Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note       
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagiinformation notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę naI was trying to attract your attention to
zwróć baczną uwagępay careful attention
zwróćcie uwagęlo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
Należy jednak zwrócić uwagę na ostatnie zdanie pkt. ‧.‧ lit. b) niniejszego zawiadomieniaHowever, attention is drawn to the last sentence of point ‧.‧(b) of this notice
wzmacnia swoje wsparcie dla rozbrojenia i trwałej reintegracji zdemobilizowanych byłych żołnierzy przy szczególnym zwróceniu uwagi na potrzeby charakterystyczne dla płci oraz na potrzeby dzieci zwerbowanych do udziału w działaniach wojennychenhance its support for the disarmament and sustainable reintegration of demobilised ex-combatants with particular attention to gender-based needs and the needs of children recruited to take part in military activities
Ważne jest również zwrócenie większej uwagi na przyczyny i ich konsekwencje ubóstwa w Europie.It is also important to pay greater attention to the causes and consequences of poverty in Europe.
Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę koleżanek i kolegów posłów na pewne ważne poprawki, które nie pojawiły się w poprzedniej wersji sprawozdania.At the same time I would like to draw colleagues' attention to some important amendments which did not feature in the previous version of the report.
wzywa Komisję do zapewnienia, aby w celu zagwarantowania zdrowych finansów zasadnicza struktura Paktu Stabilności i Wzrostu została zabezpieczona w każdej proponowanej reformie, w szczególności odniesienie do istniejącego ‧ %-go deficytu i aby zwrócono większą uwagę na sytuację zadłużenia publicznego Państw Członkowskich oraz na lepsze monitorowanie krajowych wyników gospodarczych i prognozowania, przy jednoczesnym przewidywaniu możliwości pewnej elastyczności dla krajów o niewielkim zadłużeniu w czasach poważnej recesji, pod warunkiem że zachęci to do odpowiedniego postępowania w okresach wzrostu i będzie wspierać ogólną reformę strukturalnąCalls on the Commission to ensure that, in order to guarantee sound finances, the essential structure of the Stability and Growth Pact is safeguarded in any proposed reform, in particular the reference to the existing three per cent deficit, and that more attention is paid to the public debt position of Member States and to an improved monitoring of national economic performance and forecasting, whilst envisaging the possibility of some flexibility for countries with low debt ratios in times of severe recession, provided this encourages good behaviour in times of growth and underpins general structural reform
Chcę, żeby to forum zwróciło uwagę społeczeństwa na kwestie dotyczące rynku wewnętrznego.I would like the forum to draw the attention of society to questions concerning the internal market.
zachęca państwa członkowskie do podjęcia kroków koniecznych do modernizacji systemów opieki społecznej, a szczególnie systemów emerytalno-rentowych, tak aby zapewnić ich stabilność finansową i pozwolić im na zaradzenie skutkom starzenia się ludności; podkreśla, iż szczególną uwagę zwrócić należy na sytuację kobiet starszych, bardziej narażonych na ryzyko odizolowania i ubóstwaCalls on the Member States to take the steps required to modernise social security and welfare systems, including pension schemes, in order to make them financially viable and enable them to cope with the effects of population ageing; maintains that special attention should be focused on the situation of elderly women, who are more vulnerable to isolation and poverty
Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary zamknięte, okresy połowu oraz działania flot, które podlegają odstępstwomParticular attention shall be devoted to closure areas, fishing season’s periods and to the activities of fleets for which derogations apply
Podobnie jak pan komisarz, chciałbym pod tym względem zwrócić uwagę na fakt, że zmiany w sposobie wykorzystania sił zbrojnych mogą przyćmić wizerunek działaczy akcji humanitarnych.In this respect, I would like to point out, as the Commissioner did, that the changes in the way the armed forces are used can blur the image of humanitarian actors.
Jest jedna sprawa, na którą bardzo chciałabym zwrócić państwa uwagę. Ta sprawa, która w przyszłości może się skomplikować i stanowić duże utrudnienie, dotyczy tych krajów, które system obejmuje, ale które nie mają korzystnych warunków na jego wdrożenie.There is one topic to which I would very much like to draw your attention, which might become a complicated and tricky one in the future, concerning those countries that are operating within the scheme but which have a complicated environment.
> sprawne kierowanie funduszy tam , gdzie mają one największy wpływ na konkurencyjność i doskonałość naukową UE , poprzez skuteczną realizację nowego siódmego programu ramowego UE o zwiększo nym budżecie ( prawie 54 mld euro na okres 7 lat ) ; > zwrócenie uwagi polityków na projekt ERA poprzez serię inicjatyw , których celem jest wprowadzenie konkretnych udoskonaleń w budowaniu swobody przepływu wiedzy .> successfully targeting funding to where it has greatest impact on EU competitiveness and scientific excellence , through efficient implementation of a new EU Seventh Research Framewo rk Programme with more funding ( up to € 54 billion over 7 years ) ; and > putting the ERA project at the centre of the policy agenda through a series of initiative designed to make tangible improvements in building the freedom of movement of knowledge .
Nikt mi nie zwrócił na to uwagi.No one called my attention to it.
