Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การเกิดสารพิษในอาหารfood poisoning
การขาดสารอาหารnutrient deficiencies
การเคลื่อนแบบออสโมซิสosmotic flow
การเคลื่อนย้ายtransfer; translocation
การเคลื่อนย้ายของแรงงานlabour mobility
การเคลื่อนย้ายเชิงอาชีพoccupational mobility
การเคลื่อนย้ายดินearthmoving
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในพืช)water transfer (in plants)
การเคลื่อนย้ายพลังงานtransfer of energy
การเคลื่อนย้ายมวลในดินmass transfer in soil
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในสัตว์nutrient transport in animals
การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนelectron transfer
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายnutrient intake
การได้รับสารอาหารมากเกินnutrient excesses
การแพ้อาหารที่ไม่ได้เกิดจากสารภูมิแพ้food intolerance
การลําเลียงสารอาหารnutrient uptake
การแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายยีนgene flow
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การให้สารอาหารมากเกินไปhyperalimentation; overnutrition
การให้อาหารให้ได้สารครบถ้วนparenteral feeding
ข้อเคลื่อนluxations
ความต้องการสารอาหารnutrient requirements
คุณค่าของสารอาหารnutritional value; nutritive value; food value; dietary value
ชิ้นส่วนพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายได้transposable elements; transposons
ซึ่งกินพืชเป็นอาหารherbivorous
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารnutrient nutrient interactions
ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันrecommended dietary allowances
ปริมาณสารอาหารในอาหารfood nutrient content
ปริมาณสารอาหารในอาหารสัตว์feed nutrient content
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่ให้สารกําจัดแมลงinsecticide crops
พืชที่ให้สารกําจัดศัตรูพืชpesticide crops; pesticidal plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชให้สารกระตุ้นstimulant crops
พืชอาหารfood crops
พืชอาหารในรูปแห้งdesiccated fodders
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทfodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
พืชอาหารสัตว์สดfodder; forage
ภาวะข้อเคลื่อนdislocations
ภาวะเอ็นน่องเคลื่อนperosis
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สถานะสารอาหารเพียงพอnutritional state; nutritional status; nutrient status
สถานะสารอาหารเพียงพอ (ดิน)nutrient status (soil)
สัดส่วนของสารอาหารnutritive ratio
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักomnivores; omnivorous animals
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักherbivores; herbivorous animals
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารขับไล่ศัตรูพืชpest repellents
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชplant growth substances
สารควบคุมชีวภาพ (พืช)bioregulators (plant)
สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชgrowth retardants; plant growth retardants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารผสมล่วงหน้าในอาหารสัตว์feed premixes
สารพิษจากพืชphytotoxins; plant toxins
สารยับยั้งการกินอาหารantifeedants; feeding inhibitors
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชplant growth inhibitors
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายantimetabolites; metabolic inhibitors
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สารสกัดจากพืชplant extracts
สารอาหาร; nutriment; nutrient; nutrients
สารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงculture substrates
สารอาหารที่ถูกย่อยได้ทั้งหมดtotal digestible nutrients
สารอาหารบําบัดnutritional therapy
สารอาหารเสริมสุขภาพfood supplements; nutritional supplements

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
ไม่ต้องย้ายตําแหน่งNo Placement
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
กดปุ่มนี้เพื่อย้ายรุปแบบที่กําลังเลือกอยู่ลงหนึ่งขั้นPress this button to move the currently selected scheme one step downwards
พื้นที่ใบทั้งหมดของพืชTotal foliar surface area of a plant
พอเคลื่อนพลแล้วห้ามหยุด.. จนกว่าเราจะข้ามสําเร็จWhen we move, do not stop until we get across
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
พืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
กาที่ตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการเห็นไอคอนของคุณเรียงเข้ากับช่องกริดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเคลื่อนมันCheck this option if you want to see your icons automatically aligned to the grid when you move them
เฉพาะผลิตผลจากพืชเท่านั้น, สําหรับต้นไม้ที่ให้ยางใช้ <‧>, สําหรับ เหงือกใช้Plant products only; for gum trees use <‧>; for gingiva use
หากคุณใช้ล้อเลื่อน (ที่ปุ่มกลาง) ของเมาส์ ค่านี้จะเป็นการตั้งจํานวนบรรทัดที่จะมีการเลื่อน สําหรับการเคลื่อนล้อของเมาส์แต่ละครั้ง โปรดสังเกตว่าหากค่าที่ตั้งนี้เกินจํานวนของบรรทัดที่มองเห็นได้ การเคลื่อนของล้อเลื่อนจะเป็นเหมือนการใช้ page up/downIf you use the wheel of a mouse, this value determines the number of lines to scroll for each wheel movement. Note that if this number exceeds the number of visible lines, it will be ignored and the wheel movement will be handled as a page up/down movement
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Plant tissue; for the brain cortex use
ย้ายไปยังโฟลเดอร์Namespace for & folder
การลดลงของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร โครงสร้างทางเคมี หรือกายภาพของสาร, สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Decrease in the quality of a product, machine, structure due to chemical or physical agents; for the environment use
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
รอเคลื่อนพล!Stand by to move!
ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปMove to the next line
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
ย้ายไปยังพื้นที่ทํางานปัจจุบันTo Current Desktop
เนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์สําหรับการเพาะเลี้ยงหรือย้ายปลูกในห้องทดลองAnimal or plant tissue used for in vitro culture or transplantation
ไม่สารมารถอัพโหลดสคริปต์ได้สําเร็จ อาจจะเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดอยู่ภายในสคริปต์data upload completeThe script did not upload successfully. The script may contain errors
ย้ายไปยังแผ่นงานแผ่นสุดท้ายMove to the last sheet
จะให้ปรากฏอะไรเมื่อเคลื่อนเมาส์มาอยู่เหนือ miniature ของพื้นที่ทํางานWhat will appear when the mouse is over a desktop miniature
Showing page 1. Found 396 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.