Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (27)

behandling av gaser; rening av gasertreatment of gases
distribution av gasgas supply
full av gasgassy
få att gå snabbare genom att trycka gasen i bottengun
förgifta eller döda med gasgas
förvandla till ånga gasevaporate
gasgauze; goose; gas; ; natural gas
gas i flytande tillståndliquefied gas
gas som används för att döva smärtagas
gas-gaseous; gassy
gas|maskgas mask
gasagas; accelerate
GasaGasa District
gasa; sätta fart (även bildligt)step on the gas
gasar
gasens
gaserfume; ; gas; wind
gaser i magenwind
gasernas
gasåtercirkulation; återcirkulering av gaservapour recovery system
ge mer gasaccelerate
inert gasinert gas
lätta på gasenthrottle down
Mit GasMit Gas
perfekt klassisk gasideal gas
sätta fart på; sätta gasen i bottengive something the gun
tunn gasgossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
säkerställa att distributionen av elenergi och gas fungerar välverify the sound operation of electricity and gas transmission
Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom gas- och värmesektorerna enligt definition i avsnitt ‧ punkt ‧ a och b i lagen nr ‧/‧ Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelseAll contracting entities in the sectors which supply services in the gas sector and heat sector defined in the section ‧ paragraph ‧ letter a), b) of Act No ‧/‧ Coll. on Public Contracts, as amended
Å andra sidan har ‧ terminaler för flytande naturgas (LNG) och lagringsutrymmen för gas halkat efter i tiden: Man har avstått från ‧, och i ‧ fall har arbetet avbrutitsOn the other hand, ‧ LNG terminals and storage facilities are behind schedule- nine projects have been abandoned, work on five has stopped
Kommissionens direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juni ‧ om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv ‧/‧/EEG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera beståndsdelar i den förteckning som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter och kommissionens direktiv ‧/‧/EG om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ november ‧ om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon och om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga ‧ till det direktivet bör därför ändras i enlighet med dettaCommission Directives ‧/‧/EC of ‧ June ‧ laying down detailed rules for the application of Council Directive ‧/‧/EEC as regards the non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling of cosmetic products and Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ implementing Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Annexes I, II, III, ‧ and ‧ thereto, should therefore be amended accordingly
Gas producerad från alternativa källor skulle kunna spela en viktig roll på den europeiska energimarknaden.Gas produced from alternative sources would have an important role to play in the European energy market.
Klass ‧ Gaser Fri klassClass ‧ Gases Non-restrictive`
SHV: Holdingbolag med en rad verksamheter inom olja, gas och LPG (gasol), konsumtionsvaror, onoterat kapital, tunga lyft och förnybar energifor SHV: holding company with divers activities in oil, gas and LPG; consumer articles, private equity; heavy lifting and renewable energy
De största mängderna av industrigaser och medicinska gaser används för att producera , skäraoch svetsa metaller samt i den kemiska industrin .The largest volumes of industrial gases are use d for producing , cutting andwelding metals and in the chemical industry .
Formeln ger dessutom inga upplysningar om huruvida en blandning innehållande oxiderande gaser kan beredas på ett säkert sättfurthermore, this expression gives no information as to whether a mixture containing oxidising gases can be prepared safely
Det är i grund och botten den Ryska federationen som på mycket kort sikt kan försörja Ukraina med gas och olja, som Ukraina skulle behöva för att driva värmekraftverken som skulle ersätta Tjernobylreaktorn.But it is dependent on increased cooperation between Ukraine and the Russian Federation, as it is mainly the Russian Federation which could, in the short term, supply the gas and oil which Ukraine needs to operate the thermal power plants it could use to replace Chernobyl.
