Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galtboar; sow; ; pig
galtarna
galtarnas
galten
galtens
Galtens kommunGalten
galts

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
Tyskland skall se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaganGermany shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the Annex
Det är absolut förbjudet att använda kött av suggor och galtar samt späck under bearbetningen av köttetThe use of sow or boar meat is strictly prohibited, as is the use of lard during the meat processing stage
Slovakien ska se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaganSlovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex
Andelen kött av suggor som har grisat samt galtar måste vara minst ‧ procent, och andelen från suggor som har grisat får inte understiga ‧ procentThe proportion of meat used from sows which have farrowed and barrow pigs must be at least ‧ %, with the proportion from sows which have farrowed not below ‧ %
Kastrering av galtar som inte sker genom att det slits i vävnadercastration of male pigs by other means than tearing of tissues
Galtar som hålls vid stationen under mer än ‧ månader måste dessutom underkastas de undersökningar som avses i punkterna i och iii senast ‧ månader efter att de införts ditIn addition, boars kept more than ‧ months at the collection centre must be subjected to the tests referred to in points (i) and (iii) not later than ‧ months after their admission
Avelsanläggningar säljer gyltor och/eller galtar för avelsändamålBreeding holdings sell gilts and/or boars for breeding purposes
det vid serologiska undersökningar som utförts tidigast tre veckor efter vaccineringen av sådana galtar inte har påvisats närvaro av antikroppar som framkallats av det virus som orsakar sjukdomenserological examinations carried out at the earliest three weeks after vaccination of such boars do not reveal the presence of antibodies induced by the disease virus
Svin med en levande vikt på mellan ‧ och ‧ kg, gödsvin inklusive galtar och suggor med en levande vikt på minst ‧ kg (oavsett om de götts före slakt eller inte) och avelsgaltar med en levande vikt på minst ‧ kgPigs with a live weight from ‧ kilograms to less than ‧ kilograms, fattening pigs including cull boars and cull sows with a live weight of ‧ kilograms and more (whether or not fattened before their slaughter) and breeding boars of a live weight of ‧ kilograms and more
Följande svin får användas: svin av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen Italiensk Duroc, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret samt avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svinAmong the pigs that may be used are the traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved by the Italian herdbook (Libro Genealogico Italiano), or the progeny of boars of such breeds; the progeny of boars of the Duroc Italiana breed, as improved by the Italian herdbook; the progeny of boars of other breeds or cross-bred boars provided they come from selection or crossing schemes whose purposes are compatible with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
Alla galtar som sätts in vid en seminstation måste uppfylla följande villkorAll boars admitted to a semen collection centre must
• Injicera en dos per gylta före första parning, eller • Injicera en dos per gylta eller sugga under varje dräktighet ‧– ‧ veckor före beräknat grisningsdatum. • Injicera en dos per galt minst var ‧: e månadInject one dose per gilt before the first mating, or Inject one dose per gilt or sow during each gestation at ‧ weeks before the expected date of farrowing. Inject one dose per boar at least every ‧ months
en seminstation skall blodprov tas från alla galtara semen collection centre, blood samples must be taken from all boars
Efter utvidgningen kommer enstor del avya medlemsstaopeiska medborgarna , konsumenterna ocharligen fore galtad yttre gtre marknaden .Following enlargement , much of the burden will fall on the new Member States .
Avelsstationer för tjurar, galtar, baggar och bockar samt stuterier och äggkläckningsanläggningarbull, boar, ram and billy-goat breeding stations, studs and hatcheries
De berörda medlemsstaterna skall se till att endast sådan svinsperma sänds som kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/EEG och är belägna utanför de områden som anges i bilaganThe Member States concerned shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in point (a) of Article ‧ of Council Directive ‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex
Kön: endast suggor; suggor och galtar eller endast galtarsex: only sows; sows and boars or only boars
I syfte att uppnå dessa mål har rådet fastställt djurhälsobestämmelser för nötboskap, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckningsägg, fisk och fiskprodukter, tvåskaliga blötdjur, sperma från tjurar och galtar, embryon från får, färskt kött, fjäderfäkött, köttprodukter, kött av vilt samt kaninköttWhereas in view of the abovementioned objectives the Council has laid down animals health rules applicable to cattle, swine, sheep and goats, equidae, poultry and hatching eggs, fish and fish products, bivalve molluscs, semen of bulls and boars, ovine embryos, fresh meat, poultrymeat, meat products, game meat and rabbit meat
Slovakien ska se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaganSlovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the Annex
Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga Iporcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I
Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I Aporcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I(A
Köttet ska komma från tungviktiga galtar som har götts länge och suggor som har grisatThese are heavyweight barrow pigs which have been fed over a long period of time and sows which have farrowed
Svin för gödning med en levande vikt på minst ‧ kg, med undantag för utslagssuggor och galtar (jfr rubrikPigs for fattening of ‧ kg live weight or more, excluding cull sows and boars (see heading
Showing page 1. Found 83 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.185 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.