Translations into English:

  • hamper   
    (verb, noun   )

Example sentences with "stor korg med lock", translation memory

add example
Att förbättra kvaliteten på , priset på och användbarheten av dessa system och tjänster i syfte att kontinuerligt locka användare i alla åldrar och från alla sociala grupper , särskilt med tanke på d e motstridiga designkraven för kroppsburna och mobila tillämpningar samt tillämpningar för en stor publik .The development of e.g. microsystem devices and subsystem modules for RF , micro and mm wave applications , including the necessary interface circuitry , integration of antennas , of passive devices , etc is also included .
Särskilda vattentäta, korrosionsfria behållare med lock och lås, så att obehöriga inte kan öppna dem, för råvaror eller produkter som inte är avsedda som livsmedel. Alternativt kan en låsbar lokal användas om sådant avfall förekommer i så stora mängder att behållarna inte räcker till eller om avfallet inte transporteras bort eller förstörs efter varje arbetsmomentspecial watertight, non-corrodible containers, with lids and fasteners to prevent unauthorized persons from removing things from them, in which to put raw materials or products not intended for human consumption, or a lockable room for such purposes if the quantities are large enough to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each stage of work
Vi står vid den kända barnbokhandeln på Westside...... som kanske tvingas stänga, för att den stora stygga vargen Fox...... har öppnat en bit bort, och lockar kunder med låga priser och trendcaféWe' re here...... at The Shop Around The Corner, the West Side children ' s bookstore...... on the verge of having to close its doors...... because the big bad wolf, Fox Books, has opened nearby...... wooing customers with its sharp discounts and designer coffee
Genom att locka med sänkta momssatser för lokala tjänster och tjänster som ger många arbetstillfällen försöker EU pressa fram ett godkännande från de små och medelstora företagen till de stora företagens fördel. EU främjar planerna för att kunna tillgodose sina egna intressen och inte de små företagen eller egenföretagarnas intressen.Using the bait of reduced VAT rates for services provided locally and services which employ a large number of workers, the EU is trying to wring the consent of small and medium-sized enterprises to the choices of big business, which is promoting these plans in order to serve its own interests, not those of small businesses or the self-employed.
Vi får inte glömma bort traditionellt, underrättelsestyrt polisarbete. Även om det är svårare att få det att fungera över gränserna bör detta inte degraderas till en sekundär insats i skenet av den bländande lockelsen med databaser, eftersom de väcker stora frågor om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.Do not let us forget traditional, intelligence-led policing; even if it is more difficult in making it work across borders, it should not be relegated to a secondary effort in the light of the dazzling allure of databases, because this raises big questions of data protection and data security.
Gdynia , som ligger längst ut på en smal landtunga , har stora utbyggnadsplaner , bland annat att gräva en kanal för att få större djup . ” Vi räknar med att investera 140 miljoner euro de närmaste fyra åren för att kunna locka till oss större fartyg ” , förklarar Janusz Jarosinski .Gdynia , confined to a limited area , has major expansion projects , including digging a canal to increase its depths . ‘ We plan to invest EUR 140 million over the next four years to be able to attract larger ships ’ , explains Janusz Jarosinski .
Särskilda luft-och vattentäta korrosionsbeständiga behållare med lock och låsanordningar så att obehöriga inte kan avlägsna något från dem, för kött eller slaktbiprodukter som inte är avsett för konsumtion, eller en låsbar lokal om sådant kött eller avfall förekommer i så stora mängder att detta behövs eller som köttet inte tas bort eller förstörs efter varje arbetsdagspecial air-and water-tight non-corrodible containers with lids and fasteners to prevent unauthorised persons from removing things from them, for meat or meat offal derived from cutting and not intended for human consumption, or a lockable room for such meat and offal if they are in large enough quantities to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each working day
Jag hade tänkt kalla den för Herbigs Hemsida-- men jag oroade mig för att locka folk med lite fetish för.. ja, stora sakerI was thinking about calling it Herbig Website, but I was worried I' d attract people with a fetish for, you know... big things
Kommissionen har redan accepterat att till stor del subventionera dessa regioner och särskilt deras företag, med förklaringen att EU:s nuvarande gränsområden inte kommer att kunna undgå att locka till sig fattig arbetskraft från de nya medlemsstaterna efter utvidgningen.The Commission has already agreed broadly to subsidise these regions and, in particular, the undertakings that operate there, explaining that, following enlargement, the regions at the present external borders of the EU will certainly attract less than prosperous labour from newly admitted countries.
Överför mjölkpulvret till ett kärl som rymmer ungefär dubbelt så stor volym som pulvrets och som är försett med lufttätt lockTransfer the milk powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid
För dem är det svårt att konkurrera på lika villkor med stora tätortsområden, eftersom de senare alltid lockar till sig människor med de högsta inkomsterna.They find it difficult to compete on equal terms with large urban areas, because the latter always attract those people with the highest level of income.
Om vi bara lockar med en saftig morot men i slutänden avspisar dessa länder kommer resultatet att bli stor missbelåtenhet. Mot bakgrund av målen om politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd kan det aldrig vara det som är meningen.Simply offering a juicy carrot and ultimately fobbing these countries off will lead to great dissatisfaction and given the objectives of political stability and economic prosperity that cannot ever be the intention.
Den br istande överensstämmelsen mellan de två systemen för regional klassificering begränsar därmed möjligheterna att förmå stora företag att investera i dessa områden , trots att sådana investeringar är av särskilt stor betydelse för regionalutvecklingen , eftersom de lockar med sig andra investeringar och öppnar dörrarna till världsmarknaden .In such areas , the Structural Funds are not able to attract investment by major companies , even though this would be highly desirable in regional development terms because of the knock-on effects and access to world markets it would bring .
