Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กฎการแยกextraction rule
กฎหมายทั่วไปcommon law
กลุ่มทั่วไปcommon groups
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทledger reconciliation
การเขียนโปรแกรมชนิดทั่วไปgeneric programming
การคัดแยกพันธุ์varietal screening
การจัดประเภทตามลําดับชั้นcategory hierarchy
การจัดประเภทธุรกิจbusiness classification
การแบ่งประเภทtypology
การแบ่งประเภทของสารตามเนื้อสารmixture
การแยกseparation; splitting; separating; apportionment; isolation; partitioning; allocation
การแยกของเหลวจากตะกอนdecanting
การแยกตัวประกอบfactorization
การแยกโปรแกรมประยุกต์ออกapplication exclusion
การแยกวิเคราะห์การนําเข้าแฟ้มImport File Parse
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การแยกสกัดด้วยตัวทําละลายsolvent extraction
การแยกสลายด้วยกรดacidolysis
การแยกสลายด้วยความร้อนpyrolysis
การแยกสลายด้วยน้ําhydrolysis
การแยกสารที่ให้กลิ่นหอมaroma recovery
การแยกออกจากกันและกันmutual exclusion
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
ความพยายามที่น้อยจนไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปัญหาโดยทั่วไปdrop in the bucket
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทcategory relationship
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบปิดclosed generic type
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์constructed generic type
ชนิดทั่วไปgenerics; generic type
ชนิดทั่วไปแบบเปิดopen generic type
ช่อแยกแขนงpanicles
ชุดปรับปรุงทั่วไปgeneral distribution release
ตัวช่วยสร้างคลาส C++ ชนิดทั่วไปGeneric C++ Class Wizard
ตัวแทนชนิดทั่วไปgeneric delegate
ตัวแบ่งประเภทcategorizer
ทั่วไปGeneral; generalized
ธุรกรรมอัพเดตบัญชีแยกประเภทledger update transaction
บัญชีแยกประเภทledger; ledger account
ประเภทgenre; category; genus; variety; class
ประเภทของการบอกรับเป็นสมาชิกsubscription group
ประเภทของธุรกิจbusiness type
ประเภทคลิกด่วนQuick Click category
ประเภทเนื้อหาcontent type
ประเภทพนักงานemployee type
ประเภทย่อยchild category; subcategory
ประเภทสีcolor category
ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนtick mark label
ปุ่มการแยกsplit box
ปุ่มแยกsplit button
ผักประเภทถั่วvegetable legumes
ผู้ชมทั่วไปGeneral Audience
ผู้ร่วมประชุมทั่วไปoptional attendee
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทfodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
พื้นที่เก็บแยกisolated storage
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกันimmunosuppressants; immunosuppressive agents
ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกันimmunostimulants
รายการประเภทหลักMaster Category List
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter list
สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูGNU GPL; GNU General Public License; GPL
สัดส่วนของประเภทเครือข่ายnetwork mix
สัตว์ประเภทกระต่ายlagomorphs
สัตว์ประเภทแมวpolecats; mustela putorius putorius; mustela eversmanni
สารประกอบประเภทนิวคลีอิกnucleic compounds
สี่แยกintersection; crossroad; crossroads
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปGenerally Accepted Accounting Principles
หอยดินประเภทฝาเดียวland snails; terrestrial snails; snails
หอยน้ําจืดประเภทฝาเดียวfreshwater snails
อาร์กิวเมนต์ชนิดทั่วไปgeneric type argument
อาหารสัตว์ประเภทถั่วลูซีนlucerne meal
อาหารสัตว์ประเภทรากfeed roots

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
ประเภทของอุปกรณ์Type of the device
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้นHere you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
แยกทางแนวนอนMouse Cursor ShapeSplit Horizontal
ส่งอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้ที่กําหนดEmail output to specified account
มีโปรแกรม % ‧ ตัวอื่นทํางานอยู่ก่อนแล้ว คุณต้องการจะเปิดแยกเป็นโพรเซสอื่น หรือจะเปิดโดยใช้โพรเซสเดียวกันกับตัวที่ทํางานอยู่ก่อน? โปรดจํา มุมมองที่ซ้ํากันจะอ่านได้อย่างเดียวAnother instance of %‧ is already running. Do you really want to open another instance or continue work in the same instance? Please note that, unfortunately, duplicate views are read-only
คลิกเพื่อเพิ่มประเภทของแฟ้มใหม่Click here to add a new file type
แยกเก็บรหัสผ่านของเครือข่ายและรหัสผ่านภายในไว้ในแฟ้มกระเป๋าคุมข้อมูลแยกกันStore network passwords and local passwords in separate wallet files
ประเภทย่อยของแผนภูมิChart & Sub-type
บัญชีผู้ใช้ IMAPIMAP Account
คุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในส่วนของเครือข่าย ของการตั้งค่าลําดับที่จะให้รับจดหมายYou need to add an account in the network section of the settings in order to receive mail
ตัวแยกคําค้น& Keyword delimiter
ประเภท Mime XDGXDG Mime Types
เลือกประเภทของโมเด็มSelect Modem Type
ยังไม่ได้เลือกบัญชีผู้ใช้No account selected
ตั้งค่าทั่วไปGeneral Settings
เลือกประเภทของผู้รับSelect type of recipient
ไม้ที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกต่างจากไม้ทั่วไปในส่วนของความเอียง ความคดของต้นและกิ่งWood with more or less distinctive anatomical characters, formed typically in parts of leaning or crooked stems and in branches
แก้ไขประเภทแฟ้มEdit file type
ประเภทย่อยของแผนภูมิChart Editing Tool
เลือกประเภทของเซ็นเซอร์รับภาพที่ใช้บนกล้องเพื่อถ่ายภาพได้ที่นี่Select here the image sensor type used by the camera to take the picture
คุณต้องเติมชื่อที่ไม่ซ้ํา กับชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้วYou must enter a unique account name
คําสั่งที่ใช้สั่งให้ระบบ ทําการบูตเครื่องใหม่ โดยทั่วไปจะเป็น:/sbin/rebootboot managerCommand to initiate the system reboot. Typical value:/sbin/reboot
ปิดมุมมองที่ถูกแยกออกมาตัวปัจจุบันClose the currently active splitted view
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้ทําสีกับบรรทัดการบันทึกได้ โดยแยกสีสําหรับระดับการบันทึกต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดจะมีสีแดง, แจ้งเตือนมีสีส้ม... ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกแยะปัญหาได้ง่ายขึ้นThis option allows the colorization of log lines, depending on their log level. For example, an error will be in red, a warning in orange... This will help you to better see problems
เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับประเภทตัวข้อความที่ร้องขอมา% ‧: request typeThe server does not support the request type of the body
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 0.326 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.