pronunciation: IPA: pɔˈpjjɛraʨ̑

Translations into Italian:

 • promuovere   
  (verb   )
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  Favorire, sostenere, difendere un'idea con decisione.
 • appoggiare   
  (verb   )
 • avallare   
 • caldeggiare   
 • favorire   
  (verb   )
 • fiancheggiare   
 • incoraggiare   
  (verb   )
 • puntellare   
  (verb   )
 • sorreggere   
 • sostenere   
  (verb   )
 • suffragare   

Similar phrases in dictionary Polish Italian. (1)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności ChrześcijanPontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

    Show declension

Example sentences with "popierać", translation memory

add example
Ponadto nie można uznać, że przywozy dokonywane przez producenta popierającego miałyby jakikolwiek znaczący wpływ na prawdopodobieństwo kontynuacji szkodyNon si può inoltre ritenere che le importazioni del fabbricante che ha sostenuto l’inchiesta possano avere una qualche incidenza significativa sulla probabilità del persistere del pregiudizio
Popieramy 35 wniosków złożonych wspólnie przez grupę PPE oraz socjalistów, liberałów i konserwatystów, ponieważ w naszym przekonaniu daje to gwarancję zatwierdzenia tego instrumentu w pierwszym czytaniu i uruchomienia go jak najszybciej.Sosteniamo anche le 35 proposte presentate congiuntamente dal gruppo PPE, insieme con i socialisti, i liberali e i conservatori, perché riteniamo che ciò garantisca la possibilità di approvare questo strumento in prima lettura e di attivarlo il più presto possibile.
Popieram to sprawozdanie w całej rozciągłości.La trasparenza deve essere un principio fondamentale del funzionamento dell'Unione europea.
Komitet popiera zidentyfikowanie przeszkód w zbieraniu danych i proponuje podjęcie ukierunkowanych wysiłków, by państwa członkowskie, w których nie ma jeszcze rejestru nowotworów, mogły takowy wprowadzić możliwie najszybciejIl CESE raccomanda di individuare gli ostacoli che si frappongono alla raccolta di dati e propone di intraprendere sforzi mirati affinché gli Stati membri che ancora non dispongono di un registro lo introducano quanto prima
Zdecydujmy się po prostu na stanowisko, które popieramy w stu procentach.Cerchiamo una posizione che sosteniamo al cento per cento.
Popieram tę inicjatywę, która prowadzi do uaktualnienia dyrektywy 2005/60/WE w sprawie prania brudnych pieniędzy, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie środki wykonawcze wymienione w artykule 41 tej dyrektywy.Do il mio sostegno all'iniziativa volta ad aggiornare la direttiva 2005/60/CE sul riciclaggio del denaro, in particolare per quanto riguarda le misure di attuazione di cui all'articolo 41 della direttiva stessa.
Z tego względu moja grupa popiera, oprócz innych postulatów, postulat zwiększenia finansowania na cele sieci transeuropejskich, tak nierozważnie zapomnianych przez Radę, a w szczególności zwiększenie finansowania dla sieci energetycznych, jak również większe finansowanie na środki na płatności w dziale "konwergencja”.Per questo motivo, il mio gruppo sostiene, tra gli altri aspetti, un incremento dei finanziamenti per le reti transeuropee irresponsabilmente dimenticate dal Consiglio e, in particolare, dei finanziamenti per le reti energetiche e anche per gli stanziamenti di pagamento nella rubrica relativa alla convergenza.
Panie przewodniczący! Grupa PPE zawsze zdecydowanie popierała jednolity rynek i mogę potwierdzić, iż uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by wprowadzić tę inicjatywę w życie i w 2012 roku móc obchodzić rocznicę powstania jednolitego rynku z dumą, nie zaś z żalem.(EN) Signor Presidente, il PPE è sempre stato un convinto sostenitore del mercato unico. Posso assicurare che faremo quanto in nostro potere per contribuire all'avvio di questa iniziativa, affinché l'anniversario del mercato unico nel 2012 sia un'occasione di orgoglio anziché di rammarico.
Zanim spróbujemy przekonać do naszych wartości tych, którzy ich nie podzielają, zacznijmy popierać tych, którzy je podzielają.Cominciamo a sostenere coloro che condividono i nostri valori prima di tentare di persuadere coloro che non li condividono.
Trwała presja na media, by nie pojawiały się w nich informacje krytyczne wobec kandydata popieranego przez urzędującego prezydenta.I media sono stati invitati costantemente a non pubblicare informazioni critiche sul candidato sostenuto dal presidente in carica.
na piśmie. - (EL) Debata w Parlamencie Europejskim potwierdza, że kapitalistyczne siły polityczne skierowane w jedną stronę popierają szybszą restrukturyzację kapitalistyczną i elastyczniejsze umowy o pracę w ramach strategii lizbońskiej, a także ukończenie procesu budowania wewnętrznego rynku.per iscritto. - (EL) Il dibattito in seno al Parlamento europeo conferma che le forze politiche del capitale e la strada a senso unico europea appoggiano ristrutturazioni capitalistiche più rapide e contratti di assunzione più flessibili nel quadro della strategia di Lisbona e del completamento del mercato interno.
Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.Lo ribadisco oggi, in relazione agli eventi che hanno avuto luogo in Pakistan, poiché questa posizione indicherebbe che l'Europa non abbandona chi si batte per la tolleranza, la libertà di religione e la parità di trattamento delle minoranze.
Ponieważ obecne brzmienie jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Parlamentem i Radą w listopadzie 2009 roku popieram przyjęcie propozycji przedstawionej przez sprawozdawcę.Visto che il progetto attuale è basato sull'accordo raggiunto nel novembre 2009 tra il Parlamento e il Consiglio, sono favorevole alla proposta del relatore.
Oczywiście popieramy zasadę równego traktowania, ale dostrzegliśmy niebezpieczeństwo, że to hasło zostanie wykorzystane w próbach powstrzymania wdrożenia jednej z podstawowych swobód Unii Europejskiej - swobodnego przepływu pracowników.Certamente siamo favorevoli al principio della parità di trattamento, tuttavia abbiamo avvertito il pericolo che tale slogan possa essere utilizzato per tentare di prevenire l'attuazione di una delle fondamentali libertà dell'Unione europea - la libertà di circolazione dei lavoratori.
W pełni popieram stworzenie niezawodnego systemu przesyłu energii między Ukrainą i UE.Sono pienamente favorevole alla creazione di un sistema affidabile di transito dell'energia tra l'Ucraina e l'UE.
(HU) Panie Przewodniczący, Pani Minister Győri, Panie i Panowie! Osobiście popieram sprawozdanie dotyczące stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.(HU) Signor Presidente, Presidente Győri, onorevoli colleghi, sono personalmente favorevole alla relazione sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Przynajmniej jedno popierane reprezentatywne zastosowanie substancji czynnej spełnia wszystkie wyszczególnione poniżej kryteriaAlmeno un impiego rappresentativo della sostanza attiva supportato dal notificante soddisfa tutti i seguenti criteri
Nie popieram krótkich ram czasowych, jakie niektóre państwa członkowskie uznały za adekwatne dla tych szczególnych testów.Non concordo con i tempi brevi che alcuni Stati membri ritenevano appropriati per i test speciali.
Ogólnie rzecz biorąc, moja grupa popiera wspólne stanowisko, które zostało uchwalone przez Radę, ponieważ zdaję sobie sprawę z potrzeby podjęcia próby i ustalenia projektu szybkiego wdrożenia tego rozporządzenia.Il mio gruppo in generale ha sostenuto la posizione comune originariamente adottata dal Consiglio, dal momento che sono ben consapevole della necessità di cercare e concordare un'attuazione tempestiva di questo regolamento.
Komisja uznała, że te dodatkowe dowody popierają argumenty przedstawione w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeńLa Commissione ha ritenuto che questo elemento di prova supplementare potesse essere utile per sostenere gli argomenti esposti nella comunicazione degli addebiti
Popieram wspólny wniosek dotyczący odłożenia głosowania w sprawie zgody Parlamentu, żywiąc nadzieję, że ta odrobina dodatkowego czasu pomoże rozwiać dotychczas wyrażane przez Parlament wątpliwości.Sostengo la proposta comune volta a posticipare il voto sul consenso del Parlamento europeo, nella speranza che con un po' più di tempo a disposizione i negoziati possano dare risposta alle preoccupazioni che il Parlamento ha sempre espresso.
Dzięki poprawkom zgłoszonym przez tę Izbę, które gorąco popieram, informacje takie będą musiały być przedstawiane z zastosowaniem standardowego formularza informacyjnego, który ułatwi konsumentom przyswojenie informacji.Grazie agli emendamenti dell'Assemblea, che appoggio incondizionatamente, tali dati dovranno essere forniti sotto forma di foglio informativo standardizzato, che agevolerà l'acquisizione delle informazioni da parte dei consumatori.
Popieram wniosek dotyczący przyznania funduszy strukturalnych na zrekompensowanie tej szkody, lecz takie działanie nie wystarczy.Sostengo la proposta di stanziare Fondi strutturali al fine di compensare questo danno, ma non è sufficiente.
Popieram to sprawozdanie, w którym kolejny raz zwraca się uwagę na to, że powinniśmy pomóc Republice Mołdowy w ożywieniu jej gospodarki, mając na uwadze, że około 40 % tej gospodarki jest zależne od rolnictwa.Approvo la presente relazione, che ancora una volta evidenzia che dobbiamo aiutare la Moldova a riprendersi economicamente, tenendo conto che circa il 40 per cento della sua economia dipende dall'agricoltura.
Showing page 1. Found 11731 sentences matching phrase "popierać".Found in 2.576 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.