Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
กากเมล็ดพืชน้ํามันoilseed cakes
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทนต่อสภาพหนาวเย็นwinter hardiness
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การพักปศุสัตว์ในฤดูหนาวlivestock overwintering; inwintering
การพักสัตว์ในฤดูหนาวwintering
การใส่ปุ๋ยในฤดูเดียวannual application; annual dressings
การหนาวสั่นshivering
การอยู่ข้ามฤดูหนาวตามธรรมชาติnatural overwintering
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิspring wheat
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
บทเพลงสี่ฤดูThe Four Seasons
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลไม้เขตหนาวtemperate fruits
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนsummer palace
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชจําพวกเบอร์รี่berry crops
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่อยู่ข้ามฤดูหนาวcrop overwintering
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชมีดอกflowering plants
พืชฤดูเดียวannuals
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชล้มลุกprostrate plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชหลายฤดูperennials
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
ฟักทองฤดูร้อนsummer squash
ฟักทองฤดูหนาวwinter squashes
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
ฤดู; season
ฤดูที่มีใบไม้ร่วงfall; autumn
ฤดูที่มีฝนตกrainy season; wet season
ฤดูที่มีอากาศชื้นwet season; humid season
ฤดูที่มีอากาศเย็นcold season
ฤดูที่มีอากาศร้อนwarm season; hot season
ฤดูใบไม้ผลิspringtime; spring
ฤดูใบไม้ร่วงautumn
ฤดูผสมพันธุ์breeding seasons
ฤดูฝนwet season; humid season; rainy season
ฤดูร้อนsummer; hot season; summertime
ฤดูแล้งdry season
ฤดูหนาวwinter; wintertime; cold season; wintertide
ฤดูอบอุ่นwarm season

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
การปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยปลูกเป็นแถวสลับกันThe growing of several crops in different yet proximate rows
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือRemoval of terminal shoots of plants by pinching off with the fingers
พืชที่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops requiring vernalization
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินOf the first leaves of a plant above the soil
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโตPlants sown or planted with a crop to suppress weeds or protect the crop in its early stages of development
การปรับตัวของพืชต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อมใหม่Healthy adjustment of plants to new sites or changed conditions
การตัดยอดของพืชBreaking off the top of a plant
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
จํานวนหรือปริมาณของผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (พืช) หรือต่อตัว (สัตว์Amount or quantity produced per unit of surface or per animal
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การรวมกันของพืชที่แตกต่างกัน ‧ ต้น โดยการติดตาของพืชชนิดหนึ่ง ลงไปที่ต้นพืชอีกต้นหนึ่ง, สําหรับการเกิดขึ้นของตาโดยธรรมชาติใช้The union of two different plants by inserting the bud of one into the stem of the other; for the naturally occurring phenomenon use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
การแสดงออกโดยทั่วไปของพืชใดๆ หรือลักษณะการเจริญเติบโตของพืชใดพืชหนึ่งGeneral appearance of a plant, or its manner of growth
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าไม้แบบชั่วคราวหรือถาวรSimultaneous production, temporary or permanent, of forest trees with agricultural crops or animals in the same place
เฉพาะอินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชสีเขียวในระบบนิเวศน์Restricted to organic matter produced by green plants in ecosystems
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 2.579 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.