pronunciation: IPA: pɔˈpjjɛraʨ̑

Translations into Italian:

 • promuovere   
  (verb   )
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  Favorire, sostenere, difendere un'idea con decisione.
 • appoggiare   
  (verb   )
 • avallare   
 • caldeggiare   
 • favorire   
  (verb   )
 • fiancheggiare   
 • incoraggiare   
  (verb   )
 • puntellare   
  (verb   )
 • sorreggere   
 • sostenere   
  (verb   )
 • suffragare   

Similar phrases in dictionary Polish Italian. (1)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności ChrześcijanPontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

    Show declension

Example sentences with "popierać", translation memory

add example
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.a nome del gruppo PPE-DE. -(FR) Signor Presidente, in realtà appoggio totalmente l'onorevole Swoboda, perché non ci era stato comunicato e quindi non abbiamo preparato nulla per tale risoluzione questa settimana.
Umawiające się Strony zobowiązują się do usuwania przeszkód we współpracy międzynarodowej pomiędzy władzami terytorialnymi obszaru alpejskiego oraz do popierania rozwiązywania wspólnych problemów dzięki współpracy na właściwym szczeblu terytorialnymLe parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato
KN popiera wniosek dotyczący budżetu OLAF-u na ‧ r. pod warunkiem uwzględnienia powyższych zaleceńIl comitato di vigilanza esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio dell'OLAF per l'esercizio ‧ purché venga tenuto conto delle raccomandazioni suesposte
Popieram natomiast punkty 105 i 109 sprawozdania posła Casaki, w których wyjaśniono niektóre kwestie budzące mój sprzeciw, dotyczące dobrowolnego funduszu emerytalnego posłów do PE. Jednak ponieważ sprawozdanie posła Casaki nie zmienia istniejącej sytuacji, głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok finansowy 2007.Sosteniamo i paragrafi 105 e 109 della relazione, che pongono rimedio ad alcune obiezioni che abbiamo sollevato rispetto al fondo pensioni volontario degli europarlamentari. Tuttavia, poiché la relazione dell'onorevole Casaca non modifica l'attuale situazione, abbiamo votato contro la concessione del discarico relativamente all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2007.
Komitet popiera fakt zwrócenia się przez Komisję do Państw Członkowskich o umożliwienie wprowadzenia uproszczonych procedur poprzez proste dwustronne umowy administracyjne zawierane pomiędzy Państwami CzłonkowskimiIl Comitato sostiene l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri a consentire l'introduzione di procedure semplificate mediante semplici accordi amministrativi bilaterali tra Stati membri
Interwenient popierający stronę skarżącą: Parlament Europejski (przedstawiciele: R. Passos, K. Lindahl i D. Gauci, pełnomocnicyInterveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, K. Lindahl e D. Gauci, agenti
zgodnie z powyższym, popiera europejską inicjatywę na rzecz młodzieży przedstawioną przez niektóre Państwa Członkowskie i włączoną do komunikatu Komisji dla wiosennej Rady Europejskiejin quest'ottica, incoraggia un'iniziativa europea a favore della gioventù proposta da un certo numero di Stati membri e figurante nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo di primavera
Zasięgnąwszy rady u profesora Johna Ruggiego w zakresie przedsiębiorczości i praw człowieka, popieram zawarty w punkcie Q preambuły wymóg, zobowiązujący przedsiębiorstwa do stosowania należytej staranności, i gratuluję poprzedniej prezydencji szwedzkiej udzielenia w rezolucjach Rady pełnego poparcia dla zaleceń specjalnego przedstawiciela ONZ.Avendo consultato il Professor John Ruggie sui temi degli affari e dei diritti dell'uomo, avallo il requisito citato nel considerando Q della relazione, secondo il quale le aziende devono operare secondo due diligence. Mi congratulo inoltre con la precedente Presidenza svedese per il pieno sostegno mostrato verso le raccomandazioni del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite nelle conclusioni del Consiglio.
