Translations into English:

  • House of Sand and Fog   

Example sentences with "Ett hus av sand och dimma", translation memory

add example
Kommissionen mottog den ‧ maj ‧, en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ genom vilken företagen Dow Chemical Company (Dow, USA) och Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) som tillhör Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) förvärvar, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, gemensam kontroll över företaget White Sands (White Sands JV), genom bidrag av tillgångar och rättigheter till ett nyskapat bolag utgörande ett samriskföretagOn ‧.‧.‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Dow Chemical Company (Dow, U.S.) and Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) belonging to Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking White Sands (the White Sands JV), by way of contribution of assets and rights to a newly created company constituting a joint venture
I onsdags, den 28 maj 2003, självmord av en ung bask i ett franskt fängelse; fallet Jesús María Etxebarría, som redan har gått ned 20 kg och nu är inne på den 41:a dagen av sin hungerstrejk; flera baskiska fångars vägran att använda toaletterna på nästan två månader, för att rikta allmänhetens uppmärksamhet på deras situation - herr talman, ni kommer väl ihåg Bobby Sands och hans kolleger; arresteringen och fängslandet av Ondarruas borgmästare, Loren Arkotxa, och andra valda företrädare från Udalbiltza; Amnesty Internationals rapport för 2003, i vilken man hänvisar till perioden januari-december 2002, då Spanien höll fångar isolerade, en situation som underlättar tortyr; resolutioner från Bilbaos och San Sebastians advokatsamfund i vilka man kritiserar dålig behandling i polishögkvarteren; och förbudet av 225 lokala listor över kandidater för kommunalvalen.Last Wednesday, 28 May 2003, the suicide of a young Basque in a French prison; the case of Jesús María Etxebarría, who has already lost 20 kg and is in the 41st day of his hunger strike; the refusal of several Basque prisoners to use the toilets for almost two months in order to attract the public's attention to their situation - Mr President, you will remember Bobby Sands and his colleagues; the arrest and imprisonment of the Mayor of Ondarrua, Loren Arkotxa, and other elected representatives of Udalbiltza; the Amnesty International report 2003, which refers to the period from January to December 2002, during which Spain kept prisoners incommunicado, a situation which facilitates torture; resolutions of the Bilbao and San Sebastian Lawyers' Associations, denouncing ill treatment in police headquarters; and the banning of 225 local lists of candidates for the municipal elections.
Kvaliteten hos Chorizo de Cantimpalos är resultatet av det omsorgsfulla urvalet av det kött som används vid tillverkningen, det faktum att köttblandningen får vila innan den stoppas i korvskinnen och de mycket speciella lagrings- och torkningsförhållandena i ett geografiskt område vars höjd och mycket få dagar med dimma gör det möjligt att framställa en mycket vällagrad produktThe quality of the Chorizo de Cantimpalos is the result of the careful selection of the meats used in its manufacture, the fact that the meat mixture is allowed to rest before insertion into the casings and the special curing and drying conditions in a geographical area whose altitude and very few days of mist result in a very well-cured product
I mål T-‧/‧: Rewe-Zentral AG, med huvudkontor i Köln (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner och B. Ertle mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Weberndorfer och G. Schneider), intervenient vid förstainstansrätten är Fritidsresor AB, med huvudkontor i Stockholm, företrätt av advokaten U. Sander, angående en talan mot ett beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den ‧ juli ‧ (ärende R ‧/‧-‧) angående registrering av kännetecknet Atlasreisen som gemenskapsvarumärke, har förstainstansrätten (andra avdelningen) sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och Pelikánová, justitiesekreterare: H. Jung, den ‧ juni ‧ meddelat följande beslutIn Case T-‧/‧, REWE-ZENTRAL AG, established in Cologne (Germany), represented by H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner and B. Ertle, lawyers, against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Agents: J. Weberndorfer and G. Schneider), the intervener before the Court of First Instance being Fritidsresor AB, established in Stockholm, represented by U. Sander, lawyer, an action brought against the decision of ‧ July ‧ by OHIM's First Board of Appeal (case R ‧/‧-‧) as regards the registration of the sign Atlasreisen as a Community mark, the Court (Second Chamber), composed of J. Pirrung, President, A.W.H. Meij and I. Pelikánová, Judges; Registrar: H. Jung, made an order on ‧ June ‧, the operative part of which is as follows
Produktionsområdena kännetecknas av ett klimat med dimma, hög fuktighet och lite vind, vilket är mycket gynnsamt för mognadslagringen av en korvprodukt av typen Salame CremonaThe areas of production all have climates prone to fog, are very humid and have little wind, which favours the maturing of sausage products such as Salame Cremona
Även om detta är kopplat till kemiska och fysiska faktorer vilka, vid en första anblick är av liten nytta i kommunikationen mellan politiker och väljare, är denna indikator faktiskt resultatet av många ekonomiska beslut: den anger koncentration av förorenande ekonomisk aktivitet, sammansättningen av den energimix som används för produktiv verksamhet och för att värma upp hus och kontor, användning av motorfordon och hanteringen av väginfrastrukturen och trafiken, isolering av byggnader och kvaliteten på de material som används samt förekomsten eller avsaknaden av grönområden, för att nämna ett fåtal exempel.Although it relates to chemical and physical factors which, at first glance, are of little use in communication between politicians and voters, this indicator is, in fact, the result of numerous economic decisions: it indicates the concentration of polluting economic activities, the composition of the energy mix used for productive activities and for heating homes and offices, the use of motor vehicles and the management of road infrastructure and traffic, the insulation of buildings and the quality of the materials used, and the existence or otherwise of green spaces, to cite just a few examples.
