pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
 • Bosniak   
 • Bosnian language   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosniskBosnian
Bosnisk ponnyBosnian Pony
BosniskaBosnian
Bosniska arménArmy of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkanBosnian Church
bosniskas

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
Gruppen av bosniska exporterade tillverkare hävdade att tre unionstillverkare (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. och Industrias Quimicas del Ebro SA) borde betraktas som icke-samarbetsvilliga i undersökningenThe Bosnian exporting producer group argued that three Union producers (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. and Industrias Quimicas del Ebro SA) should be considered as non-cooperating with the investigation
bosnisk-hercegovinsk transittrafik: ett i Bosnien och Hercegovina etablerat transportföretags transitering av gods från Bosnien och Hercegovina genom gemenskapens territorium på väg till tredjeland eller från tredjeland till Bosnien och HercegovinaBosnia and Herzegovina's transit traffic: the carriage, by a carrier established in Bosnia and Herzegovina, of goods in transit from Bosnia and Herzegovina through Community territory and destined for a third country or of goods from a third country destined for Bosnia and Herzegovina
Centralregeringen i Bosnien-Hercegovina fungerar men det krävs fortfarande viktiga beslut, bl.a. på det ekonomiska området, om så viktiga frågor som centralbanken eller antagandet av en gemensam valuta för hela den bosniska enheten.On the other hand, the central government of Bosnia-Herzegovina is functioning, but important decisions certainly still need to be taken, especially on the economic front, regarding such essential matters as the functioning of the Central Bank or the adoption of a single currency for all the Bosnian areas.
Jag finner nämligen frågan huruvida en interna tionell fredsstyrka på markplanet , till exempel enligt bosnisk modell , kan fylla en funktion vid en förhand lingslösning , fullt berättigad .I have already mentioned that intensive consultations are underway in the United Nations and NATO at the present time .
Ingen är längre rädd för att han ska ta över, även om han faktiskt skulle göra det. Vi kan därför fråga oss om det finns något skäl till att EU:s särskilde representant inte skulle ta över hans funktion och ansvara för EU:s villkor, så att de bosniska politikerna äntligen kan påbörja de viktigaste av de reformer som behövs för att föra landet framåt.No one any longer fears his command, even if it were to come; we can therefore ask ourselves if there is any reason why the EU Special Representative should not take over his position and take care of the EU conditions, so that Bosnian politics can finally start on the most important reforms needed to push the country forward.
Det skulle vara mycket bra nyheter för de bosniska medborgarna.That would be very good news, I think, for Bosnian citizens.
Rådets beslut om den gemensamma ståndpunkten. definierad enligt artikel J.2 i fördraget om Europeiska unionen , om en minskning av de eknomiska och finansiella relationerna med de delar av republiken Bosnien-Hercegovinas territorium som kontrolleras av de bosniska serbernas styrkorCouncil Decision on the common position defined on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union and concerning the reduction of economic and financial relations with those parts of the territory of the Republic of Bosnia-Herzegovina under the control of the Bosnian Serb forces
Nationalitet: bosnisk-hercegovinskNationality: Bosnia and Herzegovina
Jag tänker på den bosniska flyktingkrisen.I am thinking of the Bosnian refugee crisis.
Parlamentets betänkande är särskilt avslöjande när det gäller sättet på vilket ovannämnda finansieringar har hanterats och påvisar den okontrollerade och dolda misshushållningen med EU:s skattebetalande medborgars pengar vilka används, trots de " humanitära" förklaringarna och " freds" -förklaringarna, för att ge grund åt att EU:s stora intressen tränger sig in i det bosniska Natoprotektoratet.This parliamentary report reveals exactly how the above funding is managed and shows how the EU taxpayers' money is being squandered, with no controls or transparency, in order to consolidate the expansion of the huge interests of the EU in the NATO protectorate of Bosnia, declarations of 'humanitarian and peace-making' motives notwithstanding.
