Translations into English:

  • duty         
    (Noun  ) (noun   )
     
    that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

detyra e përmbledhjessummary task

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
Ushtarët do t' i bashkohen forcës ndërkombëtare paqeruajtëse dhe pritet të kryejnë detyra roje, duke mbrojtur godinat dhe karvanetThe soldiers will join the international peacekeeping force and are expected to perform guard duties, protecting buildings and convoys
Dy oficerë të tjerë do të kryejnë detyra në komandën qendrore të SHBA në Tampa, FloridaTwo more officers will perform duties in the US Central Command in Tampa, Florida
Rreth ‧ % votuan që Bashesku të hiqet nga detyraAbout ‧ % voted for Basescu to be removed from office
Ka rreth ‧ të tilla në tërësi, me shpesh detyra të përcaktuara keq që krijojnë mundësinë e shpeshtë për mbivendosje, teprim e dyfishimThere are about ‧ in all, with often ill-defined duties that set up the frequent potential for overlap, redundancy and duplication
Haekerup, i cili kryesoi misionin e OKB- së në Kosovë (UNMIK) që më ‧ janar ‧ tha se ishte duke u larguar nga detyra për arsye personaleHaekkerup, who headed the UN mission in Kosovo (UNMIK) since ‧ anuary ‧ said he was leaving the post for personal reasons
Detyra e qeverisë së re do të jetë të tregojë se çfarë janë liria fetare, krenaria kombëtare, trashëgimia historike, trashëgimia fetare dhe shumëllojshmëria etnike dhe të vendosë një standart për fenë në politikëThe task of the new government will be to show what religious freedom, national pride, historical legacy, religious heritage and ethnic diversity are, and to set a standard for religion in politics
Zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes së RS, Branko Trkulja u hoq nga detyra për bërjen e deklarimeve publike të papërshtatshme pas incidentit, ndërsa ndaj ndihmës shefit të shtabit të ushtrisë të RS, kolonelit Dragan Vukotiç dhe shefit të departamentit të bashkëpunimit civil- ushtarak, nënkolonelit Borislav Vukiçeviç u morën masa disiplinore për sjellje të pahijshmeRS Ministry of Defence spokesman Branko Trkulja was removed from duty for having made inappropriate public statements after the incident, while RS Army Deputy Chief of Staff Colonel Dragan Vukovic and Chief of the Civil-Military Co-operation Department Lieutenant Colonel Borislav Vukicevic were disciplined for improper conduct
Një helikopter i ushtrisë maqedonase që transportonte ‧ ushtarë që ktheheshin nga detyra me misionin e BE në Bosnje dhe Herzegovinë, u rrëzua pranë kryeqytetit Shkup të shtunën ( ‧ janar) duke vrarë të gjithë në bordA Macedonian Army helicopter transporting ‧ soldiers who were returning from a tour of duty with the EU mission in Bosnia and Herzegovina crashed near the capital, Skopje, on Saturday (January ‧ th), killing all on board
" Nuk ishte detyra e forcave ushtarake që të ndalonin një civil" It was not the duty of military forces to stop a civilian
Ajo zëvendëson Marko Klajajeviç që kërkoi të lirohej nga detyra në ‧ shtator, vetëm muaj përëara se procedimet të përfundoninShe replaces Marko Kljajevic, who asked to be relieved of duty on ‧ eptember, just months before the proceedings were to end
Ministri ka paguar çmimin për mungesën e përvojës, " shtoi ai për largimin e Kirin nga detyra. "The minister has paid the price for inexperience, " he added of Kirin 's departure from office. "
Kjo në vetvete ishte e ndryshme prej misioneve të mëparshëm të policisë civile të OKB- së, ku mbikqyrja ishte detyra kryesore policoreThat in itself was different from previous UN civilian police missions when monitoring was main police task
Pyetje: Z. Zivkoviç, detyra kryesore e Agjencisë Serbe për Nxitjen e Investimeve dhe Eksportit (SIEPA) është nxitja dhe lehtësimi i investimeve të drejtpërdrejta të huajaQ: Mr Zivkovic, the main task of the Serbian Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) is to promote and facilitate foreign direct investment
