Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note       
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagiinformation notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę naI was trying to attract your attention to
zwróć baczną uwagępay careful attention
zwróćcie uwagęlo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
Pomoc wspólnotowa udziela poparcia politykom krajów otrzymujących pomoc dotyczącym ubóstwa, wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony i rehabilitacji środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ciągłość programów, szczególnie w sytuacjach pokryzysowychCommunity aid shall back up the recipient country
W przypadku tzw. perpetual preferred shares oraz papierów wartościowych uprawniających do udziału w zyskach należy zwrócić uwagę na kilka kwestiiAs regards perpetual preferred shares and profit participation certificates, a number of specific points should be stressed
W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ichuzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie UniiThe Final Act of the Conference which drew up the Treaty of Accession indicated that the High Contracting Parties had reached political agreement on a set of adaptations to acts adopted by the institutions required by reason of accession and invited the Council and the Commission to adopt these adaptations before accession, completed and updated where necessary to take account of the evolution of the law of the Union
Mówimy tu o partnerstwach publiczno-prywatnych, które są konieczne i są jedną ze spraw, na które chciałbym zwrócić państwa uwagę w przyszłości.Here we are talking about public-public-private partnerships, which are very necessary and one of the issues to which I would draw your attention for the future.
w imieniu grupy UEN. - Pani Przewodnicząca! Zabierając głos w imieniu grupy UEN w debacie poświęconej wpływom światowego handlu na zmiany klimatyczne, chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.Madam President, as I take the floor on behalf of the Union for Europe of the Nations Group in this debate on the impact of world trade on climate change, I should like to draw attention to the following matters.
wzywa Komisję do włączenia republik Azji Środkowej do priorytetów Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na uwolnienie więźniów politycznych i niezależność mediówCalls on the Commission to include the Central Asian Republics in the priorities of the European Initiative for Democracy and Human Rights, and to pay particular attention to the release of political prisoners and independence of the media
uważa za niezbędną intensyfikację badań, rozwoju i innowacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary najbardziej dotknięte niedoborem wody i suszą z uwzględnieniem rozwoju biotechnologicznegoConsiders it necessary to strengthen research, development and innovation, paying particular attention to the areas most affected by water scarcity and drought and taking account of biotechnological progress
Właśnie z tych względów pan Morillon zwrócił uwagę na to, że kolegium w zasadzie przyjęło wczoraj treść pakietu środków nadzwyczajnych, które mają złagodzić dotkliwe problemy gospodarcze i społeczne, spowodowane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej, jak również rozwiązać podstawowe problemy strukturalne floty europejskiej.For these reasons, as Mr Morillon pointed out, the College yesterday approved in principle the contents of an emergency package of measures to tackle the immediate social and economic hardship triggered by the dramatic rise in the price of oil while also tackling the underlying structural problems of the European fleet.
Uważam, że gdy mówimy o wewnątrzwspólnotowym oszustwie typu "znikający podatnik” należy zwrócić uwagę na środki, jakie w omawianym tymczasowym systemie należy przyjąć w celu powstrzymania tych podmiotów, które dopuszczają się nadużyć w systemach podatku VAT stosowanych w Europie.I believe that when we talk of missing trader intra-Community fraud, attention must be paid to the measures that need to be taken in this temporary scheme that is intended to stop those abusing the VAT systems used in Europe.
(SV) Panie przewodniczący! Podobnie jak mój kolega poseł z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, pragnę zwrócić uwagę na kwestię uwolnienia Dawita Isaaka.(SV) Mr President, like my fellow Member from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I would like to highlight the issue of the release of Dawit Isaak.
Chciałbym zwrócić uwagę na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 października 2008 r., w której wzywamy Radę do rozpoczęcia negocjacji.I would like to highlight the European Parliament resolution on the outcome of the European Council meeting in Brussels on 15 and 16 October 2008, where we call on the Council to start the negotiations.
Pragnę zwrócić uwagę na niektóre kwestie dotyczące jakości powietrza w budynkach i jej wpływu na zdrowie człowieka, zwłaszcza grup najbardziej narażonych, jak dzieci i osoby starsze.Let me point out some issues relating to indoor air quality and its impact on human health, especially for the most vulnerable groups such as children and the elderly.
