Translations into English:

 • business         
  (noun, adjv   ) []
   
  An entity that provides goods and/or services to others.
   
  The activity, position or site associated with commerce or the earning of a livelihood.
 • activity         
  (noun   )
 • company           
  (noun   )
 • concern     
  (verb, noun   )
 • employment         
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )

Example sentences with "besigheid", translation memory

add example
af 'n Lewendehawe-agent mag sy besigheid en die aard van die dienste deur hom gelewer, deur middel van publisiteit en advertensies onder die aandag van die publiek bring mits
en A livestock agent may by means of publicity and advertisementsbring his business and the nature of the services rendered by him to the notice of the public, provided
af In die gees van "Besigheid Buitengewoon", het die Kabinet dus ooreenkomstig besluit op 'n aantal veranderings wat nodig was om 'n nuwe, moderne, doeltreffende en getransformeerde strafregstelsel te skep. Dit sal onder andere behels dat 'n nuwe koördinerende en bestuurstruktuur op alle vlakke van die stelsel opgestel word, van nasionale vlak tot plaaslik, en wat die Regsbank en magistrate verenig, asook die polisie, aanklaers, korrektiewe dienste en die Regshulpraad, sowel as ander intervensies, insluitend die bemagtiging van die gemeenskapspolisiëringsforums
en In this regard, in the spirit of Business Unusual, Cabinet has agreed on a set of changes that are required to establish a new, modernised, efficient and transformed criminal justice system. Among other things, this will entail setting up a new co-ordinating and management structure for the system at every level, from national to local, bringing together the judiciary and magistracy, the police, prosecutors, correctional services and the Legal Aid Board, as well as other interventions, including the empowerment of the Community Police Forums
af Ons regeringstelsel in sy geheel onderneem dus dat, in die tydperk wat voorlê, hy sy beste sal doen om die opdrag van "Besigheid Buitengewoon" uit te voer! Wanneer ons praat van "Besigheid Buitengewoon" verwys ons nie na enige veranderings in ons bestaande beleide nie, maar wel na die spoedige, doeltreffende en doelmatige implementering van hierdie beleide en programme, sodat die lewensgehalte van ons mense ten goede kan verander, eerder vroeër as later
en The entirety of our system of governance is therefore making the commitment that in the period ahead of us, it will do its best to live up to the imperative – Business Unusual! We speak of Business Unusual not referring to any changes in our established policies but with regard to the speedy, efficient and effective implementation of these policies and programmes, so that the lives of our people should change for the better, sooner rather than later
af 'n lewendehawe-agent mag nie besluitnemings-posisies, beherende belange of ampte van enige aard hou of in enige ondememing, besigheid of beroep betrokke raak nie indien dit 'n botsing van belange of 'n belemmering van sy onafhanklike oordeel in die beoefening van sy beroep tot gevolg het of kan hê nie
en A livestock agent shall not hold decision making positions, controlling interests or offices of whatever nature, or engage in any venture, business or occupation, which results or could result in a conflict of interest or an impairment of his independent judgement in the practising of his occupation
af Daar is daadwerklike stappe wat elke indivdu, huishouding en besigheid kan neem. Hierdie inligting word deur die Departement van Minerale en Energiesake versprei en ons verwelkom enige ander voorstelle wat u, ons medeburgers, aan ons wil maak en met mekaar wil deel
en There are concrete actions each individual, household and business can take. These are being disseminated by the Department of Minerals and Energy and we remain open to any other suggestions that you, our compatriots, may give to us and share with one another
af Besigheid Adres
en Preferred, then Business Address
af Elektroniese Besigheid kaartjie lêersName
en Electronic Business Card Files
af In die lig van die traagheid waarmee die Regering aansoeke verwerk ten opsigte van beleggings met betrekking tot aangeleenthede soos grondverkryging, infrastruktuur en omgewingsimpakevaluerings-waarvan almal somtyds beleggers se besluite positief of negatief kan beïnvloed-het ons besluit, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", om so gou moontlik 'n inbelsentrum op te rig sodat beleggers en die Regering hierdie prosesse kan moniteer. Werk het alreeds begin
en Having noted that the tardiness with which government processes applications for investment in relation to issues such as land acquisition, infrastructure and environmental impact assessments can at times make or break investor decisions, we have decided, in the spirit of Business Unusual, work is progressing urgently to set up a call centre through which prospective investors and government can track these processes
af Die party in subreël bedoel, dien genoemde afskrif in by die klerk van die siviele hof van die distrik waarin hy of sy woonagtig is, besigheid dryf of werksaam is
en The party referred to in subrule shall file the said copy with the clerk of the civil court of the district in which he or she resides, carries on business or is employed
