Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระดังงาไทย (ต้นไม้)ylang ylang (tree)
กระถางต้นไม้flowerpot; flower pots; plant pots
กัม (ต้นไม้)gum (tree)
กานพลู (ต้นไม้)clove tree
การเจริญเติบโตทางด้านรัศมี (ต้นไม้)radial growth (trees)
การฉีดสารเข้าต้นไม้tree injection
การตัดโค่น (ต้นไม้)cutting (trees)
การตัดแต่งต้นไม้tree clipping; pruning
การแต่งทรงต้นไม้plant training
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกเชื้อในเมล็ดseed inoculation
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การปลูกเมล็ดแซมinterseeding; intersowing
การปลูกเมล็ด (เมล็ดพันธุ์)seeding (seed)
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้forest measurement; dendrometry
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การศัลยกรรมต้นไม้tree surgery
กาลานุกรมต้นไม้dendrochronology
เกาลัดจีน (ต้นไม้)chinese chestnut (tree)
เกาลัดญี่ปุ่น (ต้นไม้)japanese chestnut (tree)
เกาลัด (ต้นไม้)chestnut (tree)
เกาลัดยุโรป (ต้นไม้)european chestnut (tree)
เกาลัดสแปนิช (ต้นไม้)spanish chestnut (tree)
เกี่ยวกับต้นไม้arboreal
ขนุน (ต้นไม้)jackfruit (tree)
คนโค่นต้นไม้feller
คารอบ (ต้นไม้)carob tree
คําแสด (ต้นไม้)annatto (tree)
เครื่องเขย่าต้นไม้tree shakers
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้tree injectors
เครื่องตัดต้นไม้fellers
เครื่องตัดยอดต้นไม้toppers
เครื่องปลูกต้นกล้าtransplanters
เครื่องมือตัดต้นไม้tree felling equipment
แคนเดิล (ต้นไม้)candle (tree)
จุดเริ่มต้นไม้บรรทัดruler origin
ชี (ต้นไม้)karite (tree)
ชีบัตเตอร์ (ต้นไม้)shea butter tree
ต้นพอพพรา (ต้นไม้)poplar (tree)
ต้นไม้; tree
ต้นไม้คัดplus trees
ต้นไม้ชนิดหนึ่งpoplar; birch
ตาต้นไม้budwood; bud; buds
ตา (ตาต้นไม้)eyes (buds)
เถ้า (ต้นไม้)ash trees
ทรงพุ่มของต้นไม้tree canopy
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกarable land
เทคนิคการปลูกเลี้ยงrearing techniques
นุ่น (ต้นไม้)kapoktree
เบิช (ต้นไม้)birch
แบล็คมัลเบอรี่ (ต้นไม้)black mulberry (tree)
แปรงล้างขวด (ต้นไม้)bottle brush (tree)
แป๊ะก๊วย (ต้นไม้)maidenhair tree
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivated varieties
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land
เพาะปลูกcultivate; plow
มะกล่ําต้น (ต้นไม้)red sandalwood tree
มะนาว (ต้นไม้)lime (tree)
มะรุม (ต้นไม้)horseradish tree
เมเปิล (ต้นไม้)sugar maple
ยางจากต้นไม้ (สารยึดติด)mucilage (adhesives)
ยางพารา (ต้นไม้)para rubber tree
ยางอินเดีย (ต้นไม้)india rubber tree
รั้วต้นไม้hedges; living fences
เศษพืชปลูกcrop residues; plant residues
สตรอเบอรี่ (ต้นไม้)strawberry tree
สน (ต้นไม้)pine (tree)
สะเดา (ต้นไม้)neem (tree)
สะระแหน่ใบกว้าง (ต้นไม้)broadleaved peppermint (tree)
สาเก (ต้นไม้)breadfruit tree
สาละ (ต้นไม้)sal (tree)
หม่อน (ต้นไม้)mulberry (tree)
เอลเดอร์ (ต้นไม้)elder (tree)
เฮมลอค (ต้นไม้)hemlock (tree)

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
ลําดับของปีการเพาะปลูกและการปีที่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างSequences of crop years and fallow years
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดูCultivated land left unsown for one season
พิมพ์ DOM แบบรายการต้นไม้ออก STDOUTPrint DOM Tree to STDOUT
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
การปลูกพืช ‧-‧ ปี หมุนเวียนสลับกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์Rotation of arable crops with two or more years of sown pasture
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูกAny treatment of seed or propagation material just before the crop is planted
ยังไม่มีการเลือกดัชนีของเทป ซึ่งในการลบดัชนีของเทป จะต้องเลือกดัชนีของเทปที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนNo tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree first
การปลูกพืชโดยแบ่งปลูกเป็นระยะเวลาห่างกันหลายๆ สัปดาห์ เป็นลําดับPlanting of a given crop distributed over several weeks
ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้าPlant formation characterized by the predominance of herbaceous vegetation, mainly grasses
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
ไม่สามารถค้นพบรายการแม่ % ‧ ในมุมมองต้นไม้ เกิดความผิดพลาดภายในCannot find parent item %‧ in the tree. Internal error
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ําInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
ระยะแรกของการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกจากเมล็ด, สําหรับพืชเพาะชําที่ยังไม่ย้ายปลูกใช้The early growth stage of a plant grown from seed; for a nursery plant not yet transplanted use
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
การปลูกซ่อม, ปลูกทดแทนพืชที่ถูกทําลายหรือตายReplacement of failed or destroyed crops
การกําหนดขนาด รูปร่าง จํานวน อายุ ของต้นไม้และขนาดของผลิตภัณฑ์จากไม้Determination of dimensions, form, increment and age of trees, and of the dimensions of their products
ดู DOM ของหน้าเว็บปัจจุบันแบบโครงสร้างต้นไม้NameView the DOM tree of the current page
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องโดยไม่คํานึงถึงฤดูปลูกThe growing of crops in succession without seasonal fallowing
การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชําCrops sown with a nurse crop
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.79 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.