Translations into English:

  • international trade policies   

Similar phrases in dictionary Thai English. (86)

กลไกจัดการนโยบายกลุ่มgroup policy engine
กลยุทธทางการค้าcommercial strategy
การกระจายทางการค้าcommercial distribution
การค้าtrade; commerce
การค้าต่างประเทศforeign trade
การค้าภายในhome trade; domestic trade
การค้าภายในประเทศdomestic trade; home trade
การค้าระหว่างประเทศinternational trade
การค้าเสรีtrade liberalization; free trade
การเจรจาทางการค้าtrade negotiations
การได้เปรียบทางการค้าterms of trade
การเปิดเสรีทางการค้าtrade liberalization; free trade
ข้อตกลงการค้ากับลูกค้าcustomer trade agreement
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือnorth american free trade agreement; nafta
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศUnited Nations Commission on International Trade Law
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
คู่ค้าtrading partner
นโยบายpolicies; system; policy
นโยบายกล่องจดหมายของโฟลเดอร์ที่มีการจัดการmanaged folder mailbox policy
นโยบายกลุ่มGroup Policy
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบผ่านสายWired Group Policy Client
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบไร้สายWireless Group Policy Client
นโยบายการกําหนดราคาpricing policies
นโยบายการกู้คืนrecovery policy
นโยบายการเก็บข้อมูลretention policy; Retention Policy
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลprivacy policy
นโยบายการคลังfiscal policies
นโยบายการค้าtrade policies
นโยบายการเงินmonetary policies
นโยบายการจําลองแบบreplication policy
นโยบายการเช็คอินcheck-in policy
นโยบายการใช้งานที่สามารถทําได้acceptable use policy
นโยบายการดําเนินการปลายทางendpoint action policy
นโยบายการตรวจสอบaudit policy
นโยบายการตลาดmarketing policies
นโยบายการประมงfishery policies
นโยบายการผลิตproduction policies
นโยบายการพัฒนาdevelopment policies
นโยบายการพาณิชย์commercial policies
นโยบายการรวมbinding policy
นโยบายการลงทุนinvestment policies
นโยบายการวิจัยresearch policies
นโยบายการออกใบรับรองcertificate issuance policy
นโยบายเกษตรagrarian policies
นโยบายข้อความMessage Policy
นโยบายของเวิร์กโฟลว์workflow policy
นโยบายข้อมูลdata policy
นโยบายข้อมูลการดําเนินการปลายทางendpoint action data policy
นโยบายความปลอดภัยsecurity policy
นโยบายเครือข่ายnetwork policy
นโยบายเชิงโครงสร้างstructural policies
นโยบายด้านการเกษตรagricultural policies
นโยบายด้านการศึกษาeducational policies
นโยบายด้านป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายด้านโภชนาการnutrition policies
นโยบายทางการเงินfinancial policies
นโยบายที่ดินland policies
นโยบายบัญชีผู้ใช้account policy
นโยบายป้องกันprotection policy
นโยบายป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายพลังงานenergy policies
นโยบายภาษีtaxation policies
นโยบายภูมิภาคregional policies
นโยบายไม่แทรกเซงlaissez-faire
นโยบายร่วมเกษตรcap; common agricultural policy
นโยบายร่วมเกษตรของสหภาพยุโรป (อีซี)common agricultural policy (ec)
นโยบายรหัสผ่านpassword policy
นโยบายราคาprice policies
นโยบายรุ่นversion policy
นโยบายเศรษฐกิจeconomic policies
นโยบายส่งออกexport policies
นโยบายสถานภาพhealth policy
นโยบายสังคมsocial policies
นโยบายสิ่งแวดล้อมenvironmental policies
นโยบายสินเชื่อcredit policies
นโยบายสุขภาพhealth policies
นโยบายอาหารfood policies
บริการนโยบายวินิจฉัยDiagnostic Policy Service
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่พิกัดศุลกากรทางการค้าnon-tariff barriers to trade
รูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศinternational trade models
วัตถุนโยบายกลุ่มGroup Policy object
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สีตราสินค้าbrand colors
หมายเลขการค้าสากลประจําผลิตภัณฑ์global trade identification number
องค์การการค้าโลกworld trade organization; World Trade Organization
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

Example sentences with "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ", translation memory

