Translations into English:

  • arid climate   
  • dry climate   

Similar phrases in dictionary Thai English. (79)

การเกษตรเขตแห้งแล้งdry farming; dryland farming
การคุ้มครองสภาพภูมิทัศน์landscape conservation; landscape preservation
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การดูแลรักษาภูมิทัศน์landscape care
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การแบ่งดินตามเขตของภูมิอากาศsoil zonality; soil zonation
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศclimatic change; climate change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศclimatic change; climate change
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การลดภูมิไวhyposensitization
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ข้อมูลภูมิอากาศclimatic data
ข้อมูลวิชาการทางภูมิอากาศclimatological data
ความต้องการภูมิอากาศclimatic requirements
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ความเสียหายจากภูมิอากาศclimatic hazards
ความแห้งแล้งdrought; drouth
ความแห้งแล้ง (การหลั่งน้ํานม)drying off (lactation)
ชนิดดินแบ่งตามภูมิอากาศclimatic soil types
ดินเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid soils
ดินในเขตแห้งแล้งarid soils
นิติภูมิ นวรัตน์Nitiphoom Naowarat
บังกลาภูมิBangabhumi
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
ป่าเสื่อมโทรมในเขตแห้งแล้งwooded steppe; forest steppe
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พื้นที่แห้งแล้งdrylands
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากภูมิคุ้มกันส่วนเซลล์cell mediated hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดทันทีimmediate hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมินามวิทยาtoponymy
ภูมิมาตรศาสตร์geodesy
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศclimate; weather
ภูมิอากาศกึ่งชื้นsemihumid climate
ภูมิอากาศเกษตรagroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชphytoclimate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศขั้วโลกpolar climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตเส้นศูนย์สูตรequatorial climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศชายฝั่งcoastal climate
ภูมิอากาศชื้นmoist climate; humid climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยาpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศบริเวณกว้างmacroclimate
ภูมิอากาศพืชphytoclimatology
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมรสุมmonsoon climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนmediterranean climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศวิทยาclimatology
ภูมิอากาศแห้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens

Example sentences with "ภูมิอากาศแห้งแล้ง", translation memory

add example
การตรึงไนโตรเจนในอากาศโดยจุลินทรีย์Biological fixation of atmospheric nitrogen
การวัดหรือประเมินสภาพลมฟ้าอากาศEvaluation or measurement of meteorological conditions
ข้อมูลพยากรณ์อากาศสําหรับพลาสมอยด์CommentWeather data for Plasmoids
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
ค่าเฉลี่ยหรือสภาพอากาศ ณ ที่ใดๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เป็นระยะเวลาหลายปี, สําหรับบริเวณที่มีภูมิอากาศคล้ายกันใช้Average course or conditions of the weather at a place over a period of years; for areas having similar climates use
พยากรณ์อากาศของ BBC จากสํานักงาน UK METCommentBBC Weather from UK MET Office
Name=รายงานอากาศ KCommentWeather Service Setup
ข้อมูล XML จากบริการพยากรณ์อากาศสากล NOAACommentXML Data from NOAA 's National Weather Service
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
Comment=แอพเพล็ตรายงานอากาศบนถาดพาเนลNameA weather reporting panel applet
Name=รายงานอากาศ KCommentKWeatherService
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างมากประมาณ ‧-‧ ตารางกิโลเมตรClimatic conditions in a moderately restricted region of a few kilometers in diameter
ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคายระเหยน้ําและปริมาณไอน้ําในอากาศDifference between potential evapotranspiration and precipitation
สภาพอากาศที่อุณหภูมิสนามต่ํากว่า ‧ องศาเซลเซียส หรือ ‧ องศาฟาเรนไฮน์Weather conditions in which the air temperature at ground level falls below ‧ degrees C or ‧ F
ไม่มีบริการข้อมูลอากาศผ่านทาง D-Bus อยู่ คุณจําเป็นต้องใช้ KWeather ร่วมกับส่วนเสริมนี้No weather D-Bus service available; you need KWeather to use this plugin
อนุภาคเล็กละเอียดซึ่งเป็นเศษผงที่ไม่สามารถติดไฟได้ ลอยพุ่งในอากาศจากเปลวไฟFine particulate, essentially noncombustible refuse, carried in a gas stream from a fire
การผสมอากาศลงไปในของเหลวหรือของแข็ง, สําหรับการให้อากาศในตัวอาคารหรือตึกใช้Mixing air with liquids or solids; for aeration of buildings use
อากาศปลอดโปร่งFine weather
บริการรายงานอากาศNameWeather Service
การให้อากาศเย็นในการหีบน้ํามันIn oil refining
มาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการได้รับอากาศหนาวMeasures taken to protect livestock from winter exposure
เขตภูมิอากาศที่มีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนAny climatic zone characterized by a Mediterranean climate
แสดงรายการสภาพอากาศจากสถานีView Weather Report for Station
วันนั้นอากาศดีมากแล้วเขาก็บอกว่า " เรามาว่ายน้ําไปที่เกาะนั่นกันเถอะ "It was a beautiful day, and he said
Showing page 1. Found 37 sentences matching phrase "ภูมิอากาศแห้งแล้ง".Found in 5.215 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.