Translations into English:

  • diagonal   
    (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

การกดเส้นโลหิตด้วยเข็มacupressure
การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงstraight line depreciation
การจับเส้นกลางcenterline trap
การโปรแกรมเชิงเส้นlinear programming
การวาดเส้นdrawing
การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้งquadratic programming
การหาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรงnon linear programming; mathematical programming
ความถี่การพิมพ์สกรีนลายเส้นline screen frequency
เชิงเส้นlinear
ดินสอเขียนเส้นline pencil
ตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดbest linear unbiased predictor
ตัวสร้างเส้นและรูปLine Image Generator
นิพจน์เชิงเส้นlinear expression
บรรทัดห้าเส้นstaff
ป้ายชื่อเส้นแนวโน้มtrendline label
แผนภูมิเส้นชั้นความสูงcontour chart
แผนภูมิเส้นชั้นความสูงแบบโครงลวดwireframe contour chart
ฟังก์ชันเส้นตรงlinear function
ภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปลmulticollinearity
มุมการพิมพ์สกรีนลายเส้นline screen angle
รวมเส้นdeinterlace
ระบบเส้นโลหิตของัตว์animal vascular system
รูปแบบลายเส้นgesture
รูปแบบลายเส้นการกระทําaction gesture
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขrevision gesture
รูปแบบลายเส้นการขีดทับstrikethrough gesture
รูปแบบลายเส้นการย่อpinch gesture
รูปแบบลายเส้นการยืดstretch gesture
รูปแบบลายเส้นการรวมjoin gesture
รูปแบบลายเส้นในการลบscratch-out gesture
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชmulti-touch gesture
โรคเส้นประสาทมือถูกพังผืดรัดแน่นcarpal tunnel syndrome
โรคเส้นประสาทอักเสบneuritis
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานคงเหลือแบบเส้นตรงstraight-line service life remaining depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานแบบเส้นตรงstraight-line service life depreciation method
เวนน์เชิงเส้นLinear Venn
สถาปัตยกรรมการอ้างอิงเลขที่อยู่แบบเชิงเส้นlinear addressing architecture
สมการเชิงเส้นlinear equation
ส่วนของเส้นตรงline segment
เส้นline; vein; fiber; a line; string; a streak
เส้นกระสุนวิถีtrajectory
เส้นความสัมพันธ์association line
เส้นโค้งcurve
เส้นโค้งจัตุรัส Bezierquadratic Bezier curve
เส้นโค้งเบซิเยร์Bézier curve
เส้นโค้งปรับค่าการแสดงโทนสีtone reproduction curve
เส้นโค้งลูกบาศก์ Beziercubic Bezier curve
เส้นช่วยจัดแนวsnapline
เส้นชั้นความสูงแบบยอดตอนต้นearly-peak contour
เส้นชั้นความสูงแบบยอดตอนปลายlate-peak contour
เส้นชั้นความสูงแบบระฆังbell contour
เส้นชั้นความสูงแบบสองยอดdouble-peak contour
เส้นชั้นความสูงแบบสูงหน้าfront-loaded contour
เส้นชั้นความสูงแบบหลังเต่าturtle contour
เส้นตรงline; Line; straight line
เส้นตัดขวางtransversal
เส้นตารางgrid
เส้นนําlined guide
เส้นแนวโน้มtrendline
เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่moving average trendline
เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลpolynomial trendline
เส้นแนวโน้มยกกําลังpower trendline
เส้นแนวโน้มลอการิทึมlogarithmic trendline
เส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลexponential trendline
เส้นบอกแนวคอลัมน์column guide
เส้นบอกแนวแถวrow guide
เส้นบอกแนวไม้บรรทัดruler guide
เส้นบอกแนวระยะขอบmargin guide
เส้นแบ่งseparator
เส้นแบบประกายไฟsparkline
เส้นใบleaf veins
เส้นประยาวem dash
เส้นประสาทnerves
เส้นประสาทเฟเชียลfacial nerve
เส้นประสาทสมองcranial nerve
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทperipheral nerves
เส้นพุ่งweft
เส้นมัธยฐานmedian
เส้นยืนwoof; warp
เส้นโยงleader
เส้นรวมjoin line
เส้นรอบรูปperimeter
เส้นรุ้งlatitude
เส้นลวดwire ropes
เส้นวิกฤตcritical path
เส้นเวลาtimeline
เส้นเวลาพื้นฐานBasic Timeline
เส้นหมึกink stroke
โหมดเส้นlined mode

