pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
 • Bosniak   
 • Bosnian language   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosniskBosnian
Bosnisk ponnyBosnian Pony
BosniskaBosnian
Bosniska arménArmy of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkanBosnian Church
bosniskas

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
Ett ledarskap som ser etnicitet som ledstjärnan för beslutsfattandet ligger inte i de bosniska medborgarnas intresseIt is not in the interests of Bosnia's citizens to have leaders that see ethnicity as the guiding principle for decision-making
I juli ‧ föll den bosniska staden Srebrenica, en vid denna tidpunkt isolerad enklav, som förklarades som skyddad zon i FN:s säkerhetsråds resolution av den ‧ april ‧, i händerna på de serbiska milisstyrkorna under general Ratko Mladićs befäl och Republika Srpskas dåvarande president Radovan Karadžićs ledningwhereas in July ‧ the Bosnian town of Srebrenica, which was at that time an isolated enclave proclaimed a Protected Zone by a United Nations Security Council Resolution of ‧ April ‧, fell into the hands of the Serbian militias led by General Ratko Mladić and under the direction of the then President of the Republika Srpska, Radovan Karadžić
Nationalitet: bosnisk-hercegovinskNationality: Bosnia and Herzegovina
Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, bosniska, kroatiska och serbiska, vilka alla texter är lika giltigaThis Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Bosnian, Croatian and Serbian languages, each text being equally authentic
Undersökningen visade att med avseende på de samarbetsvilliga unionsanvändarnas förbrukning importeras mindre än en tredjedel från den bosniske exporterande tillverkarenThe investigation established that with respect to the co-operating Union users’ consumption less than ‧/‧ of it is imported from the Bosnian exporting producer
Jag beklagar att kommissionen och rådet hittills inte har kunnat lägga fram någon statistik för mig över hur många fördrivna och flyktingar som har återvänt till den förhandenvarande enheten, så att man skall kunna göra en saklig jämförelse av hur många som återvänt till den bosnisk-kroatiska federationen och hur många - eller, rättare sagt, hur få - som kunnat återvända till republiken Srpska. Det är nämligen knappast några alls.I regret that so far the Commission and the Council have not been able to give me any statistics on how many displaced people and refugees have returned to each entity, so that we could make a scientific comparison of how many have returned to the Muslim Croat Federation and how many, or rather how few, have been able to go back to Republika Srpska - virtually none in the latter case.
Jag vet att många bosniska flyktingar i Österrike har funnit bostad och arbete och integrerat sig i samhället och därför inte vill återvända hem.I know that in Austria, many Bosnian refugees have found housing, work, and integration into society, and that is also another reason why they do not want to go back home.
En bosnisk domstol fick förra månaden höra av psykologer hur överlevande från Srebrenicamassakern är gravt skadade.A Bosnian court heard last month from psychologists about how survivors of the Srebrenica massacre are intensely traumatised.
Europaparlamentet oroas av den intolerans som riktas mot homosexuella, bisexuella och transsexuella, särskilt med tanke på incidenterna i samband med invigningen av den första festivalen för homosexuella i Sarajevo den ‧ september ‧, och uppmanar den bosniska staten och de lokala myndigheterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att den grundläggande rätten att delta i fredliga sammankomster respekteras fullt ut även för homosexuella, bisexuella och transsexuella i Bosnien och HercegovinaExpresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiH
Nationalitet: bosnisk–hercegovinskNationality: Bosnia and Herzegovina
Jag talar särskilt om fem bosniska medborgare och en person som var lagligt bosatt i Bosnien, som fördes bort av agenter från Förenta staterna under januari 2002 i strid mot bosniska domstolsbeslut, och som hölls isolerade under två års tid.I refer specifically to five Bosnian citizens and one legal resident who were abducted by United States agents in January 2002, in defiance of Bosnian court orders, and held incommunicado for two years.
Vi kommer bara att kunna motverka sådana brott om vi kan ställa de ansvariga inför rätta, var de än befinner sig, om det så är i Guantánamo, i Darfur eller i Bosnien bland bosniska serber.We will only be able to counter such crimes if we can bring those responsible to justice, wherever they are, whether in Guantánamo, in Darfur, or in Bosnia, among Bosnian Serbs.
De bosniska ledarna måste vara försiktiga så att inte utvecklingen springer ifrån dem om de enbart tänker på att hämnas oförrätter som begåtts i tidigare krig.The Bosnian leaders must take care not to stay on the sidelines of this development, by thinking only of settling scores inherited from past wars.