Z tego względu należy zwrócić uwagę, że w październiku ‧ r. zostało wszczęte dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu mocznika pochodzącego Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Estonii, Litwy, Libii, Polski, Rumunii i UkrainyIn this respect, it should be pointed out that in October ‧ an anti-dumping investigation was initiated concerning imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Egypt, Estonia, Lithuania, Libya, Poland, Romania and Ukraine
wyraża poważne zaniepokojeniem dobrem osób najbardziej narażonych, w szczególności kobiet, dzieci i osób starszych; wzywa Komisję i ONZ do zwrócenia szczególnej uwagi i wsparcia udziału kobiet w działaniach na rzecz odbudowy poprzez aktywne zaangażowane ich w fazę odbudowy, rekonstrukcji i oceny wszystkich programów humanitarnych i służących odbudowieExpresses grave concern about the welfare of the most vulnerable, particularly women, children and the elderly; calls on the Commission and the UN to pay special attention to and support women’s participation in reconstruction efforts by actively involving them in the rehabilitation, reconstruction and evaluation phases of all relief and rebuilding programmes
Wzajemne uznawanie i nadzorowanie wykonywania w państwie wykonania kar z zawieszeniem wykonania, obowiązków wynikających z kar alternatywnych oraz kar warunkowych ma służyć zarówno zwiększeniu szans osoby skazanej na społeczną readaptację, umożliwiając jej zachowanie więzi rodzinnych, językowych, kulturowych i innych, jak i poprawie kontroli przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych w celu przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa i tym samym zwróceniu odpowiedniej uwagi na ochronę ofiarThe aim of mutual recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences in the executing State is to enhance the prospects of the sentenced person's being re-integrated into society, by enabling him to preserve family, linguistic, cultural and other ties, but also to improve monitoring of compliance with suspensory measures and alternative sanctions, with a view to preventing recidivism, thus paying due regard to the protection of victims
Z uwagi na tę sytuację kilka Państw Członkowskich zwróciło się do Komisji o niezwłoczne podjęcie środków w celu przezwyciężenia tych trudnościSeveral Member States have asked the Commission to take urgent measures to combat these difficulties
wzywa do europejskiej inicjatywy w zakresie budynków, koordynującej podnoszenie standardów charakterystyki energetycznej nowych budynków i tworzącej zachęty do przyspieszania renowacji istniejących zabudowań; uważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na bierne ogrzewanie i chłodzenie; uważa także, że dla zmaksymalizowania efektywności ekonomicznej inicjatywa musi także koordynować współpracę architektów, deweloperów, właścicieli, polityków szczebla lokalnego i obejmować szkolenia dla kierowników prac budowlanychCalls for a European buildings initiative which coordinates upgrading energy performance standards for new buildings and creates incentives to speed up the renovation of the existing building stock; considers that particular attention should be given to passive heating and cooling; considers also that in order to maximise economic efficiency, the initiative must also co-ordinate the efforts of architects, property developers, owners, local politicians and must include training for building managers
Mówiąc o obliczaniu zużycia pośredniego w cenach stałych, trzeba zwrócić uwagę na ważny czynnik jakim jest sposób, w jaki można złagodzić wpływ niewiarygodnych obliczeń wielkości produkcji w cenach stałych (np. dla danego rodzaju usług w zakresie działalności gospodarczej) na poziomie całkowitego PKB w cenach stałychWhen considering the estimation of intermediate consumption at constant prices, an important factor to take into account is how the impact of unreliable estimates of output at constant prices (e.g. for a type of business service) can be mitigated at the level of total GDP at constant prices
W celu wprowadzenia w życie wspominanych powyżej działań, szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę poprawy systemów opieki zdrowotnej krajów rozwijających sięIn order to implement the abovementioned operations, particular attention shall be given to the need to improve the health systems of developing countries
(SK) Jako iż, spotkamy się ponownie dopiero po 21 sierpnia, tj. dniu 40 rocznicy okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego czuję, iż moim obowiązkiem jest, by zwrócić uwagę na te dramatyczne wydarzenia.(SK) Since we shall not meet again until after 21 August, the 40th anniversary of the occupation of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops, I feel it my duty to draw attention to those dramatic events.
Na zakończenie chciałbym również zwrócić uwagę, że oferta obecnie dostępna na rynku i interes mediów komercyjnych w określeniu zakresu właściwości i działań podejmowanych przez nadawców publicznych analogicznie nie jest zbieżna z bardziej ogólnym interesem, oczywiście z nielicznymi wyjątkami, a Komisja musi poważnie wziąć to pod uwagę.To finish, I should also like to point out that what is currently available on the market and the interests of commercial media in defining the scope of the competence and activity of public broadcasters is not, by the same token, conducive to the more general interest, with of course a few exceptions, and the Commission needs to take serious account of that fact.
Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie handlu produktami rolnymi w procesie rozwoju gospodarczego i likwidacji ubóstwa.I wish to stress the importance of the trade in agricultural products for economic development and eradicating poverty.
U tych pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę mobilizowanych komórek progenitorowych przed zastosowaniem chemioterapii w dużych dawkachParticular attention should be paid to the number of progenitors mobilised in such patients before the administration of high-dose chemotherapy
W analizowaniu wyłączenia społecznego i ubóstwa szczególna uwaga zostanie zwrócona na wielowymiarowość i zróżnicowane sytuacje grup społecznych nimi dotkniętych włączając w to ubóstwo dziecka, obszary geograficzne narażone na ryzyko wyłączenia społecznegoIn analysing social exclusion and poverty, special attention will be paid to their multiple dimensions and to the diverse situations of the social groups concerned, including child poverty, and of the geographical areas which are exposed to the risks of social exclusion
Robiąc sekcję, powinniście... znaleźć serce i zwrócić uwagę, że wciąż bijeSome of the things that you should look for during the dissection...... is to locate the heart and notice that it is still beating
Showing page 1. Found 110252 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 14.185 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.