Translations into English:

  • cultural values   

Similar phrases in dictionary Thai English. (57)

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMinistry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
กระแสเงินสดคิดเป็นค่าเงินปัจจุบันdiscounted cash flow
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
การขึ้นค่าตอบแทนตามเป้าหมายtarget increase
การขึ้นค่าตอบแทนตามผลงานguideline increase
การตั้งค่าปากกาเน้นข้อความHighlighter Settings; highlighter setting
การปฏิวัติทางวัฒนธรรมCultural Revolution
การประมาณค่าในช่วงinterpolation
การปรับปรุงแบบเพิ่มค่าwrite-up adjustment
การพัฒนาวัฒนธรรมcultural development
การลดคุณค่าdebasement
ของคุณyours; your
ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการList View Threshold
ค่าจํากัดthreshold value
ค่าเช่าที่ดินground rent
ค่าใช้จ่ายexpense; expenditure; outgo; expenses
ค่าตอบแทนcompensation; reward; pay; recompense; emolument; wages; remuneration; stipend; repayment; commission
ค่าตอบแทนผันแปรvariable compensation
ค่าเผื่อในการรับreceipt margin
ค่าพลังงานenergy value
ค่า R-squaredR-squared value
คุณMister; thou; ; missis; Mr; ms.; Mrs.; you-all; thee; you; Mr.; Mrs
คุณครูจอมเวท เนกิมะ!Negima!: Magister Negi Magi
คุณค่าการฆ่าชําแหละslaughter value
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าของสารอาหารnutritional value; nutritive value; food value; dietary value
คุณค่าความงามaesthetic value
คุณค่าจากการใช้use value
คุณค่าทางโปรตีนprotein value
คุณค่าทางโภชนาการnutritional value; nutritive value
คุณค่าทางสังคมsocial values
คุณค่าในการขุนfattening value
คุณค่าเพื่อการตกแต่งornamental value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
คุณค่าอาหารสัตว์feed value; feeding value; food value
คุณจะแต่งงานกับฉันได้will you marry me
คุณชื่ออะไรwhat's your name; what is your name
คุณแต่งงานแล้วหรือยังare you married
คุณแต่งงานหรือยังare you married
คุณทองแดงThong Daeng
คุณปู่grandpapa; granddad; grandpa
คุณเป็นใครwho are you
คุณพลอยไพลิน เจนเซนPloypailin Mahidol Jensen
คุณพ่อdaddy
คุณพ่อที่รักJinbē
คุณพุ่ม เจนเซนBhumi Jensen
คุณพูดภาษาไทยเบ็นไหมdo you speak something
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่do you speak English
คุณมาจากที่ไหนwhere are you from
คุณมีลูกแล้วหรือยังdo you have children
คุณแม่mother; mamma; mummy; mum; ma; mater; mom
คุณย่าgrandmamma
คุณลักษณะ คุณหมายถึงคํานี้ใช่หรือไม่Did You Mean feature
คุณวิทยาaxiology
คุณสิริกิติยา เจนเซนSirikitiya Jensen
คุณอยู่ที่ไหนwhere do you live
คุณอายุเท่าไรhow old are you

