pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig-ly; ; -ish; -y
aktceremony; nude; ; act; service; file; charter; document; chart; paper
akta påmind
akta sig; beware; take care; mind; guard
aktadesteemed; ; respected
aktades
aktande
aktar
aktas
akten
aktens
akterpoop; stern; behind;
akter av fartygpoop deck
akter omabaft
akter utastern; abaft
akter-after
aktern
akterna
akternas
akterns
akts
ge aktmind
ge akt påwatch; observe; mind
juridisk aktjuridical act
påvlig aktpapal act
ta sig i aktwatch;
ta tillfället i akttake time by the forlock
äktagood; real; true; marry; pure; sheer; sterling; legitimate; genuine; authentic; married; arrant; kosher; regular; veritable

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
Vi måste akta oss för att skapa ännu en FN–EU-byråkrati.We have to be careful not to create another UN-EU bureaucracy.
Vi måste inrätta en integrerad politik genom ett verkligt internationellt samarbete, och samtidigt akta oss för att ge efter för den släpphänthet som skulle få oss att sjunka nedåt.We must introduce an integrated policy through genuine cooperation at international level, whilst striving hard not to give in to a lax attitude, which would have a detrimental effect on our work.
För sådant ändamål erfordras i regel länsning från slagen med undantag för smala avdelningar i fartygets akter, där ett utsug kan vara tillräckligtFor this purpose wing suctions shall generally be fitted except in narrow compartments at the end of the ship where one suction may be sufficient
Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka honom för detta.I would like to take this opportunity to thank him for that.
Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att eftersom en överväldigande majoritet av våra irländska vänner i dag sagt ja till konstitutionsfördraget och Polens president - enligt vad talmannen just sade - också är på väg att underteckna fördraget behövs det nu bara ett ja från Tjeckiens president.I would like to use this opportunity to point out that, since an overwhelming majority of our Irish friends said 'yes' today to the constitutional treaty and the Polish President - according to what the President of our Parliament said just now - is also about to sign the treaty, all that is needed is a 'yes' from the Czech President.
Om de stödmottagare som genomför projekten rapporterar direkt till den ansvariga instansen utgör de detaljerade kostnadsredovisningar som avses i punkt ‧ en akt som bifogas arkiverade räkenskaper hos den ansvariga instansen som skall svara för att upprätta en förteckning över medfinansierade projekt enligt punktWhere the grant recipients implementing the projects report directly to the responsible authority, the detailed statements of expenditure referred to in paragraph ‧ shall constitute the accompanying files of the accounting records kept by the responsible authority, which shall draw up the list of co-financed projects referred to in paragraph
Jag välkomnar således denna lagstiftning och anser att det är viktigt att industrin i mitt land och kanske i andra länder inser att de, om de inte tar tillfället i akt att modernisera sina metoder och leva upp till de högt ställda miljönormerna, kommer att förlora marknadsmöjligheter över hela Europa.So I welcome this legislation and consider it important that industry in my country and perhaps countries elsewhere should recognise that if it does not seize the opportunity to modernise its processes and live up to the high environmental standards then it will lose out on market opportunities across Europe.
I bilaga ‧ till akt om villkoren för Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska Unionen anges i avsnitt ‧.‧ (om beskattning), angående tillämpningen av bestämmelserna i artikel ‧.‧ i sjätte direktivet, att Republiken Slovakien får undanta vissa transaktioner enligt bilaga F till sjätte direktivet från beskattningFor the application of the provisions in Article ‧ of the sixth Directive, paragraph ‧ of section ‧ (Taxation) of Annex ‧ to the Act of Accession of the Slovak Republic to the European Communities, authorises the Slovak Republic to exempt certain transactions listed in Annex F to the sixth Directive
I enlighet med artikel ‧.‧ i akten om allmänna och direkta val av ledamöter i Europaparlamentet konstaterade parlamentet att detta uppdrag inte var förenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och att deras platser var vakanta från och med detta datumUnder Article ‧ of the Act concerning the election of Members of the European Parliament by direct universal suffrage, Parliament noted that this office was incompatible with that of Member of the European Parliament and established the vacancy of the seats concerned with effect from that date
Varje akt skall innehålla åtminstone en kopia av ansökan samt en förteckning över de administrativa beslut som medlemsstaten har fattat om ansökan och om den dokumentation som har getts in i enlighet med punkt ‧ åtföljd av en sammanfattning av dokumentationenEach file shall contain at least a copy of the application, a record of the administrative decisions taken by the Member State concerning the application and concerning the dossiers submitted in accordance with paragraph ‧, together with a summary of the latter
De(n) sökande skall tillhandahålla den rapporterande medlemsstaten en samlingsakt enligt punkt ‧ och den fullständiga akten med dokumentation enligt punkt ‧ senast den ‧ november ‧ för verksamma ämnen enligt bilaga I.A och senast den ‧ november ‧ för verksamma ämnen enligt bilaga I.BThe notifier(s) shall submit to the relevant rapporteur Member State the summary dossier referred to in paragraph ‧ and the complete dossier referred to in paragraph ‧, by ‧ November ‧ at the latest for active substances listed in Annex I, part A, and by ‧ November ‧ at the latest for active substances listed in Annex I, part B
Växtsortsmyndighetens ordförande skall fastställa de närmare bestämmelserna för i vilken form akterna skall förvarasThe President of the Office shall determine details as to the form of the files to be kept
Jag vill dock påpeka att vi måste akta oss för att hamna i ett oöverskådligt virrvarr av regionala och multilaterala initiativ till förmån för utvecklingsländer.I should like to point out, however, that, for the benefit of the developing countries, we have to beware of ending up in an inextricable tangle of regional and multilateral initiatives.
