pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig-ly; ; -ish; -y
aktceremony; nude; ; act; service; file; charter; document; chart; paper
akta påmind
akta sig; beware; take care; mind; guard
aktadesteemed; ; respected
aktades
aktande
aktar
aktas
akten
aktens
akterpoop; stern; behind;
akter av fartygpoop deck
akter omabaft
akter utastern; abaft
akter-after
aktern
akterna
akternas
akterns
akts
ge aktmind
ge akt påwatch; observe; mind
juridisk aktjuridical act
påvlig aktpapal act
ta sig i aktwatch;
ta tillfället i akttake time by the forlock
äktagood; real; true; marry; pure; sheer; sterling; legitimate; genuine; authentic; married; arrant; kosher; regular; veritable

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
Vi måste akta oss för att skapa ännu en FN–EU-byråkrati.We have to be careful not to create another UN-EU bureaucracy.
Vi måste inrätta en integrerad politik genom ett verkligt internationellt samarbete, och samtidigt akta oss för att ge efter för den släpphänthet som skulle få oss att sjunka nedåt.We must introduce an integrated policy through genuine cooperation at international level, whilst striving hard not to give in to a lax attitude, which would have a detrimental effect on our work.
För sådant ändamål erfordras i regel länsning från slagen med undantag för smala avdelningar i fartygets akter, där ett utsug kan vara tillräckligtFor this purpose wing suctions shall generally be fitted except in narrow compartments at the end of the ship where one suction may be sufficient
Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet , som utgör en bilaga till rådets beslut av den 20 septemb er 1976 , skall ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel .The Act concerning the election of the represenutives of the European Parliament by direct universal suffrage annex ed to the Council Decision of 20 September 1976 shall be amended in accordance with the provisions of this Article .
Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka honom för detta.I would like to take this opportunity to thank him for that.
Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att eftersom en överväldigande majoritet av våra irländska vänner i dag sagt ja till konstitutionsfördraget och Polens president - enligt vad talmannen just sade - också är på väg att underteckna fördraget behövs det nu bara ett ja från Tjeckiens president.I would like to use this opportunity to point out that, since an overwhelming majority of our Irish friends said 'yes' today to the constitutional treaty and the Polish President - according to what the President of our Parliament said just now - is also about to sign the treaty, all that is needed is a 'yes' from the Czech President.
Om de stödmottagare som genomför projekten rapporterar direkt till den ansvariga instansen utgör de detaljerade kostnadsredovisningar som avses i punkt ‧ en akt som bifogas arkiverade räkenskaper hos den ansvariga instansen som skall svara för att upprätta en förteckning över medfinansierade projekt enligt punktWhere the grant recipients implementing the projects report directly to the responsible authority, the detailed statements of expenditure referred to in paragraph ‧ shall constitute the accompanying files of the accounting records kept by the responsible authority, which shall draw up the list of co-financed projects referred to in paragraph
[ Se artikel 2 i nämnda akt som har följande lydelse :[ See Article 2 of that Act which reads as follows :
Jag välkomnar således denna lagstiftning och anser att det är viktigt att industrin i mitt land och kanske i andra länder inser att de, om de inte tar tillfället i akt att modernisera sina metoder och leva upp till de högt ställda miljönormerna, kommer att förlora marknadsmöjligheter över hela Europa.So I welcome this legislation and consider it important that industry in my country and perhaps countries elsewhere should recognise that if it does not seize the opportunity to modernise its processes and live up to the high environmental standards then it will lose out on market opportunities across Europe.
I bilaga ‧ till akt om villkoren för Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska Unionen anges i avsnitt ‧.‧ (om beskattning), angående tillämpningen av bestämmelserna i artikel ‧.‧ i sjätte direktivet, att Republiken Slovakien får undanta vissa transaktioner enligt bilaga F till sjätte direktivet från beskattningFor the application of the provisions in Article ‧ of the sixth Directive, paragraph ‧ of section ‧ (Taxation) of Annex ‧ to the Act of Accession of the Slovak Republic to the European Communities, authorises the Slovak Republic to exempt certain transactions listed in Annex F to the sixth Directive
I enlighet med artikel ‧.‧ i akten om allmänna och direkta val av ledamöter i Europaparlamentet konstaterade parlamentet att detta uppdrag inte var förenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och att deras platser var vakanta från och med detta datumUnder Article ‧ of the Act concerning the election of Members of the European Parliament by direct universal suffrage, Parliament noted that this office was incompatible with that of Member of the European Parliament and established the vacancy of the seats concerned with effect from that date
Rättsverkan för de akter som unionens institutioner , organ och byråer antar på grundval av fördraget om Europeiska unionen före ikraftträdandet av Lissabonfördraget ska bestå så länge dessa akter inte upphävs , ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen .The legal effects of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Union adopted on the basis of the Treaty on European Union prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon shall be preserved until those acts are repealed , annulled or amended in implementation of the Treaties .