Låt mig ge ett exempel på det: De tillägg i ersättningen till ordföranden och andra toppfunktionärer i parlamentet som uttryckligen har föreslagits av föredraganden har ersatts av en otydlig dimma.The proposed additional allowances for the President and other senior parliamentary officials, which the rapporteur had set out clearly in black and white for all to see, are now invisible beneath the silt.
Därefter allteftersom tiden har gått, har dimmorna från den tiden skingrats och lättat och till slut accepterade rådet, med gott omdöme anser jag, ett förslag till ändring av namnet, det något enklare namnet skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.As time went by, the mists gradually cleared, and the Council finally accepted - wisely, I believe - an amendment changing the title to the slightly simpler "Directive concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector' .
När vi föreslår en hårdare övervakning av de yttre gränserna, inrättandet av en gränsstyrka och utrotandet av den så kallade olagliga invandringen gömmer vi huvudet i sanden och föreslår inte hållbara lösningar på ett mycket stort socialt problem, för vi kan inte tala om Europeiska unionen som en ekonomisk världsmakt och samtidigt stänga våra gränser.In proposing greater policing of external borders, the creation of a border guard and the stamping out of so-called illegal immigration, we are hiding our heads in the sand and we are not proposing viable solutions to a very big social problem, because we cannot advertise the European Union as a global economic power on the one hand and close our borders on the other.
Västsahara består av sand och sten och delas av en över hundra mil lång skammur. Det är ett tillräckligt rikt område för att reta aptiten och höja förväntningarna hos Marocko och de länder som aktivt eller passivt stöder landets hårda inställning.Western Sahara, a country of sand and stone which is crossed by a wall of shame measuring more than a thousand kilometres, is rich enough to excite the appetites and expectations of Morocco and those countries that are actively or passively supporting its unrelenting stance.
Det som ni gör - om ni låter denna lag med enkel majoritet gå igenom - kommer att betyda att i morgon, en fredagmorgon med dimma, kommer ett slumpartat sammansatt parlament att med en majoritet av 48 röster mot 47 kunna avskaffa och förstöra inte bara de budgetplaner utan den interinstitutionella samarbetsuppbyggnaden i sin helhet som genomförts under de senaste tjugo månaderna.What you are doing - if you pass this law by simple majority - will mean that, tomorrow, on a misty Friday morning, with a majority of 48 votes to 47, a makeshift Parliament will be able to abolish and destroy not only the financial perspectives, but the entire structure of interinstitutional cooperation that has been put in place over the last twenty months.
Och då kommer ett tunt moln av dimma runt mina vaderAnd then a thin layer of fog comes in around my ankles
Marken i det område som den skyddade geografiska beteckningen avser består nämligen av ett ytskikt med sand som tillförts genom de talrika översvämningarna under förromersk tid och under högmedeltiden då några armar av floden Tartaro svämmade över sina bräddar och under medeltiden och i modern tid då floden Adige bröt sina fördämningarIndeed, the soil in the PGI area is made up of a superficial layer of sand brought by numerous floods, caused in pre-Roman periods and in the early Middle Ages by several branches of the Tartaro breaking their banks and, in the medieval and modern eras by the Adige flooding
Visst, vi har stött på ett hinder för framstegen i den förändring av konstitutionen och fördragen som syftar till ett mer effektivt sätt att fatta beslut på. Men betyder det att vi måste sticka huvudet i sanden, som vissa av mina kolleger skulle säga?Just because we have hit a barrier with regard to progress in constitutional change and treaty change aiming at a more efficient and effective way of decision-making, does that mean that we have to stick our heads in the sand, as some of my colleagues would say?
