Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระดังงาไทย (ต้นไม้)ylang ylang (tree)
กระถางต้นไม้flowerpot; flower pots; plant pots
กัม (ต้นไม้)gum (tree)
กานพลู (ต้นไม้)clove tree
การเจริญเติบโตทางด้านรัศมี (ต้นไม้)radial growth (trees)
การฉีดสารเข้าต้นไม้tree injection
การตัดโค่น (ต้นไม้)cutting (trees)
การตัดแต่งต้นไม้tree clipping; pruning
การแต่งทรงต้นไม้plant training
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกเชื้อในเมล็ดseed inoculation
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การปลูกเมล็ดแซมinterseeding; intersowing
การปลูกเมล็ด (เมล็ดพันธุ์)seeding (seed)
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้forest measurement; dendrometry
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การศัลยกรรมต้นไม้tree surgery
กาลานุกรมต้นไม้dendrochronology
เกาลัดจีน (ต้นไม้)chinese chestnut (tree)
เกาลัดญี่ปุ่น (ต้นไม้)japanese chestnut (tree)
เกาลัด (ต้นไม้)chestnut (tree)
เกาลัดยุโรป (ต้นไม้)european chestnut (tree)
เกาลัดสแปนิช (ต้นไม้)spanish chestnut (tree)
เกี่ยวกับต้นไม้arboreal
ขนุน (ต้นไม้)jackfruit (tree)
คนโค่นต้นไม้feller
คารอบ (ต้นไม้)carob tree
คําแสด (ต้นไม้)annatto (tree)
เครื่องเขย่าต้นไม้tree shakers
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้tree injectors
เครื่องตัดต้นไม้fellers
เครื่องตัดยอดต้นไม้toppers
เครื่องปลูกต้นกล้าtransplanters
เครื่องมือตัดต้นไม้tree felling equipment
แคนเดิล (ต้นไม้)candle (tree)
จุดเริ่มต้นไม้บรรทัดruler origin
ชี (ต้นไม้)karite (tree)
ชีบัตเตอร์ (ต้นไม้)shea butter tree
ต้นพอพพรา (ต้นไม้)poplar (tree)
ต้นไม้; tree
ต้นไม้คัดplus trees
ต้นไม้ชนิดหนึ่งpoplar; birch
ตาต้นไม้budwood; bud; buds
ตา (ตาต้นไม้)eyes (buds)
เถ้า (ต้นไม้)ash trees
ทรงพุ่มของต้นไม้tree canopy
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกarable land
เทคนิคการปลูกเลี้ยงrearing techniques
นุ่น (ต้นไม้)kapoktree
เบิช (ต้นไม้)birch
แบล็คมัลเบอรี่ (ต้นไม้)black mulberry (tree)
แปรงล้างขวด (ต้นไม้)bottle brush (tree)
แป๊ะก๊วย (ต้นไม้)maidenhair tree
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivated varieties
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land
เพาะปลูกcultivate; plow
มะกล่ําต้น (ต้นไม้)red sandalwood tree
มะนาว (ต้นไม้)lime (tree)
มะรุม (ต้นไม้)horseradish tree
เมเปิล (ต้นไม้)sugar maple
ยางจากต้นไม้ (สารยึดติด)mucilage (adhesives)
ยางพารา (ต้นไม้)para rubber tree
ยางอินเดีย (ต้นไม้)india rubber tree
รั้วต้นไม้hedges; living fences
เศษพืชปลูกcrop residues; plant residues
สตรอเบอรี่ (ต้นไม้)strawberry tree
สน (ต้นไม้)pine (tree)
สะเดา (ต้นไม้)neem (tree)
สะระแหน่ใบกว้าง (ต้นไม้)broadleaved peppermint (tree)
สาเก (ต้นไม้)breadfruit tree
สาละ (ต้นไม้)sal (tree)
หม่อน (ต้นไม้)mulberry (tree)
เอลเดอร์ (ต้นไม้)elder (tree)
เฮมลอค (ต้นไม้)hemlock (tree)

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
การปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยปลูกเป็นแถวสลับกันThe growing of several crops in different yet proximate rows
ขยายรายการต้นไม้& Expand Tree
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหญ้าและถั่วผสมกันMixed grass legume pasture
ในการจะลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล จะต้องมีการเลือกโปรไฟล์การสํารองข้อมูลที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนIn order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ยังไม่มีการเลือกแฟ้มบีบอัด ในการลบแฟ้มบีบอัด คุณจะต้องเลือกแฟ้มบีบอัดที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนNo archive is selected. In order to delete an archive, the archive to be deleted must be selected in the tree first
พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโตPlants sown or planted with a crop to suppress weeds or protect the crop in its early stages of development
แสดงงานทั้งหมดในรายการต้นไม้Show all jobs in a tree
แสดงโครงสร้างต้นไม้ & DOMShow & DOM Tree
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
ส่วนของลําต้นหรือกิ่งของต้นไม้ที่ถูกตัดหลังการตัดเล็มและโค่นSections of stem or of thicker branches of a felled tree after trimming and crosscutting
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าไม้แบบชั่วคราวหรือถาวรSimultaneous production, temporary or permanent, of forest trees with agricultural crops or animals in the same place
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
การสกัดน้ํายางหรือน้ําหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้โดยการเจาะรูหรือทํารอยบากExtraction of latex or sap from trees by boring holes or incising bark
ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ําInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
มาตรการป้องกันพืชปลูกจากความเสียหายในช่วงฤดูหนาวMeasures taken to protect crops from winter exposure
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reforesting of forest land
ต้นไม้หลายต้นสีเขียวThe trees are green.
การปลูกพืชโดยแบ่งปลูกเป็นระยะเวลาห่างกันหลายๆ สัปดาห์ เป็นลําดับPlanting of a given crop distributed over several weeks
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นต้นตอของพันธุ์ดีเพื่อนํามาทาบกิ่งPlants grown for use as stocks upon which desirable varieties may be grafted
การกําหนดขนาด รูปร่าง จํานวน อายุ ของต้นไม้และขนาดของผลิตภัณฑ์จากไม้Determination of dimensions, form, increment and age of trees, and of the dimensions of their products
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มCrops grown on upland in contrast to those grown on lowland areas
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 1.162 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.