Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กฎการแยกextraction rule
กฎหมายทั่วไปcommon law
กลุ่มทั่วไปcommon groups
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทledger reconciliation
การเขียนโปรแกรมชนิดทั่วไปgeneric programming
การคัดแยกพันธุ์varietal screening
การจัดประเภทตามลําดับชั้นcategory hierarchy
การจัดประเภทธุรกิจbusiness classification
การแบ่งประเภทtypology
การแบ่งประเภทของสารตามเนื้อสารmixture
การแยกseparation; splitting; separating; apportionment; isolation; partitioning; allocation
การแยกของเหลวจากตะกอนdecanting
การแยกตัวประกอบfactorization
การแยกโปรแกรมประยุกต์ออกapplication exclusion
การแยกวิเคราะห์การนําเข้าแฟ้มImport File Parse
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การแยกสกัดด้วยตัวทําละลายsolvent extraction
การแยกสลายด้วยกรดacidolysis
การแยกสลายด้วยความร้อนpyrolysis
การแยกสลายด้วยน้ําhydrolysis
การแยกสารที่ให้กลิ่นหอมaroma recovery
การแยกออกจากกันและกันmutual exclusion
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
ความพยายามที่น้อยจนไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปัญหาโดยทั่วไปdrop in the bucket
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทcategory relationship
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบปิดclosed generic type
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์constructed generic type
ชนิดทั่วไปgenerics; generic type
ชนิดทั่วไปแบบเปิดopen generic type
ช่อแยกแขนงpanicles
ชุดปรับปรุงทั่วไปgeneral distribution release
ตัวช่วยสร้างคลาส C++ ชนิดทั่วไปGeneric C++ Class Wizard
ตัวแทนชนิดทั่วไปgeneric delegate
ตัวแบ่งประเภทcategorizer
ทั่วไปGeneral; generalized
ธุรกรรมอัพเดตบัญชีแยกประเภทledger update transaction
บัญชีแยกประเภทledger; ledger account
ประเภทgenre; category; genus; variety; class
ประเภทของการบอกรับเป็นสมาชิกsubscription group
ประเภทของธุรกิจbusiness type
ประเภทคลิกด่วนQuick Click category
ประเภทเนื้อหาcontent type
ประเภทพนักงานemployee type
ประเภทย่อยchild category; subcategory
ประเภทสีcolor category
ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนtick mark label
ปุ่มการแยกsplit box
ปุ่มแยกsplit button
ผักประเภทถั่วvegetable legumes
ผู้ชมทั่วไปGeneral Audience
ผู้ร่วมประชุมทั่วไปoptional attendee
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทfodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
พื้นที่เก็บแยกisolated storage
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกันimmunosuppressants; immunosuppressive agents
ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกันimmunostimulants
รายการประเภทหลักMaster Category List
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter list
สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูGNU GPL; GNU General Public License; GPL
สัดส่วนของประเภทเครือข่ายnetwork mix
สัตว์ประเภทกระต่ายlagomorphs
สัตว์ประเภทแมวpolecats; mustela putorius putorius; mustela eversmanni
สารประกอบประเภทนิวคลีอิกnucleic compounds
สี่แยกintersection; crossroad; crossroads
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปGenerally Accepted Accounting Principles
หอยดินประเภทฝาเดียวland snails; terrestrial snails; snails
หอยน้ําจืดประเภทฝาเดียวfreshwater snails
อาร์กิวเมนต์ชนิดทั่วไปgeneric type argument
อาหารสัตว์ประเภทถั่วลูซีนlucerne meal
อาหารสัตว์ประเภทรากfeed roots

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
ไม่สามารถจัดการกับการลบเหตุการณ์ประเภท ' % ‧ ' ได้Cannot handle drop events of type '%‧ '
เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องการเอกสารประเภท mime แบบ application/x-kspread หรือ application/vnd. kde. kspread, แต่ได้รับประเภท %Invalid document. Expected mimetype application/x-kspread or application/vnd. kde. kspread, got %
บัญชีผู้ใช้นี้ไม่มีสิทธิ์ในการอ่านอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบสิทธิ์ในการอ่านอุปกรณ์Device does not have read permissions for this account. Check the read permissions on the device
ประเภทการกรองFiltering type
โค้ดจากโครงการ kvt การปรับปรุงทั่วไปCode from the kvt project General improvements
ปรับแต่งบัญชีผู้ใช้Configure Account
ไม่สามารถแยกข้อมูลหมายเลขประจําข้อความอันเรกได้จากการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์: %Could not extract first message id from server response: %
ตัวแยก, บรรทัดSeparator, Line
นี่เป็นการส่งต่อ โดยแยกสรุปเป็นแบบ MIME ซึ่งเนื้อหาของจดหมายจะถูกบรรจุไว้ใน สิ่งที่แนบไปด้วยThis is a MIME digest forward. The content of the message is contained in the attachment(s
ตัวเลือกทั่วไปGeneral Options
บัญชีผู้ใช้ไม่ใช่แบบ IMAPAccount is not an IMAP account
อุปกรณ์ทั่วไปและระดับเสียงGeneric Devices and Volumes
ค้นหารูปแบบประเภทแฟ้มหรือชื่อแฟ้มFind file type or filename pattern
ผู้ใช้ประเภทแขก (ล็อกอิน=" guest "& Guest account (login="guest "
เปลี่ยนประเภทของรายการChange master page
การแบ่งประเภทClassification
บัญชีผู้ใช้ POPPOP Account
ประเภทบัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้ภายในAccount Type: Local Account
แยกมุมมองที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันออกเป็นสองมุมมองในทางแนวนอนSplit the currently active view horizontally into two views
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลยNetwork TCP printer Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port ‧) as communication protocol. Most network printers can use this mode
% ‧-ไม่รู้จักประเภท%‧-unknown type
เบราว์เซอร์ Konqueror คุณสามารถปรับแต่งความสามารถของเบราว์เซอร์ Konqueror ได้ที่นี่ โปรดจําไว้ว่า ความสามารถในการเป็นตัวจัดการแฟ้มนั้น ต้องทําการปรับแต่งในส่วนมอดูล " เครื่องมือจัดการแฟ้ม " คุณสามารถตั้งค่าบางอย่างให้ Konqueror จัดการกับโค้ดของ HTML ในหน้าเว็บที่โหลดได้ โดยทั่วไปก็ไม่จําเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่Konqueror Browser Here you can configure Konqueror 's browser functionality. Please note that the file manager functionality has to be configured using the " File Manager " configuration module. You can make some settings how Konqueror should handle the HTML code in the web pages it loads. It is usually not necessary to change anything here
บัญชีผู้ใช้ % ‧ ยังไม่มีการกําหนดกล่องจดหมาย: การตรวจจดหมายถูกยกเลิก โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นี้Account %‧ has no mailbox defined: mail checking aborted; check your account settings
ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปGeneral Options
ไม่รู้จักแฟ้มประเภท %%‧ (unknown file type
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 2.021 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.