Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galtboar; sow; ; pig
galtarna
galtarnas
galten
galtens
Galtens kommunGalten
galts

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
inte får förbjuda införsel av sperma från galtar som har vaccinerats vid seminstationen med GI-deleterat vaccin, förutsatt attmay not prohibit the admission of semen from boars which have been vaccinated in the collection centre with the GI deleted vaccine, provided that
När det gäller avelssuggor och galtar skall kroppstemperaturen minst mätas på så många svin att det, om feber förekommer, med ‧ % konfidensgrad kan påvisas feberprevalens på ‧ % vid den underavdelning där de svin som skall flyttas hållsHowever, in the case of breeding sows or boars, the minimum number of pigs to be examined must allow for the detection of fever if it occurs at a prevalence of ‧ % with ‧ % confidence in the subunit where the pigs to be moved are kept
Kött och fläsk som är särskilt lämpligt för grisköttsindustrin, magra styckbitar från suggor eller kastrerade galtar, med bortskurna nerver, och pancetta utan svål eller salt fläsk, rimmat med fint torrt salt, peppar till ‧ % av kategori extra och rå, färsk skalad vitlök: allt detta stoppas i naturligt korvskinn, dvs. gristarmarMeat and fat which stand out for their suitability for the pigmeat industry, lean cuts from female or neutered male pigs, trimmed of nerves, and rind-free pancetta or salt pork, seasoned with fine dry salt, ‧ % category extra pepper and raw fresh peeled garlic, all of which is then stuffed into natural, i.e. pig intestine casings
Svin för gödning med en levande vikt på minst ‧ kg, med undantag för utslagssuggor och galtar (se rubrik ‧ Övriga svinPigs for fattening of ‧ kg live weight or more, excluding cull sows and boars (see heading ‧ Other pigs
De djur som används i saluföringen av Porc de Franche-Comté, dvs. kastrerade handjur och hondjur som inte har använts i aveln (detta för att undvika risken med obehaglig lukt i fråga om köttet från okastrerade galtar), har valts ut med hänsyn till de två gener som har störst inflytande på den tekniska kvaliteten: den gen som påverkar känsligheten för halotan (hal) eller för stress och som orsakar PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), samt allelen RN- av RN-genen (eller surt kött) som ger upphov till kött med lågt pH-värdeThe animals used for Porc de Franche-Comté, which are castrated males and females not used for reproduction (to avoid the risk of the unpleasant aroma associated with meat from uncastrated males), are selected on the basis of two major genes affecting technological quality: the halothane gene (HAL), i.e. the stress-sensitivity gene causing the PSE (pale, soft, exudative) syndrome, and the RN- allele of the RN gene (the acid-meat gene
denna vaccination endast har utförts på galtar som var serumnegativa med avseende på det virus som orsakar Aujeszkys sjukdomsuch vaccination has only been carried out on boars that were serum-negative with regard to the virus of Anjeszky
Avelsstationer för tjurar, galtar, baggar och bockar samt stuterier och äggkläckningsanläggningarbull, boar, ram and he-goat breeding stations, studs and hatcheries
Vid vaccination av hel besättning kan en dos injiceras per gylta, sugga och galt var ‧: e månadFor whole herd vaccination, an injection of one dose may be administered per gilt, sow and boar every ‧ months
I syfte att uppnå dessa mål har rådet fastställt djurhälsobestämmelser för nötboskap, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckningsägg, fisk och fiskprodukter, tvåskaliga blötdjur, sperma från tjurar och galtar, embryon från får, färskt kött, fjäderfäkött, köttprodukter, kött av vilt samt kaninköttWhereas in view of the abovementioned objectives the Council has laid down animals health rules applicable to cattle, swine, sheep and goats, equidae, poultry and hatching eggs, fish and fish products, bivalve molluscs, semen of bulls and boars, ovine embryos, fresh meat, poultrymeat, meat products, game meat and rabbit meat
Kön: endast suggor; suggor och galtar eller endast galtarsex: only sows; sows and boars or only boars
När det gäller avelssuggor och galtar skall det minst tas så många prov att det med ‧ % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens eller virusprevalens på ‧ % vid den underavdelning där djuren höllsHowever, in the case of breeding sows or boars the minimum number of pigs to be sampled must allow for the detection of ‧ % of seroprevalence or virus prevalence with ‧ % confidence in the subunit where these pigs were kept
Galtar och suggor skickas inte till slaktBoars and sows are not sent for slaughter
Det är absolut förbjudet att använda kött av suggor och galtar samt späck under bearbetningen av köttetThe use of sow or boar meat is strictly prohibited, as is the use of lard during the meat processing stage
Förekomsten av maternella antikroppar mot Aujeszkyvirus kan ha negativ effekt på vaccinationsresultatet. • Injicera en dos per avelsdjur (gyltor, suggor eller galtar) från ‧ veckors ålder följt av en andra injektion ‧– ‧ veckor efter den första injektionenThe presence of maternal antibodies against Aujeszky s Disease Virus may have a negative influence on the result of vaccination. Inject one dose per breeding pig (gilts, sows and boars) from the age of ‧ weeks followed by a second injection ‧ weeks after the first injection
Avelsstationer för tjurar, galtar, baggar och bockar samt stuterier och äggkläckningsanläggningarbull, boar, ram and billy-goat breeding stations, studs and hatcheries
utan att det påverkar de fall som avses i artikel ‧ o från okastrerade galtar med en slaktvikt över ‧ kg, såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom det förfarande som fastställs i artikel ‧ eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten kan garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galtlukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut ‧/EEG och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv ‧/EEGwithout prejudice to the cases provided for in Article ‧ (o) uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of ‧ kilograms, except where the establishment is able to guarantee by means of a method recognized by the procedure laid down in Article ‧, or in the absence of such a method by a method recognized by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected, bears the special mark provided for by Decision ‧/EEC and undergoes one of the treatments provided for in Directive ‧/EEC
Om vi går in nu får vi bara Galt och Harrington!We go now, all we get is Galt and Harrington
När boxar också används för naturlig betäckning ska en vuxen galt ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ mWhere pens are also used for natural service the floor area available to an adult boar must be at least of ‧ m‧ and the pen must be free of any obstacles
Vid seminstationer skall alla galtar undersökasat semen collection centres, all boars must be examined
Slovakien ska se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaganSlovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the Annex
Tänk nu på hur hjälplös du kände dig när galten attackerade digNow think about how helpless you felt when the boar attacked you
Curtis, Harrington, Galt, jagCurtis, Harrington, Galt, Lei
Den råvara som används för framställningen av produkter med den skyddade geografiska beteckningen Prosciutto Amatriciano består uteslutande av färska skinkor av grisar av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen italiensk Duroc, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar, förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svinThe raw material used for producing Prosciutto Amatriciano PGI is exclusively the fresh leg of the Italian Large White and Landrace traditional breeds of pig, as improved by the Italian herd book, offspring of boars of these breeds, pigs bred from Italian Duroc boars, as improved by the Italian herd book, and pigs bred from boars of other breeds, or mixed-breed boars, provided that they are bred under selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
det vid serologiska undersökningar som utförts tidigast tre veckor efter vaccineringen av sådana galtar inte har påvisats närvaro av antikroppar som framkallats av det virus som orsakar sjukdomenserological examinations carried out at the earliest three weeks after vaccination of such boars do not reveal the presence of antibodies induced by the disease virus
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.368 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.