CES ( 98 ) 1121 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om " Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 88 / 77 / EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformigaCES ( 99 ) 322 Opinion of the Economic and Social Committee on the proposal for a European Parliament and Council Decision amending the Decision of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in the Community ( Customs 2000 ) ( doc . COM ( 98 ) 644 final )
Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder (CAS-nr ‧-‧-‧), om halten av butadien överstiger ‧,‧ viktprocentGases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
Kommissionen mottog den ‧ juni ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ genom vilken företaget E.ON Ruhrgas International AG (ERI) som tillhör E.ON AG gruppen (E.ON, Tyskland) förvärvar, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, fullständig kontroll över företagen MOL Földgázellátó Rt (WMT, Ungern) och MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Ungern), som för närvarande är ensam kontrollerat av MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Ungern), genom förvärv av aktier. ERI kommer också att förvärva MOL's andelar i Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Ungern), ett samriskföretag mellan OAO Gazprom (Ryssland) och MOLOn ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking E.ON Ruhrgas International AG (ERI) belonging to the E.ON AG group (E.ON, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings MOL Földgázellátó Rt (WMT, Hungary) and MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Hungary), currently solely controlled by MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Hungary), by way of purchase of shares. ERI will also acquire MOL's shareholdings in Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Hungary), a joint venture company between OAO Gazprom (Russia) and MOL
Azerbajdzjan lovar gas åt alla.Azerbaijan promises everyone gas.
Östtimor är ett land som har förbannats med olja och gas.East Timor is a country cursed with oil and gas.
Denna differentiering av skattesatserna leder varken till snedvridning av konkurrensen eller till en övergång från förbrukning av el till förbrukning av gasThis differentiation of rates neither causes distortion of competition, nor a shift from the consumption of electricity to the consumption of gas
På området ekonomiska reformer betonar det vikten av stabilitets- och tillväxtpakten för att stödja stabil tillväxt , låg inflation och sunda offentliga finanser i alla medlemsstater och understryker att den inre marknaden för posttjänster , elektricitet och gas måste fullbordas .As regards economic reform , it stressed the importance of the Stability and Growth Pact for sustaining steady growth , low inflation and sound public finances in all the Member States , and stressed the importance of completing the single market in certain sectors such as postal s ervices , electricity and gas .
Militära kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknikMilitary smoke, gas and pyrotechnic projectors or generators
MEDDELANDE OM DEN TJUGOTREDJE LICENSTILLDELNINGEN FÖR OLJA OCH GAS ONSHORE OCH OFFSHORE I FÖRENADE KUNGARIKETANNOUNCEMENT OF UNITED KINGDOM ‧rd OFFSHORE OIL AND GAS LICENSING ROUND
Alla uppgifter om andra gaser skall täckas överall particulars concerning other gases shall be covered up
Som föredragande för den europeiska grannskapspolitiken var jag mycket medveten om att flera av medlemsländerna, till exempel Algeriet och Azerbajdzjan, producerade gas och olja, och att andra var viktiga för att frakta bränsle med pipelinesystemet till Västeuropa, som Ukraina.As rapporteur for the European Neighbourhood Policy, I was very conscious that many of the member countries – e.g. Algeria and Azerbaijan – were producers of oil and gas, and others were central to the pipeline transit systems of fuel to western Europe, such as Ukraine.
Utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i IrlandDeveloping underground gas storage facilities in Ireland
En mer ingående inspektion ska göras av alla fartyg som inte är passagerarfartyg, olje-, gas- eller kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är äldre än ‧ åra more detailed inspection shall be carried out on any ship other than a passenger ship, an oil tanker, a gas or chemical tanker or a bulk carrier, older than ‧ years of age
Är det din mage morrande, eller du har gas?Is that your stomach growling, or you got gas?
Skydda gas cylindrarna mot stötar, fall, oxiderande och/eller brännbara material, fukt, värmekällor samt mot antändningProtect the gas cylinders from shocks, falls, oxidising and flammable materials, moisture, sources of heat or ignition
Showing page 1. Found 7121 sentences matching phrase "gaserna".Found in 2.101 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.