Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดclimax communities
การค้นหาขั้นสูงAdvanced Find
การจัดการพลังงานขั้นสูงAdvanced Power Management
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูงAdvanced Connection Settings
การทดแทนขั้นทุติยภูมิsecondary succession
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นfirst aid for animals
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตขั้นต้นprimary production
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การศึกษาขั้นพื้นฐานbasic education
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ขั้นต้นbaseline
ขั้นตอนpipeline
ขั้นตอนการกําหนดค่าconfiguration pass
ขั้นตอนการขายsales pipeline
ขั้นตอนการทดสอบtest step
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ขั้นตอนด่วนQuick Steps
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกันshared steps
ขั้นตอนในการทดสอบtest script
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์branch element
ขั้นตอนวิธีalgorithm
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับsort algorithm
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์workflow step
ขั้นเทพgodlike
เขตภูมิอากาศของดินsoil zones
ความต้องการขั้นพื้นฐานbasic needs
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงadvanced programmable interrupt controller
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายfinalizer
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblem Steps Recorder
แท็บตัวกรองขั้นต้นSimple Filter tab
แท็บตัวกรองขั้นสูงAdvanced Filter tab
บังกลาภูมิBangabhumi
บันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
โปรแกรมโต้ตอบแบบทีละขั้นตอนStep-by-Step Interactive
พระธรรมปฐมกาลBook of Genesis
พืชภูมิทัศน์landscape plants
ภาคการผลิตขั้นต้นprimary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สองsecondary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สามtertiary sector
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศแห้งแล้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
เมตาบอลิซึมขั้นทุติยภูมิsecondary metabolites
รายการขั้นสูงadvanced list
โรคภูมิต้านทานตัวเองของผิวหนัง (โรคผิวหนัง)pemphigus (skin disease)
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
ลําดับขั้นstage
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์workflow stage
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิsecondary forest products
สถาบันสถาปนาและปฐมภพFoundation’s Edge
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording section
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์Memorial Bridge
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อไวรัสviral antigens
สารภูมิต้านทานantibodies

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
ปริมาณของเนื้อที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of meat produced by individual animals
การปฏิบัติ การดําเนินงานเตรียมการผลิต การผลิตหรือการใช้ประโยชน์Operations performed during product preparation, manufacture or utilization
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDENameAdvanced Text Editor
ตกแต่งการพิมพ์ขั้นสุดท้ายPrint Finish
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
สิทธิ์ในการใช้งานขั้นสูงAdvanced Permissions
เขตภูมิอากาศที่มีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนAny climatic zone characterized by a Mediterranean climate
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ระดับขั้นเชิงอินทีกรัลIntegral step
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
ระดับขั้นเชิงมุมAngular step
ขั้นที่ ‧: เลือกตัวกรองStep ‧: Select Filter
เคลือบมันขั้นสุดท้ายGlossy finishing
ผู้ผลิตอุปกรณ์ (*Device manufacturer (*
ข้อมูลดิบเกี่ยวกับผู้ผลิตโพรไฟล์สี ICCRaw information about the ICC profile manufacturer
โมเด็มส่วนใหญ่จะสนับสนุนชุดคําสั่ง ATI เพื่อใช้หาค่า ผู้ผลิตและรุ่นที่ผลิตของโมเด็มของคุณ กดที่ปุ่มนี้เพื่อตรวจค้นหาข้อมูลของโมเด็มของคุณ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งโมเด็มได้ง่ายขึ้นMost modems support the ATI command set to find out vendor and revision of your modem. Press this button to query your modem for this information. It can be useful to help you set up the modem
ขั้นแรกของการแปรรูปไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการ ตัดยอด ริดกิ่ง ลอกเปลือก ตัดขวาง เลื่อย ผ่าFirst stage of transformation of timber into any kind of product, including topping, trimming, barking, cross cutting and initial sawing up, hewing or cleaving of a felled tree
เรียงหน้าต่างลดหลั่นเป็นขั้นCascade Windows
เครื่องมือจัดการการดาวน์โหลดขั้นก้าวหน้าสําหรับ KDEAn advanced download manager for KDE
ขั้นที่ ‧: กําลังนําเข้าStep ‧: Importing
การทําการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผลิตพืชหลักเพียงพืชเดียว, สําหรับพื้นที่ปลูกป่าใช้Large-scale agricultural units, often devoted to the production of one major crop; for reforested areas use
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the first value is a string, the second value also has to be a string
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 1.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.