Example sentences with "เส้นทแยงมุม", translation memory

add example
สร้างเส้นฐานใหม่ (แทนการตรวจสอบRegenerate baseline (instead of checking
ตั้งค่าเส้นขอบด้านบนให้พื้นที่ที่เลือกApply a predefined style to the selected cells
ปรับเกลี่ยเส้นแตกกับสื่อDeinterlace & media
คุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับระดับเส้นโค้งของช่องสีของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้This is the image 's curve-adjustments preview. You can pick a spot on the image to see the corresponding level in the histogram
เมื่อมีการใช้งาน GoogleMap ภาพทั้งหมดจะต้องมีตําแหน่ง Url ที่สมบูรณ์ด้วย โดยภาพไอคอนจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมเมื่อกําลังวาดแทร็ค และมีเฉพาะเส้นแทร็คเท่านั้นที่จะถูกส่งออกมาWhen using GoogleMap, all image must have complete Url, icons are squared and when drawing a track, only linetrack is exported
ภาพลายเส้นไบนารี ITIT‧ binary lineart
ไม่สามารถบันทึกไปเป็นแฟ้มเส้นโค้งของ Gimp ได้Cannot save to the Gimp curves text file
เปิด/ปิดการแสดงเส้นกริด ใช้สลับการเปิด/ปิดการแสดงกริดของไอคอนShow grid Toggles the grid in the icon edit grid on/off
เส้นขอบหนาThick Outline
เส้นขีด CJKKCharselect unicode block nameCJK Strokes
แสดงเส้นตารางShow the grid
เส้นเศษส่วน& Fraction bar
เส้นตรงสีเหลืองStraight Yellow Line
ให้คุณได้วาดเส้นบนพื้นที่ทํางานของคุณNameLets you draw lines on your desktop
นี่เป็นส่วนที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างผลที่ได้จากการหมุนอิสระของภาพ หากคุณย้ายตัวชี้ของเมาส์ไปบนพื้นที่ จะมีการวาดเส้นนําทางแบบเส้นประทั้งทางแนวตั้งและแนวนอนสําหรับใช้ในการปรับค่าฟิลเตอร์ กดเมาส์ปุ่มซ้ายเพื่อตรึงตําแหน่งแนวเส้นประThis is the free image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the free rotation correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
ปรับแก้เส้นโค้งAdjust Curve
หากเปิดใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW ทั้งหมด จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสี ‧ บิตโดยใช้ค่าแกมม่าเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพดําถูกประมวลผลในเครื่องมือแก้ไขภาพ ขอแนะนําให้ให้เครื่องมือจัดการสีกับโหมดสีนี้หากปิดการใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสีแบบ ‧ บิต โดยใช้ค่าแกมม่าแบบเส้น BT. ‧ และค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดขาวแบบเส้น ‧th-percentile ซึ่งโหมดนี้จะมีความเร็วในการทํางานมีสูงกว่าการถอดรหัสแบบ ‧ บิตสีIf enabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth using a linear gamma curve. To prevent dark picture rendering in the editor, it is recommended to use Color Management in this mode. If disabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth with a BT.‧ gamma curve and a ‧th-percentile white point. This mode is faster than ‧-bit decoding
นี่เป็นส่วนที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างผลที่ได้จากการปรับเบนภาพ หากคุณย้ายตัวชี้ของเมาส์ไปบนพื้นที่ จะมีการวาดเส้นนําทางแบบเส้นประทั้งทางแนวตั้งและแนวนอนสําหรับใช้ในการปรับค่าฟิลเตอร์ ปล่อยเมาส์ปุ่มซ้ายเพื่อตรึงตําแหน่งแนวเส้นประThis is the shearing image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shearing correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
แทรกเส้นคั่นInsert Separator
เส้นขอบด้านขวาBorder Right
ปรับแต่งเส้นกรอบConfigure Frame Borders
เส้นขอบด้านล่างBorder Bottom
หากกดปุ่มนี้ การเลือกวันที่ในปัจจุบันจากเส้นเวลาจะถูกล้างค่าIf you press this button, current dates selection from time-line will be clear
หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะทําให้เมนูป๊อพอัพบางตัว แสดงสิ่งที่เรียกว่า เส้นประแยกส่วน ซึ่งหากคุณคลิกมัน จะทําให้เมนูมีกรอบหน้าต่าง ซึ่งเหมาะกับการกระทําบางอย่างที่ต้องทําจากเมนูนั้นหลาย ๆ ครั้งIf you enable this option some pop-up menus will show so called tear-off handles. If you click them, you get the menu inside a widget. This can be very helpful when performing the same action multiple times
เส้นขอบทั้งหมดAll Borders
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "เส้นทแยงมุม".Found in 3.045 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.