Translations into English:

 
definite possessive plural of livstid

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

levande legend under sin livstidlegend in one's own lifetime
livstid; lifetime; life; age
livstiden
livstidens
livstider
livstiderna
livstids
livstids fängelselife imprisonment

Example sentences with "livstidernas", translation memory

add example
Amerikanska arbetstagare byter yrke i genomsnitt tre till fyra gånger under sin livstid.American workers change professions an average of three times during their lifetimes.
Säkringsutrustning (t.ex. sugkoppar) som är en väsentlig del av produktens fästningsanordning måste vara funktionsduglig under produktens hela livstidSecuring devices (suction cups or other means) that are essential to attach the product shall maintain performance during the lifetime of the product
samlade beloppet för stödordningen under dess livstid kommer att vara ‧ GBPTotal allocation to the scheme during its lifetime will be GBP
De riskerar livstids fängelse eller värre, enbart på grund av att de har en annan religion än den regerande makten.They risk life imprisonment or worse, simply because their religion is different from that of the ruling power.
Men den som har skrivit sångtexten är berättigad till ersättning på livstid plus 70 år.But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Och våra kopplingar kan ge dig livstids fängelseMm- hmm, and there' s the kind of connections that we have that get you life in prison
Livstiden på garveriet var i genomsnitt fem årLife expectancy in the tannery was a mere five years
Du kan förpassa en oskyldig man till livstids fängelse!Your duty could send an innocent man to prison for life!
För att höja sysselsättningsnivån och för att finansiera socialförsäkringssystemen måste vi arbeta längre under vår livstid men framför allt måste vi få in fler utbildade kvinnor.If we are to increase the rate of employment and fund our social security systems, we will have to have a longer working life and, above all, we will have to have more and better trained women in work.
Turkiet måste omedelbart införa reformer och förändringar om landet ska kunna ansluta sig till EU, fast personligen tror jag inte att det kommer att ske under vår livstid.Turkey has to implement speedy reforms and changes if it is to be ready to join the European Union, although I do not myself share the belief that that will happen in our lifetime.
Den 29 augusti fängslades på nytt Birtukan Mideksa, ledare för ett parti med en plats i parlamentet, och dömdes till livstids fängelse för att hon vägrat att offentligt uppge att hon hade begärt den benådning som Meles Zenawis regering använde för att släppa henne 2007, tillsammans med många andra politiska oppositionsledare som varit fängslade sedan valet 2005.On 29 August, Ms Birtukan Midekssa, the leader of a party with a parliamentary seat, was again arrested and sentenced to life imprisonment for refusing to publicly state that she had requested the pardon that the Meles Zenawi Government used to release her in 2007, along with many other political leaders of the opposition held since the elections of 2005.
Verkar som en livstid sedan när jag...... drog ut er från det där skräpet, eller hur?Seems like a lifetime ago when I... pulled you out of that rubble, doesn' t it
För värdepapper med bakomliggande tillgångar som ges ut från och med den ‧ mars ‧ definieras Eurosystemets krav på hög kreditvärdighet som en AAA-kreditrating vid emission samt att kreditratingen under värdepapperets livstid inte understiger kreditratingen AFor asset-backed securities issued from ‧ March ‧ onwards, the Eurosystem’s requirement for high credit standards is defined in terms of a AAA credit assessment at issuance with a minimum credit quality threshold over the life of the security set at the single A credit assessment level
Syftet med förordning (EG) nr ‧/‧ är att säkerställa spårbarheten för enskilda får och getter under hela deras livstidThe aim of Regulation (EC) No ‧/‧ is to ensure individual traceability of ovine and caprine animals throughout their lifetime
Flera parter hävdade att de typer av integrerade elektroniska kompaktlysrör som importeras från Kina och de integrerade elektroniska kompaktlysrör som tillverkas i gemenskapen inte var likadana produkter, eftersom kvaliteten på den berörda produkten (livstiden) inte var densamma, och eftersom den berörda produkten hade en annan kategori slutanvändare (integrerade elektroniska kompaktlysrör för privatbruk) än de integrerade elektroniska kompaktlysrör som tillverkas i gemenskapen (integrerade elektroniska kompaktlysrör för yrkesbrukSeveral parties alleged that the types of CFL-i imported from the PRC and the CFL-i manufactured in the Community were not like products since the quality of the product concerned (life-time) was different and since the product concerned had a different category of end-users (consumer CFL-i lamps) than the CFL-i lamps manufactured in the Community (CFL-i lamps for professional uses
I dag är Estland, Lettland. Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och det återförenade Tyskland EU-medlemmar - ett resultat som vi bara hade kunnat drömma om och som har förverkligats under vår livstid.Today, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Bulgaria, Romania and reunited Germany are members of the European Union - an achievement which we could only dream of and which has become a reality in our lifetime.
På så sätt kan vi uppfylla den mångfald Robert Schuman talade om under sin livstid, något som talmannen nämnde vid sammanträdets början.In this way we will be able to satisfy that plurality which Robert Schuman - as the President mentioned at the beginning of the sitting - spoke of during his lifetime.
Det ger livstid eller dödsdomLife sentence, a needle for all of them
Man planerar att till ovannämnda kommun transportera cirka sextio tusen kubikmeter kärnavfall i kategorierna ‧ och ‧, dvs. avfall med lång och medellång livstid, som härrör från nedlagda italienska kärnkraftverk och forskningsverksamhetAbout ‧ million cubic metres of second and third category nuclear waste, i.e. waste which decays in the medium or long term and has accumulated as a result of the decommissioning of Italian power stations and research activities, would be transported to the site
Rörande fråga nr ‧ – för vilka säkerhetstillämpningar det krävs certifiering, huruvida kraven på säkerhet i Galileos infrastruktur är tillräckliga för att utgöra grunden för systemcertifiering, även avseende infrastrukturens livstid och ansvarsfrågorConcerning Question ‧- on which safety applications require certification, whether the Galileo infrastructure safety-related requirements are sufficient to constitute the basis for system certification, including infrastructure lifetime and the issue of responsibility
Kommissionsledamot Vladimír Špidla betonade i sitt anförande att kvinnorna under sin livstid tillbringar fyra gånger mer tid än män med att ta hand om andra.Commissioner Vladimir Spidla emphasised in his speech that during their lifetime, women spend four times more time caring for others than men.
Varje fördragsslutande part skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att möjligheter och begränsningar i mänsklig förmåga tas med i beräkningen under en kärnenergianläggnings hela livstidEach Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that the capabilities and limitations of human performance are taken into account throughout the life of a nuclear installation
Konsumenternas livstids- och korttidsexponering för de bekämpningsmedel som behandlas i detta direktiv genom olika livsmedelsprodukter har bedömts på nytt och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjerThe lifetime and short-term exposure of consumers to the pesticides referred to in this Directive via food products has been reassessed and evaluated in accordance with Community procedures and practices, taking account of guidelines published by the World Health Organization
Jag är avstängd på livstidI was banished by the rest of the life
De tre medlemsstaterna har angett som villkor för stödet att principerna om fri tillgång och icke-diskriminering skall iakttas under ‧ år, vilket motsvarar rörledningens ekonomiska livstidThe three Member States have made the aid conditional on compliance with the principles of open access and non-discrimination for ‧ years, i.e. the economic lifetime of the project
Showing page 1. Found 696 sentences matching phrase "livstidernas".Found in 0.256 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.