Translations into English:

  • combustion gases   

Example sentences with "газ за горене", translation memory

add example
Произведената електроенергия, продадената топлинна енергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нуждиThe electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used, including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
През периода на изпълнение на националната програма за реформа е важно Дания да се съсредоточи върху следните предизвикателства: продължаване на прилагането на мерки за взаимно свързване на енергийните мрежи, за да се подобри функционирането на пазарите на електроенергия и газ; увеличаване на предлагането на работна сила и на изработените часове в средносрочен план, включително по-нататъшни инициативи за работа и допълнителни стъпки за интегриране на по-възрастните работници, имигрантите и децата на имигранти в пазара на труда; засилване по икономически най-ефективния начин на мерките за подобряване на началното и средното образование и на броя на лицата, завършващи горна степен на средното образование или висше образование, в случай че настоящите инициативи се окажат недостатъчни за постигане на поставените амбициозни целиIt will be important for Denmark over the period of the NRP to focus on the following challenges: continuing to implement measures on energy interconnection in order to improve the functioning of the electricity and gas markets; increasing labour supply and hours worked over the medium term, including further initiatives to work and additional steps to integrate older workers, immigrants and their descendants into the labour market; reinforcing, in a cost-effective manner, measures to improve primary and secondary education and the number of students finalising upper-secondary or tertiary education if current initiatives prove insufficient to reach the ambitious targets set
Намаляването на дела на запазения капацитет на GDF Suez от общия размер на постоянния капацитет за внос в дългосрочен план във Франция (което е резултат от бързото отделяне на значителен капацитет за внос и от определяне на горна граница от ‧ % за срок от десет години, считано от ‧ г.) ще позволи на трети доставчици да подобрят бързо своето присъствие на пазара надолу по веригата на доставка на газ във Франция и трайно да увеличат конкурентния натиск върху GDF SuezReducing GDF Suez's share of capacity reservations compared with total firm long-term import capacities in France (as a result of the release in the near future of significant capacities and the limitation to less than ‧ % for ten years from ‧) will enable third-party shippers to reinforce rapidly their foothold on the downstream gas supply markets in France, thus increasing the competitive pressure on GDF Suez in the long term
По време на задействането и на гасенето или когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, тези допълнителни горители не могат да бъдат захранвани с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, които създава горенето на газьол по смисъла на член ‧, параграф ‧ на Директива ‧/ЕИО на Съвета за течен газ или за природен газDuring start-up and shut-down or when the temperature of the combustion gas falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be, the auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gasoil as defined in Article ‧) of Council Directive ‧/EEC, liquefied gas or natural gas
Показанието на горната точка на скалата се определя като средното показание, включително фоновия шум, отбелязано от газ, използван за регулиране на чувствителността по време на интервал от ‧ секундиSpan response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a ‧-s time interval
който трябва да се задейства автоматично, когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, след последното впръскване на въздух за горенетоThis burner must be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be
Горните критерии са описани по-подробно в Подробните условия на търга за придобиване на право на ползване върху подземни богатства за проучване и изследване на находища от нефт и природен газ в определени райониThe above criteria are described in more detail in the Detailed conditions of the tender for the acquisition of mining usufruct rights for the exploration and prospection of oil and natural gas deposits in selected concession areas
Основата на горния възвратен клапан, използвана при монтажа на устройството за пълнене, когато е в затворено положение, не трябва изпуска газ при каквото и да е приложено аеростатично налягане между ‧ до ‧kPaThe seat of the upper non-return valve used in the assembly of a filling unit, when in the closed position, shall be free from leakage at any aerostatic pressure between ‧ and ‧ kPa
Мониторингът на емисиите от горивни процеси следва да включва емисиите от горенето на всички горива в инсталацията, както и емисиите от процесите на очистка, например за премахване на SO‧ от димния газThe monitoring of emissions from combustion processes shall include emissions from the combustion of all fuels at the installation as well as emissions from scrubbing processes for example to remove SO‧ from flue gas
ако имат значение за достъпа до системата- спецификации за качествените характеристики на газа във всички важни точки, дефинирани в параграф ‧.‧ от настоящото приложение, спецификация на релевантни качествени характеристики на газа, включително, като минимум, данни за стойностите на горната топлина на изгаряне (gross calorific value) и числото на Wobbe (Wobbe index), както и отговорностите или свързаните с енергийното съдържание на газа разходи за потребителите на газопреносни мрежи, в случай че качествените характеристики на газа не съответстват на спецификациитеif relevant for access to the system, for all relevant points as defined in paragraph ‧.‧ of this Annex, a specification of relevant gas quality parameters, including at least the gross calorific value and the Wobbe index, and the liability or costs of conversion for network users in case gas is outside these specifications
