Translations into English:

  • homogenised milk   
  • homogenized milk   

Example sentences with "homogenizované mlieko", translation memory

add example
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi, jemne homogenizované, balené na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v uzavretých obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z ovocia, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Keďže nariadenie (EHS) č. ‧/‧ sa nevzťahuje na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, a niektoré hospodárske subjekty špecializované na tento druh spracovania vyjadrili záujem podieľať sa kvótach otvorených nariadením (ES) č. ‧/‧, je potrebné umožniť zahrnutie týchto výrobkov do spracovania, ale zároveň spracovanie obmedziť na homogenizované výrobky neobsahujúce iné ako hydinové mäsoAs Regulation (EEC) No ‧/‧ does not cover homogenised preparations of CN code ‧, and some operators specialised in this type of processing have expressed an interest in participating in the quotas opened by Regulation (EC) No ‧/‧, such processed products should be included, but not homogenised products containing meats other than poultrymeat
keďže v prvom rade je potrebné určiť vzorové osvedčenie na surové mlieko, určené do zberného strediska, do štandardizačného strediska, podniku na ošetrenie mlieka alebo podniku na spracovanie mlieka, vzorové osvedčenie na tepelne ošetrené mlieko, mliečne výrobky vyrobené z tepelne ošetreného mlieka alebo tepelne ošetreného mliečneho výrobku určené na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo častí tretích krajín, v ktorých nie je riziko slintačky a krívačky, vzorové osvedčenie na tepelne ošetrené mlieko, mliečne výrobky vyrobené z tepelne ošetreného mlieka alebo tepelne ošetrené mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo častí tretích krajín, v ktorých je riziko slintačky a krívačky, a vzorové osvedčenie na výrobky zo surového mlieka pre ľudskú spotrebuWhereas provision should be made first for a specimen certificate for raw milk intended to be accepted at a collection centre, standardization centre, treatment establishment or processing establishment, for a specimen certificate for heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption from third countries or parts of third countries in which there is no threat of foot-and-mouth disease, for a specimen certificate for heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption from third countries or parts of third countries in which there is a threat of foot-and-mouth disease, and for a specimen certificate for raw milk products for human consumption
v prvý deň mesiaca, v ktorom je odstredené mlieko uvedené v článku ‧ denaturované, alebo v ktorom sa odstredené mlieko dodáva poľnohospodárovi ii) v prvý deň mesiaca, pre ktorý sa vystavuje mesačné prehlásenie týkajúce sa použitia odstredeného mlieka podľa článku ‧a iii) v prvý deň mesiaca, v ktorom sa maslo alebo smotana vyrába, pre odstredené mlieko použité v súlade s článkami ‧ a ‧a poľnohospodársky prepočítavací koeficient uplatniteľný v prvý deň mesiaca, v ktorom sa odstredené mlieko uvedené v článku ‧ denaturuje, alebo v ktorom sa tekuté odstredené mlieko dodá poľnohospodárovithe first day of the month in which the skimmed milk referred to in Article ‧ is denatured or in which skimmed milk is delivered to the farmer (ii) the first day of the month for which the monthly statement is drawn up in respect of the use of skimmed milk pursuant to Article ‧a (iii) the first day of the month in which butter or cream is produced for skimmed milk used pursuant to Articles ‧ and ‧a B. Amount of aid for skimmed milk for use in feedingstuffs referred to in Article ‧a Agricultural conversion rate applicable on the first day of the month in which the skimmed milk referred to in Article ‧ is denatured or in which the liquid skimmed milk is delivered to the farmer
Články ‧, ‧ a ‧ písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. ‧/‧ z ‧. decembra ‧, ktorým sa ustanovujú dodatočné poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a článok ‧ nariadenia Komisie (EHS) č. ‧/‧ z ‧. marca ‧, ktorým sa ustanovujú podrobné vykonávacie pravidlá týkajúce sa dodatočných poplatkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov musia byť vykladané v tom zmysle, že pre určenie množstiev mlieka a určenia dodatočného poplatku musí byť skutočnosť, že výrobca kravského mlieka zverí v rámci plnenia zmluvy o dielo týkajúcej sa úpravy a spracovania mlieka na syr, maslo a srvátku za odmenu určité množstvá mlieka tretím stranám bez prevodu vlastníckeho práva, kvalifikovaná ako dodávkaArticles ‧, ‧ and ‧(g) of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing an additional levy in the milk and milk products sector and Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules on the application of the additional levy on milk and milk products must be interpreted as meaning that, in respect of the determination of milk quotas and the application of the additional levy, the fact that the milk-producing undertaking transfers, for payment, certain quantities of milk to third parties without relinquishing title to them, under a work contract relating to the treatment and processing of that milk into cheese, butter and skim milk, must be classified as delivery