Popieram ten wybór Komisji, ponieważ popieram doskonałość legislacyjną, chociaż uważam, że państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie ewentualnych konsekwencji takich działań w kontekście szerszego przeglądu podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, a mianowicie dyrektywy w sprawie instrumentów pomiarowych (dyrektywa 2004/22/WE).Sono favorevole alla scelta della Commissione dal punto di vista dell'eccellenza legislativa, sebbene ritenga che gli Stati membri debbano avere il tempo sufficiente per analizzare le possibili conseguenze nel contesto più ampio della revisione del principale strumento giuridico relativo a questa materia, ossia la direttiva sugli strumenti di misura (2004/22/CE).
EKES popiera dwa określone we wniosku ograniczenia w zastosowaniu substancji pochodnych PFOS, tj. nie mogą one być wprowadzane na rynek lub stosowane jako substancja lub składnik preparatów w stężeniach równych lub powyżej ‧,‧ % masy oraz nie mogą być wprowadzane na rynek w produktach lub jego częściach w stężeniach równych lub powyżej ‧,‧ % masyIl Comitato appoggia le due restrizioni all'uso di PFOS definite nella proposta, ovvero: non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo ‧,‧ % della massa; non possono essere immessi sul mercato in prodotti o parti dei medesimi in concentrazione pari o superiore allo ‧,‧ % della massa
w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana Bono to znakomity dokument, który popieramy.Signor Presidente, la relazione dell'onorevole Bono è un ottimo documento, che appoggiamo.
Islamska Republika Iranu opisywana jest nie tylko jako państwo stanowiące zagrożenie dla pokoju na świecie z powodu projektu jądrowego umożliwiającego wywołanie wojny atomowej, ale również jako państwo, w którym odbywają się nielegalne wybory, mają miejsce masowe aresztowania osób żądających wolnych wyborów, dokonywane są zabójstwa przeciwników reżimu oraz gwałty, osoby, które nie popierają reżimu są brutalnie traktowane, procesy sądowe są niesprawiedliwe, a decyzję sądu można przewidzieć w chwili postawienia oskarżenia, kobiety i homoseksualiści są poważnie dyskryminowani oraz nie istnieje wolność wypowiedzi i zrzeszania się.La Repubblica islamica dell'Iran non si caratterizza soltanto per le minacce alla pace mondiale con un progetto nucleare in grado di evocare il terrore di una guerra atomica, ma anche per l'illegittimità delle elezioni; gli arresti di massa nei confronti di quanti chiedono libere consultazioni; le uccisioni di oppositori; lo stupro e la violenza nei confronti di coloro che non si allineano al regime; l'iniquità dei processi giudiziari, le cui decisioni sono prevedibili al momento della formulazione delle accuse; le discriminazioni profonde nei confronti delle donne e degli omosessuali; l'assenza di libertà di espressione e di associazione.
Popieram sprawozdanie pana posła Lamassoure'a i pani poseł Gurmai w sprawie inicjatywy obywatelskiej.per iscritto. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo con favore la relazione dei colleghi Lamassoure e Gurmai riguardante l'iniziativa dei cittadini.
EKES od zawsze popiera wszelkie inicjatywy mające na celu uproszczenie prawodawstwa, tym bardziej gdy może ono dotyczyć kwestii delikatnej natury, takich jak bezpieczeństwo czy środowisko naturalneIl CESE è da sempre favorevole ad ogni iniziativa che vada nel senso della semplificazione della legislazione, tanto più quando essa può riguardare temi sensibili come la sicurezza e l’ambiente
Komisja uważa, że uzgodniony tekst jest wyważony i całkowicie go popiera, zgodnie z oświadczeniem, które skierowała do Parlamentu.Secondo il parere della Commissione, il testo concordato è equilibrato e, come specificato nella dichiarazione della Commissione al Parlamento, gode del nostro pieno appoggio.