Bland annat har stabiliserings- och associeringsavtalet formaliserat de handelsförmåner som EU gett till bosniska produkter sedan ‧ (på självständig grund), och detta har lett till att Bosnien och Hercegovina har fasat ut handelsrestriktioner och successivt minskat sina tullavgifter på EU-produkterAmong other things, the SAA has formalised the trade preferences granted by the EU to Bosnian products since ‧ (on an autonomous basis) and has led BiH to the phasing-out of trade restrictions and the progressive reduction of its customs duties on EU products
Det är därför nödvändigt att de bosniska myndigheterna satsar på att undervisa om fred.It is necessary, therefore, for the Bosnian authorities to focus on the teaching of peace.
Därför måste alla de bosniska politikerna själva genomföra konstitutionella reformer i de behöriga institutionerna, framför allt parlamentet, och se till att de får med civilsamhället i processen.Therefore, Bosnian politicians themselves all need to set about constitutional reform through the competent institutions, especially parliament, and ensure that they involve civil society in the process.
Sedan kommissionen lade fram sitt förslag i januari har rådet arbetat snabbt så att åtgärderna kan sättas in där de mest behövs i början av den bosniska återuppbyggnadsperioden i april, som jag är säker på att var och en av er som kan någonting om Bosniens geografi förstår.Since the Commission presented its proposal in January, the Council has worked quickly so that measures can be in place when they are most needed, at the start of the Bosnia reconstruction period in April, which I am sure everyone who knows anything about the geography of Bosnia will recognize.
Detta kan emellertid inte förklara varför unionstillverkarnas marknadsandelar kraftigt minskade under ‧, samtidigt som den bosniska importens marknadsandelar ökade och underskred EU-priserna med över ‧ %However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in ‧ while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over ‧ %
Europaparlamentet beklagar det faktum att det internationella samfundet, genom sina representanter i Bosnien och Hercegovina, blundade för underlåtenheten att genomföra den bosniska högsta domstolens och människorättsbyråns beslut att de sex männen skulle släppas ur häkte inte efterlevdesRegrets the fact that the international community, as represented in Bosnia and Herzegovina, turned a blind eye to the failure to implement the decisions of the Supreme Court and the Human Rights Chamber of Bosnia and Herzegovina ordering the release of the six men from custody
Parlamentets betänkande är särskilt avslöjande när det gäller sättet på vilket ovannämnda finansieringar har hanterats och påvisar den okontrollerade och dolda misshushållningen med EU:s skattebetalande medborgars pengar vilka används, trots de " humanitära" förklaringarna och " freds" -förklaringarna, för att ge grund åt att EU:s stora intressen tränger sig in i det bosniska Natoprotektoratet.This parliamentary report reveals exactly how the above funding is managed and shows how the EU taxpayers' money is being squandered, with no controls or transparency, in order to consolidate the expansion of the huge interests of the EU in the NATO protectorate of Bosnia, declarations of 'humanitarian and peace-making' motives notwithstanding.
Vissa människor känner en stark samhörighet med Serbien, andra med Kroatien, och en tredje grupp betonar sin egen självständiga bosniska identitet.Some of these people feel a very strong bond with Serbia, others with Croatia and a third group would like to underline its own independent Bosnian identity.
Lionel köpte det av en bosnisk krigsherre för att tvätta LuthorCorps pengarFor the record, Lionel bought that off a notorious Bosnian warlord, used it to launder Luthor Corp money
Jag finner nämligen frågan huruvida en internationell fredsstyrka på markplanet, till exempel enligt bosnisk modell, kan fylla en funktion vid en förhandlingslösning, fullt berättigad.I do actually believe that it is quite legitimate to ask whether, in the event of a negotiated solution being implemented, a multinational peace-keeping force on the ground might be appropriate, on the Bosnian model for example.
Därför framförde rådsordförande Schüssel på Peace Implementation Conference kritik mot det dåliga samarbetet inom de bosniska myndigheterna, och bland annat då i denna fråga, men även i frågan om flyktingarnas återvändande.That is why, in particular at the Peace Implementation Conference, the President-in-Office of the Council, Mr Schüssel, criticised the poor cooperation by the Bosnian authorities on this question as well as on the question of the return of refugees.
Showing page 1. Found 139 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.422 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.