Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดclimax communities
การค้นหาขั้นสูงAdvanced Find
การจัดการพลังงานขั้นสูงAdvanced Power Management
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูงAdvanced Connection Settings
การทดแทนขั้นทุติยภูมิsecondary succession
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นfirst aid for animals
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตขั้นต้นprimary production
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การศึกษาขั้นพื้นฐานbasic education
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ขั้นต้นbaseline
ขั้นตอนpipeline
ขั้นตอนการกําหนดค่าconfiguration pass
ขั้นตอนการขายsales pipeline
ขั้นตอนการทดสอบtest step
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ขั้นตอนด่วนQuick Steps
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกันshared steps
ขั้นตอนในการทดสอบtest script
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์branch element
ขั้นตอนวิธีalgorithm
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับsort algorithm
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์workflow step
ขั้นเทพgodlike
เขตภูมิอากาศของดินsoil zones
ความต้องการขั้นพื้นฐานbasic needs
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงadvanced programmable interrupt controller
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายfinalizer
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblem Steps Recorder
แท็บตัวกรองขั้นต้นSimple Filter tab
แท็บตัวกรองขั้นสูงAdvanced Filter tab
บังกลาภูมิBangabhumi
บันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
โปรแกรมโต้ตอบแบบทีละขั้นตอนStep-by-Step Interactive
พระธรรมปฐมกาลBook of Genesis
พืชภูมิทัศน์landscape plants
ภาคการผลิตขั้นต้นprimary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สองsecondary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สามtertiary sector
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศแห้งแล้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
เมตาบอลิซึมขั้นทุติยภูมิsecondary metabolites
รายการขั้นสูงadvanced list
โรคภูมิต้านทานตัวเองของผิวหนัง (โรคผิวหนัง)pemphigus (skin disease)
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
ลําดับขั้นstage
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์workflow stage
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิsecondary forest products
สถาบันสถาปนาและปฐมภพFoundation’s Edge
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording section
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์Memorial Bridge
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อไวรัสviral antigens
สารภูมิต้านทานantibodies

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์Procedure for restoring or enhancing images, often by computer
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
เปิดการใช้งานร่วมกันขั้นสูงAdvanced sharing
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายกลับไปหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูClick this button to move backwards one step in the browsing history
ตั้งค่าขั้นสูงAdvanced Settings
ระดับขั้นเชิงมุมAngular step
ค่าแต่ละขั้นจะต้องมากกว่าศูนย์ ไม่เช่นนั้นอนุกรมแบบลิเนียร์จะไม่มีจุดสิ้นสุด!The step value must be greater than zero; otherwise, the linear series is infinite
ผู้ผลิตกล้องCamera Manufacturer
ข้อมูลดิบเกี่ยวกับผู้ผลิตโพรไฟล์สี ICCRaw information about the ICC profile manufacturer
เคลือบมันขั้นสุดท้ายGlossy finishing
เปิดการใช้งานร่วมกันแบบขั้นสูง เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทําการแบ่งใช้โฟลเดอร์ใดๆ ร่วมกัน ตราบเท่าที่ พวกเขามีสิทธิ์ในการเขียนแฟ้มสําหรับปรับแต่งที่จําเป็น หรือว่าพวกเขารู้รหัสผ่าน ของ rootEnable advanced sharing to allow users to share any folders, as long as they have write access to the needed configuration files, or they know the root password
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDENameAdvanced Text Editor
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
สร้างอนุกรมจาก ' ค่าเริ่มต้น ' ถึง ' ค่าสิ้่นสุด ' และสําหรับแต่ละขั้นลําดับจะคูณค่ากับค่าแต่ละขั้นที่กําหนด โดยการใช้ขั้นขั้นจะได้รายการเช่น: ‧, ‧, ‧, ‧ โดยเป็นการคูณ ‧ กับ ‧ (ค่าแต่ละขั้น) มีค่าเท่ากับ ‧, และนําไปคูณกับ ‧ อีก ได้ค่า ‧, และทําการคูณเพิ่มไปตามลําดับ จนถึงค่าขั้นสุดท้ายคือGenerate a series from 'start ' to 'end ' and for each step multiply the value with the value provided in step. Using a step of ‧ produces a list like: ‧, ‧, ‧, ‧ since ‧ multiplied by ‧ (step) equals ‧, and that multiplied by ‧ equals ‧, which multiplied by the same step-value of ‧ equals
ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูงแบบฝังตัวได้NameEmbedded Advanced Text Editor
ค่าแต่ละขั้นน้อยกว่าศูนย์!Step is negative
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
พื้นฐาน: แปลงเป็น (X) HTML ขั้นพื้นฐาน& Basic: Convert to transitional (X)HTML
เครื่องมือจัดการการดาวน์โหลดขั้นก้าวหน้าสําหรับ KDEAn advanced download manager for KDE
ขั้นก้าวหน้า: แปลงเป็น (X) HTML โดยใช้ CSS& Enhanced: Convert to (X)HTML with CSS
สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานมRestricted to mammals normally milked by man
เรียงหน้าต่างลดหลั่นเป็นขั้นCascade Windows
ผลผลิตของพืช, สําหรับเนื้อเยื่อใช้Plant product; for the tissue use
ขั้นที่ ‧: กําลังนําเข้าStep ‧: Importing
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 5.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.