Ponadto popieram stworzenie społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, które kierować się będą przede wszystkim zasadami socjalnej ochrony pracowników, ochrony konsumentów i przestrzegania przepisów dotyczących przejrzystości.Inoltre sono favorevole alla creazione di imprese socialmente responsabili nelle quali i principi cardine sono la protezione sociale dei lavoratori, la tutela del consumatore e il rispetto delle leggi di trasparenza.
sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju. - (NL) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Nasza Komisja Rozwoju w pełni popiera przedstawione przez sprawozdawczynię, panią Muscardini, argumenty na rzecz przeprowadzenia radykalnej reformy Światowej Organizacji Handlu.relatore per parere della commissione per lo sviluppo. - (NL) Signora Presidente, signora Commissario, la nostra commissione per lo sviluppo appoggia appieno le argomentazioni del relatore, l'onorevole Muscardini, a favore di una radicale riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio.
popieranie rozwoju młodzieżowych talentów, wyobraźni, kreatywności i innowacyjności w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnegoil sostegno allo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel quadro dell'apprendimento formale, non-formale e informale
Chciałabym usłyszeć opinię pana przewodniczącego Barroso dotyczącą tego, czy Komisja popiera otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu podczas nadchodzącego szczytu Japonia - UE w dniu 25 maja, a jeśli nie, to dlaczego, oraz kiedy negocjacje mogłyby zostać rozpoczęte?Mi interesserebbe sapere dal Presidente Barroso se la Commissione sosterrà l'apertura dei negoziati per un accordo di libero scambio in occasione del vertice UE-Giappone del prossimo 25 maggio e, in caso contrario, quali sono le sue motivazioni e quando potrebbero avere inizio le trattative.
Wreszcie, popieram zalecenie 3 w sprawie wzmocnienia koordynacji państwowej poprzez wprowadzenie rocznych sprawozdań z nadzoru strefy euro.Condivido infine la raccomandazione n°3 volta a rafforzare il coordinamento degli Stati attraverso relazioni annuali di sorveglianza dell'area euro.
Jednocześnie pakiet 3 poprawek przewiduje ważne inwestycje w poprawę dobrostanu zwierząt oraz kontrole transportu zwierząt, co na przykład my przyjmujemy z zadowoleniem, podobnie jak stanowczo popieramy te kwestie w innych kontekstach, lecz jako że procedura głosowania zmusza nas do traktowania grupy poprawek jako całości, postanowiliśmy wstrzymać się od głosowania nad pakietem 3.Nondimeno, poiché la procedura di voto ci obbliga ad assumere una posizione sulla serie di emendamenti nel suo complesso, abbiamo deciso di astenerci dalla votazione sul blocco 3.
na piśmie -Popieram promowanie przez UE praw dziecka.per iscritto. - (EN) Sono favorevole alla promozione dei diritti dei minori da parte dell'UE.
Popiera wszystkie cztery kierunki działań strategicznych oraz aspekty priorytetowe na lata ‧-‧ zaproponowane przez KomisjęApprova i quattro assi strategici e gli aspetti prioritari da affrontare nel periodo ‧-‧ così come sono stati proposti dalla Commissione
Po pierwsze, odnośnie do naszych priorytetów na lata 2010-2020 i uruchomienia europejskich inicjatyw przemysłowych, sześć tych inicjatyw jest naprawdę zgodnych z naszymi priorytetami - energia wiatrowa, słoneczna, bioenergia, rozszczepienie jądrowe, inteligentne sieci, a także wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, stanowią priorytety wyraźnie popierane przez Parlament i Radę.In primo luogo, per quanto concerne le nostre priorità per il decennio 2010-2020 e il lancio delle iniziative industriali europee, le sei iniziative rispondono concretamente alle nostre priorità: energia eolica, energia solare, bioenergia, fissione sostenibile, reti intelligenti, nonché cattura e stoccaggio del carbonio sono priorità avallate senza riserve da Parlamento e Consiglio.
Jednoznacznie popieram takie klauzule ochronne, dlatego też głosowałam za przyjęciem sprawozdania.Sostengo apertamente le clausole di salvaguardia ed esprimo quindi il mio voto a favore della relazione.
Showing page 1. Found 12119 sentences matching phrase "popierać".Found in 2.838 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.