Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (27)

behandling av gaser; rening av gasertreatment of gases
distribution av gasgas supply
full av gasgassy
få att gå snabbare genom att trycka gasen i bottengun
förgifta eller döda med gasgas
förvandla till ånga gasevaporate
gasgauze; goose; gas; ; natural gas
gas i flytande tillståndliquefied gas
gas som används för att döva smärtagas
gas-gaseous; gassy
gas|maskgas mask
gasagas; accelerate
GasaGasa District
gasa; sätta fart (även bildligt)step on the gas
gasar
gasens
gaserfume; ; gas; wind
gaser i magenwind
gasernas
gasåtercirkulation; återcirkulering av gaservapour recovery system
ge mer gasaccelerate
inert gasinert gas
lätta på gasenthrottle down
Mit GasMit Gas
perfekt klassisk gasideal gas
sätta fart på; sätta gasen i bottengive something the gun
tunn gasgossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
El-, gas-, ång-och hetvattenförsörjningElectricity, gas, steam and hot water supply
Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med gas eller värme, eller driver ett nät för sådan försörjning till allmänheten, i enlighet med § ‧.‧ i Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den ‧ april ‧, senast ändrad den ‧ novemberLocal authorities, public law bodies or associations of public law bodies or State undertakings, supplying electricity to other undertakings or operating a general supply network pursuant to Article ‧ of the Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) of ‧ April ‧, as last amended on ‧ November
Ozon är en aggressiv gas som angriper våra andningsorgan och skadar växtlighet redan vid relativt låga koncentrationer.Ozone is an aggressive gas which attacks our respiratory systems and damages plants, even at relatively low concentrations.
Jag känner ingen gas, men jag känner doften av kaffeNot sniffing any gas, but I do detect the smell of coffee
den berörda enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i punkt ‧ eller ‧ i denna artikel eller i artiklarna ‧, ochthe production of gas or heat by the entity concerned is the unavoidable consequence of carrying out an activity other than those referred to in paragraphs ‧ or ‧ of this Article or in Articles ‧ to ‧; and
Kan kommissionen bekräfta att Moldova, som ligger mellan Rumänien och Ukraina (med drygt ‧ miljoner invånare), i dag är Europas fattigaste land. något som framgår bland annat av att lönerna ligger fyra till sju gånger lägre där än i Rumänien, varje barn i landet föds med en statistisk statsskuld på ‧ dollar, ‧ procent av statsbudgeten måste användas för återbetalning av utländska skulder som landet ådragit sig till följd av inköp av naturgas, en stor del av sjukhusen är stängda medan de sjukhus som återstår inte längre har vare sig värme eller läkemedel, försörjningen med gas, el och vatten ofta försvunnit på landsbygden, vägarna inte längre är i körbart skick och tusentals människor av fattigdomen drivits till att sälja endera av sina njurar att användas för transplantationsändamål i Turkiet?Can the Commission confirm that Moldova, which lies between Romania and Ukraine and has a population of more than ‧ million, is now the poorest country in Europe, as evidenced inter alia by the fact that wages there are between four and seven times lower than in Romania, every child is born with a statistical State debt of USD ‧, ‧ % of the State budget has to be spent on redeeming foreign debt incurred through the purchase of natural gas, many hospitals are closed and the remainder no longer have heating or medicines; gas, electricity and water supplies have virtually ceased in rural areas; roads are no longer passable for vehicles and, on account of poverty, thousands of people have sold one of their kidneys for transplantation in Turkey?
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmningWater, gas, electricity and heating
StatoilHydro: Integrerat olje- och gasbolag, verksamt inom områdena för prospektering, utveckling, produktion och försäljning av olja och gas, samt drift av bensinstationer, huvudsakligen i Danmark, Norge och Sverigefor StatoilHydro: integrated oil and gas company, active in upstream exploration, development, production and sales of oil and gas, as well as downstream operating of motor fuels retail stations, notably in Denmark, Norway and Sweden
Gas/luftblandare (förgasare): ja/nejGas/air mixer: yes/no
Avgassystemet får inte ha några läckor som kan minska den mängd gaser som samlas upp. Denna mängd skall överensstämma med den mängd gaser som kommer ut ur motornThe exhaust device must not exhibit any leak likely to reduce the quantity of gas collected, which quantity must be that emerging from the engine
med beaktande av Kimberleyprocessen, som i slutändan syftar till att få stopp på cirkulationen av bloddiamanter och förbättra styrelseformerna i de länder som har rika naturresurser genom kontroll och utförlig redovisning av alla betalningar som görs av företagen och av regeringarnas intäkter från olja, gas och gruvprodukter, och av följande skälhaving regard to the Kimberley process, which aims, ultimately, to put an end to the circulation of blood diamonds and to improve governance in those countries rich in natural resources through the verification and complete publication of all payments made by the companies and the revenue derived by the governments from oil, gas, and mining products
Eller, för att vara mer exakt, 25 procent av den gas som vi förbrukar.Or, to be more exact, 25% of our consumed gas.
