Translations into English:

  • House of Sand and Fog   

Example sentences with "Ett hus av sand och dimma", translation memory

add example
Produktionsområdena kännetecknas av ett klimat med dimma, hög fuktighet och lite vind, vilket är mycket gynnsamt för mognadslagringen av en korvprodukt av typen Salame CremonaThe areas of production all have climates prone to fog, are very humid and have little wind, which favours the maturing of sausage products such as Salame Cremona
Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas , ånga eller dimma och luft inte förväntas uppstå under normala förhållanden men , när den ändå gör det , endast har kort varaktighet .A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable substances in the form of gas , vapour or mist is not likely to occur in normal operation but , if it does occur , will persist for a short period only .
Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas , ånga eller dimma och luft förekommer kontinuerligt , under längre tidsperioder eller ofta .A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable substances in the form of gas , vapour or mist is present continuously or for long periods or frequently .
Därefter allteftersom tiden har gått , har dimmorna från den tiden skingrats och lättat och till slut accepterade rådet , med gott omdöme anser jag , ett förslag till ändring av namnet , det något enklare namnet skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet .As time went by , the mists gradually cleared , and the Council finally accepted - wisely , I believe - an amend ment changing the title to the slightly simpler ' Dhective concerning the processing of personal data and the protec tion of privacy in the telecommunications sector ' .
Och då kommer ett tunt moln av dimma runt mina vaderAnd then a thin layer of fog comes in around my ankles
Kvaliteten hos Chorizo de Cantimpalos är resultatet av det omsorgsfulla urvalet av det kött som används vid tillverkningen, det faktum att köttblandningen får vila innan den stoppas i korvskinnen och de mycket speciella lagrings- och torkningsförhållandena i ett geografiskt område vars höjd och mycket få dagar med dimma gör det möjligt att framställa en mycket vällagrad produktThe quality of the Chorizo de Cantimpalos is the result of the careful selection of the meats used in its manufacture, the fact that the meat mixture is allowed to rest before insertion into the casings and the special curing and drying conditions in a geographical area whose altitude and very few days of mist result in a very well-cured product
Därefter allteftersom tiden har gått, har dimmorna från den tiden skingrats och lättat och till slut accepterade rådet, med gott omdöme anser jag, ett förslag till ändring av namnet, det något enklare namnet skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.As time went by, the mists gradually cleared, and the Council finally accepted - wisely, I believe - an amendment changing the title to the slightly simpler "Directive concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector' .
Det som ni gör - om ni låter denna lag med enkel majoritet gå igenom - kommer att betyda att i morgon, en fredagmorgon med dimma, kommer ett slumpartat sammansatt parlament att med en majoritet av 48 röster mot 47 kunna avskaffa och förstöra inte bara de budgetplaner utan den interinstitutionella samarbetsuppbyggnaden i sin helhet som genomförts under de senaste tjugo månaderna.What you are doing - if you pass this law by simple majority - will mean that, tomorrow, on a misty Friday morning, with a majority of 48 votes to 47, a makeshift Parliament will be able to abolish and destroy not only the financial perspectives, but the entire structure of interinstitutional cooperation that has been put in place over the last twenty months.
Låt mig ge ett exempel på det: De tillägg i ersättningen till ordföranden och andra toppfunktionärer i parlamentet som uttryckligen har föreslagits av föredraganden har ersatts av en otydlig dimma.The proposed additional allowances for the President and other senior parliamentary officials, which the rapporteur had set out clearly in black and white for all to see, are now invisible beneath the silt.
Även de som med stort retoriskt larm, också här i parlamentet - de är tyvärr inte längre här, kanske skulle herr Habsburg också kunna påtala detta någon gång - förvägrar varje grundläggande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som borde gjorts för länge sedan, och de som, till skada just för de mindre jordbrukarna som behöver vår hjälp, hellre fortsätter att sticka huvudet i sanden, borde till slut erkänna att endast i denna integrerade ansats finns det ett effektivt skydd mot avfolkning på och minskad betydelse för landsbygden och dess invånare.Those, too, who even here in Parliament - they are no longer present, unfortunately; perhaps Mr Habsburg could give them a ticking off - have made great rhetorical play about rejecting every essential and long overdue reform of the common agricultural policy, and those who continue to bury their heads in the sand - to the great detriment of small farmers in need of our help - even these should finally recognize that only in this integrated initiative can there be an effective end to depopulation and loss of significance.
