Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XXThis Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områdenWithout prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
På grund av vad som anförts ovan anser jag inte att gemenskapen kunde anta det angripna beslutet enligt avdelning XX i EG-fördraget .For all those reasons I consider that the contested decision could not have been adopted by the Community pursuant to Title XX of the EC Treaty .
I en rapport stod det i avsnittet om utvärdering av projektets inverkan att även om det inte finns några helt exakta indikatorer kan vi med största tillförsikt försäkra er att den treårskampanj som företaget XX genomfört har gett utmärkta resultat som är i linje med eller till och med bättre än vad som förutsågs i det program som godkändes .The Evaluation ‘ of the project s impact section ’ ’ of one report that was examined stated ‘ Even though we do not have completely exactindicators , we can assure you with absolute confidence andin all conscience that the three-year campaign conducted by the XX company has achieved excellent results , which are on a par with or even better than those forecast in the approved programme [ ] ... ’ .
De värderingsgrundade målen borde vinna företräde framför bilaterala förbindelser, och Javier Solana gjorde rätt i att betona att vad som verkligen betyder något är politisk vilja.Those value-based objectives should be seen as taking priority over bilateral relations and Javier Solana was right in telling us that what really matters is political will.
EU måste arbeta tillsammans med USA , FN och Ryssland . Detta betyder inte att EU skall göra allt vad USA anser .There was a pressing need to tackle clandestine immigration and promote development in countries close to the EU ' s borders .
Likväl måste jag efter dessa första månaders arbete som ledamot av utskottet för framställningar också säga att det fortfarande finns betydande mängder desinformation och förvirring i fråga om vad Europeiska ombudsmannen exakt skall syssla med, vilket framgår av uppgifterna i det betänkande som vi diskuterar och som Proinsias De Rossa på ett utmärkt sätt har sammanställt.Additionally, following these first months of work as a member of the Committee on Petitions, I must nevertheless say that, as demonstrated by the data in the report we are debating, excellently drafted by Mr De Rossa, there is still considerable disinformation and confusion over the precise areas of competence of the European Ombudsman.
Det betyder konkret att båda folken, flamländare och valloner, bättre kan förvalta sitt sociala säkerhetssystem själva än vad den federala staten kan göra.What this means in practical terms is that both nations, Flemings and Walloons, are better off running their own social security schemes than leaving it to the federal government.
Vad betyder det?What does that mean?
' " utsatt för sustima... ' " systematiskt... ' " Vad betyder det?' "... vicinet, victim of a sesum... ' "... systematic.... ' " What' s ' " systematic ' " mean?
Jag vet att detta är en åtgärd som kommer att hälsas med betydande stöd och entusiasm från de som önskar se att vi äntligen börjar inse vad vi måste få ordning på för att kunna uppnå ändamål som detta.I know that this is a measure that will be greeted with considerable support and enthusiasm by those who will see that at last we are beginning to realise that we have to get together in order to achieve ends such as this.
Således, herr ordförande, har vi en oglitighetstalan i EG-domstolen och vi hoppas att domstolen i det här fallet avgör vad som bör förstås med begreppet "betydande budgetmässiga följder" .Thus, Mr President, we have lodged an application for annulment with the Court of Justice; and let us hope that the Court determines what is meant by the term "important budgetary implications' .
Vi har därför infört följande nya element i betänkandet. Det första är en relativt vid definition av vad lobbying betyder, eller vad det är, det vill säga ”all verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas beslutsprocess”.We have therefore introduced the following elements into the report, which are new features compared with the previous situation: firstly, a relatively wide-ranging definition of what lobbying means, or what it is, namely 'activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the EU institutions'.
Vad kan det annars betyda när kommissionen på sidan 14 i sitt meddelande helt enkelt slår fast att – och jag citerar – ”sanktioner i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget och artikel 309 i EG-fördraget inte kommer att bli nödvändiga”.What else can it mean when the Commission, on page 14 of its communication, states bluntly – and I quote – that ‘it will not be necessary to apply penalties pursuant to Article 7(3) of the Union Treaty and Article 309 of the EC Treaty’?
Kan du berätta vad allt betyder?Will you tell me what it all means?
På grundval av vad som anges ovan har koncentrationen varken lett till eller kommer att leda till att en kollektiv dominerande ställning skapas eller förstärks för de fyra resterande stora bolagen på marknaden för licensiering av digital musik i något av länderna i EES, som skulle leda till att en effektiv konkurrens väsentligt hämmas på den gemensamma marknaden eller på en betydande del av denOn the basis of all the above, the merger has neither led nor will lead to the creation or strengthening of a collective dominant position of the four remaining majors in the markets for licences for digital music in any of the EEA countries, as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or in a substantial part of it
Såsom redan har sagts många gånger om innehåller kommissionens förslag två beslut, och vad detta betyder är att kommissionen behandlar förslagen var för sig, medan vi i detta parlament inte tillfrågas om ökningen.As has already been said many times over, the Commission proposal contains two decisions, and what this means is that the Commission is taking the proposals apart, while we in this Parliament are not consulted about the increase.
Vi måste tillhandahålla denna förutsägbarhet. I detta scenario kunde kanske specifika åtgärder införas under en övergångsperiod för att göra systemet med mjölkkvoter betydligt smidigare än vad det är i dag.We need to provide this predictability, and in this scenario specific measures should perhaps be introduced during a transitional period in order to make the milk quota system much more flexible than it is today.
Vad ska det betyda?What does that mean?
Showing page 1. Found 229246 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 20.207 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.