Translations into English:

  • hamper   
    (verb, noun   )

Example sentences with "stor korg med lock", translation memory

add example
Om det här alternativet är aktiverat blir du underrättad om nya olästa brev i korgen. Dessutom stannar funktionerna som går till nästa eller föregående korg med olästa brev i korgen. Avmarkera alternativet om du inte vill bli underrättad om nya olästa brev i korgen och om du vill att korgen ska hoppas över när nästa eller föregående korg med olästa brev visas. Det är användbart för att ignorera eventuella nya eller olästa brev i papperskorgen och korgen med skräppostIf this option is enabled then you will be notified about new/unread mail in this folder. Moreover, going to the next/previous folder with unread messages will stop at this folder. Uncheck this option if you do not want to be notified about new/unread mail in this folder and if you want this folder to be skipped when going to the next/previous folder with unread messages. This is useful for ignoring any new/unread mail in your trash and spam folder
Du kan tycka att standardkorgarna är utmärkta för dina behov. Till slut kommer du nog i alla fall behöva korgar för att hjälpa till att organisera dina brev. För att skapa en ny korg, välj Korg Ny korg.... Dialogrutan med korgegenskaper frågar då om nödvändig information. Om du någonsin behöver ändra egenskaperna för en korg, markera korgen som du vill ändra i korgrutan och välj Korg EgenskaperYou may find that the standard folders are fine for your needs; eventually, though, you will probably need folders to help you organize your messages. To create a new folder, select Folder New Folder...: the folder properties dialog will then prompt you for the necessary information. If you ever need to change the settings for a folder, select the folder you wish to modify in the Folders pane and select Folder Properties
Nej, du kan inte bli av med dem. De lokala korgarna fungerar som reservalternativ när & imap;-servern inte kan nås. Även om du bara använder & imap;, använder & kmail; utkorgen för att skicka brev. Om alla lokala korgar tas bort kan du inte korrigera brev i utkorgen som inte kan skickas av någon orsak. Det är dock möjligt att hålla de lokala korgarna ihopdragna. Vad du måste göra är att gå till Inställningar Anpassa & kmail;... och visa sidan Diverse. Där kan du ställa in korgen vid start. Om du ändrar det till en korg under & imap;-kontot, förblir de lokala korgarna ihopdragna när & kmail; startarNo you can not get rid of them. The local folders function as a fallback when the & imap; server is unreachable. Although you only use & imap;, & kmail; uses the outbox for sending the messages. If we hide all local folders you wo n't be able to fix messages in the outbox which can not be send for some reason. But it is possible to keep the local folders collapsed. What you have to do is go to Settings Configure & kmail;... and go to the section Misc, there you can setup the folder on startup. If you change that to a folder on the & imap; account, the Local Folders will stay collapsed when & kmail; starts
Den här inställningen anger vilka användare som delar korgen ska får " upptagna " perioder i sina ledig-upptagen listor och ska se alarmen för händelserna eller aktiviteterna i korgen. Inställningen gäller bara kalender-och aktivitetskorgar (för aktiviteter används inställningen bara för alarm). Exempel på användarfall: Om chefen delar en korg med sin sekreterare, ska bara chefen markeras som upptagen för sina möten, så han ska välja " Administratörer ", eftersom sekreteraren inte har administratörsbehörigheter för korgen. Om en arbetsgrupp å andra sidan delar en kalender för gruppmöten, ska alla läsare av korgen markeras som upptagna vid möten. En korg för ett helt företag som innehåller valfria aktiviteter skulle använda " Ingen ", eftersom det inte är känt vem som kommer att delta i aktiviteternaThis setting defines which users sharing this folder should get " busy " periods in their freebusy lists and should see the alarms for the events or tasks in this folder. The setting applies to Calendar and Task folders only (for tasks, this setting is only used for alarms). Example use cases: if the boss shares a folder with his secretary, only the boss should be marked as busy for his meetings, so he should select " Admins ", since the secretary has no admin rights on the folder. On the other hand if a working group shares a Calendar for group meetings, all readers of the folders should be marked as busy for meetings. A company-wide folder with optional events in it would use " Nobody " since it is not known who will go to those events
Om du vill rensa bort alla brev från en korg välj Korg Flytta alla brev till papperskorg. Du kan använda Korg Ta bort korg för att ta bort en korg med alla brev och underkorgarIf you want to clear all of the messages out of a folder choose Folder Move All Messages to Trash. You can use Folder Delete Folder to remove a folder and all its messages and subfolders
Olika tävlingar som arrangeras med stor entusiasm lockar till sig stora skaror unga konsumenter.Various competitions, organised with great enthusiasm, attract large numbers of young consumers.
