Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galtboar; sow; ; pig
galtarna
galtarnas
galten
galtens
Galtens kommunGalten
galts

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
När det gäller galtar skall alla djur undersökasboars, all boars to be moved must be examined
Alla galtar som sätts in vid en seminstation måste uppfylla följande villkorAll boars admitted to a semen collection centre must
De djur som används i saluföringen av Porc de Franche-Comté, dvs. kastrerade handjur och hondjur som inte har använts i aveln (detta för att undvika risken med obehaglig lukt i fråga om köttet från okastrerade galtar), har valts ut med hänsyn till de två gener som har störst inflytande på den tekniska kvaliteten: den gen som påverkar känsligheten för halotan (hal) eller för stress och som orsakar PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), samt allelen RN- av RN-genen (eller surt kött) som ger upphov till kött med lågt pH-värdeThe animals used for Porc de Franche-Comté, which are castrated males and females not used for reproduction (to avoid the risk of the unpleasant aroma associated with meat from uncastrated males), are selected on the basis of two major genes affecting technological quality: the halothane gene (HAL), i.e. the stress-sensitivity gene causing the PSE (pale, soft, exudative) syndrome, and the RN- allele of the RN gene (the acid-meat gene
Vid seminstationer skall alla galtar undersökasat semen collection centres, all boars must be examined
Avelsanläggningar säljer gyltor och/eller galtar för avelsändamålBreeding holdings sell gilts and/or boars for breeding purposes
De råvaror som används vid framställningen av skinkan måste komma från följande grisar: de traditionella raserna Large White Italiana och Landrace Italiana, såsom de förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano (den italienska stamboken), eller hanlig avkomma av galtar av dessa raser; hanlig avkomma av galtar av rasen Duroc Italian, såsom den förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano; hanlig avkomma av galtar av andra raser eller korsningsgaltar, förutsatt att de är resultatet av avelsplaner eller korsningar som överensstämmer med de ändamål som fastställs i Libro Genealogico Italiano när det gäller tunga grisarThe raw material used in the production of the PGI must come from: traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved in accordance with the Italian Breed Book, or male offspring of boars of those breeds; male offspring of boars of the Duroc Italian breed, as improved in accordance with the Italian Breed Book; male offspring of boars of other breeds or hybrid boars, provided they are the result of selection plans or crosses whose aims are not incompatible with those of the Italian Breed Book for heavy pigs
Galtar och suggor skickas inte till slaktBoars and sows are not sent for slaughter
• Injicera en dos per gylta före första parning, eller • Injicera en dos per gylta eller sugga under varje dräktighet ‧– ‧ veckor före beräknat grisningsdatum. • Injicera en dos per galt minst var ‧: e månadRe-vaccination of breeding pigs (gilts, sows and boars): Inject one dose per gilt before the first mating, or Inject one dose per gilt or sow during each gestation at ‧ weeks before the expected date of farrowing. Inject one dose per boar at least every ‧ months
Gödgrisarna är suggor och kastrerade galtarThe animals selected for fattening are females and castrated males
Svin för gödning med en levande vikt på minst ‧ kg, med undantag för utslagssuggor och galtar (jfr rubrikPigs for fattening of ‧ kg live weight or more, excluding cull sows and boars (see heading
Vi har två medbrottslingar:Lamar Galt och Xander Harrington!We have the names of two accomplices...... Lamar Galt and Xander Harrington
Obligatoriska rutinundersökningar för galtar som hålls vid en godkänd seminstationCompulsory routine tests for boars kept at an approved semen collection centre
utan att det påverkar de fall som avses i artikel ‧ o från okastrerade galtar med en slaktvikt över ‧ kg, såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom det förfarande som fastställs i artikel ‧ eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten kan garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galtlukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut ‧/EEG och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv ‧/EEGwithout prejudice to the cases provided for in Article ‧ (o) uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of ‧ kilograms, except where the establishment is able to guarantee by means of a method recognized by the procedure laid down in Article ‧, or in the absence of such a method by a method recognized by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected, bears the special mark provided for by Decision ‧/EEC and undergoes one of the treatments provided for in Directive ‧/EEC
