Translations into English:

 
definite possessive plural of livstid

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

levande legend under sin livstidlegend in one's own lifetime
livstid; lifetime; life; age
livstiden
livstidens
livstider
livstiderna
livstids
livstids fängelselife imprisonment

Example sentences with "livstidernas", translation memory

add example
Tolv månader när det gäller hästdjur och nötkreatur, inklusive Bubalus- och bisonarter, för köttproduktion, och i varje fall minst tre fjärdedelar av deras livstidmonths in the case of equidae and bovines, including bubalus and bison species, for meat production, and in any case at least three quarters of their lifetime
För närvarande finns det inga enhetliga internationella standarder för fartygskrov, maskineri samt el-och kontrollinstallationer som alla fartyg måste följa på byggnadsstadiet och under hela deras livstidWhereas at present there are not uniform international standards to which all ships must conform at the building stage and during their entire life, as regards hull, machinery and electrical and control installations
Åtskilliga regimmotståndare har dömts till straff som sträckt sig ända upp till livstids fängelse efter synnerligen orättvisa och farsartade rättegångar utan tillträde för oberoende observatörer, och vissa av fångarna rapporteras ha dött under fängelsevistelsenwhereas several opponents of the regime have been sentenced to terms of up to life imprisonment in grossly unfair and farcical trials with no access to independent observers, and some of them are reported to have died in custody
Hur kan vi arbeta och leva här med värdighet om de som kommer hit för att tala och arbeta för oss riskerar livstids fängelse?How can we work and live here in dignity if those who come here to talk and to work for us face life imprisonment?
Beloppet 2,9 miljarder pund är av en slump just det belopp som finansministeriet kommer att spara genom att öka de brittiska studenternas skuldbörda och därigenom döma dem till livstids slaveri under bankerna.Coincidently, GBP 2.9 billion is also the amount the Treasury will save by increasing the debts of British students, condemning them to a lifetime of bondage to the banks.
Endast en kombination av rättsliga, sociala, ekonomiska och förebyggande åtgärder kan lösa detta problem som ligger oss så nära, eftersom över en fjärdedel av kvinnorna i EU har upplevt våld under sin livstid.Only a combination of legal, social, economic and preventive actions will manage to resolve this problem which is rather close to home, given that over a quarter of women in the European Union have experienced violence during their lifetime.
Energisparlampor ärlite dyrare än vanliga glödlampor men detta uppvägs till stor delav deras lägre elförbrukning och längre livstid – i genomsnitttio gånger längre .Energy-saving lightbulbs are slightly more expensive but this is largely compensatedby their reduced consumption and longer lifespan – on average10 ti mes longer .
Det är nödvändigt att bedöma vänsterkammarfunktionen före varje ytterligare administrering av Myocet när en patient har överskridit en livstids kumulativ antracyklindos på ‧ mg/m‧ eller så snart som kardiomyopati misstänksThe evaluation of left ventricular function is considered mandatory before each additional administration of Myocet once a patient exceeds a lifetime cumulative anthracycline dose of ‧ mg/m‧ or whenever cardiomyopathy is suspected
Amerikanska arbetstagare byter yrke i genomsnitt tre till fyra gånger under sin livstid.American workers change professions an average of three times during their lifetimes.
Dödar du någon, får du livstids fängelse eller dödsstraffYou kill someone, you' il spend your life in jail, or they' il fry you
Detta betyder att trombocyter som utsätts för clopidogrel är påverkade under återstoden av sin livstid och att normal trombocytfunktion återställs i en takt motsvarande den normala livslängden för trombocyterConsequently, platelets exposed to clopidogrel are affected for the remainder of their lifespan and recovery of normal platelet function occurs at a rate consistent with platelet turnover
Människor som lider av dessa sjukdomar är dömda på livstid: de dör inte, de håller sig vid liv och deras tillstånd försämras.People who suffer from these diseases have a life sentence: they do not die, they stay alive and their condition degenerates.
En av fyra personer drabbas av psykiska problem minst en gång under sin livstid.One person in four will experience some form of mental health disorder at least once in their lives.
samlade beloppet för stödordningen under dess livstid kommer att vara ‧ GBPTotal allocation to the scheme during its lifetime will be GBP
För värdepapper med bakomliggande tillgångar som ges ut från och med den ‧ mars ‧ definieras Eurosystemets krav på hög kreditvärdighet som en AAA-kreditrating vid emission samt att kreditratingen under värdepapperets livstid inte understiger kreditratingen AFor asset-backed securities issued from ‧ March ‧ onwards, the Eurosystem’s requirement for high credit standards is defined in terms of a AAA credit assessment at issuance with a minimum credit quality threshold over the life of the security set at the single A credit assessment level
Den totala anställningsperioden får inte överskrida sju år och får under inga omständigheter överskrida det gemensamma företagets livstidThe total period of engagement shall not exceed seven years and shall not in any case exceed the lifetime of the Joint Undertaking
Jag välkomnar de principer som läggs fram i betänkandet, inte bara för att jag anser att alla möjliga säkerhetsåtgärder bör vidtas när det gäller kärnkraften, utan också för att jag menar att lämpliga ekonomiska resurser måste ställas till förfogande för att omfatta sådana åtgärder under dessa anläggningars livstid.I welcome the principles put forward in the report, not only because I feel that all possible safety measures should be taken when it comes to nuclear power, but also because, to my mind, adequate financial resources must be made available to cover such measures during the useful lifetime of these plants.
Produkten kommer från nötkreatur som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma områdeCattle are born and reared throughout their lives in the designated geographical area
Det grundläggande säkerhetsmålet ska ställas upp med hänsyn till alla kärntekniska anläggningar och för alla skeden under kärntekniska anläggningars livstidThe fundamental safety objective shall be taken into account for all nuclear installations and for all stages over the lifetime of the nuclear installation
Jag kan tala om för er här i parlamentet att inom 24 timmar från det att vi tagit del av detta, och med förbehållet att vi skulle se över det under parlamentets livstid, tog också vi tillfället i akt.I can tell you in this Parliament that within 24 hours of receiving that, and with the proviso that we should review it in the lifetime of this Parliament, we too seized the moment.
donator: en person som donerar ett eller flera organ, oavsett om donationen sker under personens livstid eller efter personens döddonor means a person who donates one or several organs, whether donation occurs during lifetime or after death
Du bör inte få mer än en ‧ månaders behandlingskur under din livstidYou should not receive more than one treatment course of ‧ months over your lifetime
under hela sin livstid i en medlemsstat eller ett tredjeland där ingen förekomst av den angivna skadegöraren är känd, ellerthroughout their life in a Member State or third country where the specified organism is not known to occur; or
Herr talman! I tisdags dömdes Mohamed al-'Owhali till livstids fängelse i New York för bombattentatet mot Förenta staternas ambassad i Nairobi medan hans chef, Osama bin Laden, ges helgonstatus av talibanerna som islamisk hjälte i Afghanistan.Mr President, on Tuesday, Mohamed al-'Owhali was sentenced to life imprisonment in New York for the Nairobi US Embassy bombing, whilst his boss, Osama bin Laden, is given sanctuary by the Taliban as an Islamic hero of Afghanistan.
Showing page 1. Found 794 sentences matching phrase "livstidernas".Found in 0.756 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.