Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XXThis Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områdenWithout prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
För det andra görs betydande framsteg vad gäller gemenskapens subventioner.Secondly, significant progress is also being made with regard to the Community subsidies.
Jag är även mycket tacksam över att Lena Kolarska-Bobińska nämner betydelsen av energimixen och medlemsstaternas ansvar. Dessa kommer att själva besluta vad de vill.I am very grateful to her for mentioning the importance of the energy mix and the responsibility of the Member States, which will then decide themselves what they want.
Vad ska färgen betyda?What' s all that paint about?
Förstår du vad det betyder?You understand what that means?
Det betyder mycket vad du tyckerIt matters what you think
En grön statusindikation betyder att informationen om näringsämnen är fullständig. Dock ser du i ovanstående bild att informationen om näringsämnen för receptet är ofullständig och indikatorn visar rött. För att ta reda på exakt vad som behövs för att komplettera informationen om näringsvärden, klicka på knappen Detaljinformation. Ett fönster visas som förklarar vad problemen är, till exempelA green status indicator means that your nutrient information is complete. However, you will note from the above graphic, that the nutrient information for this recipe is Incomplete and the indicator shows as red. To find out exactly what is needed to complete the nutrient information, click the Details button. A window will appear explaining what the problems are, for example: & mdash
Vad som förenar oss alla är just känslan av att tillhöra Europa, i betydelsen av ett gemensamt arv av värderingar och tankegods, traditioner och förhoppningar, och en modell för en ny politisk och institutionell enhet som har förmågan att möta utmaningarna i den tid vi lever i och inom överskådlig framtid.What unites us all is precisely the sense of belonging to Europe, seen as a common heritage of values and ideas, traditions and hopes, and as the prototype of a new political and institutional entity capable of rising to the challenges of the times in which we are living and of the foreseeable future.
Vad som är av avgörande betydelse är inte sammansättningen av ett visst livsmedel utan hela situationen som innefattar samspelet av en hälsosam och balanserad diet som är lämplig för människor när det gäller deras specifika situation i fråga om aktivitet, ålder och kön.What is crucial is not the composition of a particular food, but the whole picture involving the interplay of healthy and balanced diet suitable for people when considered in terms of their specific situation as regards activity, age and gender.
Vet du vad Kekexili betyder?Do you know what Kekexili means in Tibetan?
Vad gäller den statliga räddningsåtgärden garanterar de belgiska myndigheterna portföljen till ett överföringsvärde som är betydligt lägre än det verkliga ekonomiska värdet, medan ersättningen de får för sänkningen av kapitalkravet och provisionen för kapitalgarantin överstiger kommissionens riktlinjerWith regards to the State Protection measure, the Belgian authorities are guaranteeing the portfolio at a transfer value significantly below its REV while the remuneration it receives for the capital relief and the provision of the equity guarantee is above the Commission guidelines
Vad gäller de förstnämnda åtgärderna måste särskild betydelse tillmätas externa speciella anpassningsenheter för de nationella kvarvarande trafikstyrningssystemen av klass BAs regards the former, particular relevance has to be given to external Specific Transmission Modules for the national legacy Class B command-and-control systems
Europaparlamentet understryker betydelsen av att de handelsförbindelser som håller på att utvecklas mellan EU och Indien inte skiljs från reformer vad gäller mänskliga rättigheter i IndienUnderlines the importance of not separating the developing trade relations between the EU and India from human rights reforms in India
Det är också få som vet vad Eures kan få för betydelse i framtiden.Few people understand what EURES could mean for the future.
Vad ska det betyda?What' s that supposed to mean?
Syftet med kommissionens förslag är att få en mer pragmatisk inställning vad gäller att förhindra en sjukdom som eventuellt kan orsaka betydande förluster för laxodlingar.The Commission proposal aims to ensure a more pragmatic approach towards controlling a disease that has the potential to cause important losses in salmon farms.
Rådet är visserligen ense med kommissionen vad beträffar förslagets syfte, men rådets strategi ledde till betydande ändringar av det ursprungliga förslagetAlthough the Council agrees with the Commission as regards the objective of the proposal, the Council's approach involved major adaptations of the original proposal
I Hamburg till exempel kommer 80 procent av svaveldioxid-utsläppen och ca 20 procent av partiklarna nu från fartygssektorn, varvid det naturligtvis finns betydligt färre fartyg än vad det finns personbilar och lastfordon på vägarna.In Hamburg, for example, 80% of sulphur dioxide emissions and around 20% of particulate emissions now come from shipping, even though there are of course far fewer ships on the sea than private vehicles and lorries on the roads.
Som regel bör ‧ % av det rekommenderade intaget enligt denna bilaga, i ‧ g eller ‧ ml eller i en förpackning som endast innehåller en enda portion, utgöra grund när man bestämmer vad som utgör en betydande mängdAs a rule, ‧ % of the recommended allowance specified in this Annex supplied by ‧ g or ‧ ml or per package if the package contains only a single portion should be taken into consideration in deciding what constitutes a significant amount
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 23.79 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.