När parlamentet röstar om en stund vill jag ta tillfället i akt att gratulera alla politiska grupper till deras stöd för denna fråga, samt det taiwanesiska folket, de taiwanesiska myndigheterna och deras oerhört starka diplomatiska team.When the House votes in a moment, Mr President, I will take the opportunity to congratulate all the political groups for the support that they have given to this matter, as well as the Taiwanese people, the Taiwanese authorities, and their extremely strong diplomatic team.
Akta era händer och armbågarWatch your hands and elbows
Akta er för talismanerna, De hindrar oss från att rädda CharlotteBeware the talismans.They' ve barred our way each time we tried to rescue Charlotte
Jag vill även ta tillfället i akt att uppmana våra slovenska ledamöter, för vilka och för vilkas land jag hyser stor sympati, att återigen hitta en väg för att fortsätta Sloveniens stora insatser för europeisk integration.I would like to take the opportunity to urge our Slovene Members, for whom and for whose country I have the greatest sympathy, to find a way once again of continuing Slovenia's great achievements towards European integration.
Och som mannen sa...Akta fingeravtryckenAnd, as the man says... be careful with the prints
– Herr talman! Med hänvisning till artiklarna 133 och 144 i arbetsordningen talar Martin Schulz om nästa sammanträdesperiod, men jag undrar varför vi inte tar tillfället i akt att under denna sammanträdesperiod diskutera läget i Vitryssland.Mr President, with reference to Rules 133 and 144 of the Rules of Procedure, Mr Schulz is talking about the following plenary part-session, but I wonder why we are not taking the opportunity of this part-session of this House to discuss the situation in Belarus.
Det finns ett antagande om att råvarupriserna även fortsatt kommer att vara låga, ofta till nackdel för världens fattigaste länder, att vi kan handla i länder där vi tvingar fram öppna marknader trots att det saknas social infrastruktur och en sund offentlig sektor, att vi måste akta oss för ömsesidighet om den inte gäller jämlikar.There is an assumption that low commodity costs are going to continue, often on the back of the world's poorest countries; that we can trade in countries where we force open markets when social infrastructure and a sound public sector are not in place; that we need to beware the siren of reciprocity if it is not amongst equals.
Jag är verkligen mycket besviken på att Persson inte tog tillfället i akt att i morse kritisera president Putin för det sätt på vilket han förtrycker media i Ryssland, det sätt på vilket demokratin inskränks.I am very disappointed indeed that Mr Persson did not take the opportunity this morning to criticise President Putin for the way in which he is repressing the media in Russia, the way in which democracy is being rolled back.
Vi måste ta tillfället i akt här i Europa och tillämpa refereegranskning och införa de senaste standarderna så att folkhälsan inte riskeras ytterligare.We must take this opportunity here in Europe to implement a peer review and to institute the latest standards so that the health of the population is not put at further risk.
I andra fall, särskilt på området statligt stöd, har Europaparlamentet tagit tillfället i akt att framföra sina synpunkter.In other cases, notably in the field of state aids, the European Parliament has used this opportunity to make its views known.
Vi måste alltid akta oss för att dra förhastade slutsatser av statistiken gällande dessa rapporter.We must always guard against drawing hasty conclusions from the statistics relating to these reports.
Detta är inte något negativt, eftersom jag har ansträngt mig och kommer att fortsätta att anstränga mig för att ta detta tillfälle i akt.However, that is not a bad thing, because I have made an effort and will continue making an effort to take up this opportunity.
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 0.863 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.