Произведената електроенергия, продадената топлоенергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица, трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност, и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нуждиThe electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
Дело C-‧/‧: Решение на Съда (втори състав) от ‧ декември ‧ г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus- Финландия)- Lahti Energia Oy (Директива ‧/‧/ЕО- Изгаряне на отпадъците- Пречистване и горене- Суров газ, произведен от отпадъци- Понятие за отпадъци- Инсталация за изгаряне- Инсталация за съвместно изгарянеCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus- Finland)- Lahti Energia Oy (Directive ‧/‧/EC- Incineration of waste- Purification and combustion- Crude gas produced from waste- Definition of waste- Incineration plant- Co-incineration plant
вентилационна система за извеждане на газа и продуктите от горенетоa ventilation system to extract gas and combustion products
С оглед на горното, Комисията смята, че бенефициерите на една евентуална държавна помощ са единиците ФИП, Axens, Beicip-Franlab и Prosernat за техните дейности на пазара на технологиите на рафиниране и приложението им в нефтохимическата индустрия, на пазара на консултантски услуги по разработването на нефтени находища и управлението на софтуер за нефтодобивната индустрия, както и на пазара на технологиите на преработка на газ и извличането на сяраIn the light of the above, the Commission considers that the beneficiaries of any State aid are the entities IFP, Axens, Beicip-Franlab and Prosernat in respect of their activities in the market for refining and petrochemicals technologies, in the market for consultancy services in relation to oilfield operation and the contract development of oilfield software, and in the market for gas treatment and sulphur recovery technologies
Горната и долната експлозивни граници са онези граници на концентрацията на запалимия газ при смесването му с въздуха, при които не става разпространяване на пламъкThe lower and the upper explosion limits are those limits of concentration of the flammable gas in admixture with air at which propagation of a flame does not occur
Експлозивна атмосфера Смес с въздуха, при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, изпарения, мъгла, прах, в която след възпламеняването започва разпространяване на горенето към цялата неизгоряла смесExplosive atmospheres Mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gases, vapours, mists or dusts in which, after ignition has occurred, combustion spreads to the entire unburned mixture
Уредите, работещи на газ, в които горенето зависи от въздуха в помещенията, където е разположено, следва да бъде разположено в достатъчно обширни помещенияGas-consuming appliances in which combustion depends on the air in the rooms in which they are located must be installed in rooms which are sufficiently large
В помещения, в които има уреди, работещи на газ, в които горенето зависи от окръжаващия въздух, захранването с въздух и отвеждането на изгорелите газове следва да бъде осигурено посредством вентилационни отвори с подходящи размери, определяни съобразно капацитета на уредитеIn rooms containing gas-consuming appliances in which combustion depends on the ambient air, the supply of fresh air and the evacuation of the combustion gases must be ensured by means of ventilation apertures of adequate dimensions determined according to the capacity of the appliances
Уредите, работещи на газ могат да бъдат инсталирани в спалните помещения само ако горенето има въздушна връзка отделно от въздуха в помещениятаGas-consuming appliances may be installed in sleeping quarters only if combustion takes place independently of the air in the quarters
Тази допълнителна горелка не може да бъде захранвана с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, създавани при горенето на газьол по смисъла на член ‧, параграф ‧ от Директива ‧/‧/ЕИО от ‧ март ‧ г. на Съвета относно съдържанието на сяра в някои течни горива, втечнен газ или природен газThe auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gasoil as defined in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ relating to the sulphur content of certain liquid fuels, liquefied gas or natural gas
Пламъкът се получава от горенето на газ пропан, впръскван през сандък с пясъкThe flame is obtained by combustion of propane gas, injected through a sandbox
плавателните съдове с парно задвижване и двигатели с външно горене, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, бензин или газExternal combustion steam powered craft, fuelled by coal, coke, wood, oil or gas
При горенето на газ и въглища се отделят, разбира се, емисии на въглероден диоксид.Burning gas and coal will, of course, result in CO2 emissions.
Количествата природен газ трябва да бъдат отчетени в TJ, на базата на горна топлина на изгарянеQuantities of natural gas must be declared in TJ, based on the gross calorific value
Допълнителният символ ←↑↓→ укзва, че типът на съответния материал е бил одобрен за хоризонталната и вертикалната скорост на горенеThe additional symbol,-/. indicates that this type of material has been approved according to its horizontal and vertical burning rate
Showing page 1. Found 1418414 sentences matching phrase "газ за горене".Found in 106.596 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.