Området har ett enhetligt klimat (varmare och torrare väder än i omgivningen) och en enhetlig geologi (mager jord med hög andel lera och sand) och flora som lämpar sig för getuppfödning, vilket lett till den traditionella framställningen av denna ostThe area in question enjoys reliable conditions with regard to climate (warmer and drier weather than in surrounding areas), geology (low quality soil with a high clay and sand content) and flora which encourages the rearing of goats and has therefore resulted in the traditional production of this cheese
I fråga om harmoni sering av skatteunderlaget behöver inte mycket göras i fråga om vägtransporter och flygre sande , men när det gäller telekommunikatio ner kommer det att vara nödvändigt att uppnå ett visst mått av harmonisering .Revenue sufficiency , efficiency and costeffectiveness
Visst, vi har stött på ett hinder för framstegen i den förändring av konstitutionen och fördragen som syftar till ett mer effektivt sätt att fatta beslut på. Men betyder det att vi måste sticka huvudet i sanden, som vissa av mina kolleger skulle säga?Just because we have hit a barrier with regard to progress in constitutional change and treaty change aiming at a more efficient and effective way of decision-making, does that mean that we have to stick our heads in the sand, as some of my colleagues would say?
Europeiska investeringsbankens instrument, som vi skulle vilja uppkallades efter kommissionsledamoten på grund av hennes orubblighet, för hon har lagt grunden till en social sammanhållningsfond som är helt ny i Europeiska unionens historia. Det är ett initiativ som vi inte vill ska rinna ut i sanden, en bioregional solidaritetsfond, en fond som inte kommer att kosta unionen något, eftersom vi inte ber om något ytterligare stöd, en fond som stöds av Europaparlamentet och våra latinamerikanska partner.I shall end, Mr President, by mentioning two initiatives very quickly, so as not to take up too much time: the Facility of the European Investment Bank, which we would like to take the name of the Commissioner, because of her tenacity, of her having promoted a social cohesion fund that is a complete innovation within the European Union’s history; and an initiative that we do not want to come to nothing: that of the Bi-regional Solidarity Fund, a Fund which is not going to cost the Union any money, because we are not asking for any additional aid, a Fund that is supported by the European Parliament and by our Latin American partners.
I mål T-‧/‧: Rewe-Zentral AG, med huvudkontor i Köln (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner och B. Ertle mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Weberndorfer och G. Schneider), intervenient vid förstainstansrätten är Fritidsresor AB, med huvudkontor i Stockholm, företrätt av advokaten U. Sander, angående en talan mot ett beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den ‧ juli ‧ (ärende R ‧/‧-‧) angående registrering av kännetecknet Atlasreisen som gemenskapsvarumärke, har förstainstansrätten (andra avdelningen) sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och Pelikánová, justitiesekreterare: H. Jung, den ‧ juni ‧ meddelat följande beslutIn Case T-‧/‧, REWE-ZENTRAL AG, established in Cologne (Germany), represented by H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner and B. Ertle, lawyers, against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Agents: J. Weberndorfer and G. Schneider), the intervener before the Court of First Instance being Fritidsresor AB, established in Stockholm, represented by U. Sander, lawyer, an action brought against the decision of ‧ July ‧ by OHIM's First Board of Appeal (case R ‧/‧-‧) as regards the registration of the sign Atlasreisen as a Community mark, the Court (Second Chamber), composed of J. Pirrung, President, A.W.H. Meij and I. Pelikánová, Judges; Registrar: H. Jung, made an order on ‧ June ‧, the operative part of which is as follows
Kommissionen mottog den ‧ maj ‧, en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ genom vilken företagen Dow Chemical Company (Dow, USA) och Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) som tillhör Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) förvärvar, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, gemensam kontroll över företaget White Sands (White Sands JV), genom bidrag av tillgångar och rättigheter till ett nyskapat bolag utgörande ett samriskföretagOn ‧.‧.‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Dow Chemical Company (Dow, U.S.) and Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) belonging to Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking White Sands (the White Sands JV), by way of contribution of assets and rights to a newly created company constituting a joint venture
I regionen Li (Lixian) i Hebei-provinsen odlas Lixian Ma Shan Yao-jamsrötter med hjälp av traditionella odlingsmetoder i en lucker, sandig lerjord med fluviala-akvatiska sediment (chao-jord) som är ett resultat av långvarig erosion och depositionLixian Ma Shan Yao yams, in the region of Li County (Lixian), Hebei Province, are planted by traditional cultivation techniques in a loose sandy loam fluvo-aquic soil (chao soil) formed by long-term erosion and deposition
Sådana avtal är dock relativt tunnsådda och det finns ett tydligt och pres- sande behov av att göra ytterligare framsteg inom detta område .However , such agreements are thin on the ground and this is clearly an area where further progress is urgently needed .
