Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การเกิดสารพิษในอาหารfood poisoning
การขาดสารอาหารnutrient deficiencies
การเคลื่อนแบบออสโมซิสosmotic flow
การเคลื่อนย้ายtransfer; translocation
การเคลื่อนย้ายของแรงงานlabour mobility
การเคลื่อนย้ายเชิงอาชีพoccupational mobility
การเคลื่อนย้ายดินearthmoving
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในพืช)water transfer (in plants)
การเคลื่อนย้ายพลังงานtransfer of energy
การเคลื่อนย้ายมวลในดินmass transfer in soil
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในสัตว์nutrient transport in animals
การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนelectron transfer
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายnutrient intake
การได้รับสารอาหารมากเกินnutrient excesses
การแพ้อาหารที่ไม่ได้เกิดจากสารภูมิแพ้food intolerance
การลําเลียงสารอาหารnutrient uptake
การแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายยีนgene flow
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การให้สารอาหารมากเกินไปhyperalimentation; overnutrition
การให้อาหารให้ได้สารครบถ้วนparenteral feeding
ข้อเคลื่อนluxations
ความต้องการสารอาหารnutrient requirements
คุณค่าของสารอาหารnutritional value; nutritive value; food value; dietary value
ชิ้นส่วนพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายได้transposable elements; transposons
ซึ่งกินพืชเป็นอาหารherbivorous
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารnutrient nutrient interactions
ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันrecommended dietary allowances
ปริมาณสารอาหารในอาหารfood nutrient content
ปริมาณสารอาหารในอาหารสัตว์feed nutrient content
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่ให้สารกําจัดแมลงinsecticide crops
พืชที่ให้สารกําจัดศัตรูพืชpesticide crops; pesticidal plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชให้สารกระตุ้นstimulant crops
พืชอาหารfood crops
พืชอาหารในรูปแห้งdesiccated fodders
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทfodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
พืชอาหารสัตว์สดfodder; forage
ภาวะข้อเคลื่อนdislocations
ภาวะเอ็นน่องเคลื่อนperosis
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สถานะสารอาหารเพียงพอnutritional state; nutritional status; nutrient status
สถานะสารอาหารเพียงพอ (ดิน)nutrient status (soil)
สัดส่วนของสารอาหารnutritive ratio
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักomnivores; omnivorous animals
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักherbivores; herbivorous animals
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารขับไล่ศัตรูพืชpest repellents
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชplant growth substances
สารควบคุมชีวภาพ (พืช)bioregulators (plant)
สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชgrowth retardants; plant growth retardants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารผสมล่วงหน้าในอาหารสัตว์feed premixes
สารพิษจากพืชphytotoxins; plant toxins
สารยับยั้งการกินอาหารantifeedants; feeding inhibitors
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชplant growth inhibitors
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายantimetabolites; metabolic inhibitors
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สารสกัดจากพืชplant extracts
สารอาหาร; nutriment; nutrient; nutrients
สารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงculture substrates
สารอาหารที่ถูกย่อยได้ทั้งหมดtotal digestible nutrients
สารอาหารบําบัดnutritional therapy
สารอาหารเสริมสุขภาพfood supplements; nutritional supplements

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
ย้ายจดหมายสแปมที่รู้จักไปยังMove & known spam to
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
ย้ายแท็บมาทางซ้ายMove Tab & Left
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization of the United Nations
สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อมSubstances that inhibit feeding of a pest without killing it directly
การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดินPlants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
ย้ายแท็บปัจจุบันมาทางซ้ายMoves the current tab to the left
ปิด/เปิดการแสดงหน้าต่างผุดเมื่อเคลื่อนตัวชี้ของเมาส์อยู่เหนือบรรทัดปูมบันทึกDisables/Enables the tooltip displayed when the cursor hovers a log line
การต้านทานระยะแรกของพืชที่ให้ปรสิตอยู่First stage of host resistance
สลับแท็บเมื่อเคลื่อนเมาส์เหนือNAME OF TRANSLATORSSwitch tabs on hover
ย้ายไปที่รายการอื่นMove them to a different list
การฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil use
ย้ายไปยังแผ่นงานแผ่นสุดท้ายMove to the last sheet
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้Of plants; for the epidermis of animals use
ย้ายมุมมองไปทางซ้ายMove View Left
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มCrops grown on upland in contrast to those grown on lowland areas
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถย้อนกลับได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาบนพื้นที่แสดงผลของ Konqueror สําหรับการเรียกใช้งานเมนูคลิกขวา จะเปลี่ยนไปใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวาและเคลื่อนเมาส์ไปด้วยIf this box is checked, you can go back in history by right clicking on a Konqueror view. To access the context menu, press the right mouse button and move
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชRainfall insufficient to support vegetation
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Plant tissue; for the brain cortex use
การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
ย้ายมาตรงนี้!Move it up there!
ล้มเหลวในการย้ายจดหมายเก่าจากโฟลเดอร์ % ‧ ไปยังโฟลเดอร์ %Moving old messages from folder %‧ to folder %‧ failed
โฟลเดอร์นี้ บรรจุโปรแกรมหรือที่อยู่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรม (shortcuts) ที่คุณต้องการให้ทํางานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเริ่ม KDE คุณสามารถเปลี่ยนตําแหน่ง ของตําแหน่งนี้ได้ตามต้องการ และแฟ้มต่าง ๆ ที่มีอยู่จะถูกย้ายไปยังตําแหน่งใหม่โดยอัตโนมัติThis folder contains applications or links to applications (shortcuts) that you want to have started automatically whenever KDE starts. You can change the location of this folder if you want to, and the contents will move automatically to the new location as well
Showing page 1. Found 396 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.283 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.