Området har ett enhetligt klimat (varmare och torrare väder än i omgivningen) och en enhetlig geologi (mager jord med hög andel lera och sand) och flora som lämpar sig för getuppfödning, vilket lett till den traditionella framställningen av denna ostThe area in question enjoys reliable conditions with regard to climate (warmer and drier weather than in surrounding areas), geology (low quality soil with a high clay and sand content) and flora which encourages the rearing of goats and has therefore resulted in the traditional production of this cheese
Vad ni däremot kommer att göra är att sända ett budskap till denna kommission och till den allmänhet som har valt oss här - ni kommer ihåg dem, några av dem gör sig faktiskt besväret att besöka oss emellanåt - att vi är orubbliga när det gäller slöseri, bedrägeri och misshushållning; att vi ritar en linje i sanden, att det som ägde rum före 1999 var fullständigt oacceptabelt och att det som händer nu och i framtiden måste vara bättre. Fru kommissionär!What you will be doing, however, is sending a message to this Commission and the public who elected us here - you remember them, some of them actually bother to visit us occasionally - that we are steadfastly against waste, fraud and mismanagement; that we are drawing a line in the sand, that what went before 1999 was completely unacceptable and what happens now and in the future must be better.
För oss är det ett primärt mål att man fullt ut erkänner staten Israel och dess medborgares rätt till ett liv utan terrorism, liksom det palestinska folkets rätt till en självständig och oberoende stat som tar ansvar för kampen mot alla former av terrorism och kontrollen av att de medel som Europeiska unionen har avsatt till det palestinska folkets fromma används på ett effektivt sätt, för att utbilda de unga, för att utveckla näringsverksamhet och för att bygga hus och infrastruktur.Indeed, in our opinion, full recognition of the state of Israel and its citizens' right to a life free of terrorism and full recognition of the Palestinian people's right to an autonomous, independent state which is committed to combating all forms of terrorism and to monitoring whether the funds appropriated by the European Union are genuinely used to help the Palestinian people, to educate young people, to develop production activities and to build houses and infrastructure, are a primary objective.
Jag är faktiskt säker på att kommissionären är mycket förtjust i illrar: Om han inte redan har ett hus fullt med illrar, så är jag säker på att de många tidningsartiklarna om illrarnas goda egenskaper har uppmuntrat honom att fylla sitt hus med dem. Jag är säker på att de blir förtjusande och tillgivna sällskapsdjur, och jag ser fram emot den dag då de intar sin plats vid sidan av katter och hundar.I am sure in fact that the Commissioner is a great ferret fancier: if he has not got a house already full of ferrets then I am sure that the many newspaper articles about the virtues of ferrets have encouraged him to fill his house with ferrets I have no doubt they will make charming and affectionate pets and I look forward to them taking their place alongside cats and dogs at the earliest opportunity.
Det är verkligen ett problem, mina damer och herrar, för jag anser att vi måste börja med att se om vårt eget hus, till exempel i Konungariket Belgien, där vi nyligen tog del av ett sorgligt spektakel av obegripliga rättsliga åtgärder på initiativ av ett organ som är direkt underställt premiärminister Guy Verhofstadt och finansierad av honom.That really is a problem, ladies and gentlemen, because I think we ought to put our own house in order first, the Kingdom of Belgium for example, where we have recently witnessed the sorry spectacle of an unbelievable legal action brought by an agency directly dependent on Prime Minister Verhofstadt and financed by him.
Efter att ha hört från andra att övriga medlemsstater bör se om sitt eget hus och granska sina konstitutioner, kanske Kinga Gál skulle kunna citera en artikel ur konstitutionen i någon av EU:s medlemsstat som hon skulle betrakta som ett exempel på ett område där man behöver ”se om sitt eget hus”.Having heard from others that other Member States should put their own house in order and examine their constitutions, perhaps Mrs Gál could quote an article from the constitution of one of the Member States of the European Union that she would categorise as an example of an area where a state needs to 'put its own house in order'.
Även de som med stort retoriskt larm, också här i parlamentet - de är tyvärr inte längre här, kanske skulle herr Habsburg också kunna påtala detta någon gång - förvägrar varje grundläggande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som borde gjorts för länge sedan, och de som, till skada just för de mindre jordbrukarna som behöver vår hjälp, hellre fortsätter att sticka huvudet i sanden, borde till slut erkänna att endast i denna integrerade ansats finns det ett effektivt skydd mot avfolkning på och minskad betydelse för landsbygden och dess invånare.Those, too, who even here in Parliament - they are no longer present, unfortunately; perhaps Mr Habsburg could give them a ticking off - have made great rhetorical play about rejecting every essential and long overdue reform of the common agricultural policy, and those who continue to bury their heads in the sand - to the great detriment of small farmers in need of our help - even these should finally recognize that only in this integrated initiative can there be an effective end to depopulation and loss of significance.