add example
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศAs of ‧; before that date use
ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดี้ จะถูกลอบสังหาร...ก่อนที่วง เดอะบีทเทิล จะเกิด... ตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้า ร่วมอาสาสมัคร พัฒนาประเทศThat was before President Kennedy was shot... before the Beatles came... when I couldn' t wait to join the Peace Corps... and I thought I' d never find a guy as great as my dad
เลือกที่ตั้งที่คุณจะใช้บัญชีนี้จากรายการด้านล่าง หากประเทศหรือที่ตั้งของคุณไม่มีอยู่ในรายการ ให้สร้างบัญชี โดยวิธีปกติคือใช้กล่องโต้ตอบ หากคุณคลิกที่ " ยกเลิก " จะทําให้มีการเปลี่ยน ไปยังกล่องโต้ตอบการสร้างบัญชีSelect the location where you plan to use this account from the list below. If your country or location is not listed, you have to create the account with the normal, dialog based setup. If you click " Cancel ", the dialog based setup will start
กลุ่มประเทศในแอฟริการแคริบเบียน และแปซิฟิกAfrican, Caribbean and Pacific group of states
ประเทศ/เขตพื้นที่และภาษาCommentCountry/Region & Language
ไม่รองรับนโยบายต่อไปนี้ของ cpufreq: %Unsupported cpufreq policy: %
ผังแป้นพิมพ์ คุณสามารถเลือกผังและรุ่นของแป้นพิมพ์ได้ที่นี่ โดยที่ ' รุ่น ' จะหมายถึงชนิดของแป้นพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่ ผังแป้นพิมพ์จะหมายถึง " แต่ละแป้นทําอะไร " และอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศKeyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model. The 'model ' refers to the type of keyboard that is connected to your computer, while the keyboard layout defines " which key does what " and may be different for different countries
เรียกดูข้อมูลการตั้งค่าการจัดการพลังงานแต่ละส่วน ‧-หากใช้ตัวเลือก ' suspend ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการวิธีการ ‧ การพักเครื่องที่ระบบรองรับ กลับมา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการรูปแบบ ‧ การจัดการพลังงานที่ระบบนี้รองรับ กลับมา ‧-หากใชั้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการนโยบาย ‧ การปรับความถี่ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ที่รองรับ กลับมาList a particular set of information regarding power management. ‧-If the 'suspend ' option is specified, give the list of suspend ‧ method supported by the system ‧-If the 'scheme ' option is specified, give the list of ‧ supported power management schemes by this system ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, give the list of ‧ supported CPU frequency policy
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางแบบเป็นชุด (ตั้งแต่ ลินุกซ์ ‧. ‧. ‧.) นโยบายนี้คล้ายกับแบบ ปกติ, ยกเว้นว่านโยบายนี้ จะทําให้ตัวจัดตารางคิดว่าโพรเซสนี้ใช้ CPU หนักเสมอ ดังนั้นตัวจัดตารางจะใช้ โทษปรับในการจัดตารางเล็กน้อย โดยที่โพรเซสนี้จะถูกลดความชอบลงเล็กน้อยในการตัดสินใจจัดตาราง นโยบายนี้มีประโยชน์สําหรับงานที่ไม่ต้องการการตอบโต้ แต่ไม่ต้องการลดค่าไนซ์ของมัน, และสําหรับงานที่ต้องการนโยบายการจัดตารางที่แน่นอน โดยไม่ต้องมีการตอบโต้ซึ่งทําให้เกิด การแย่งเวลา (ระหว่างงานด้วยกัน) เพิ่มขึ้นp, li { white-space: pre-wrap; } Batch Scheduling (Since Linux ‧.‧.) This policy is similar to Normal, except that this policy will cause the scheduler to always assume that the process is CPU-intensive. Consequently, the scheduler will apply a small scheduling penalty so that this process is mildly disfavored in scheduling decisions. This policy is useful for workloads that are non-interactive, but do not want to lower their nice value, and for workloads that want a deterministic scheduling policy without interactivity causing extra preemptions (between the workload 's tasks
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (องค์การสหประชาชาติInternational Fund for Agricultural Development
เลือกชื่อประเทศต้นกําเนิดของเนื้อหาได้ที่นี่Select here country name of content origin
นโยบายรหัสผ่านPassword Policy
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาUnited Nations Conference on Trade and Development
คุณสามารถกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งหลักของตัวเลขหลักหน่วยได้ที่นี่ (เช่น จุด หรือจุลภาคในบางประเทศ) โปรดจําไว้ว่า สัญลักษณ์นี้ ไม่ได้ใช้ร่วมกับ รูปแบบเงินตรา ซึ่งคุณต้องแยกกําหนดต่างหาก (ดูที่แท็บ' รูปแบบเงินตรา 'Here you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
คุณหวังมาจากประเทศจีนMr Wang is from China.
การเพิ่มขึ้นในความมั่งคั่งของประเทศIncrease in wealth of a country
ใช้เช่นเดียวกันกับก่อน พ.ศ. ‧, ประกอบด้วยสมาชิกจากสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ และจากสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ, ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นSerbia และ Montenegro เมื่อวันที่ ‧ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงภายในภูมิภาค หลังUsed for both the pre-‧, six-member Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the two-member Federal Republic of Yugoslavia that succeeded it. The latter changed its name to Serbia and Montenegro on ‧ February ‧; for data dealing with that region after the change use
จํานวนฟาร์มในเฉพาะภูมิภาคหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่งๆNumber of farms in a particular region or country
รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมดAll forms of cooperation on an international basis
ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
นโยบายเกษตรกรรมร่วมสหภาพยุโรปCommon Agricultural Policy of the EC
เมื่อเรามาถึงเมลเบิร์นในตอนแรก..เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนออสเตรเลีย.. จะเป็นอย่างไร.. หรือ ประเทศนี้จะเป็นอย่างไรWhen we arrived in Melbourne, we had no idea what Australians were supposed to be like, or what the country was supposed to be like
จ้า แม่มาจากประเทศเก่าแก่ประเทศหนึ่งNo no, I come from the old country.Smyrna
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ".Found in 0.74 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.