prijať všetky potrebné opatrenia, aby umožnili riadne dodržiavanie vnútropodnikových postupov oddeľovania mlieka od jeho získavania po štádium konečných výrobkov vrátane cesty získavania, oddeleného skladovania a ošetrenia mlieka, ktoré spĺňa požiadavky, a mlieka, ktoré ich nespĺňa, a osobitného balenia a označovania výrobkov z mlieka, ktoré spĺňa požiadavky, ako aj z mlieka, ktoré ich nespĺňa, ako aj oddeleného skladovania takéhoto mliekato take all necessary measures to allow for the proper observance of in-house procedures for the separation of raw milk from collection up to the final production stage, including routes of milk collection, separate storage and treatment of both compliant and non-compliant milk and specific packaging and labelling of dairy products whether or not they are derived from compliant or non-compliant milk, as well as separate storage of such milk
V rozhodnutí Komisie ‧/‧/ES z ‧. decembra ‧, ktorým sa prijímajú určité prechodné opatrenia týkajúce sa dodávok surového mlieka do prevádzkarní na spracovanie mlieka a spracovania tohto surového mlieka v Rumunsku v súvislosti s požiadavkami nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ a (ES) č. ‧/‧, sa stanovujú zoznamy prevádzkarní na spracovanie mlieka v Rumunsku, ktoré spĺňajú štrukturálne požiadavky nariadenia (ES) č. ‧/‧ (prevádzkarne, ktoré spĺňajú požiadavky) a ktoré majú povolenie prijímať a spracúvať surové mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. ‧/‧ (mlieko, ktoré nespĺňa požiadavkyCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council sets out lists of milk processing establishments in Romania that comply with the structural requirements laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ (compliant establishments) and are authorised to receive and process raw milk which is not in compliance with Regulation (EC) No ‧/‧ (non-compliant milk
V rozhodnutí Komisie ‧/‧/ES z ‧. decembra ‧, ktorým sa prijímajú určité prechodné opatrenia týkajúce sa dodávok surového mlieka do prevádzkarní na spracovanie mlieka a spracovania tohto surového mlieka v Rumunsku v súvislosti s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ a ‧/‧, sa ustanovujú zoznamy prevádzkarní na spracovanie mlieka v Rumunsku, ktoré sú v súlade so štrukturálnymi požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. ‧/‧ (prevádzkarne, ktoré spĺňajú požiadavky) a majú povolenie prijímať a spracúvať surové mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. ‧/‧ (mlieko, ktoré nespĺňa požiadavkyCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) Nos ‧/‧ and ‧/‧ of the European Parliament and of Council sets out lists of milk processing establishments in Romania that comply with the structural requirements laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ (compliant establishments) and are authorized to receive and process raw milk which is not in compliance with Regulation (EC) No ‧/‧ (non-compliant milk
Táto metóda odberu vzoriek sa používa na úradnú kontrolu maximálnych hodnôt stanovených pre aflatoxín M‧ v mlieku a vo výrobkoch z mlieka a dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive, vrátane dojčenského mlieka a následného dojčenského mlieka a diétnych potravín (mlieko a výrobky z mlieka) na osobitné lekárske účely určené špeciálne pre dojčatáThis method of sampling is of application for the official control of the maximum levels established for aflatoxin M‧ in milk and milk products and infant formulae and follow-on formulae, including infant milk and follow-on milk and dietary foods (milk and milk products) for special medical purposes intended specifically for infants
Homogenizované prípravky z banánovHomogenized preparations of bananas
Homogenizované prípravkyHomogenised preparations
Na účely podpoložky ‧ termín zelenina homogenizovaná znamená prípravky zo zeleniny, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised vegetables means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
CPA ‧.‧.‧: Homogenizované potravinové prípravky a diétne potravinyCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
homogenizované zložené potravinové prípravky, pripravené pokrmyhomogenized composite food preparations, prepared dishes: * * * * *
Vzorky výkalov a orgány musia byť homogenizované (v priloženom miešadle alebo s použitím tĺčika a mažiara a sterilného piesku) v antibiotickom médiu a upravené na ‧ – ‧ % hm/obj. suspenzie v médiuFaeces samples and organs must be homogenised (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ to ‧ % w/v suspensions in the medium
homogenizované zložené potravinové prípravky Výroba z materiálov položkyHOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS*MANUFACTURE FROM PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO ‧**
Homogenizované zložené potravinové prípravkyHomogenised composite food preparations
Homogenizované lymfatické uzliny sa odvážia a uložia do sterilného kontajnera s predhriatou pufrovanou peptónovou vodou (BPW) zriedenou v pomereThe homogenised lymph nodes shall be weighed and placed in a sterile container with pre-warmed buffered peptone water (BPW) in dilution
homogenizované zložené potravinové prípravky položkyHomogenized composite food preparations of heading No
Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného homogenizátora alebo paličky a trecej misky so sterilným pieskom) v médiu s antibiotikami tak, aby sa získala ‧% suspenzia (hmotnosť/objem) v médiuFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
keďže v kombinovanej nomenklatúre boli zavedené jednotlivé podpoložky tak, aby pokrývali všetky homogenizované prípravky, prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov akéhokoľvek druhu a pôvoduwhereas, in the combined nomenclature, single subheadings have been established to cover all homogenized preparations, preparations of blood of any animal and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats of any kind or origin
Showing page 1. Found 11560 sentences matching phrase "homogenizované mlieko".Found in 8.204 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.