecnego art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego, które uznają za zgodne z uprawnieniami obu organów władzy budżetowej na mocy TFUETo that end, they agree to apply provisionally current Article ‧ of the Financial Regulation, which they acknowledge to be compatible with the powers of the two arms of the budgetary authority under the TFEU
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Każda ze Stron zapewnia, że prawa własności intelektualnej osób prawnych drugiej ze Stron, uczestniczących w działaniach prowadzonych na mocy Umowy i praw pokrewnych oraz zobowiązań wynikających z takiego uczestnictwa, są zgodne z odnośnymi konwencjami międzynarodowymi, mającymi zastosowanie do Stron, włączając TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej zarządzane przez Światową Organizację Handlu), jak również Konwencję Berneńską (Akt Paryski z ‧ r.) oraz Konwencję Paryską (Akt Sztokholmski z ‧ rEach Party shall ensure that the intellectual property rights of legal entities of the other Party participating in activities carried out pursuant to this Agreement and the related rights and obligations arising from such participation, shall be consistent with the relevant international conventions that are applicable to the Parties, including the TRIPS Agreement (Agreement on trade-related aspects of intellectual property Rights administered by the World Trade Organisation) as well as the Berne Convention (Paris Act ‧) and the Paris Convention (Stockholm Act
Gdy miejsca pracy są modernizowane, rozbudowywane i/lub zmieniane po dniu ‧ grudnia ‧ r., pracodawca podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, aby te modyfikacje, rozbudowy i/lub zmiany były zgodne z odpowiednimi minimalnymi wymaganiami zawartymi w załączniku IWhen workplaces undergo modifications, extensions and/or conversions after ‧ December ‧, the employer shall take the measures necessary to ensure that those modifications, extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in Annex I
W orzeczeniu w sprawie C-‧ Zjednoczone Królestwo przeciw Radzie‧ Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa Rady ‧/WE jest zgodna z zasadami subsydiarności i proporcjonalności zawartymi w art. ‧ TraktatuIn its judgment in Case C-‧ United Kingdom v. Council the Court of Justice ruled that Council Directive ‧/EC accords with the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article ‧ of the Treaty
Urządzenia biurowe, na których użycie uzyskano zgodę USEPA na stosowanie wspólnego logo, uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile nie udowodniono, że jest inaczejOffice equipment products for which use of the Common Logo has been granted by USEPA shall be deemed to comply with this Regulation, unless there is evidence to the contrary
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/EWGThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee set up by Article ‧ of Directive ‧/EEC
Zgodność wyrobu i rodziny wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedury, na mocy której producent jako jedyna osoba odpowiedzialna za fabryczny system kontroli produkcji zapewnia, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi specyfikacjami technicznymiThe products and families of products set out in Annex I shall have their conformity attested by a procedure whereby the manufacturer has under its sole responsibility a factory-production control system ensuring that the product is in conformity with the relevant technical specifications
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów MlecznychWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Milk and Milk Products
czy tam, gdzie stosowana jest odblaskowość, właściwości odblaskowe użytego materiału są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami i czy wskaźniki są wykonane w taki sposób, by maszynista mógł bez problemu przeczytać informację, korzystając ze świateł czoła pociąguwhere retro-reflectivity is employed, the reflective properties of the material used are in compliance with appropriate specifications and that they are fabricated so as to allow train headlights to allow the driver to read the information
Odnotowuje, że decyzja ramowa respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą poszanowania godności ludzkiej, zakazem tortur lub nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania, prawami dziecka, prawem do wolności i bezpieczeństwa, wolnością słowa i informacji, ochroną danych osobowych, prawem do skutecznego środka odwoławczego i do sprawiedliwego sądu oraz z zasadami legalności i proporcjonalności przestępstw i karnotes that this Framework Decision respects fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and notably human dignity, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the rights of the child, the right to liberty and security, freedom of expression and information, protection of personal data, the right to an effective remedy and to a fair trial and the principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
pojazdy lub pojemniki do przewozu mięsa, jak również warunki załadunku niniejszej wysyłki są zgodne z wymogami w zakresie higieny ustanowionymi w wyżej wymienionej dyrektywiethe transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid down in that Directive
Od daty otrzymania wniosku zgodnego z warunkami ustalonymi w art. ‧ ust. ‧ oraz do czasu wydania decyzji co do jego treści na mocy art. ‧ i ‧, płatność długu celnego w odniesieniu do cła rozszerzonego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia odniesienia ulega zawieszeniu w stosunku do wszelkiego przywozu podstawowych części rowerowych zgłaszanych do swobodnego obrotu przez stronę objętą badaniemAs from the date of receipt of a request complying with the conditions set out in Article ‧ and pending a decision on its merits pursuant to Articles ‧ and ‧, payment of the customs debt in respect of the extended duty pursuant to Article ‧ of the Reference Regulation shall be suspended in respect of any imports of essential bicycle parts declared for free circulation by the party under examination
Opary paliwa emitowane są również podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw i powinny być odzyskiwane w sposób zgodny z przepisami dyrektywy ‧/‧/WEPetrol vapour is also emitted during the refuelling of motor vehicles at service stations and should be recovered in a manner consistent with the provisions of Directive ‧/‧/EC
Showing page 1. Found 34815 sentences matching phrase "zgodny".Found in 4.14 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.