f)om ett batteri med flytande katod innehåller mer än ‧ g litium eller litiumlegering eller, om ett batteri med fast katod innehåller mer än ‧ g litium eller litiumlegering och batteriet inte innehåller en vätska eller gas eller innehåller en vätska eller gas som, vid avgivning, fullständigt absorberas eller neutraliseras av annat material i batterietf)if a liquid cathode battery contains more than ‧ g of lithium or lithium alloy, or a solid cathode battery contains more than ‧ g of lithium or lithium alloy, it does not contain a liquid or gas which is considered dangerous unless the liquid or gas, if free, would be completely absorbed or neutralized by other materials in the battery
Beslut nr ‧ av den ‧ mars ‧ om inledande av förfarande för beviljande av prospekterings- och undersökningstillstånd för olja och gas – geologiska naturresurser i enlighet med artikel ‧ första stycket punkt ‧ i lagen om geologiska naturresurser – i block ‧-‧ Pelovo i regionen Pleven samt meddelande om anbudsförfarande för beviljande av tillståndDecision No ‧ of ‧ March ‧ on the opening of a procedure for granting of authorisation for prospecting and exploration of oil and gas- underground natural resources in accordance with Article ‧ of the Underground Natural Resources Act, at Block ‧-‧ Pelovo, located in the province of Pleven and notification concerning the envisaged competition for granting of authorisation
Stäng av gasen!Shut off the gas!
Det innebär att polackerna vill att kärnenergi ska utgöra en del av deras energimix för att de ska bli mindre beroende av gas och av Ryssland.This means that the Poles want nuclear power to make up part of their energy mix, with the aim of becoming less dependent on gas and on the Russian Federation.
När det gäller avreglering av strategiska sektorer som till exempel transport, elenergi, gas, telekommunikationer eller finansiella tjänster är det som man säger i Kuba, att backa, utan att ta sats.In the field of the liberalisation of strategic sectors such as transport, electricity, gas, telecommunications or financial services we must not move backwards, even in order to gain momentum.
Eftersom hela ekonomin bygger på just in time-system och containrarna måste lastas ur direkt finns det dock sällan tillräckligt med tid för gasen att avdunstaHowever, as the entire economy is based on just-in-time systems and containers have to be unloaded directly, there is often no time to degasify the containers properly
Den berörda produkten är svetsade rör av järn eller olegerat stå, med runt tvärsnitt och en ytterdiameter som inte överstiger ‧,‧ mm, med undantag för linjerör som används i olje- och gasledningar, ledningar som används för olje- eller gasborrning, precisionsrör och rör med röranslutningar lämpliga för ledning av gaser eller vätskor som används i civil luftfart, med ursprung i Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kina, Ryssland, Thailand, Turkiet och UkrainaThe product concerned is welded tubes and pipes, of iron or non-alloy steel, of circular cross-section and of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm, excluding line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, precision tubes and tubes and pipes with attached fittings suitable for conducting gases or liquids for use in civil aircraft, originating in Belarus, Bosnia and Herzegovina, the People's Republic of China, Russia, Thailand, Turkey and Ukraine
Den inre marknaden för gas, som gradvis har genomförts sedan ‧, syftar till att skapa faktiska valmöjligheter för alla gemenskapens konsumenter (både medborgare och företag), nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna för att därigenom säkerställa ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna och tillträde för så många som möjligt och bidra till försörjningstrygghet och hållbarhetThe internal market for gas, which has been progressively implemented since ‧, aims to deliver real choice for all consumers in the Community, be they citizens or businesses, new business opportunities and more cross-border trade in order to achieve efficiency gains, competitive prices, higher standards of service and access for as many people as possible, and to contribute to security of supply and sustainability
Stå på gasen, väglus!Hey, pedal to the metal, Ricky Retardo!
Vid beräkningen av den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara energikällor ska gas, el och vätgas från förnybara energikällor bara räknas med i ett av alternativen i första stycket led a, b eller cGas, electricity and hydrogen from renewable energy sources shall be considered only once in point (a), (b), or (c) of the first subparagraph, for calculating the share of gross final consumption of energy from renewable sources
Eldningsolja, gas och el är grundläggande och nödvändiga när det gäller att värma upp hus och definitivt inte någon lyx.Fuel oil, gas and electricity are all basic necessities for heating houses and are definitely not luxury goods.
Denna värmeväxlare måste vara utrustad med ett uppvärmningssystem som kan värma upp gaserna till dess operationstemperatur (med en tolerans av ± ‧ °C) innan provningen börjarThis exchanger must be equipped with a pre-heating system capable of bringing the gases up to its operating temperature (with a tolerance of ± ‧ °C) before the test commences
För rena gaser med otillräckliga data skall högsta fyllningsgrad fastställas enligt följandeFor pure gases with insufficient data the maximum filling degree shall be determined as follows
Showing page 1. Found 6123 sentences matching phrase "gaserna".Found in 2.306 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.