Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
กากเมล็ดพืชน้ํามันoilseed cakes
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทนต่อสภาพหนาวเย็นwinter hardiness
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การพักปศุสัตว์ในฤดูหนาวlivestock overwintering; inwintering
การพักสัตว์ในฤดูหนาวwintering
การใส่ปุ๋ยในฤดูเดียวannual application; annual dressings
การหนาวสั่นshivering
การอยู่ข้ามฤดูหนาวตามธรรมชาติnatural overwintering
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิspring wheat
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
บทเพลงสี่ฤดูThe Four Seasons
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลไม้เขตหนาวtemperate fruits
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนsummer palace
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชจําพวกเบอร์รี่berry crops
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่อยู่ข้ามฤดูหนาวcrop overwintering
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชมีดอกflowering plants
พืชฤดูเดียวannuals
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชล้มลุกprostrate plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชหลายฤดูperennials
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
ฟักทองฤดูร้อนsummer squash
ฟักทองฤดูหนาวwinter squashes
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
ฤดู; season
ฤดูที่มีใบไม้ร่วงfall; autumn
ฤดูที่มีฝนตกrainy season; wet season
ฤดูที่มีอากาศชื้นwet season; humid season
ฤดูที่มีอากาศเย็นcold season
ฤดูที่มีอากาศร้อนwarm season; hot season
ฤดูใบไม้ผลิspringtime; spring
ฤดูใบไม้ร่วงautumn
ฤดูผสมพันธุ์breeding seasons
ฤดูฝนwet season; humid season; rainy season
ฤดูร้อนsummer; hot season; summertime
ฤดูแล้งdry season
ฤดูหนาวwinter; wintertime; cold season; wintertide
ฤดูอบอุ่นwarm season

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชScience of plant nutrients and their relation to plant health and disease
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผ่านฤดูหนาวโดยอยู่ในสภาวะการจําศีลTo pass the winter in a state of torpor
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์Damaging of plants by movements of animals or human beings
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มCrops grown on upland in contrast to those grown on lowland areas
การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชําCrops sown with a nurse crop
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
สารที่คั้นจากพืชSecretory substances
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Plant vegetative organs; for the edible fungus use
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
น้ําที่ไหลซึมออกมาจากสัตว์หรือพืชOf animals or plants
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อIncludes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดรากหรือหัวของพืชที่เป็นอาหารสัตว์Appliances used to cut roots and tubers used as animal feeds
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดInjurious organisms transmitted by seed
พืชที่สามารถใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารPlants producing materials used in constructing buildings
ส่วนบนของพืชที่ปกคลุมด้วยใบและกิ่ง, สําหรับพืชที่ขึ้นปกคลุมดินใช้Cover of leaves and branches formed collectively by tops of plants; for vegetation covering the soil use
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 5.534 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.