Därför framförde rådsordförande Schüssel på Peace Implementation Conference kritik mot det dåliga samarbetet inom de bosniska myndigheterna , och bland annat då i denna fråga , men även i frågan om flyktingar nas återvändande .For instance , I know that Croatia has already revoked certain laws relating to housing that was allocated to refugees for the long term but to which other refugees now want to return , and I do hope that there will soon be legislation in place in Bosnia-Herzegovina that allows them to do so . Do you know whether there ar e
Europaparlamentet oroas av den intolerans som riktas mot homosexuella, bisexuella och transsexuella, särskilt med tanke på incidenterna i samband med invigningen av den första festivalen för homosexuella i Sarajevo den ‧ september ‧, och uppmanar den bosniska staten och de lokala myndigheterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att den grundläggande rätten att delta i fredliga sammankomster respekteras fullt ut även för homosexuella, bisexuella och transsexuella i Bosnien och HercegovinaExpresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiH
Detta berodde på att priserna för den bosniska importen underskred unionsindustrins priser med ‧–‧ % under dessa tre år och sådana skillnader skulle ha spelat en betydande roll vid årliga avtalsförhandlingarThis is because the Bosnian imports undercut those of the Union industry by between ‧-‧ % during these ‧ years and such differences would have played a significant role in annual contract negotiations
konvertibel bosnisk-hercegovinsk markConvertible Marks
Därför framförde rådsordförande Schüssel på Peace Implementation Conference kritik mot det dåliga samarbetet inom de bosniska myndigheterna, och bland annat då i denna fråga, men även i frågan om flyktingarnas återvändande.That is why, in particular at the Peace Implementation Conference, the President-in-Office of the Council, Mr Schüssel, criticised the poor cooperation by the Bosnian authorities on this question as well as on the question of the return of refugees.
Detta kan emellertid inte förklara varför unionstillverkarnas marknadsandelar kraftigt minskade under ‧, samtidigt som den bosniska importens marknadsandelar ökade och underskred EU-priserna med över ‧ %However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in ‧ while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over ‧ %
understödja vid förberedelserna för och genomförandet av omorganisation av polisen inom ramen för det internationella samfundets och de bosniska myndigheternas mer övergripande strategi för rättsstatsprincipen och med hjälp härvid av EUPM:s tekniska polisiära kompetens och biståndas part of the international community's and the BiH authorities' broader approach to the rule of law, and drawing upon the EUPM's provision of technical policing expertise and assistance in this respect, support the preparation and implementation of police restructuring
Det uppmanar de bosniska myndigheterna att snabbt verkställa de åtaganden som följer av konferenserna om flyktingars återvändande i Sarajevo och Banja Luka och att undanröja alla hinder för återvändande .It calls on the Bos nian authorities to implement rapidly the commit ments arising from the Refugee Return Conferences at Sarajevo and Banja Luka , and to remove all obstacles to re turn .
Som ni vet har den politiska situationen varit fortsatt spänd under de senaste månaderna till följd av de bosniska ledarnas radikaliserade ståndpunkter.However, as you know, the political situation has remained tense in recent months due to the radicalisation of the positions assumed by the main Bosnian political leaders.
bosnisk-hercegovinskBosnia and Herzegovina
Är det för det andra inte dags för Europaretoriken om en europeisk försvarsidentitet att få viss aktualitet, och för oss att börja ta mer ansvar själva för den bosniska fredsprocessen på lång sikt?Secondly, is it not the time for European rhetoric on a European defence identity to have some actuality and for us to start to take more responsibility ourselves for the Bosnian peace process in the long term?
Ett pass är i normalfallet ett omisskännligt bevis för en nationalitet, men de bosniska passen kommer att vara värdelösa i sina innehavares ögon om de inte öppnar dörren till EU.The Bosnian passport - normally a passport is unmistakable proof of a nation - will be worthless in the eyes of its holders if it does not open the door to the EU.
Trots att till exempel polisens övervakningsutrustning och systemetförfingeravtryck varlämpliga verktygför den bosniska polisen och bordeledatillattfler brottklarades upp , användes de inte i full utsträckning på grund av det bristande polissamarbetet23 .For example although the police surveillance equipment and the fingerprint system were relevant to the Bosnian police and should enable better detection ratesin crime cases , it was not used toitsfullest potential duetolack of police cooperation23 .
Så skulle bli fallet om bara bosniska serber och bosniska kroater skulle få undantag från viseringskraven, samtidigt som bosniska muslimer inte skulle få det.That would be the case if only Bosnian Serbs and Bosnian Croats were able to enjoy exemption from the visa requirement while Bosnian Muslims were not.
Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att utse Christian Schwartz-Schilling som EU:s särskilda representant/höge representant för Bosnien och Hercegovina, och uppmanar honom och kommissionen att finna möjligheter för att tillhandahålla nödvändigt politiskt, tekniskt och juridiskt stöd till de bosniska ledarna i deras arbete för att reformera den befintliga institutionella ramenWelcomes the decision of the Council to appoint Christian Schwarz-Schilling as the EU Special Representative/High Representative for Bosnia and Herzegovina, and calls on him and the Commission to find ways to provide the necessary political, technical and legal assistance to the Bosnian leaders in their efforts to reform the existing institutional framework
Showing page 1. Found 174 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.18 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.