Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačiliThis is no ordinary woman, Percy
Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dymIt can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiťInhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciestThis narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. nCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
Dobre viete, že neznášam cigaretový zápach!You know well that I hate cigar- smoke!
keďže opatrenia určené týmto nariadením sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre tabakWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Tobacco
Zároveň však musím uviesť, že šnupavý tabak nie je bezpečná alternatíva. Bol by som veľmi rád, keby sa k tejto téme rozvinula dôkladná diskusia.However, at the same time - and I would be happy to have a more thorough discussion on this - snus is not a safe alternative.
Spomínaná reforma podstatne zredukovala výrobu dvoch skupín tabaku s najnižšou kvalitou, a tým vyriešila problém, podľa ktorého nebola kvalita dopestovaného tabaku vhodná pre potreby trhuThe reform did significantly reduce the production of the two lowest quality groups of tobacco, thereby addressing the problem that the qualities grown were not suited for the market demand
ktorá sa vzťahuje na vymedzenie skupín druhov vysokej kvality vylúčených z programu výkupu kvót v sektore surového tabaku pre úrodu na rokdetermining the groups of high-quality varieties exempt from application of the quota buyback programme in raw tobacco for the ‧ harvest
Každá ponuka listového tabaku na intervenciu sa predkladá intervenčnej agentúre, vzhľadom na zberné centrum alebo spracovateľské a skladovacie centrum vybrané spomedzi troch centier najbližších k miestu zberu tohto tabakuAny offer of leaf tobacco for intervention shall be made to the intervention agency for a collection centre or a processing and storage centre chosen from the three centres nearest to the place where that tobacco has been harvested
Článok ‧ ods. ‧, článok ‧ ods. ‧, články ‧, ‧, ‧a, ‧b a ‧, článok ‧ ods. ‧ písm. b) a článok ‧ ods. ‧ a hlava ‧ kapitola ‧ (pšenica tvrdá), kapitola ‧ (energetické plodiny), kapitola ‧ (prémie na mliečne výrobky), kapitola ‧ (platba na plochu pre plodiny na ornej pôde), kapitola ‧b (podpora na olivové háje), kapitola ‧c (podpora na pestovanie tabaku) a kapitola ‧d (platba na plochu pre chmeľ) uvedeného nariadenia sa však ďalej uplatňujú na rokHowever, Article ‧, Article ‧, Articles ‧, ‧, ‧a, ‧b and ‧, Article ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
Zatiaľ čo hlavný cieľ prvých spotrebných daní na tabak bol výlučne fiškálny, ich funkcia sa v súčasnom svete mení, a stávajú sa čoraz viac nástrojom verejného zdravia a sociálnych politíkWhile the main objective of the first excise duties on tobacco was solely fiscal, their function is changing in the today’s world, and they are becoming more and more a tool of public health and social policies
Každý členský štát-výrobca v súlade so svojím právnym poriadkom založí osobitnú agentúru na výkon určitých kontrol v súvislosti s opatreniami spoločenstva v oblasti tabakuEach producer Member State shall set up, in accordance with its legal order, a specific agency to carry out certain checks in connection with the Community arrangements for tobacco
Fajčenie sa netýka len fajčiarov, pretože stovky miliárd eur v nákladoch spoločnosti v dôsledku spotreby tabaku musí zaplatiť väčšina, ktorá nefajčí.Smoking is not just something that concerns smokers, because the hundreds of billions of euros in costs which are incurred by society as a result of tobacco consumption have to be paid by the majority who do not smoke.
Pomoc by sa mala korigovať vtedy, keď sa obsah vlhkosti v dodanom tabaku líši od obsahu vlhkosti stanoveného pre každú skupinu odrôd na základe náležitých kvalitatívnych požiadaviekThe aid should be adjusted where the moisture content of tobacco delivered differs from the moisture content fixed for each group of varieties on the basis of reasonable quality requirements
Showing page 1. Found 2244 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 1.115 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.