pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig-ly; ; -ish; -y
aktceremony; nude; ; act; service; file; charter; document; chart; paper
akta påmind
akta sig; beware; take care; mind; guard
aktadesteemed; ; respected
aktades
aktande
aktar
aktas
akten
aktens
akterpoop; stern; behind;
akter av fartygpoop deck
akter omabaft
akter utastern; abaft
akter-after
aktern
akterna
akternas
akterns
akts
ge aktmind
ge akt påwatch; observe; mind
juridisk aktjuridical act
påvlig aktpapal act
ta sig i aktwatch;
ta tillfället i akttake time by the forlock
äktagood; real; true; marry; pure; sheer; sterling; legitimate; genuine; authentic; married; arrant; kosher; regular; veritable

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
Invändningar mot delegerade akterObjection to delegated acts
När det gäller de nya förfaranden som ersätter utskottets förfarande så ska kommissionen ges befogenhet att enligt denna förordning godkänna delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget, genom vilken Europaparlamentet och rådet delegerar befogenheter till kommissionen för att godkänna icke-lagstiftningsakter med allmän giltighet i syfte att lägga till eller ändra mindre viktiga detaljer.As regards the new procedures which take the place of the committee's procedure, the Commission should be empowered under this regulation to adopt delegated acts under Article 290 of the treaty, through which the European Parliament and the Council delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts which have general application in order to add to or amend non-essential elements.
Jag tror att vi inom EU måste akta oss för att detaljreglera i alltför stor omfattning.I believe that we in the EU must beware of formulating too many detailed rules.
Jag vill ändå ta tillfället i akt och stödja kravet på att myndigheterna i Förenta staterna inte ska ge Abd al-Rahim al-Nashiri dödsstraff.Still, I would like to take this opportunity to support the call on the United States authorities not to seek the death penalty in the case of Abd al-Rahim al-Nashiri.
Byrån skall lägga upp en särskild akt för den nya registreringen, som skall bestå av en fullständig kopia av det ursprungliga registreringsärendet, inklusive ansökan om registrering av den delvisa överlåtelsen och den därtill hörande korrespondensenThe Office shall establish a separate file for the new registration, which shall consist of a complete copy of the file of the original registration, including the application for registration of the partial transfer and the correspondence relating thereto
Akta de snälla döda människorna, såjaMind the nice dead people.There we go
Dessa bestämmelser i ledamotsstadgan utgör enbart ett förtydligande av de principer om frihet och oberoende som redan finns i akten från ‧ och som ledamotsstadgan uttryckligen fastställer som en garanti för Europaparlamentet och dess ledamöterwhereas those provisions of the Statute merely spell out the principle of freedom and independence already contained in the Act of ‧, which are explicitly endorsed by the Statute for the protection of Parliament and its Members
Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av gemenskapen, eller avtal eller konventioner enligt artikel ‧ eller artikel ‧ i EU‐fördraget, med en eller flera tredje stater, med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat, skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i de grundläggande fördragen och denna aktThe agreements or conventions concluded or provisionally applied by the Community or in accordance with Article ‧ or Article ‧ of the EU Treaty, with one or more third States, with an international organisation or with a national of a third State, shall, under the conditions laid down in the original Treaties and in this Act, be binding on Bulgaria and Romania
Eftersom jag har ordet skulle jag vilja ta tillfället i akt att stödja det som tidigare talare har sagt, och också meddela att jag, trots att ingen röst registrerades, röstade för de två Parishbetänkandena.As I have the floor, I should like to take advantage of this opportunity to endorse what previous speakers have said and also to state that, although a formal vote was not taken, I voted in favour of the two reports by Mr Parish.
Herr ordförande! Jag vill ta tillfället i akt att gratulera hjärtligt.Mr President, I take this opportunity to extend a warm greeting to you.
Genom en lagstiftningsakt kan det till kommissionen delegeras befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsaktenA legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att utnyttja den minut som återstår till att hänvisa till en annan fråga i ett annat betänkande, nämligen Estelle Greliers. Jag samtycker inte till denna fråga, och jag har tillsammans med andra ledamöter lagt fram ett ändringsförslag.I would like to take the opportunity to use the minute remaining to refer to another aspect of another report: that of Mrs Grelier, with which I do not agree, and which has given rise, jointly with other Members, to the tabling of a draft amendment.
Växtsortsmyndigheten ska behålla en kopia av den skriftliga bevisningen i sina akterThe Office shall retain a copy of those pieces of documentary evidence in its files
Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina kolleger för deras solidaritet och stöd.Could I take the opportunity to thank colleagues for their solidarity and support.
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr talman! Detta har varit en evighetsföljetong, och jag vill ta tillfället i akt att återigen varmt tacka Paolo Costa.on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, this has been a very long-running saga, and I would like to take this opportunity to reiterate my sincere thanks to Mr Costa.
Det understryks av alla parters positiva uppskattning av den roll som vår representant, herr Moratinos, spelar. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att uttrycka även ordförandeskapets stora uppskattning för hans insatser och hans effektivitet.The recognition given by all the parties to the role played by our special envoy, Mr Moratinos, underlines this fact, and I should like to take this opportunity to express the presidency's appreciation of his commitment and effectiveness.
Han har haft en lång rad kontakter med många av de involverade aktörerna och har tagit varje tillfälle i akt för att uppmana till en konstruktiv lösning.He has had a wide range of contacts with many of the actors involved and has taken every opportunity to call for a constructive solution.
Jag vill här ta tillfället i akt att ännu en gång tydligt säga att vårt Europa kommer att försumma sin framtid, om det inte ens tar dessa första försiktiga steg - för att inte tala om de nödvändiga stegen i parallella områden - från en återkomst till full sysselsättning till gränsöverskridande strejkrätt.At the same time it should once more be stated clearly that our Europe will forfeit its future if it does not really take these first cautious steps, not to mention the necessary parallel steps in other areas, ranging from the restoration of full employment to the establishment of a supranational right to strike.
Pete, akta dig!Pete, get down!
Jag önskar också ta detta tillfälle i akt att välkomna föredragandenas utmärkta arbete.I wish to take this opportunity to welcome the excellent work of the rapporteurs.
Fartygets namn skall vara tydligt utmärkt med latinska tecken på fartygets för och akterThe name of the vessel will be printed clearly in Latin characters on the bow and the stern of the vessel
Europeiska unionens domstol ska granska lagenligheten av lagstiftningsakter, sådana akter som antas av rådet, av kommissionen eller av Europeiska centralbanken och som inte är rekommendationer och yttranden, samt sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och av Europeiska rådet och som ska ha rättsverkan i förhållande till tredje manThe Court of Justice of the European Union shall review the legality of legislative acts, of acts of the Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects vis-à-vis third parties
Jag anser att Nordirlands rymdindustri är ett viktigt exempel i det här sammanhanget - större företag som fungerar som mentorer och hjälper mindre företag att verkligen få tillgång till programmet - och jag vill ta tillfället i akt att uppmana kommissionsledamoten att skapa radikala nya sätt för små och medelstora företag att dra nytta av detta mycket viktiga program.I believe that the example shown by the aerospace industry in Northern Ireland is a significant one - larger companies mentoring and helping smaller companies to actually access the programme - and I would use this opportunity to call upon the Commissioner to provide us with radical and new ways for small and medium-sized enterprises to benefit from this very important programme.
Sammanjämkning av terminologin och formuleringen av definitioner i enlighet med kommande akter om instituten och dithörande frågoralignment of terminology on and the framing of definitions in accordance with subsequent acts on institutions and related matters
Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för dettaThe institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 1.164 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.