Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (79)

กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
การกร่อนดินsoil erosion
การเก็บรักษาไว้ใต้ดินsubterranean storage; underground storage
การขนส่งของตัวละลายในดินsolute transport in soil
การขนส่งไอออนในดินion transport in soil
การขาดแร่ธาตุของดินsoil mineral deficiencies
การคลุมดินmulching
การเคลื่อนที่ของน้ําในดินsoil water movement
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การจัดการดินsoil management
การชะล้างเกลือของดินsoil desalting; soil desalination; soil desalinization
การดูดยึดน้ําของดินsoil water retention
การไถพรวนระดับผิวดินsurface tillage; surface cultivation
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การระบายน้ําใต้ดินunderdrainage
การเสื่อมสภาพของดินsoil degradation; soil deterioration
การให้น้ําบนผิวดินsurface irrigation
ขอบเขตภาคพื้นดินterritorial boundaries
ความดันในสภาวะการดูด (ดิน)suction pressure (soil)
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (ดิน)nutrient availability (soil)
ความเสื่อมของดินsoil sickness
ความหนาแน่นของอนุภาค (ดิน)particle density (soil)
ความหนาแน่นรวม (ดิน)bulk density (soil)
คุณสมบัติของผิวดินsoil surface properties
ชนิดดินแบ่งตามแร่วิทยาmineralogical soil types
ช่องว่างขนาดเล็กของดินsoil micropores
ช่องว่างขนาดใหญ่ของดินsoil macropores
ชั้นดินsoil horizons
ดินครีเซ็ลกรูkieselguhr; diatomite; diatomaceous earth
ดินคาลาไมน์calamine soils
ดินชายทะเลcoastal soils
ดินเซอริกxeric soils
ดินแดนregion
ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นmanmade soils
ดินบรรพกาลpalaeosols
ดินป่าwoodland soils; forest soils
ดินเป็นพิษtoxic soils
ดินเผาclay
ดินพรุbog soils; peat soils
ดินพีทpeat soils
ดินพื้นที่ชุ่มน้ําwetland soils
ดินฟ้าอากาศclimate; weather
ดินภูเขาmountain soils
ดินมลพิษcontaminated soils; polluted soil
ดินแรงค์แลนด์rangeland soils
ดินไร่upland soils
ดินสภาพธรรมชาติvirgin soils
ดินสวนhorticultural soils
ดินหินบะซอลท์basaltic soils
ดินหินโผล่stony soils
ดินหินอัคนีigneous rock soils
ดินแอนดิกandic soils
ดินไฮโดรมอร์ฟิกhydromorphic soils
ตัวบ่งชี้ทางดิน (สิ่งมีชีวิต)soil indicators (organisms)
ทรัพยากรดินsoil resources
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในดินsoil seed banks
น้ําที่ไหลใต้ผิวดินsubsurface runoff
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ปริมาณน้ําในดินsoil water content
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
พืชในดินsoil flora
รถไฟใต้ดินunderground railway; subway; underground
ระบบความพรุนของดินsoil pore system
ลําต้นเหนือดินhaulms; culms
ลําธารใต้ดินkarst
สภาพให้ซึมได้ของดินsoil permeability
สิ่งมีชีวิตคลุมดินlive mulches
สิ่งมีชีวิตในดินsoil organisms
หอยดินประเภทฝาเดียวland snails; terrestrial snails; snails
อันดับดินเชอโนเซ็มchernozems
อันดับดินพลาโนซอลplanosols
อันดับดินลิโทซอลlithosols
อันดับดินออกซิซอลส์oxisols
อันดับดินอะเร็นโนซอลarenosols
อันดับดินอัลทิซอลส์ultisols
อากาศในดินsoil air; earth atmosphere

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัวReplenishment of water to the zone of saturation in the ground
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
เศษซากอินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือไม่อยู่ในดินที่ผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยาOrganic residues with or without soil that have undergone biological decomposition
หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติGroups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
ติดพื้นดินclamp to ground
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินAny naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินA solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อIncludes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชSoil factors influencing the growth of plants
การใช้แท่งกระบอก บด อัด เพื่อให้ดินแน่น บางครั้งช่วยในการแตกกอของธัญพืชได้ด้วยUse of a cylinder to crush lumps and to firm the soil, sometimes also to facilitate tillering of cereals
ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดินAll we knew is we had been unloaded there in heaven
การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆIntroduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
การใช้ปุ๋ยเฉพาะส่วนของดินซึ่งอาจใช้ทั้งบนหรือใต้ผิวดินApplication of fertilizers in specified parts of the soil which may be either on or below the surface
การรวมตัวกันของวัสดุในดิน, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้Of materials in soils; in products use
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดินPlants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
การยุบตัวของพื้นดิน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่Sinking of land relative to surrounding areas
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.281 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.