Translations into English:

  • food poisoning   
    (noun   )

Example sentences with "zastrupitev s hrano", translation memory

add example
Odbor je v svojih mnenjih [‧] ‧ predlagal, da je treba poleg ocene dolgoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, ki se za fitofarmacevtska sredstva izvaja rutinsko, pri beta-ciflutrinu in ciflutrinu opraviti tudi oceno kratkoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, da se ocenijo njune morebitne nevrotoksične lastnostiIn its opinions, the Committee suggested that in addition to a long-term dietary intake risk assessment, as routinely carried out for plant protection products, beta-cyfluthrin and cyfluthrin should also undergo a short-term acute dietary risk assessment to evaluate their potential neurotoxicity properties
ker je treba določiti higienske pogoje, v katerih je treba pridobivati, obdelovati in pregledovati meso divjadi, da bi preprečili okužbe, ki se prenašajo s hrano, ali zastrupitve s hranoWhereas it is necessary to lay down the hygiene conditions in which wild game meat must be obtained, processed and inspected, in order to prevent food-borne infections or food poisoning
Začimbe so primarni viri izbruhov zastrupitve s hrano, če so dodane hrani, ki omogoča nadaljnjo rast patogenovSpices have been reported to be the primary sources of food borne outbreaks when added to food where further growth of the pathogens was possible
S podatki o pojavnosti zastrupitve s hrano in zlasti botulizma je Danska dokazala, da je s svojo zakonodajo doslej dosegla zadovoljive rezultateThrough the figures it provided on the occurrence of food poisoning and, in particular, botulism, Denmark has demonstrated that it has so far achieved satisfactory results with its legislation
Francija poudarja, da so nitriti močan zaviralec širjenja določenih bakterij, vključno s Clostridium botulinum, in so zato bistvenega pomena pri preprečevanju zastrupitve s hrano ter da pri mesnih izdelkih ni nobene druge možnostiFrance stresses that nitrites are a powerful inhibitor against the proliferation of certain bacteria, including Clostridium botulinum and, therefore, significant in the prevention of food poisoning and that there is no alternative in relation to meat products
Po mnenju Odbora z dne ‧. januarja ‧ se mora opraviti ocena tveganja akutne zastrupitve pri vnosu s hrano za potrošnike in določiti akutni referenčni odmerekIn its opinion of ‧ January ‧), the Committee noted that an acute dietary risk assessment for consumers should be conducted and an acute reference dose should be defined
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitveCOUNCIL DIRECTIVE ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Glede na pridobljene izkušnje in pomen, ki se pripisuje preprečevanju in nadzoru zoonoz, se zdi potreben ponoven poglobljen pregled določb Direktive Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧]in the light of the experience acquired and the importance accorded to the prevention and control of zoonoses it appears necessary to carry out a substantial review of the provisions of Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
DIREKTIVA SVETA ‧/ES z dne ‧. aprila ‧ o spremembi Direktive ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitveCOUNCIL DIRECTIVE ‧/EC of ‧ April ‧ amending Directive ‧/EEC concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve je predvidela uvedbo sistemov spremljanja za nekatere zoonoze in nadzor salmonele pri nekaterih perutninskih jatahCouncil Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications provided for the establishment of monitoring systems for certain zoonoses and controls on salmonella in certain poultry flocks
Okuženi siri iz surovega ali toplotno obdelanega mleka so bili krivi za izbruhe zastrupitve s hrano pri ljudeh z različnimi tipi bakterij, kot so Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoksigenična Escherichia coli in Staphylococcal enterotoksinContaminated cheeses made from raw or thermised milk have been responsible for outbreaks of food poisoning in humans by several types of bacteria such as Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoxigenic Escherichia coli and Staphylococcal enterotoxins
ker se Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito proti določenim zoonozam in določenim povzročiteljem zoonoz v živalih in izdelkih živalskega izvora, z namenom, da bi preprečili izbruhe okužb s hrano in zastrupitev [‧] prav tako uporablja za informacije o zoonozah, ki prizadenejo ljudiWhereas Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications applies equally to information concerning zoonoses which affect human beings
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve (UL L ‧, ‧.‧, str. ‧), kakor je bila spremenjena zCouncil Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
Očitno zastrupitev s hrano, kar pomeni, da ti bo že čez dve uri boljeWell, everything tells me it' s food poisoning, which means you should feel better in a couple of hours, but
ker je treba za zmanjšanje nevarnosti s hrano prenesenih okužb in zastrupitev z zadevnim mesom ravnati higieničnoWhereas the meat in question must be treated in good hygienic conditions in order to avoid food-borne infections and intoxications
Ocena tveganja v zvezi z uporabo kot insekticida je pokazala, da obstaja tveganje akutne zastrupitve pri vnosu s hrano pri majhnih otrocih zaradi uživanja tretiranega namiznega grozdja in pri odraslih zaradi uživanja vinaThe risk assessment for insecticidal use indicated an acute dietary risk for toddlers resulting from the consumption of treated table grapes and for adults resulting from the consumption of wine
Če so izpolnjeni standardi, določeni v Prilogi A, poglavje ‧ direktive glede štetja kolonij pri ‧ °C in ‧ °C, koliformnih bakterij in fosfataze, je poseben preskus za patogene mikroorganizme potreben le, kadar obstaja sum, da je mleko povezano z izbruhom zastrupitev s hranoIf the standards laid down in Annex A, Chapter ‧ of the Directive for colony count at ‧ oC and ‧ oC, coliforms and phosphatase are met, a specific test for pathogens is only necessary where there is suspicion that the milk is connected with a food poisoning outbreak
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitveCouncil Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Od Odbora se je zahtevalo, da izrazi svoje mnenje o primerni oceni tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, ki se bo uporabljala, in potrdi, da razpoložljivi toksikološki podatki podpirajo uporabo le v rastlinjakih in za obdelavo semenThe Committee was asked to comment on the appropriate dietary risk assessment to be used and to confirm that the available ecotoxicological data supports uses only in glasshouses and for seed treatment
Direktivo ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. julija ‧ o spremembah Direktive Sveta ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], je treba vključiti v SporazumDirective ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ amending Directive ‧/EEC of the Council concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications is to be incorporated into the Agreement
Zato se še vedno šteje, da danske odločbe o uporabi nitritov v mesnih izdelkih zagotavljajo celovito zaščito pred zastrupitvijo s hranoThus, the Danish provisions on the use of nitrite in meat products are still considered as providing comprehensive protection against food poisoning
Predpise Skupnosti za nadzor nad zoonotsko salmonelo pri perutnini določa Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) štCommunity rules to control zoonotic salmonella in poultry are laid down by Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications as last amended by Regulation (EC) No
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], je predvidela vzpostavitev sistema spremljanja za nekatere zoonoze na ravni držav članic in na ravni SkupnostiCouncil Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications provided for the establishment of a monitoring system for certain zoonoses both at the level of Member States and at Community level
Ta odločba se uporablja brez vpliva na Direktivo Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za varovanje pred določenimi zoonozami in določenimi povzročitelji zoonoz pri živalih in izdelkih živalskega izvora, da bi se preprečili izbruhi okužb in zastrupitev s hrano [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta [‧]This Decision should apply without prejudice to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications, as last amended by Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council
Showing page 1. Found 618106 sentences matching phrase "zastrupitev s hrano".Found in 104.584 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.