Vi verkar i dag i en global ekonomi och våra konkurrenter gör saker på ett bättre och snabbare sätt än vad vi gör. Medan många i parlamentet begravde sina huvuden i sanden inför detta faktum, var jag oroad över att detta ganska patetiska förslag till direktiv från den förra kommissionen, vilket aldrig skulle ha lagts fram av den nuvarande, inte var tillräckligt.Whilst many in this House were burying their heads in the sand to the fact that we are now operating in a global economy and our competitors are better and quicker at doing things than us, I was concerned that this pretty pathetic proposal for a directive emanating from the last Commission, which should never have been resubmitted by the current Commission, did not go far enough.
I mål C-‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ december ‧, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, Bremen (Tyskland) (ombud: U. Sander, advokat) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: G. Schneider), Krafft SA, Andoain (Spanien) (ombud: P. Koch Moreno), har domstolen (fjärde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden K. Schiemann samt domarna M. Ilešič (referent) och E. Levits, generaladvokat: F. G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ december ‧ meddelat följande beslutIn Case C-‧/‧ P: Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, established in Bremen (Germany) (represented by U. Sander, Rechtsanwalt), the other parties to the proceedings being: Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), (Agent: G. Schneider), Krafft SA, established in Andoain (Spain) (represented by P. Koch Moreno, abogada)- an appeal under Article ‧ of the Statute of the Court of Justice, brought on ‧ December ‧, the Court (Fourth Chamber), composed of K. Schiemann, President of the Chamber, M. Ilešič (Rapporteur) and E. Levits, Judges; F. G. Jacobs, Advocate General; R. Grass, Registrar, made an order on ‧ December ‧, the operative part of which is as follows
Västsahara består av sand och sten och delas av en över hundra mil lång skammur. Det är ett tillräckligt rikt område för att reta aptiten och höja förväntningarna hos Marocko och de länder som aktivt eller passivt stöder landets hårda inställning.Western Sahara, a country of sand and stone which is crossed by a wall of shame measuring more than a thousand kilometres, is rich enough to excite the appetites and expectations of Morocco and those countries that are actively or passively supporting its unrelenting stance.
För motorvagnar med fördelade sandningsenheter: Första och sista vagnen och vagnar däremellan med ett minimum av ‧ mellanaxlar, mellan två sandningsenheter som inte är sandadeFor multiple units with distributed sanding devices: first and last car and intermediate cars with a minimum of ‧ intermediate axles, between two sanding devices that are not sanded
Jag för min del ser här en riktig konkretisering av begränsningarna i vårt påstått moderna samhälle, som är ett kortsiktigt samhälle där man bygger på sand och ofta inte ser längre än näsan räcker.I believe that it actually defines the limits of our so-called modern society, a short-term society built on sand, a society that often cannot see beyond the end of its nose.
Jag för min del ser här en rik tig konkretisering av begränsningarna i vårt påstått moderna samhälle , som är ett kortsiktigt samhälle där man bygger på sand och ofta inte ser längre än näsan räcker .I believe that it actually defines the limits of our so-called modern society , a short-term society built on sand , a society that often cannot see beyond the end of its nose .
I betänkandet framförs på ett konkret sätt den triangel som bildas av fattigdom, hälsa och utbildning, av vilken man inte kan lämna någon del obeaktad utan att åtgärderna för de två andras del rinner ut i sanden.The report draws specific attention to the triangle of poverty, health and education, no part of which can be ignored without action in the other two areas coming to nothing.
Showing page 1. Found 3825392 sentences matching phrase "Ett hus av sand och dimma".Found in 1,174.25 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.