" Për aq sa autoritetet e vendeve në territorin e ish Jugosllavisë të jenë të padëshërueshëm apo të paaftë për të trajtuar mosndëshkimin për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe genocidin, është detyra e komunitetit ndërkombëtar për të siguruar që drejtësia është kryer, si në nivel ndërkombëtar ashtu dhe atë kombëtar, si brenda vendeve të ish Jugosllavisë ashtu dhe në vende të tjera, " tha Dakuorth" As long as the authorities of countries in the territory of the former Yugoslavia are unwilling or unable to tackle impunity for war crimes, crimes against humanity and genocide, it is the task of the international community to ensure that justice is done, both at the international level and at the national level, both within the countries of the former Yugoslavia and in other countries, " Duckworth said
Detyra kryesore e Komisionit është vlerësimi i dëmeve dhe identifikimi me saktësi se çfarë i shkaktoi ato, e ndjekur nga një detyrë dytësore, hartimi i një strategjie për rimëkëmbjen prej pasojave shkatërruese të stuhisëThe Commission 's primary task is to assess the damages and identify what exactly caused them, followed by the secondary task, compiling a strategy to recover from the devastating aftermath of the storm
" Në shumë drejtime, detyra tuaj do të jetë edhe më e vështirë pasi ju nuk keni pushtetet e gjykatës ndërkombëtare" In many ways your task will be more difficult as you do n't have the powers of the international tribunal
E kemi parë se policia e Kosovës është e aftë dhe e gatshme që të kryejë shumë detyraWe have seen that the Kosovo Police are capable and willing to execute many tasks
Megjithatë, sapo ai të miratohet, do të fillojë detyra e madhe e zbatimit të tij, " tha PopoviçHowever, only once it is adopted, the considerable task of its application will begin, " Popovic says
Përveç kësaj, autoritetet ju përgjigjën një kërkese të NATO- s duke vendosur të ngrenë një njësi të komandës së operacioneve të posaçme detyra kryesore e së cilës do të jetë të përgatisë ushtarët kroatë për misionet paqeruajtëseIn addition, authorities have responded to a NATO request by deciding to establish a special command operations unit whose principal task would be to prepare Croatian soldiers for peacekeeping missions
Disa anëtarë të aleancës në pushtet besojne se është detyra e Serbisë për t' u bërë thirrje shtetasve që të votojnë, në mënyrë që të kenë një ndikim kryesor mbi pozicionin dhe të ardhmen e tyre në KosovëCertain members of the ruling coalition believe it is Serbia 's duty to call on the citizens to vote, so as to have a crucial impact on their position and future in Kosovo
Këshillat e vetëqeverisjes lokale do të caktojnë tani shefat për ‧ posta policie në vend, detyra kryesore e të cilave do të jetë sigurimi i trafikutLocal self-government councils will now appoint the chiefs of ‧ police stations in the country whose main task will be traffic security
Po ashtu, një numër i vogël prindërish shprehën shqetësimin e tyre se " fëmijët e tyre do të mbeteshin analfabetë " ose se " ata duhet të kishin më shumë detyra shtëpie "Likewise, a small number of parents expressed their concern that their " children would remain illiterate " or that " they should have more homework "
Detyra dhe qëllimi kryesor i Turqisë është të lehtësojë zhvilimin ekonomik të Kosovës dhe në disa mënyra, shteti ynë ka bërë që firmat më të mëdha në Turqi të marrin tendera të rëndësishëm në Kosovë, " tha Ambasadori turk në Prishtinë Songul OzanThe main task and goal of Turkey is to facilitate Kosovo 's economic development, and in some ways, our state has made the biggest firms in Turkey take important tenders in Kosovo, " Turkish Ambassador to Pristina Songul Ozan said
Në disa pjesë të ish- Jugosllavisë, ku tensionet etnike dhe shkeljet e të drejtave të njeriut shpesh kanë marrë forma drastike, detyra e Avokatit të Popullit mund të jetë e ndërlikuarIn parts of the former Yugoslavia, where ethnic tensions and human rights violations have often taken drastic forms, the Ombudsman 's task can be complicated
Kjo është detyra e dytë e Kiarinit në vendin ballkanik që nga viti ‧ kur ai shërbeu si komandant i trupave të NATO- s, SFOR, në MostarThis is Chiarini 's second assignment in the Balkan country since ‧ when he served as the commander of NATO-led SFOR troops in Mostar
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.412 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.