Och visst är en stor andel av överträdarna fiskare , motiverade av olika intressen : lockelsen i kortsiktiga vinster som vissa fiskarter kan ge , såsom tandnoring { Dissvstichus ekg inoides ) och tonfisk ( Tbumtus thynnus ) ; ekonomiska svårigheter att utrusta sig med regelmässig utrustning , eller t , o,m , motsatsen : kravet på att stora investeringar skall ge avkastning , och slutligen traditionens betydelse när generationer har fiskat på samma sätt .Of course , a large number of offenders are fishermen , motivated by various interests : the lure of short-term profit offered by certain fisheries such as Patagonian toothfish { Dissostichus eUginoides ) or Atlantic tuna ( Thunnus thynnus ) ; financial difficulties fitting vessels with regulatory gear or , inversely , the need to secure a return on a major investment ; or lastly , the weight of tradition , where such fishing has taken place for generations .
Europaparlamentet betonar att radio och tv i allmänhetens tjänst, som konkurrerar med de stora företag som kommer in på den audiovisuella marknaden, i synnerhet telekomföretagen, måste få lämpligt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin styrka och sitt oberoende, fortsätta locka till sig en bred publik och generera tillräckliga resurser för att utföra sina uppdragStresses that, without appropriate funding, public service broadcasters competing with large groups- particularly telecommunications groups- entering the audiovisual market will not be able to remain strong and independent and continue to attract audiences, or generate sufficient resources to fulfil their remit
Det här betänkandet åtföljs av en ganska ovanlig motivering, som presenterar Averroës: " denna personlighet föddes året 520/1126 och hans namn var Abu-l Walid Muhammed ibn Ahmad Ibn Rushd, vilket kanske förklarar varför man sedan medeltiden föredragit det mycket kortare namnet Averroës, på samma sätt som man föredragit att kalla en annan stor filosof för Avicena istället för Ibn Sina" ... " ...kommer föredraganden... i första hand göra er bekanta med Averroës, genom att i fantasin locka er ut... på bio för att se " Le Destin" av Youssef Chabine.This report is accompanied by a rather unusual explanatory statement which describes Averroës: ' Averroës was born in the year 520/1126 and was called Abu-l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, which perhaps explains why we have since the Middle Ages preferred the much shorter name Averroës, just as we prefer to say Avicenna when referring to the other great Islamic philosopher Ibn Sina... Your rapporteur will first seek to familiarize you with Averroës, asking you to take an imaginary trip to the. cinema, to see 'Le Destin' by Youssef Chabine.
Fotboll , tennis eller motortävlingar ärgrenar som i regel lockar en stor publik , med olika preferens i olika länder .Mass sports like football , tennis or motor racing generally attracted large audiences , thepreferences varying from country to country .
I kompromissen lyckades man ta hänsyn till förfarandena, kännetecknen för och den individuella praxisen inom medlemsstaternas ekonomiska och finansiella system – jag tänker exempelvis på fallet med Italien – utan att för den skull göra alltför stora eftergifter när det gäller de protektionistiska lockelserna i några av systemen eller de som skulle ha velat genomföra en enda modell.The compromise succeeded in taking account of the procedures, characteristics and individual practices of the economic and financial systems in the different Member States – I am thinking, for example, about the case of Italy – without, however, making excessive concessions to the protectionist allures of some of the systems or to those who would have wanted to see a single model implemented.
Se till att lagstiftningsramen för koncessioner är förenlig med EU och vidta åtgärder för att locka investerare, bl.a. via offentlig-privata partnerskap, för samfinansiering av stora och strategiska infrastrukturarbetenEnsure EU compatibility of the legislative framework for concessions and take measures to attract investors, including through public-private partnerships, for co-funding large and strategic infrastructure works
– Herr talman, mina damer och herrar! Oslipade och huvudlösa avregleringar har stått på dagordningen inom EU under ett årtionde nu, där grundläggande tjänster som energiförsörjning, stora delar av transportsektorn, för att inte nämna utbildning, hälsovård, bostäder och sjukhus, görs till föremål för marknadens regler och lönsamhet, delvis under beskydd av avreglerande lagstiftning från Bryssel, delvis under påtryckningar från EG-domstolen och delvis på initiativ av nyliberala regeringar, som hävdar att det kommer att ge fler arbetstillfällen med konkurrens som ger konsumenterna lägre priser och lockar privata investerare att flytta runt sina pengar mer effektivt.– Mr President, ladies and gentlemen, crude and heedless deregulation has been the order of the day in Europe for a decade now, with fundamental services such as energy supply, great swathes of the transport sector, not to mention education, health, housing and hospitals being made subject to the rule of the markets and of profit, in part under the of deregulatory legislation from Brussels, in part under pressure from the ECJ, and in part on the initiative of neo-liberal governments, the claims being made that it will bring more jobs, with competition bringing lower prices for consumers and inducing private investors moving their money around more efficiently.
Olika tävlingar som arrangeras med stor entusiasm lockar till sig stora skaror unga konsumenter.Various competitions, organised with great enthusiasm, attract large numbers of young consumers.
Det är tydligt att med en sådan omkostnadsökning kommer sängindustrin att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina när det gäller färdiga produkter och den kommer inte att kunna ge några lockande erbjudanden till sina kunder, dvs. de stora detaljhandelskedjorna som har extremt stort inflytande på marknadenIt is clear that with such an increase in costs, the bedding industry will be seriously affected by the increasing competition they are facing from China on finished products and they will not be able to make attractive offers to their clients, namely the large chains of retailers with an extremely strong buyer market power
På planet så satt jag mitt emot en stor kille med lockigt hårOn the plane, I was sitting across the aisle from that really big guy with curly hair
Showing page 1. Found 1339090 sentences matching phrase "stor korg med lock".Found in 282.439 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.