Det finns inget automatiskt sätt att göra detta. Du måste skapa en ny korg med maildir-format och kopiera breven från mbox-korgen till den nya korgen. Kom ihåg att ändra eventuella filterregler som hör ihop med den gamla korgen innan du tar bort denThere is no automatic way to do that. You will have to create a new folder in maildir format and copy the messages from the mbox folder into this new folder. Remember to adapt any filter rules connected with the old folder before you delete it
Den här rutan innehåller listan på dina brevkorgar (andra e-postprogram kanske kallar dem brevlådor). För att välja en korg, klicka helt enkelt på den. Breven som finns i korgen visas nu i rubrikrutan. Korglistan kan både visas med en kort vy, som bara upptar en liten del av vänster sida på skärmen, och en lång vy, som upptar hela vänstra sidan på skärmen men som kan visa fler brevkorgar. Du kan växla mellan dessa två vyer med Utseende/Layout i dialogrutan Inställningar Anpassa & kmail;.... Se också avsnittet Korgar för mer information om hur korgar användsThis pane contains the list of your message folders (other email programs may call them mailboxes). To select a folder, simply click on it. The messages contained in the folder will now appear in the Headers pane. The folder list can be displayed in both a short view, which takes up only a small portion of the left side of the screen, and a long view, which takes up the entire left side of the screen but is able to show more mailboxes. You can toggle between these two views under Appearance/Layout in the Settings Configure & kmail;... dialog. Also see the Folders Section for more information about how to use folders
Välj korg där utkast ska lagras när den här identiteten används. IMAP-användare bör fundera på att byta korgen till en IMAP-korg, så att utkast lagras på en server istället för i en lokal korg. På så sätt kan de enkelt fortsätta att arbeta med utkasten på en annan platsSelect the folder into which drafts should be filed when using this identity. IMAP users should consider changing this to an IMAP folder, so their drafts are stored on a server instead of being stored in a local folder. This way they can easily continue to work on their drafts at a different location
För att flytta brev från en korg till en annan, markera brevet eller breven du vill flytta och tryck på tangenten M eller välj Brev Flytta till. En lista med korgar visas. Välj korgen som du vill flytta brevet till i listan. Brev kan också flyttas genom att dra dem från brevlistan till en korg i korglistanTo move messages from one folder into another, select the message(s) you want to move and press the M key or select Message Move To. A list of folders will appear; select the folder from the list that you want to move the messages to. Messages can also be moved by dragging them from the Message list to a folder in the Folder list
För dem är det svårt att konkurrera på lika villkor med stora tätortsområden, eftersom de senare alltid lockar till sig människor med de högsta inkomsterna.They find it difficult to compete on equal terms with large urban areas, because the latter always attract those people with the highest level of income.
Eftersom konkurrensen på marknaden är så stor har flygbolagen sysslat med - och sysslar fortfarande med - mycket lockande men kraftigt missvisande prisannonsering.In such a competitive market, airlines have indulged - and still continue to indulge - in extremely attractive but grossly misleading price advertising.
skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.The report identifies a set of questions that are relevant and very much of the moment, namely: - Making 'the fight against tax havens and corruption a top priority of the agenda'; - 'Difficulties encountered by developing countries in raising domestic revenues ..., multiple exemptions being granted to large domestic and foreign companies in order to attract investments'; - 'The financial transaction tax' at an international level, with 'a first step at the EU level'; - 'Low income countries need the capacity to effectively negotiate with multinational corporations' in order to 'impose capital controls' and fully exercise their sovereignty.