af 'n Lewendehawe-agent mag besigheid werf op voorwaarde dat hy nie
en O.l A livestock agent may canvass for business on condition that he does not
af Ons sal ook, so gou moontlik en in samewerking met die besigheid-en arbeidsektor, sleutelaksieplanne ontwikkel in sektore waar sulke planne nie bestaan nie, byvoorbeeld myn-en mineraleveredeling, duursame goedere vir verbruikers, die kleinhandel met die klem op verbeterde ondersteuning van kleinsake-ondernemings, konstruksie, die skeppende nywerhede, landbou en agro-prosessering
en Working together with business and labour, we shall also develop as urgently as possible, key action plans in sectors where such plans do not exist, such as mining and minerals beneficiation, consumer durables, retail with a focus on improving support to small enterprises, construction, the creative industries, agriculture and agro-processing
af Berei Kontact voor om in ' n besigheid netwerk gebruik te word
en Prepare Kontact for use in corporate networks
af Besigheid Faks
en Business Fax
af Terwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
en As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nation
af Ek vertrou dat, onder die leierskap van die Internasionale Bemarkingsraad (IMC), Handel en Belgging Suid-Afrika (TISA), Toerisme Suid-Afrika en ander agentskappe, ons almal sal saamwerk om aan die res van die wêreld die gees van "Besigheid Buitengewoon" uit te dra, en dat ons sal voortgaan om te streef na die daarstelling van 'n gemeenskap wat omgee en omstandighede skep vir 'n wêreld wat in ons land byeen gaan kom in ‧ om Afrika se menslikheid te vier
en I am confident that, under the leadership of the International Marketing Council, Trade and Investment South Africa (TISA), Tourism South Africa and other agencies we shall all put our hands on deck to communicate to the rest of the world the spirit of Business Unusual, and our continuing advance towards the creation of a society that cares and the conditions for the world to gather in our country to celebrate Africa's humanity in
af Die indruk wat ons kry onder alle sektore van die Suid-Afrikaanse gemeenskap en oor ons grense heen, en wat verteenwoordig word deur die werklike daaglikse vooruitgang wat gemaak word in ons algehele voorbereidings is een van "Besigheid Buitegewoon": almal aan boord vir ‧! En ons moet seker maak dat ons hierdie benadering volhou
en The sense that we get, across all sectors of South African society and further afield, represented by the actual daily progress we are making in terms of our all-round preparations, is one of-Business Unusual: all hands on deck for ‧! We must ensure that we sustain this approach
af Laat ons gedurende hierdie jaar van aksie saamwerk om plaaslike regering almal se besigheid te maak
en During this year of action, let us work together to make local government everybody’s business
af ‘‘Hoofdoel en besigheid van Maatskappy
en ‘‘Main object and business of Company
af Ons moet egter saamstem dat ons gemeenskap en veral die armes nie kan wag vir strategieë en samesprekings en slypskole nie-hoe belangrik hulle ook al mag wees. In elk geval is die meeste van die ingrypings dinge wat die Regering alreeds doen, alhoewel dit nie genoegsaam geïntegreerd is nie. Daarom, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", is die Regering van plan om vanjaar die veldtog te verskerp om spesifieke individuele huishoudings en individue wat uiters swaarkry, te identifiseer en om intervensies in te stel wat tydens die tussenkomende tyd sal bydra om die verknorsing in daardie individuele huishoudings te verlig
en But we will all agree that our society, and the poor specifically, cannot wait for strategies and dialogues and workshops – important as these may be. In any case, most of the interventions possible are things that government is already doing though not sufficiently integrated. As such, in the spirit of Business Unusual, government intends this year to intensify the campaign to identify specific households and individuals in dire need and to put in place interventions that will help, in the intervening period, to alleviate their plight in those individual households
af Ek dink as mense hulle eie besigheid
en I think if people can start
af Elektroniese Besigheid kaartjie lÃaersName
en Electronic Business Card Files
af 'n Element van die Regering se top-prioriteite is 'n doelbewuste fokus op aangeleenthede rakende die ontwikkeling van vaardighede. Die hersiening van die Nasionale Menslike Hulpbronontwikkelingstrategie sal hierdie jaar afgehandel word, en die projekte wat onderneem is deur die gesamentlike span wat bestaan uit regering-, arbeid-, besigheid-en akademiese instellings, en wat gereël word deur die "Joint Initiative on Priority Skills Acquisition" (Jipsa), sal verskerp word
en An element of government's Apex of Priorities will be deliberate focus on matters of skills development. Work to review the National Human Resource Development Strategy will be completed this year, and the projects that the joint team of government, labour, business and academic institutions organised under the Joint Initiative on Priority Skills Acquisition (JIPSA) will be intensified
af Colorsmart Besigheid Grafieka
en ColorSmart Business Graphics
Showing page 1. Found 30 sentences matching phrase "besigheid".Found in 0.161 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.