Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciestThis narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačiliThis is no ordinary woman, Percy
Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dymIt can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. nCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiťInhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
Pri prevode majetku určeného na výrobu tabaku na tretiu zmluvnú stranu z akéhokoľvek dôvodu vzniká novému držiteľovi právo na priznanie výrobnej kvóty od dátumu registrácie príslušným orgánomWhere a tobacco producing holding is transferred to a third party for any reason whatsoever, the new incumbent shall be entitled to the production quota statement from the date of registration with the competent authority
Naša krajina patrí medzi osem najväčších pestovateľov tabaku v Európe, ktorá pred rokom žiadala o predĺženie súčasných dotácií do roku 2013 napriek dohode, v ktorej sa uvádza, že prepojenie medzi pridelenými zdrojmi a objemom výroby sa má skončiť v roku 2010.My country was one of the eight largest tobacco growers in Europe which, a year ago, wanted current subsidies to be extended until 2013, in spite of the agreement stipulating that the link between the amount of resources allocated and the production volume had to end by 2010.
NACE ‧.‧: Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabakuNACE ‧.‧: Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Fond Spoločenstva pre tabak *Community Tobacco Fund *
Tak ako nemôžeme zastaviť dopravu pre smrteľné nehody alebo emisie toxických výfukových plynov, alebo nemôžeme vyhostiť víno a pivo do očistca z dôvodu cirhózy pečene, ktorou trpia niektorí politici, v prípade tabaku, musíme rovnako uprednostniť zdravý rozum a za každú cenu sa vyhnúť pokrytectvu.Just as we do not stop traffic because of the fatal accidents or toxic exhaust emissions, or banish wine and beer to purgatory because of the cirrhosis of the liver suffered by some politicians, on tobacco, too, we must let common sense prevail, and avoid hypocrisy at all costs.
vírus krúžkovitosti tabaku (Tobacco ringspot virusTobacco ringspot virus
V takých prípadoch by sa množstvo príslušného surového tabaku malo previesť na členský štát, kde bol vyprodukovaný, v prospech producentov v tomto členskom štáteIn such cases the quantity of raw tobacco in question should be taken over in the Member State where it was produced, for the benefit of producers in that Member State
Smernica o tabakových výrobkoch by mala byť zmenená a doplnená s cieľom zahrnúť zodpovednosť výrobcu v prípade, ak náklady na zdravotnú starostlivosť vyvstanú v dôsledku spotreby tabaku.The Tobacco Products Directive should be amended to include the manufacturer's liability when healthcare costs are being financed as a result of tobacco consumption.
Bola by som rada, keby táto rozprava viedla k zosúladeniu politík v oblasti spotrebných daní z alkoholu a tabaku, okrem iného aj z dôvodu zdravotných rizík.I would like this debate to lead to the coordination of consumer tax policies on alcohol and tobacco, for, among other reasons, the health risks.
Okrem toho vzhľadom na predpokladaný trvalý tlak miezd a plánované zvýšenie spotrebných daní z tabaku sa predpokladaná inflácia na rok ‧ a ‧ zdá podhodnotenáMoreover, given the projected sustained wage pressures and planned increases in excise duties on tobacco the inflation projections appear to be on the low side in ‧ and
Showing page 1. Found 2195 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 2.054 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.