pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig-ly; ; -ish; -y
aktceremony; nude; ; act; service; charter; file; chart; document; paper
akta påmind
akta sigmind; ; beware; take care; guard
aktadesteemed; ; respected
aktades
aktande
aktar
aktas
akten
aktens
akterpoop; stern; behind;
akter av fartygpoop deck
akter omabaft
akter utastern; abaft
akter-after
aktern
akterna
akternas
akterns
akts
ge aktmind
ge akt påwatch; observe; mind
juridisk aktjuridical act
påvlig aktpapal act
ta sig i aktwatch;
ta tillfället i akttake time by the forlock
äktagood; real; true; marry; pure; sheer; sterling; legitimate; genuine; authentic; married; arrant; kosher; regular; veritable

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
Akta er mina, vännerWatch it, folks!
Vi får akta oss för en specialisering som innebär att USA levererar maskinerna, dvs. vapnen, och Europa människorna, dvs. soldaterna.We must be careful that we do not reach a state of specialisation which means that the USA supplies the machines, in other words the weapons and Europe supplies the people, by which we mean the soldiers.
Men sedan blev det mycket komplicerat, vi förhandlade plötsligt helt nya delegerade akter som saknade prejudikat. Så lyckönskningar till henne och till rådet och kommissionen.It then became very complicated as we found ourselves negotiating whole new delegated acts without precedents for future acts, so congratulations to her and to the Council and Commission.
För en utomstående är detta en ogenomtränglig teknisk akt med inte mindre än 800 ändringsförslag eller något liknande, ett dokument som är minst 10 centimeter tjockt.To outsiders, this is an impenetrable technical dossier with no fewer than 800 amendments or thereabouts; a document at least 10 cm thick.
Om akten om anslutningen till unionen inte innehåller någon bestämmelse om automatisk anslutning av medlemsstaten till detta avtal, skall medlemsstaten tillträda avtalet genom deponering av en anslutningshandling hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som skall överlämna en bestyrkt kopia till AVS-staternas sekretariat och underrätta medlemsstaterna om dettaIf the act of accession to the Union does not provide for such automatic accession of the Member State to this Agreement, the Member State concerned shall accede by depositing an act of accession with the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall send a certified copy to the ACP Secretariat and notify the Member States
Mål C-‧/‧: Domstolens dom (andra avdelningen) av den ‧ mars ‧ – Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd (Förordning (EG) nr ‧/‧ – Artiklarna ‧, ‧ och ‧ – Förvaltning av fiskeansträngningen – Fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen – Akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassning av fördragen – Odelbarhet – AvvisningCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ March ‧- Kingdom of Spain v Council of the European Union (Regulation (EC) No ‧/‧- Articles ‧, ‧ and ‧- Management of the fishing effort- Community fishing areas and resources- Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties- Non-severability- Inadmissibility
Till sist vill jag ta tillfället i akt och tala om den andra gruppen - unga läkare.In conclusion, I want to take the opportunity to refer to the other group - the junior doctors.
Jag skulle särskilt vilja ta detta tillfälle i akt att tacka det danska ordförandeskapet för det sätt på vilket det har samarbetat under detta nya försök med ett dubbelt ordförandeskap, som inte är någon enkel uppgift.I should particularly like to take this opportunity of thanking the Danish Presidency for the way in which it has cooperated on this novel experiment by the dual presidency, which is no easy task.
När det gällde ett rekryteringsförfarande för översättare kunde centrumet inte visa skriftliga bevis på vilka regler som hade tillämpats vid bedömningen av kandidaternas akterIn a recruitment procedure for translators, the Centre failed to provide written evidence of the rules applied for the evaluation of the candidates files
Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och uttrycka min djupaste tacksamhet mot det luxemburgska ordförandeskapet, som har uppvisat ett stort sinne för politik och en outtröttlig vilja att kompromissa. Jag vill tacka kommissionen som har tillhandahållit tekniska bedömningar och riktlinjer som stöd för förhandlingarna, och slutligen vill jag tacka min kollega i parlamentet, Jan Březina, vars aktiva deltagande på mötena och trofasta stöd jag värderade mycket högt.I should like to take this opportunity to express my deep gratitude to the Luxembourg Presidency, which has demonstrated great political flair and a tireless willingness to compromise; to the Commission, which has provided technical analyses and guidance in support of the negotiations; and, finally, to my fellow MEP Mr Březina, whose active participation in the meetings and unfailing support I valued very highly.
uttryckligen införts genom gemenskapsakter eller föreskrivs genom dessa akterexpressly created by Community acts or provided for by such acts
under henvisning til Rådets direktiv ‧/EØF af ‧. juni ‧ om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande, senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel ‧, ‧, ‧, ‧ og artikel ‧, nr. ii), ogHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae, as last amended by the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden, and in particular Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ and point (ii) of Article ‧ thereof
(PL) Herr talman! Det gläder mig att kommissionsledamoten fortfarande är här och jag vill ta tillfället i akt, för denna fråga rör också Cecilia Malmströms ansvarsområde.(PL) Mr President, I am pleased that the Commissioner is still here, and I would like to take advantage of the opportunity because this matter also touches on Mrs Malmström's area of responsibility.
