Translations into Spanish:

  • cultivo puro   

Similar phrases in dictionary Thai Spanish. (84)

การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อปลูกถ่ายcompatibilidad del injerto
การเข้ากันไม่ได้ของเนื้อเยื่อปลูกถ่ายincompatibilidad del injerto
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcompetición cultivo malas hierbas
การตั้งตัวของพืชปลูกestablecimiento de cultivos
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกvigilancia de cultivos
การเตรียมพืชก่อนปลูกtratamiento anterior a la siembra
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtratamiento del suelo
การปลูกเชื้อในเมล็ดinoculación de semillas
การปลูกแบบผสมintercultivo
การปลูกป่าทดแทนreplantación forestal
การปลูกพืชกลางแจ้งcultivo al aire libre
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์cultivo a tracción animal
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันcultivo protegido
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนcero-labranza; no labranza
การปลูกพืชตามแนวระดับcultivo en curvas de nivel
การปลูกพืชตามฤดูกาลcultivo de temporada
การปลูกพืชตามลําดับcultivo secuencial; cultivo sucesivo
การปลูกพืชใต้ร่มcultivo bajo cubierta vegetal
การปลูกพืชแทนแนวคันดินcultivo entre líneas
การปลูกพืชในตะกร้าplantación en cesto
การปลูกพืชในน้ําcultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชในน้ํายาcultivo hidropónico; cultivo en agua
การปลูกพืชในภาชนะplantación en contenedor
การปลูกพืชในอากาศaeropónicos
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดcultivo en terrazas
การปลูกพืชแบบขุดล้อมplantación con cepellón
การปลูกพืชแบบผสมcultivo mixto
การปลูกพืชแบบรับช่วงcultivo sucesivo; cultivo secuencial
การปลูกพืชแบบรากเปลือยplantación a raíz desnuda
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนcultivo en rotación; rotación de cultivos
การปลูกพืชเป็นกลุ่มplantación en grupos
การปลูกพืชเป็นช่วงsiembra escalonada
การปลูกพืชเป็นแถวplantación en línea
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามplantación de recreo
การปลูกพืชร่วมcosecha de relevo; cultivo intercalado
การปลูกพืชระยะชิดplantación de alta densidad
การปลูกพืชไร้ดินcultivo sin tierra
การปลูกพืชสลับcultivo alternado
การปลูกพืชสลับเป็นแถบcultivo en bandas
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีcultivo doble
การปลูกพืชสามชนิดcultivo triple
การปลูกพืชหมุนเวียนrotación de cultivos
การปลูกพืชหลายชนิดcultivo múltiple
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูcosecha de relevo; cultivo intercalado
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcultivo continuo
การปลูกพืชอายุสั้นcultivo intermedio
การปลูกพืชอีกครั้งregeneración vegetal
การปลูกเมล็ดแซมintersiembra
การปลูกสร้างสวนป่าplantación forestal
การปลูกองุ่นviticultura
การป้องกันพืชปลูกprotección de las plantas
การเพาะปลูกพืชfitotecnia; cultivo
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonocultivo
การยกร่องปลูกalomado
ความลึกในการปลูกพืชprofundidad de plantación
เครื่องปลูกต้นกล้าtrasplantadoras
เครื่องปลูกพืชplantadoras
เครื่องมือเพาะปลูกmaquinaria de cultivo
ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกsuelos cultivables
ดินปลูกไม้ผลsuelo de huertos
เดี่ยวsoltero; soltera
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกtierras arables
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวmonosacáridos
ป่าเพาะปลูกbosque cultivado
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivar; variedades cultivadas
พันธุ์ที่เพาะปลูกcultivar
พืชที่ปลูกเป็นแปลงplantas de arriate
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวLiliopsida; liliopsida; monocotiledóneas
พืชปลูกplantas útiles; cultivos
พืชปลูกในบ้านplantas de interiores
พืชปลูกในภาชนะplantas en contenedor; plantas de macetas
พืชปลูกภายในplantas de interiores
พืชปลูกร่วมกันcultivos asociados
พืชเพาะปลูกplantas cultivadas
พื้นที่เพาะปลูกtierras cultivadas
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากเซลล์เดี่ยวanticuerpos monoclonales
ระบบการปลูกพืชsistemas de cultivo
ระบบการเพาะปลูกพืชsistemas de cultivo
ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยวmonocultivo
รูปแบบการปลูกพืชordenación de cultivos
ลักษณะของพืชปลูกcaracterísticas del cultivo
วัสดุปลูกsubstratos de cultivo
วิธีการปลูกพืชprácticas de cultivos
สัตว์กระเพาะเดี่ยวanimal monogástrico

Example sentences with "การปลูกพืชเดี่ยว", translation memory

add example
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกDe una plantación forestal
การปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยปลูกเป็นแถวสลับกันCultivo de diversas plantas en hileras diferentes pero próximas
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือSupresión de brotes terminales de plantas
พืชที่ต้องการอุณหภูมิต่ําCultivos que exigen vernalización
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Síntoma de enfermedades de las plantas que tienen apariencia de quemadura resultando de la acción de bacterias u hongos, utilización impropia de plaguicidas o de nutrientes; para las lesiones de tejidos por tratamiento químico, térmico, eléctrico, etc. u
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหญ้าและถั่วผสมกันPastizal mixto de gramíneas y leguminosas
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินSalida en la superficie del suelo, de las primeras hojas de una planta
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Capa vegetal que cubre el suelo; para el estrato formado por las ramas y hojas de la parte superior de las plantas use
หน้าเดี่ยวPágina única
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServícios que vigilan la aparición y propagación de plagas y enfermedades y avisan a los agricultores cuando tienen que proteger sus cultivos o ganado
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReacción de las plantas a factores o tratamientos perjudiciales o beneficiosos
พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโตPlanta sembrada o plantada con una cosecha para suprimir malas hierbas o protegerla en sus primeros estados de crecimiento
การปรับตัวของพืชต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อมใหม่Adaptación natural de plantas a nuevos lugares o a condiciones modificadas
การตัดยอดของพืชExtirpación de la parte superior de una planta
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolución que aporta los elementos esenciales para las plantas en cultivo hidropónico o en cultivo in vitro; para los abonos en solución use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProducción de un nuevo cultivo a partir de las raíces de un cultivo cosechado
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้De los seres vivos; para el suelo use
การรวมกันของพืชที่แตกต่างกัน ‧ ต้น โดยการติดตาของพืชชนิดหนึ่ง ลงไปที่ต้นพืชอีกต้นหนึ่ง, สําหรับการเกิดขึ้นของตาโดยธรรมชาติใช้Método de injerto; para el fenómeno natural use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําPara establecimiento de plantas procedentes de plantas de vivero o plántulas
การแสดงออกโดยทั่วไปของพืชใดๆ หรือลักษณะการเจริญเติบโตของพืชใดพืชหนึ่งPorte o aparencia de la planta
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นResiduo insoluble que queda tras la hidrólisis completa de alimentos de origen vegetal
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าไม้แบบชั่วคราวหรือถาวรProducción simultanea, temporal o permanente, de árboles forestales con cultivo o ganado en un mismo sitio
เฉพาะอินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชสีเขียวในระบบนิเวศน์Limitado a materias orgánicas producidas por las plantas verdes en ecosistemas
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCultivo establecido con el fin de atraer a los parasitos que podrían ser perjudiciales a los cultivos próximos
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆDe pesticidas, medicamentos y otras sustancias químicas
Showing page 1. Found 153 sentences matching phrase "การปลูกพืชเดี่ยว".Found in 1.426 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.