Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กฎการแยกextraction rule
กฎหมายทั่วไปcommon law
กลุ่มทั่วไปcommon groups
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทledger reconciliation
การเขียนโปรแกรมชนิดทั่วไปgeneric programming
การคัดแยกพันธุ์varietal screening
การจัดประเภทตามลําดับชั้นcategory hierarchy
การจัดประเภทธุรกิจbusiness classification
การแบ่งประเภทtypology
การแบ่งประเภทของสารตามเนื้อสารmixture
การแยกseparation; splitting; separating; apportionment; isolation; partitioning; allocation
การแยกของเหลวจากตะกอนdecanting
การแยกตัวประกอบfactorization
การแยกโปรแกรมประยุกต์ออกapplication exclusion
การแยกวิเคราะห์การนําเข้าแฟ้มImport File Parse
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การแยกสกัดด้วยตัวทําละลายsolvent extraction
การแยกสลายด้วยกรดacidolysis
การแยกสลายด้วยความร้อนpyrolysis
การแยกสลายด้วยน้ําhydrolysis
การแยกสารที่ให้กลิ่นหอมaroma recovery
การแยกออกจากกันและกันmutual exclusion
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
ความพยายามที่น้อยจนไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปัญหาโดยทั่วไปdrop in the bucket
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทcategory relationship
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบปิดclosed generic type
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์constructed generic type
ชนิดทั่วไปgenerics; generic type
ชนิดทั่วไปแบบเปิดopen generic type
ช่อแยกแขนงpanicles
ชุดปรับปรุงทั่วไปgeneral distribution release
ตัวช่วยสร้างคลาส C++ ชนิดทั่วไปGeneric C++ Class Wizard
ตัวแทนชนิดทั่วไปgeneric delegate
ตัวแบ่งประเภทcategorizer
ทั่วไปGeneral; generalized
ธุรกรรมอัพเดตบัญชีแยกประเภทledger update transaction
บัญชีแยกประเภทledger; ledger account
ประเภทgenre; category; genus; variety; class
ประเภทของการบอกรับเป็นสมาชิกsubscription group
ประเภทของธุรกิจbusiness type
ประเภทคลิกด่วนQuick Click category
ประเภทเนื้อหาcontent type
ประเภทพนักงานemployee type
ประเภทย่อยchild category; subcategory
ประเภทสีcolor category
ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนtick mark label
ปุ่มการแยกsplit box
ปุ่มแยกsplit button
ผักประเภทถั่วvegetable legumes
ผู้ชมทั่วไปGeneral Audience
ผู้ร่วมประชุมทั่วไปoptional attendee
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทfodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
พื้นที่เก็บแยกisolated storage
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกันimmunosuppressants; immunosuppressive agents
ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกันimmunostimulants
รายการประเภทหลักMaster Category List
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter list
สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูGNU GPL; GNU General Public License; GPL
สัดส่วนของประเภทเครือข่ายnetwork mix
สัตว์ประเภทกระต่ายlagomorphs
สัตว์ประเภทแมวpolecats; mustela putorius putorius; mustela eversmanni
สารประกอบประเภทนิวคลีอิกnucleic compounds
สี่แยกintersection; crossroad; crossroads
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปGenerally Accepted Accounting Principles
หอยดินประเภทฝาเดียวland snails; terrestrial snails; snails
หอยน้ําจืดประเภทฝาเดียวfreshwater snails
อาร์กิวเมนต์ชนิดทั่วไปgeneric type argument
อาหารสัตว์ประเภทถั่วลูซีนlucerne meal
อาหารสัตว์ประเภทรากfeed roots

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