det vid serologiska undersökningar som utförts tidigast tre veckor efter vaccineringen av sådana galtar inte har påvisats närvaro av antikroppar som framkallats av det virus som orsakar sjukdomenserological examinations carried out at the earliest three weeks after vaccination of such boars do not reveal the presence of antibodies induced by the disease virus
De raser som tillåts för produktion av Crudo di Cuneo är Italian Large White och Landrace, avlade enligt stambok (Libro Genealogico Italiano), eller avkomma till galtar av dessa raser, avkomma till galtar av blandras av rasen Duroc enligt stambok, samt avkomma till galtar av andra raser eller blandraser, förutsatt att de avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för avel av tunga grisarThe breeds or genetic types to which animals intended for the production of Crudo di Cuneo ham must belong are the traditional Italian Large White and Landrace breeds, as improved by the Italian herd book, or offspring of boars of those breeds, offspring of boars of the Italian Duroc breed, as improved by the herd book, and offspring of boars of other breeds or of mixed-breed boars, provided they come from selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the herd book for the production of heavy pigs
Den råvara som används för framställningen av produkter med den skyddade geografiska beteckningen Prosciutto Amatriciano består uteslutande av färska skinkor av grisar av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen italiensk Duroc, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar, förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svinThe raw material used for producing Prosciutto Amatriciano PGI is exclusively the fresh leg of the Italian Large White and Landrace traditional breeds of pig, as improved by the Italian herd book, offspring of boars of these breeds, pigs bred from Italian Duroc boars, as improved by the Italian herd book, and pigs bred from boars of other breeds, or mixed-breed boars, provided that they are bred under selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
Okastrerade galtar, galtar som saknar båda eller en av testiklarna, hermafroditer eller utslagssuggor godtas inteUncastrated males, including young males that have not yet reached sexual maturity, males castrated of a single testicle, males with cryptorchidism, hermaphrodites and cull sows are not accepted
Följande får användas: grisar av de traditionella raserna Italian Large White och Landrace, avlade enligt stambok, eller avkomma till galtar av dessa raser, djur som odlats av rasen Duroc i enlighet med stamboken Libro Genealogico Italiano, grisar som avlats av galtar av andra raser eller blandraser som är födda i Italien eller utomlands, förutsatt att galtarna avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för avel av tunga grisarThe following may be used: the traditional Italian Large White and Landrace breeds of pig, as improved in accordance with the herd book, or offspring of boars of these breeds; pigs bred from Italian Duroc boars, as improved in accordance with the Italian herd book; pigs bred from boars of other breeds or mixed-breed boars, born in Italy or abroad, provided that they are bred under selection or cross-breeding schemes whose aims are not incompatible with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
De berörda medlemsstaterna skall se till att endast sådan svinsperma sänds som kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/EEG och är belägna utanför de områden som anges i bilaganThe Member States concerned shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in point (a) of Article ‧ of Council Directive ‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex
Galtar som hålls vid stationen under mer än ‧ månader måste dessutom underkastas de undersökningar som avses i punkterna i och iii senast ‧ månader efter att de införts ditIn addition, boars kept more than ‧ months at the collection centre must be subjected to the tests referred to in points (i) and (iii) not later than ‧ months after their admission
En vuxen galt ska ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ mThe unobstructed floor area available to an adult boar must be at least ‧ m
Kastrering av galtar som inte sker genom att det slits i vävnadercastration of male pigs by other means than tearing of tissues
Säg att jag inte ser ut som jag var utskiten från en galt som duTell me I don' t look like I have been shitFrom a boar' s ass like you
Kön: endast suggor; suggor och galtar eller endast galtarsex: only sows; sows and boars or only boars
De hälsointyg som enligt direktiv ‧/‧/EEG skall åtfölja galtar som sänds från Tyskland skall kompletteras med följandeDirective ‧/‧/EEC accompanying semen from boars dispatched from Germany must be completed by the following
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.395 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.