Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områdenWithout prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XXThis Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
Rapporteringsperiod från den xx/xx/xx till den xx/xx/xxReporting period from xx/xx/xx to xx/xx/xx
Detta direktiv utgör en genomförandeåtgärd enligt artikel ‧ i direktiv xx/xx, när det gäller energieffektivitet under användning, i enlighet med det direktivet, och kan ändras eller upphävas i enlighet med artikel ‧.‧ i direktiv xx/xxThis Directive constitutes an implementing measure within the meaning of Article ‧ of Directive xx/xx, with regard to energy efficiency during use, in accordance with that Directive, and may be amended or repealed in accordance with Article ‧ of Directive xx/xx
Jag skulle i stället vilja ställa en fråga på detta tema: vad betyder "att bygga freden utan opportunism" , vad betyder det i grund och botten, när denna tragedi har pågått i tjugofyra år och när det internationella samfundet i tjugofyra år har underlåtit att vidta ekonomiska sanktioner, vad betyder "bemöda sig" i detta ögonblick?Instead, I would like to ask a question about it - 'build peace without opportunism' - what does that mean? In short, after 24 years of this tragedy, and after 24 years of the international community avoiding imposing economic sanctions, what does 'make every effort' now mean?
Jag vågar därför hävda att det är av absolut avgörande betydelse att hamnarna får spela en betydligt mer framträdande roll än vad de gör för närvarande, och att miljövinsterna från den omläggningen skulle bli så enorma att det skulle göra det möjligt för oss att i stor utsträckning lösa den stora överbelastningen, den enorma osäkerheten, som är betydligt större än vad som kan lösas enbart med hjälp av hamnarna, och de omfattande föroreningar som för närvarande skapas av andra transportformer.I would therefore argue that it is absolutely essential that ports take on an infinitely greater role than the one they play at the moment, and that the environmental contribution of that transformation would be so immense that it would allow us to a large extent to resolve the great over-burden, the enormous insecurity, which is much greater than anything that can be resolved in the field of ports, and the great pollution which is currently generated by other forms of transport.
Ett Europa som är federalt vad dess valuta beträffar, som är mellanstatligt vad dess försvar beträffar och som är ett öppet handelsområde vad dess ekonomi beträffar innebär uppenbart betydande möjligheter, men också betydande tvetydigheter.A Europe which has a federal currency, an intergovernmental defence policy and an open economic market area clearly has considerable potential, but also areas of considerable confusion.
Följande tre blanketter skall läggas till: XX‧.PSS, XX‧.SSM och XX‧.SSOThe following ‧ forms (XX‧.PSS, XX‧.SSM and XX‧.SSO) are added
För varje område där mätningar utförs, skall en årlig sammanfattning av resultaten göras och överlämnas till kommissionen. De formulär som skall användas för detta ändamål är XX‧.PLM, XX‧.MEM och XX‧.MEO (formulär ‧a-cFor each plot where the measurements are executed a summary of the collected measurements shall be compiled and submitted to the Commission on a yearly basis, using the forms XX‧.PLM, XX‧.MEM and XX‧.MEO (forms ‧a, ‧b, ‧c
Självklart kommer mindre bullriga flygplan att betyda modernare flygplan, vilket också betyder bekvämare flygplan, men framför allt betyder det säkrare flygplan, och inte bara vad gäller motordelen: när planen landar kommer till exempel en stor del av bullret från landningsställen och inte från motorerna.Clearly, less noisy aircraft means more modern aircraft and more comfortable aircraft, but, most importantly, it means safer aircraft, and not just in terms of the engines: in fact, for example, during landing, a large part of the noise is made by the landing gear rather than the engines.
Kommissionen hyser tvivel avseende värderingsantagandena, särskilt vad gäller i) valet av risk för fallissemang och korrelationer för en betydande del av portföljen, som omfattar CDO (Collateralised Debt Obligations: en sammansättning av obligationer från flera olika värdepapperiserade låneportföljer som struktureras i olika delar (trancher) med olika kreditrisk) och CLO (låneförpliktelser mot säkerhet), ii) valet av återkravsränta, särskilt för företagsenheter i ABS-portföljen, iii) antaganden om bostadspriser i vissa betydande geografiska områden som Förenta staterna, Förenade kungariket och Spanien, vilka utgör en betydande andel av RMBS-värdepapprena i ABS-portföljen, och iv) andra värderingsfrågor som att – exempelvis – lägre värderade tillgångar visar ett högre verkligt ekonomiskt värde än andra högre värderade tillgångarThe Commission has doubts on the valuation assumptions, in particular as regards (i) the choice of default probabilities and correlations for a significant part of the portfolio, namely the therein contained CDO's and CLO's; (ii) the choice of recovery rates in particular for corporate entities in the ABS portfolio; (iii) house price assumptions in some key geographies such as the United States, the United Kingdom and Spain, which represent a significant proportion of RMBS securities in the ABS portfolio; and (iv) other valuation issues such as that- for instance- lower rated assets show a higher real economic value than other higher rated assets
När det gäller Mulders betänkande skulle jag vilja förklara vad ?liquidazione dei conti? betyder på italienska: ?liquidazione? betyder ?lösa upp, avveckla, göra flytande? och ?conti? är en adelstitel. Således betyder ?liquidare i conti? att ?göra sig av med överheten?.With regard to the Mulder report, I would like to explain what 'liquidazione dei conti' [clearance of accounts] means in Italian: 'liquidazione' means 'dissipate, remove, liquidise; 'conti' is a title held by the nobility; therefore, 'liquidare i conti' means 'to get rid of the aristocrats'.
Vi är egentligen lite stolta över att vi när det gäller den här frågan om elektric commerce redan från början var något av en opinionsledare, kanske inte i den betydelsen att frågan hos oss redan spelar så stor roll - USA befinner sig också bara i början - utan mer med tanke på övervägandena om vad det kan betyda för utvecklingen och vad man måste göra för att befrämja denna utveckling.We are a little proud of the fact that since the beginning of electronic commerce we have been the opinion leaders, to a certain degree, perhaps not in terms of the fact that the subject is already such an important one here - in the USA it is only in its early stages - but more so in view of what it means in terms of development and what we have to do to promote this development.
Vi har på samma sätt frågan om harmonisering i jämförelse med frågan om samordning: Något som betyder samordning för en person, kan betyda harmonisering för en annan och vi behöver tydliga definitioner av vad som är samordning och vad som är harmonisering, om detta skall fungera.Similarly, the issue of harmonisation against coordination: one man's coordination can be another's harmonisation and we need clear definitions of what is coordination and what is harmonisation if this is to work.
Man struntar ju i vad Michelangelos David betyder för andra.Frågan är vad den betyder för en självWhen we look at Michelangelo' s David or Symnay' s Tomb, we don' t ask what it means to others but what it means to us
Vad betyder egentligen makroekonomisk dialog, vad kan det betyda?What does macroeconomic dialogue actually mean? What could it mean?
Slutligen anser jag att vi kommer att åstadkomma ett resultat, efter andra behandlingen, där vi har betydande förbättringar vad gäller utsläpp från dessa anläggningar, där vi har betydande förbättringar vad gäller miljön och luftutsläppen kring dessa anläggningar.Finally, I believe that we will get a result, after second reading, where we have substantial improvements in emissions from these plants, where we have substantial improvements in the environment and in the air quality around these plants.
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 15.283 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.