Example sentences with "คุณค่าทางวัฒนธรรม", translation memory

add example
คุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับระดับเส้นโค้งของช่องสีของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้This is the image 's curve-adjustments preview. You can pick a spot on the image to see the corresponding level in the histogram
ปรับช่วงการพิมพ์เป็นค่าปริยายReset Print Range
ฟังก์ชัน TAN () จะคืนค่า tangent ของ x, โดยที่ x มีหน่วยเป็นเรเดียนThe TAN() function returns the tangent of x, where x is given in radians
ผมรู้ว่าคุณอยากให้ เบบี้ เป็นเหมือนคุณI know you want Baby to be like you
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้นHere you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
ตั้งเป็นค่าปริยายSet as Default
แฟ้มการตั้งค่าการจัดการระบบสีที่จะโหลดPhotograph Inpainting Settings File to Load
มีโปรแกรม % ‧ ตัวอื่นทํางานอยู่ก่อนแล้ว คุณต้องการจะเปิดแยกเป็นโพรเซสอื่น หรือจะเปิดโดยใช้โพรเซสเดียวกันกับตัวที่ทํางานอยู่ก่อน? โปรดจํา มุมมองที่ซ้ํากันจะอ่านได้อย่างเดียวAnother instance of %‧ is already running. Do you really want to open another instance or continue work in the same instance? Please note that, unfortunately, duplicate views are read-only
คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมของคอมโพเนนท์ได้ที่นี่ คอมโพเนนท์ก็คือโปรแกรมที่มีการทํางานทั่ว ๆ ไป เช่น เทอร์มินัล, เครื่องมือแก้ไขข้อความ และโปรแกรมรับ/ส่งเมล โปรแกรมต่าง ๆ ของ KDE อาจจําเป็นต้องจะเรียกใช้ตัวจําลองคอนโซล, ส่งเมล หรือแสดงแฟ้มข้อความในการที่จะทําแบบนั้นได้แบบแนบเนียน โปรแกรมเหล่านี้จะต้องเรียกใช้คอมโพเนนท์เดียวกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมไหนเป็นคอมโพเนนท์อะไร ได้ที่นี่Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components are
BASE(‧; ‧) จะได้ค่า " ‧ "BASE(‧; ‧) returns " ‧ "
ตั้งค่าว่าจะให้วลีที่ใช้ค้นถูกแปลความเป็นข้อความธรรมดาหรือใช้เป็นเงื่อนไข Regular expressionSets whether the search phrase is interpreted as normal text or as a regular expression
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาคPrints the value for 'key ' of the given file(s). 'key ' may also be a comma-separated list of keys
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
คุณสมบัติส่วนมากจะถูกปิดการใช้งาน และใช้ค่าส่วนรวมของ KDE แทนNameMost features turned off, KDE global settings are used
ค่ารูรับแสง/ความยาวโฟกัสAperture/Focal
คุณสามารถทําการปรับแต่ง MySQL ในส่วนของคลังดนตรีได้ในเมนู ตั้งค่า-> ปรับแต่ง AmarokYou can configure MySQL in the Collection section under Settings-> Configure Amarok
ตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวNameSecurity & Privacy Settings
เครื่องมือค้นหาโปรแกรม ใช้สําหรับค้นหาโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีในระบบของคุณ และทําการเพิ่มเข้าไปในระบบเมนูของ KDE คลิก ' ค้นหา ' เพื่อเริ่มค้นหา จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการ และคลิก ' มีผลทันที 'The application finder looks for non-KDE applications on your system and adds them to the KDE menu system. Click 'Scan ' to begin, select the desired applications and then click 'Apply '
แสดงค่ารูรับแสงและทางยาวโฟกัสของกล้องด้วยPrint camera aperture and focal length
Name=จบเกม-คุณแพ้CommentGame over, you lost
หากค่าแต่ละขั้นน้อยกว่าศูนย์ ค่าเริ่มต้นจะต้องมีค่ามากกว่าค่าสิ้นสุด!If the step is negative, the start value must be greater then the end value
คลิ้กปุ่มนี้ เพื่อ ลบ ตัวกรองที่เลือกไว้ จากรายการด้านบน ซึ่งหากมันถูกลบแล้ว ก็จะไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้ แต่คุณก็สามารถจะออกจากกล่องโต้ตอบนี้ได้ โดย ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้Click this button to delete the currently-selected filter from the list above. There is no way to get the filter back once it is deleted, but you can always leave the dialog by clicking Cancel to discard the changes made
ฟังก์ชัน PI () จะคืนค่า PI มาให้The LOG‧() function returns the base-‧ logarithm of x
กลับค่าส่วนที่เลือก& Invert Selection
อนุญาตให้คุณกําหนดเซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ เพื่อใช้ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ และเมื่อการเชื่อมต่อ ยุติแล้ว ค่าของ DNS นี้จะถูกเอาออกจากเครื่องคุณ เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้พิมพ์หมายเลขไอพีของ เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่นี่ แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มAllows you to specify a new DNS server to be used while you are connected. When the connection is closed, this DNS entry will be removed again. To add a DNS server, type in the IP address of the DNS server here and click on Add
Showing page 1. Found 3771 sentences matching phrase "คุณค่าทางวัฒนธรรม".Found in 0.865 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.