När regnet upphör vidtas inga åtgärder och året därpå drabbas det återigen av fuktskador och än en gång blir det till att sätta hinkar under taket osv. Anser ni inte, herr rådsordförande, att frågan om trafikblockeringarna som en följd av arbetsmarknadssituationen, just nu liknar situationen med det läckande taket, att gemenskapen, den fria marknaden, är som ett läckande hus och att det är dags för rådet att en gång för alla ta itu med frågan om transportorganisationen för väg, de arbetsmarknadsrelaterade problemen och problemet med ersättningar av en mer allmän karaktär, utan att behöva vänta på ett extra rådsmöte utan i stället anta en allmän gemensam lagstiftning?Do you not think, Mr President-in-Office, that, with regard to the interruption of road traffic as a result of industrial action, the Community, the free market, is like that house with a leaking roof, and that it is time for the Council to address the issue of the organization of road transport, the industrial problems and the broader question of compensation once and for all, and not wait to hold a special meeting of the Council, but adopt wide-ranging Community legislation?
Jag skulle vilja be parlamentsledamöterna att stödja ytterligare två förslag från regionutskottet. Det ena gäller ett projekt för ett europeiskt nätverk av små och medelstora företag, och det andra en studie av de särskilda behoven i de nya medlemsstaterna i fråga om återuppbyggnad av panelbyggda husett problem som vi ofta har diskuterat i parlamentet utan att veta något närmare om vilka svårigheter som dessa innebär i de aktuella medlemsstaterna.I would like to ask the House to endorse two more proposals from the Regional Committee, one being for a project on the European networking of SMEs, and the other for a study on the particular needs of the new Member States as regards the reconstruction of panel-built housing estates – a problem we have frequently discussed in this House without any exact knowledge of the challenges with which these present the Member States in question.
Vi har tillhandahållit över 10 miljoner euro i humanitärt bistånd genom ECHO sedan krisen började; 54,5 miljoner euro genom Cards-programmet under 2001, som omfattar kompletterande medel på 12 miljoner euro till återuppbyggnad av bostäder, lokal infrastruktur och stöd till värdfamiljer; 12,8 miljoner euro genom mekanismen för akuta ingripanden för reparation och återuppbyggnad av hus, till reparation av elförsörjningsnätet och till stöd för förtroendeskapande åtgärder, t.ex. minröjning, valövervakning och fortbildning av poliser; och 50 miljoner euro i makroekonomiskt stöd som ännu inte utbetalats från ett tidigare makroekonomiskt paket, som kombineras med ytterligare anslag på 18 miljoner euro för att hjälpa f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att hantera de särskilda behov som uppstått genom krisen.We have provided over EUR 10 m in humanitarian assistance through ECHO since the crisis began; EUR 54.5 m under CARDS in 2001, which includes a recent top-up of EUR 12 m for housing reconstruction, local infrastructure and support for host families; EUR 12.8 m under the Rapid Reaction Mechanism to repair and reconstruct houses, to repair electricity and to support confidence-building measures, such as mine clearance, election monitoring and police training; and EUR 50 m in macro-financial assistance still to be disbursed from a previous macro-financial package, which is being combined with an additional grant of EUR18 m to help FYROM cope with the specific needs arising from the crisis.
Känner kommissionen till att fem samhällsorganisationer enligt den mexikanska tidningen La Jornada av den ‧ februari ‧ i den sydöstra delstaten Chiapas anser att Europeiska unionen är berörd av ett anfall som genomfördes den ‧ eller ‧ januari på den av den zapatistiska rörelsen ledda och av chol-stammen bebodda byn Nuevo San Rafael i det avlägsna och av urskog bestående naturreservatet Montes Azules, varvid ‧ hus stacks i brand, invånarna flydde, byn avstängdes totalt från omvärlden av soldater och marken gavs tillbaka till de tidigare stora markägarna så att de kan avverka urskogen?Is the Commission aware that, according to the Mexican newspaper La Jornada of ‧ February ‧, five non-governmental organisations in the south-eastern state of Chiapas consider the European Union to have been involved in an attack on the village of Nuevo San Rafael, controlled by the Zapatista movement and occupied by members of the Chol tribe, in the remote nature reserve of Montes Azules, which consists of primeval forest, on ‧ or ‧ January, in which attack ‧ houses were set on fire, the occupants fled, the village was permanently cut off from the outside world by soldiers and the land is being returned to the former big land-owners to enable them to fell the primeval forest?
Showing page 1. Found 3109268 sentences matching phrase "Ett hus av sand och dimma".Found in 192.185 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.