Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดclimax communities
การค้นหาขั้นสูงAdvanced Find
การจัดการพลังงานขั้นสูงAdvanced Power Management
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูงAdvanced Connection Settings
การทดแทนขั้นทุติยภูมิsecondary succession
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นfirst aid for animals
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตขั้นต้นprimary production
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การศึกษาขั้นพื้นฐานbasic education
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ขั้นต้นbaseline
ขั้นตอนpipeline
ขั้นตอนการกําหนดค่าconfiguration pass
ขั้นตอนการขายsales pipeline
ขั้นตอนการทดสอบtest step
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ขั้นตอนด่วนQuick Steps
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกันshared steps
ขั้นตอนในการทดสอบtest script
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์branch element
ขั้นตอนวิธีalgorithm
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับsort algorithm
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์workflow step
ขั้นเทพgodlike
เขตภูมิอากาศของดินsoil zones
ความต้องการขั้นพื้นฐานbasic needs
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงadvanced programmable interrupt controller
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายfinalizer
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblem Steps Recorder
แท็บตัวกรองขั้นต้นSimple Filter tab
แท็บตัวกรองขั้นสูงAdvanced Filter tab
บังกลาภูมิBangabhumi
บันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
โปรแกรมโต้ตอบแบบทีละขั้นตอนStep-by-Step Interactive
พระธรรมปฐมกาลBook of Genesis
พืชภูมิทัศน์landscape plants
ภาคการผลิตขั้นต้นprimary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สองsecondary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สามtertiary sector
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศแห้งแล้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
เมตาบอลิซึมขั้นทุติยภูมิsecondary metabolites
รายการขั้นสูงadvanced list
โรคภูมิต้านทานตัวเองของผิวหนัง (โรคผิวหนัง)pemphigus (skin disease)
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
ลําดับขั้นstage
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์workflow stage
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิsecondary forest products
สถาบันสถาปนาและปฐมภพFoundation’s Edge
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording section
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์Memorial Bridge
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อไวรัสviral antigens
สารภูมิต้านทานantibodies

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
ยินดีต้อนรับ ตัวช่วยเหลือนี้ จะช่วยในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะแนะนําขั้นตอนการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน โดยคุณจะสามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นตอนได้ โดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เครื่องมือนี้ ทีมพัฒนาระบบการพิมพ์บน KDEWelcome, This wizard will help to install a new printer on your computer. It will guide you through the various steps of the process of installing and configuring a printer for your printing system. At each step, you can always go back using the Back button. We hope you 'll enjoy this tool! The KDE printing team
ยังไม่มีที่อยู่ในช่องรายการของคุณ ขั้นแรกให้เพิ่มที่อยู่บางตัวจากสมุดที่อยู่ของคุณก่อน แล้วลองใหม่อีกครั้งThere are no addresses in your list. First add some addresses from your address book, then try again
ค่าสิ้นสุดจะต้องมากกว่าค่าเริ่มต้น หรือค่าแต่ละขั้นจะต้องน้อยกว่า ' ‧ '!End value must be greater than the start value or the step must be less than '‧ '
ย้อนกลับไปหนึ่งขั้นgo forwardGo back one step
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันSmall units of production or services not meeting all official requirements for legality and often arising due to excessive taxes and regulations imposed by governments. Labour relations are based on casual employment, kinship or personal relations rather than contractual arrangements
ใช้ระหว่างการผลิต แต่ภายหลังการเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์Used during processing, but afterwards removed from the product
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the first value is a string, the second value also has to be a string
Kate-เครื่องมือแก้ไขข้อความขั้นสูงKate-Advanced Text Editor
ผลการตรวจสอบคือ: % ‧ เหตุที่เป็นไปได้: เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปรับปรุงรุ่น KDE ครั้งล่าสุดของคุณ ทําให้มี มอดูลควบคุมเก่าเหลือทิ้งไว้ คุณมีมอดูลเก่าจากผู้ผลิตอื่นเหลือเอาไว้อยู่ ตรวจสอบจุดต่างๆ เหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง และลองลบมอดูลที่กล่าวไว้ใน ข้อความบอกข้อผิดพลาด ถ้าหากทําแล้วยังแก้ไขไม่ได้ ลองติดต่อผู้ผลิตดิสโทร หรือผู้ทําแพ็คเกจดูThe diagnostics is: %‧ Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
การควบคุมปริมาณการผลิต, สําหรับการควบคุมคุณภาพใช้Quantitative; for qualitative control use
หมายเลขผู้ผลิตVendor Number
ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์Procedure for restoring or enhancing images, often by computer
ขั้นแรกของการแปรรูปไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการ ตัดยอด ริดกิ่ง ลอกเปลือก ตัดขวาง เลื่อย ผ่าFirst stage of transformation of timber into any kind of product, including topping, trimming, barking, cross cutting and initial sawing up, hewing or cleaving of a felled tree
เขตภูมิอากาศที่มีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนAny climatic zone characterized by a Mediterranean climate
คุณสมบัติขั้นสูงAdvanced Properties
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ปริมาณน้ํานมที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of milk produced by individual animals
แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่าConvert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆCreating new products or processes
Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDENameAdvanced Text Editor
เหตุผลที่เป็นไปได้: เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการอัปเกรด KDE ครั้งล่าสุดของคุณ ที่ให้มีมอดูลควบคุมที่ไม่ได้ใช้ปล่อยทิ้งเอาไว้ คุณมีมอดูลเก่าของผู้ผลิตรายอื่นอยู่ ให้ตรวจสอบจุดเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และให้ลองลบมอดูลที่ถูกกล่าวถึง ในข้อความบอกข้อผิดพลาด หากยังไม่ได้ผล โปรดพิจารณาติดต่อผู้แจกจ่าย หรือผู้ทําแพ็คเกจPossible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
เครื่องมือจัดการการดาวน์โหลดขั้นก้าวหน้าสําหรับ KDEAn advanced download manager for KDE
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 0.574 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.