ใช้ช่องข้อมูลนี้ เพื่อตั้งค่าหมายเลขพอร์ตแบบตายตัวสําหรับบริการใช้งานพื้นที่ทํางานร่วมกัน ควรจําไว้ว่า พอร์ตที่กําลังถูกใช้งานของบริการจะไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะเลิกใช้บริการ ขอแนะนําให้คุณเลือกกําหนดพอร์ตแบบอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะแน่ใจในสิ่งที่คุณจะทํา ไคลเอนต์ VNC โดยทั่วไป จะใช้หมายเลขระบบแสดงผลแทนหมายเลขพอร์ต ซึ่งหมายเลขระบบแสดงผลนี้ จะเป็นค่าตั้งแต่ ‧ ดังนั้น พอร์ต ‧ ก็จะหมายถึง ระบบแสดงผลหมายเลข ‧ เป็นต้นNAME OF TRANSLATORSUse this field to set a static port number for the desktop sharing service. Note that if the port is already in use the Desktop Sharing service will not be accessible until you free it. It is recommended to assign the port automatically unless you know what you are doing. Most VNC clients use a display number instead of the actual port. This display number is the offset to port ‧, so port ‧ has the display number
หมายเลขแผ่นดิสก์จะต้องไม่ซ้ํากันภายในประเภทDisc Id values must be unique within a category
ประเภทของเมนูแบบกึ่งโปร่งแสงMenu translucency type
ประเภทเป้าหมายTarget Type
ไม่สามารถจัดการ WEP ประเภท ' % ‧ 'Unrecognised WEP type '%‧ '
ตัวเลือกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่New Account Options
แฟ้ม % ‧ ไม่มีการกําหนดค่าแผ่นงานที่ใช้ได้ ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารประเภท ' KSysGuardWorkSheet 'The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet '
ตัวกรองโดยใช้ประเภทแฟ้มFilter by file type
นี่เป็นเมนูปรับแต่งกล่องเลือกแฟ้ม ตัวเลือกอื่น ๆ จะสามารถเข้าใช้ได้จากเมนูนี้ รวมทั้ง: จะให้จัดเรียงแฟ้มในรายการอย่างไร ประเภทของมุมมอง รวมถึงไอคอนและรายการ การแสดงแฟ้มที่ถูกซ่อน เรียกใช้ถาดนําร่องอย่างรวดเร็ว แสดงตัวอย่างแฟ้ม การแยกโฟลเดอร์ออกจากแฟ้มThis is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from files
จากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดfrom all accounts
เริ่มการแยกโมเลกุลInitiating demoleculisation
แยกเนื้อหาของคลิปบอร์ดและการเลือกSeparate clipboard and selection
ป้อนชื่อของประเภทแฟ้ม หากคุณเลือกหมวด ' รูปภาพ ' และป้อน ' กําหนดเอง ' ไว้ที่นี่ แฟ้มประเภท ' รูปภาพ/กําหนดเอง ' จะถูกสร้างขึ้นNAME OF TRANSLATORSType the name of the file type. For instance, if you selected 'image ' as category and you type 'custom ' here, the file type 'image/custom ' will be created
ส่งอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้ที่กําหนดEmail output to specified account
ปรับแต่งค่าระบบเครือข่ายทั่วไป เช่น ค่าหมดเวลา เป็นต้นNameConfigure generic network preferences, like timeout values
บัญชีผู้ใช้ % ‧ ยังไม่มีการกําหนดกล่องจดหมาย: การตรวจจดหมายถูกยกเลิก โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นี้Account %‧ has no mailbox defined: mail checking aborted; check your account settings
ประเภท/ศิลปินGenre/Artist
ส่วนของกล้ามเนื้อที่แยก thorax ออกจาก abdomen ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมMuscular partition separating thorax from abdomen in mammals
ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้Account Information
ซ่อนสมาชิกที่แยกกําหนดHide implicit members
เลือกหัวข้อที่จะเพิ่มประเภทแฟ้มชนิดใหม่เข้าไปSelect the category under which the new file type should be added
ตัวแยกคําค้น& Keyword delimiter
ประเภทบัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้ IMAP ที่ไม่ได้เชื่อมต่อAccount Type: Disconnected IMAP Account
เลือกที่ตั้งที่คุณจะใช้บัญชีนี้จากรายการด้านล่าง หากประเทศหรือที่ตั้งของคุณไม่มีอยู่ในรายการ ให้สร้างบัญชี โดยวิธีปกติคือใช้กล่องโต้ตอบ หากคุณคลิกที่ " ยกเลิก " จะทําให้มีการเปลี่ยน ไปยังกล่องโต้ตอบการสร้างบัญชีSelect the location where you plan to use this account from the list below. If your country or location is not listed, you have to create the account with the normal, dialog based setup. If you click " Cancel ", the dialog based setup will start
ประเภทการคํานวณCalculation
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 0.49 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.