Translations into English:

  • shuffle         
    (verb   )
     
    A menu item that allows the play back all of the items in a playlist once, in random order. Playback ends when all of the items in the list have been played one time.

Example sentences with "yenza ingxubevange", translation memory

add example
Yenza ikhonkco kwisicelo, URL, Floppy okanye & CD-ROM; icebo, okanye yenza olutsha ulawulo okanye okubhaliweyo okanye HTML ifayile. Bona i Yenza elitsha... icandelo xa ufuna iinkcukacha ezininziCreate a link to an application, URL, Floppy or & CD-ROM; device, or create a new Folder or text or & HTML; file. See the Create New... section for more details
Ukhethe ubungnqongqo Ebalulekileyo. Nceda qaphela ukuba obubungqongo bujolise kuphela kumagciwane a phula udweliso lwenkqubo yekhomputha ezingazalaniyo kulendlela (okanye indlela yonke) yenza idata ezimiseleyo ilahleko yazisa umgqobho wokhuseleko kule ndlela apho umsebenzi ochaphazelekayo ugcinwayo Ingaba ibug onika ingxelo ngayo yenza umonakalo ongentla? Ukuba ayiyenzi, nceda khetha ubucaka obucothayo. Enkosi!You chose the severity Critical. Please note that this severity is intended only for bugs that break unrelated software on the system (or the whole system) cause serious data loss introduce a security hole on the system where the affected package is installed Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does not, please select a lower severity. Thank you!
Yenza ubungakanani kwakhona Yenza ubungakanani mpuluswa kwakhona i icon ngexesha izama ukugcina khuselekileyo imixholoResize Smoothly resizes the icon while trying to preserve the contents
Isalathisi esixakekileyo KDE inikeza isalathisi esixakekileyo sesaziso sesicelo sesiqalo. Ukwenza isalathisi esixakekileyo, khangela ' Yenza Isalathjisi Esixakekileyo '. Ibenesalathisi esiqhwanyazayo, khangela ' Yenza uqhwanyazo ' ngezantsi. Inokwenzeka, ukuba ezinye izicelo azisilindelanga esi siqalo sesaziso. Kulo mzekelo, isalathisi siyeka ukuqhwanyazaemva kwexesha elinikiweyo kwicandelo ' Isiqalo sesalathiso sexesha lokuphuma 'Busy Cursor KDE offers a busy cursor for application startup notification. To enable the busy cursor, select one kind of visual feedback from the combobox. It may occur, that some applications are not aware of this startup notification. In this case, the cursor stops blinking after the time given in the section 'Startup indication timeout '
Yenza Isakhelo sokubhaliweyo ‧-‧-‧ kword. po (kword) ‧-‧-‧ Yenza Isakhelo SokubhaliweyoCreate Text Frame
Yenza iincwadi ezineenkcukacha ezintsha nezisezantsi ngokusebenzisa i Yenza Entsha Incwadi eneenkcukacha ukhetho kwi Ifayile menu okanye kulahlo phantsi lwe menu olufumanayo xa ekunene nqakraza kwindawo engundoqo ye window, okanye nge Ctrl NA new subfolder can be created at the selected point in the list by using the Create New Folder... option in the Insert menu or from the drop down menu you get when you right click on an item in the main part of the window, or with Ctrl; N
Ukwenza i icon yesicelo ivele kweyakho idesktop, yenza ikhonkco kweyakho ~/Desktop ulawulo okanye yiya ku Yenza Entsha... imenu esezantsi nge ekunene nqakraza kwi ariya ekhululekileyo ye desktopTo make the application icon appear on your desktop, create the link in your ~/Desktop folder (this may be called something slightly different depending on how & kde; was installed on your system) or get to the Create New... sub menu by right clicking on a free area of the desktop instead of within & konqueror; 's window
Khubaza: Sukusebenzisa ulwenzo lwe menu. Philisa: Yenza uphiliso. Ukuphela: Phelia kwimenu usebenzisa udibaniso lwe alpha. Yenza Kubonakale: Udibaniso lwemenu ze alpha uzenze zibonakale. (uhlobo lwe KDE qaDisable: do not use any menu effects. Animate: Do some animation. Fade: Fade in menus using alpha-blending. Make Translucent: Alpha-blend menus for a see-through effect. (KDE styles only
Ukuqinisekisa (AuthType) Ugunyaziso oluzakusebenziswa: Akukho nanye-Sukwenza uqinisekiso. Engundoqo-Yenza uqinisekiso usebenzise indlela yokusebenza Engundoqo ye HTTP. Digest-Yenza uqinisekiso ngokusebenzisa indlela ye Digest ye HTTP. Qaphela: isiqinisekiso sobulali singamiswa endaweni ngumxhasi we Undoqo or Digest xa udibaniselana nojongano lwenginginya yobulali. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcAuthentication (AuthType) The authorization to use: None-Perform no authentication. Basic-Perform authentication using the HTTP Basic method. Digest-Perform authentication using the HTTP Digest method. Note: local certificate authentication can be substituted by the client for Basic or Digest when connecting to the localhost interface
Qwalasela kwaye ufake impahla usebenzisa qwalasela--isimaphambili=/users/myhome/kde; yenza, yenza ufako ukufaka kwi/users/myhome/kdeConfigure and install the package using configure--prefix=/users/myhome/kde; make; make install to install into/users/myhome/kde
qt. Yenza isantya sodibaniselwano kwi Pilot. < qtSelect the field from this list that represents best the meaning given by your use of the fourth custom field on your handheld
Le conduit yenza ngaxesha linye i Pilot yakho nge KOrganizer yencwadi yomhla. CommentSend mail from your handheld through KMail
Yenza indlela isebenze ngexesha elinyeFull Synchronization
Yenza isakhelo sokubhaliweyo esitshaCreates a new page, but not a new frame
Yenza ngaxeshalinye ifayile " % ‧ "Syncing with file " %‧ "
Yenza umsebenzi omtsha okanye umahlukoCreate a new variable
Yenza uphumezo lokushicilelweyo okubhaliweyo kwiJava okunokuqulathwa ku maphepha e HTML. Lumka kuba inkxaso ye Java ayigqitywanga. Qaphela, njengo mkhangeli zincwadi nawuphi, owenza imixholo esebenzayo ingayingxaki yokhuselekoEnables the execution of scripts written in Java that can be contained in HTML pages. Note that, as with any browser, enabling active contents can be a security problem
Yenza i window ivele kuzo zonke ii desktopsMake the window appear on all desktops
Yenza indlela-yovavanyoEnable test-mode
Yenza alarmEnable alarm
Yenza kugqibeke (ulwenzo lugqibeke lwe cvs) ifayile ekhethiweyo nabalawuliUpdates (cvs update) the selected files and folders
Yenza i TemplatePaste Shapes
& Yenza i Template Esuka Kuxwebhu& Create Template From Document
Yenza umdlalo womsebenzi womnathaCreate a network game
Yenza umdlalo womsebenzi womnathaStart a new game
Showing page 1. Found 552 sentences matching phrase "yenza ingxubevange".Found in 2.934 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.