partnerstwo strategiczne powinno stanowić forum dla debaty i wymiany zdań na temat najlepszych praktyk partnerów w dziedzinie spójności społecznej i regionalnej; w tym kontekście należy zwrócić uwagę na pozytywne skutki brazylijskiego programu Bolsa Família, który przyczynił się do ograniczenia ubóstwa w tym kraju i podniesienia wskaźników rozwoju społecznegothe Strategic Partnership should comprise a forum for debate and exchange of the partners’ best practices on social and regional cohesion; in this respect, the very positive impact of the Brazilian Bolsa Família programme in the reduction of the country’s poverty and in the increase of its human development indicators should be acknowledged
Warto zwrócić uwagę na znaczenie wysokości położenia terenu, ponieważ jest ono charakterystyczne dla jakości DarjeelingIt is important to note the relevance of elevation, as they are specific for Darjeeling Quality
Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemiiAttention should also be paid to the possible existence of simultaneous hypomagnesaemia
Komisja zwróciła uwagę na postępy dokonane przez tego przewoźnika lotniczego i podkreśliła konieczność zapewnienia efektywnego wdrożenia podejmowanych przez Air Charter Express działań naprawczych i prewencyjnych w celu uniknięcia ponownego wystąpienia jakichkolwiek uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych przed rozpoczęciem lub w trakcie kontroli na ziemi należących do niego statków powietrznychThe Commission noted the progress the air carrier was making and emphasised the need to ensure that any remedial and preventive actions taken by Air Charter Express were effectively implemented to avoid recurrence of any safety deficiencies raised before during ramp inspections of its aircraft
przyjąłby z zadowoleniem bardziej dogłębną analizę skutków ekonomicznych działań podejmowanych w ramach FSAP w kontekście strategii lizbońskiej oraz potrzeb finansowych realnej gospodarki; zwraca się do Komisji z prośbą o zlecenie takich badań wraz z rocznymi sprawozdaniami na temat postępów i monitorowania procesu wdrażania oraz zaleca zwrócenie specjalnej uwagi na efekty wdrażania środków FSAP, ze szczególnym uwzględnieniem krajów odnoszących względne korzyści z wdrożenia środków FSAP oraz skali zysków krajów-beneficjentów wynikających z konsolidacji rynku finansowegoWould welcome a more in-depth examination of the economic effects of the FSAP measures in the light of the Lisbon Strategy and the financing needs of the real economy; asks the Commission to commission such studies together with its annual progress reports and implementation monitors, and recommends that special attention be given to the effects of the implementation of the FSAP measures with special reference to the countries benefiting relatively from FSAP implementation and to the magnitude of beneficiary countries' profits earned from the consolidation of the financial market
W zakresie, bardziej szczególnie, przeniesienia produkcji KF do ChRL, należy zwrócić uwagę na to, że KF jest produktem wysoce niebezpiecznym, nie nadającym się do przewożenia na duże odległościAs regards, more specifically, the relocation of the HF production in the PRC, it should be noted that HF is a highly dangerous product that is not suitable for travelling over long distances
Należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę stosowania niniejszego artykułu w sprawozdaniu Komisji na mocy art. ‧ ustParticular attention shall be given to an assessment of the application of this Article in the Commission
Jeżeli ktoś próbuje je ograniczyć, musi przedstawić bardzo przekonujące argumenty. W tej kwestii musimy zwrócić szczególną uwagę na zbiorowe porozumienia, bowiem gdy mówi się o nich, szybko okazuje się, że odnosimy się do jednej grupy, którą w tym przypadku są Romowie.In particular, we must also beware of collective arrangements in this context, as when one talks about collective arrangements, one soon finds oneself talking about one group, and at this time we happen to be talking about the Roma.
Chciałabym zwrócić uwagę, że Unia Europejska promuje aktywne włączanie i pełną aktywność społeczną osób niepełnosprawnych.I would like to stress that the European Union promotes the active inclusion of people with disabilities and their full participation in society.
Komunikat (OSTRZEŻENIE), wskazujący, że należy zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu z użyciem układów zdalnego sterowania (patrz pkt ‧.‧.‧.‧.), na przykład w celu uruchomienia układu tylko w przypadku, gdy obsługujący wyraźnie widzi pojazd, aby upewnić się, że nikt nie zostanie uwięziony przez elektrycznie sterowane okna/ruchome części dachu/układy przegradzającea WARNING message indicating that special care should be taken when using remote closing systems (see paragraph ‧.‧.‧.‧), for example to actuate it only when the operator has a clear view of the vehicle to be sure that nobody can be trapped by power-operated windows/roof-panel/partition equipment
Zwróciliśmy szczególną uwagę na trudne i polityczne zagadnienia.We have highlighted the difficult and political points.
Należy zwrócić uwagę, że dane te są prawdopodobnie niedoszacowane z uwagi na fakt, że docetaksel podawany w monoterapii w dawce ‧ mg/m‧ pc. powodował wystąpienie neutropenii u ‧ % pacjentów, u ‧ % w stopniu ‧., w oparciu o nadir liczby komórek krwiNote that this is likely to be an underestimate since docetaxel alone at a dose of ‧ mg/m‧ is known to result in neutropenia in ‧ % of patients, ‧ % grade ‧, based on nadir blood counts
zachęca Trybunał Obrachunkowy do zbadania przeprowadzania przez organy zarządzające zewnętrznej oceny w odniesieniu do funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na niezależność oceny w przypadkach, gdy jej koszty ponosi osoba korzystająca z ocenyInvites the Court of Auditors to assess how the external evaluations in respect of the Structural and Cohesion Funds are performed by the managing authorities, and to pay particular attention to the independence of the evaluation when it is paid for by the evaluation beneficiary
Showing page 1. Found 103752 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 24.163 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.