Varje akt skall innehålla åtminstone en kopia av ansökan samt en förteckning över de administrativa beslut som medlemsstaten har fattat om ansökan och om den dokumentation som har getts in i enlighet med punkt ‧ åtföljd av en sammanfattning av dokumentationenEach file shall contain at least a copy of the application, a record of the administrative decisions taken by the Member State concerning the application and concerning the dossiers submitted in accordance with paragraph ‧, together with a summary of the latter
De(n) sökande skall tillhandahålla den rapporterande medlemsstaten en samlingsakt enligt punkt ‧ och den fullständiga akten med dokumentation enligt punkt ‧ senast den ‧ november ‧ för verksamma ämnen enligt bilaga I.A och senast den ‧ november ‧ för verksamma ämnen enligt bilaga I.BThe notifier(s) shall submit to the relevant rapporteur Member State the summary dossier referred to in paragraph ‧ and the complete dossier referred to in paragraph ‧, by ‧ November ‧ at the latest for active substances listed in Annex I, part A, and by ‧ November ‧ at the latest for active substances listed in Annex I, part B
Som Giuliano Amato förklarade har arbetsgruppen bemödat sig om att fastställa att begreppet rättsakt gäller akter som innehåller vad som är väsentligt på ett visst område eller nya politiska val .As Mr Amato explained , the Working Group had focussed on defining the concep t of a legislative act as containing essential elements in a given field or new policy choices .
Växtsortsmyndighetens ordförande skall fastställa de närmare bestämmelserna för i vilken form akterna skall förvarasThe President of the Office shall determine details as to the form of the files to be kept
Enligt första skälet till direktiv 85 / 337 är det nödvändigt att inverkan på miljön be aktas av den behöriga myndigheten på ett så tidigt stadium som möjligt vid all teknisk planläggning och i olika beslutsprocesser . Syftet är att hindra uppkomsten av föroreningar och olägenheter vid källan i stället för att senare försöka motverka effekterna av dem .The first recital of the preamble to Directive 85 / 337 however states that it is necessary for the competent authority to take effects on the environment into account at the earliest possible stage in all the technical planning and decisionmaking processes , the objective being to prevent the creation of pollution or nuisances at source rather than subsequently trying to counteract their effects .
Jag vill dock påpeka att vi måste akta oss för att hamna i ett oöverskådligt virrvarr av regionala och multilaterala initiativ till förmån för utvecklingsländer.I should like to point out, however, that, for the benefit of the developing countries, we have to beware of ending up in an inextricable tangle of regional and multilateral initiatives.
När parlamentet röstar om en stund vill jag ta tillfället i akt att gratulera alla politiska grupper till deras stöd för denna fråga, samt det taiwanesiska folket, de taiwanesiska myndigheterna och deras oerhört starka diplomatiska team.When the House votes in a moment, Mr President, I will take the opportunity to congratulate all the political groups for the support that they have given to this matter, as well as the Taiwanese people, the Taiwanese authorities, and their extremely strong diplomatic team.
Akta era händer och armbågarWatch your hands and elbows
Akta er för talismanerna, De hindrar oss från att rädda CharlotteBeware the talismans.They' ve barred our way each time we tried to rescue Charlotte
När rådet antar akter som inte avser lagstiftning enligt artikel 8.1 ska omröstningsresultat och röstmotiveringar från rådets medlemmar samt uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av dessa akter offentliggöras .Where the Council adopts non-legislative acts referred to in Article 8 ( 1 ) , the results of votes and explanations of votes by Council members , as well as the statements in the Council minutes and the items in those minutes relating to the adoption of such acts , shall be made public .
Jag vill även ta tillfället i akt att uppmana våra slovenska ledamöter, för vilka och för vilkas land jag hyser stor sympati, att återigen hitta en väg för att fortsätta Sloveniens stora insatser för europeisk integration.I would like to take the opportunity to urge our Slovene Members, for whom and for whose country I have the greatest sympathy, to find a way once again of continuing Slovenia's great achievements towards European integration.
Och som mannen sa...Akta fingeravtryckenAnd, as the man says... be careful with the prints
– Herr talman! Med hänvisning till artiklarna 133 och 144 i arbetsordningen talar Martin Schulz om nästa sammanträdesperiod, men jag undrar varför vi inte tar tillfället i akt att under denna sammanträdesperiod diskutera läget i Vitryssland.Mr President, with reference to Rules 133 and 144 of the Rules of Procedure, Mr Schulz is talking about the following plenary part-session, but I wonder why we are not taking the opportunity of this part-session of this House to discuss the situation in Belarus.
Showing page 1. Found 7336 sentences matching phrase "akta".Found in 1.163 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.