Särskilda luft-och vattentäta korrosionsbeständiga behållare med lock och låsanordningar så att obehöriga inte kan avlägsna något från dem, för kött eller slaktbiprodukter som inte är avsett för konsumtion, eller en låsbar lokal om sådant kött eller avfall förekommer i så stora mängder att detta behövs eller som köttet inte tas bort eller förstörs efter varje arbetsdagspecial air-and water-tight non-corrodible containers with lids and fasteners to prevent unauthorised persons from removing things from them, for meat or meat offal derived from cutting and not intended for human consumption, or a lockable room for such meat and offal if they are in large enough quantities to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each working day
Särskilda vattentäta, korrosionsfria behållare med lock och lås, så att obehöriga inte kan öppna dem, för råvaror eller produkter som inte är avsedda som livsmedel. Alternativt kan en låsbar lokal användas om sådant avfall förekommer i så stora mängder att behållarna inte räcker till eller om avfallet inte transporteras bort eller förstörs efter varje arbetsmomentspecial watertight, non-corrodible containers, with lids and fasteners to prevent unauthorized persons from removing things from them, in which to put raw materials or products not intended for human consumption, or a lockable room for such purposes if the quantities are large enough to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each stage of work
Genom att locka med sänkta momssatser för lokala tjänster och tjänster som ger många arbetstillfällen försöker EU pressa fram ett godkännande från de små och medelstora företagen till de stora företagens fördel. EU främjar planerna för att kunna tillgodose sina egna intressen och inte de små företagen eller egenföretagarnas intressen.Using the bait of reduced VAT rates for services provided locally and services which employ a large number of workers, the EU is trying to wring the consent of small and medium-sized enterprises to the choices of big business, which is promoting these plans in order to serve its own interests, not those of small businesses or the self-employed.
Om vi bara lockar med en saftig morot men i slutänden avspisar dessa länder kommer resultatet att bli stor missbelåtenhet. Mot bakgrund av målen om politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd kan det aldrig vara det som är meningen.Simply offering a juicy carrot and ultimately fobbing these countries off will lead to great dissatisfaction and given the objectives of political stability and economic prosperity that cannot ever be the intention.
Europaparlamentet betonar att radio och tv i allmänhetens tjänst, som konkurrerar med de stora företag som kommer in på den audiovisuella marknaden, i synnerhet telekomföretagen, måste få lämpligt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin styrka och sitt oberoende, fortsätta locka till sig en bred publik och generera tillräckliga resurser för att utföra sina uppdragStresses that, without appropriate funding, public service broadcasters competing with large groups- particularly telecommunications groups- entering the audiovisual market will not be able to remain strong and independent and continue to attract audiences, or generate sufficient resources to fulfil their remit
Vi står vid den kända barnbokhandeln på Westside...... som kanske tvingas stänga, för att den stora stygga vargen Fox...... har öppnat en bit bort, och lockar kunder med låga priser och trendcaféWe' re here...... at The Shop Around The Corner, the West Side children ' s bookstore...... on the verge of having to close its doors...... because the big bad wolf, Fox Books, has opened nearby...... wooing customers with its sharp discounts and designer coffee
I kompromissen lyckades man ta hänsyn till förfarandena, kännetecknen för och den individuella praxisen inom medlemsstaternas ekonomiska och finansiella system – jag tänker exempelvis på fallet med Italien – utan att för den skull göra alltför stora eftergifter när det gäller de protektionistiska lockelserna i några av systemen eller de som skulle ha velat genomföra en enda modell.The compromise succeeded in taking account of the procedures, characteristics and individual practices of the economic and financial systems in the different Member States – I am thinking, for example, about the case of Italy – without, however, making excessive concessions to the protectionist allures of some of the systems or to those who would have wanted to see a single model implemented.
På planet så satt jag mitt emot en stor kille med lockigt hårOn the plane, I was sitting across the aisle from that really big guy with curly hair
Överför mjölkpulvret till ett kärl som rymmer ungefär dubbelt så stor volym som pulvrets och som är försett med lufttätt lockTransfer the milk powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid
Det är tydligt att med en sådan omkostnadsökning kommer sängindustrin att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina när det gäller färdiga produkter och den kommer inte att kunna ge några lockande erbjudanden till sina kunder, dvs. de stora detaljhandelskedjorna som har extremt stort inflytande på marknadenIt is clear that with such an increase in costs, the bedding industry will be seriously affected by the increasing competition they are facing from China on finished products and they will not be able to make attractive offers to their clients, namely the large chains of retailers with an extremely strong buyer market power
Hur offentligt ägda flygplatser nu kan klara konkurrensen med stora privatägda flygplatser i att locka till sig trafik och nya rutter?How publicly-owned airports can now compete with large privately-owned airports in attracting traffic and new routes?
Vi får inte glömma bort traditionellt, underrättelsestyrt polisarbete. Även om det är svårare att få det att fungera över gränserna bör detta inte degraderas till en sekundär insats i skenet av den bländande lockelsen med databaser, eftersom de väcker stora frågor om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.Do not let us forget traditional, intelligence-led policing; even if it is more difficult in making it work across borders, it should not be relegated to a secondary effort in the light of the dazzling allure of databases, because this raises big questions of data protection and data security.
Showing page 1. Found 1137763 sentences matching phrase "stor korg med lock".Found in 58.605 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.