Och...... akta hennes nagellackAnd... be careful of her nail varnish
Akta dig Nat!Akta dig!Look out, Nat!
Låt mig ta detta tillfälle i akt att framföra ytterligare en anklagelse: sedan den 15 september 2000 är tre italienska medborgare, tekniker vid ett företag som tillverkar maskiner för konfektyrtillverkning, i händerna på den nationella befrielsearmén; tillsammans med dessa tre italienska medborgare finns ytterligare tre européer, förutom tusentals colombianer.Well then, I would like to take the opportunity afforded by this debate to condemn another incident: since 15 September 2000, three Italian citizens, engineers employed by a company which makes sweet-making machines, have been in the hands of the National Liberation Army. Together with these three Italian citizens, there are three other Europeans and thousands of Colombians.
Eftersom den kinesiska regeringen vill se handels- och branschsammanslutningarna utvecklas, rekommenderar vi att EU tar detta tillfälle i akt för att hjälpa de kinesiska handels- och branschsammanslutningarna att lära sig av sina europeiska motsvarigheters erfarenheterGiven the Chinese government's willingness to see the development of trade and industry associations; it is recommended that EU use this opportunity to help Chinese trade and industry associations to learn from the experience of their European counterparts
Här måste vi verkligen ge akt på att detta yttre värde inte bara får stå för ett minskat förtroende för euron.With this in mind we must make sure that this factor alone, external value, does not weaken confidence in the euro.
Jag vill också ta tillfället i akt, på samma gång som jag uttrycker min uppskattning av ombudsmannens arbete, att ta upp frågan om behovet av en särskild ombudsman för barn i Europa.I should just like to take this opportunity, while expressing my appreciation of our Ombudsman's work, to raise also the issue of the need for a special children's Ombudsman in Europe.
Till sist, enligt artikel 7.3, ber jag det ansvariga utskott som anges i denna artikel att kontrollera Newton Dunns utfärdade bevis för att se om han verkligen har följt förfarandet i enlighet med Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976, såsom det närmare föreskrivs i vår arbetsordning.Finally, under Rule 7(3), I ask that the committee responsible, mentioned in this rule, look into the credentials of Mr Newton Dunn to see whether he has, in fact, proceeded in accordance with the Act of 20 September 1976, as detailed in our Rules of Procedure.
utgiften är formellt korrekt och förenlig med gällande bestämmelser, i synnerhet AVS–EG-avtalet, ULT-beslutet, det interna avtalet, föreliggande förordning samt alla bestämmelser som antagits för att genomföra dessa akterthe expenditure is regular and in accordance with the relevant provisions, in particular of the ACP-EC Agreement, the Overseas Association Decision, the Internal Agreement, this Regulation, and all acts adopted in implementation of those provisions
Då det uppdraget enligt artikel ‧.‧ i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet var oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet fastställde parlamentet, på grundval av artikel ‧.‧ i arbetsordningen, att platsen var vakantSince, pursuant to Article ‧ of the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, this office was incompatible with that of Member of the European Parliament, Parliament established the vacancy pursuant to Rule ‧ of its Rules of Procedure
Två korta kommentarer bara: För det första kan jag på kommissionens vägnar försäkra er om att vi kommer att ge mycket noga akt på att inga dubbla strukturer byggs upp - och detta säger jag inte endast som kommissionär med budgetansvar.First, may I assure you on behalf of the Commission that we shall make very sure that no overlapping structures are created - and I say that not just as the member of the Commission responsible for the budget.
Alla sorters ogudaktiga handlingar och köttsliga akter pågickThere was manifest all manner of ungodliness and works of the flesh
På grundval av rapporten från den rapporterande medlemsstat som avses i punkt ‧ skall, i enlighet med förfarandet i artikel ‧ i direktivet, en ny tidsfrist endast fastställas i den förordning som avses i artikel ‧ för inlämnande av en akt med dokumentation som uppfyller kraven i punkterna ‧ och ‧, om det kan påvisas att dröjsmålet har orsakats av forte majeureOn the basis of the report of the rapporteur Member State referred to in paragraph ‧, a new time limit shall only be established in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of the Directive in the Regulation referred to in Article ‧ for the submission of a dossier fulfilling the requirements of paragraphs ‧ and ‧ where the delay is demonstrated to have been caused by force majeure
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 2.49 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.