Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
กากเมล็ดพืชน้ํามันoilseed cakes
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทนต่อสภาพหนาวเย็นwinter hardiness
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การพักปศุสัตว์ในฤดูหนาวlivestock overwintering; inwintering
การพักสัตว์ในฤดูหนาวwintering
การใส่ปุ๋ยในฤดูเดียวannual application; annual dressings
การหนาวสั่นshivering
การอยู่ข้ามฤดูหนาวตามธรรมชาติnatural overwintering
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิspring wheat
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
บทเพลงสี่ฤดูThe Four Seasons
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลไม้เขตหนาวtemperate fruits
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนsummer palace
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชจําพวกเบอร์รี่berry crops
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่อยู่ข้ามฤดูหนาวcrop overwintering
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชมีดอกflowering plants
พืชฤดูเดียวannuals
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชล้มลุกprostrate plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชหลายฤดูperennials
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
ฟักทองฤดูร้อนsummer squash
ฟักทองฤดูหนาวwinter squashes
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
ฤดู; season
ฤดูที่มีใบไม้ร่วงfall; autumn
ฤดูที่มีฝนตกrainy season; wet season
ฤดูที่มีอากาศชื้นwet season; humid season
ฤดูที่มีอากาศเย็นcold season
ฤดูที่มีอากาศร้อนwarm season; hot season
ฤดูใบไม้ผลิspringtime; spring
ฤดูใบไม้ร่วงautumn
ฤดูผสมพันธุ์breeding seasons
ฤดูฝนwet season; humid season; rainy season
ฤดูร้อนsummer; hot season; summertime
ฤดูแล้งdry season
ฤดูหนาวwinter; wintertime; cold season; wintertide
ฤดูอบอุ่นwarm season

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พื้นที่ใบทั้งหมดของพืชTotal foliar surface area of a plant
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
พืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
เฉพาะผลิตผลจากพืชเท่านั้น, สําหรับต้นไม้ที่ให้ยางใช้ <‧>, สําหรับ เหงือกใช้Plant products only; for gum trees use <‧>; for gingiva use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดูCultivated land left unsown for one season
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Plant tissue; for the brain cortex use
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
เนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์สําหรับการเพาะเลี้ยงหรือย้ายปลูกในห้องทดลองAnimal or plant tissue used for in vitro culture or transplantation
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
การปลูกพืช ‧-‧ ปี หมุนเวียนสลับกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์Rotation of arable crops with two or more years of sown pasture
คุณตาฉันให้ฉันเป็นคนจัดการ เรื่องการแสดงปิดฤดูMy grandfather put me in charge of the final show
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือRemoval of terminal shoots of plants by pinching off with the fingers
การปลูกพืชโดยแบ่งปลูกเป็นระยะเวลาห่างกันหลายๆ สัปดาห์ เป็นลําดับPlanting of a given crop distributed over several weeks
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Plant vegetative organs; for the edible fungus use
ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้าPlant formation characterized by the predominance of herbaceous vegetation, mainly grasses
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
เซลล์ของพืชที่ไม่มีผนังเซลล์Cells without their cellulose walls
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งลดคุณค่าความเป็นประโยชน์บางอย่างของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมHarm by external factors impairing the value or usefulness of something, as crops, livestock, environment
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 0.39 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.