Translations into English:

  • combustion gases   

Example sentences with "газ за горене", translation memory

add example
bg Показанието на горната точка на скалата се определя като средното показание, включително фоновия шум, отбелязано от газ, използван за регулиране на чувствителността по време на интервал от ‧ секунди
en Span response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a ‧-s time interval
bg Горните критерии са описани по-подробно в Подробните условия на търга за придобиване на право на ползване върху подземни богатства за проучване и изследване на находища от нефт и природен газ в определени райони
en The above criteria are described in more detail in the Detailed conditions of the tender for the acquisition of mining usufruct rights for the exploration and prospection of oil and natural gas deposits in selected concession areas
bg Намаляването на дела на запазения капацитет на GDF Suez от общия размер на постоянния капацитет за внос в дългосрочен план във Франция (което е резултат от бързото отделяне на значителен капацитет за внос и от определяне на горна граница от ‧ % за срок от десет години, считано от ‧ г.) ще позволи на трети доставчици да подобрят бързо своето присъствие на пазара надолу по веригата на доставка на газ във Франция и трайно да увеличат конкурентния натиск върху GDF Suez
en Reducing GDF Suez's share of capacity reservations compared with total firm long-term import capacities in France (as a result of the release in the near future of significant capacities and the limitation to less than ‧ % for ten years from ‧) will enable third-party shippers to reinforce rapidly their foothold on the downstream gas supply markets in France, thus increasing the competitive pressure on GDF Suez in the long term
bg Мониторингът на емисиите от горивни процеси следва да включва емисиите от горенето на всички горива в инсталацията, както и емисиите от процесите на очистка, например за премахване на SO‧ от димния газ
en The monitoring of emissions from combustion processes shall include emissions from the combustion of all fuels at the installation as well as emissions from scrubbing processes for example to remove SO‧ from flue gas
bg Произведената електроенергия, продадената топлинна енергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нужди
en The electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used, including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
bg който трябва да се задейства автоматично, когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, след последното впръскване на въздух за горенето
en This burner must be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be
bg С оглед на горното, Комисията смята, че бенефициерите на една евентуална държавна помощ са единиците ФИП, Axens, Beicip-Franlab и Prosernat за техните дейности на пазара на технологиите на рафиниране и приложението им в нефтохимическата индустрия, на пазара на консултантски услуги по разработването на нефтени находища и управлението на софтуер за нефтодобивната индустрия, както и на пазара на технологиите на преработка на газ и извличането на сяра
en In the light of the above, the Commission considers that the beneficiaries of any State aid are the entities IFP, Axens, Beicip-Franlab and Prosernat in respect of their activities in the market for refining and petrochemicals technologies, in the market for consultancy services in relation to oilfield operation and the contract development of oilfield software, and in the market for gas treatment and sulphur recovery technologies
bg Основата на горния възвратен клапан, използвана при монтажа на устройството за пълнене, когато е в затворено положение, не трябва изпуска газ при каквото и да е приложено аеростатично налягане между ‧ до ‧kPa
en The seat of the upper non-return valve used in the assembly of a filling unit, when in the closed position, shall be free from leakage at any aerostatic pressure between ‧ and ‧ kPa
bg Дело C-‧/‧: Решение на Съда (втори състав) от ‧ декември ‧ г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus- Финландия)- Lahti Energia Oy (Директива ‧/‧/ЕО- Изгаряне на отпадъците- Пречистване и горене- Суров газ, произведен от отпадъци- Понятие за отпадъци- Инсталация за изгаряне- Инсталация за съвместно изгаряне
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus- Finland)- Lahti Energia Oy (Directive ‧/‧/EC- Incineration of waste- Purification and combustion- Crude gas produced from waste- Definition of waste- Incineration plant- Co-incineration plant
bg През периода на изпълнение на националната програма за реформа е важно Дания да се съсредоточи върху следните предизвикателства: продължаване на прилагането на мерки за взаимно свързване на енергийните мрежи, за да се подобри функционирането на пазарите на електроенергия и газ; увеличаване на предлагането на работна сила и на изработените часове в средносрочен план, включително по-нататъшни инициативи за работа и допълнителни стъпки за интегриране на по-възрастните работници, имигрантите и децата на имигранти в пазара на труда; засилване по икономически най-ефективния начин на мерките за подобряване на началното и средното образование и на броя на лицата, завършващи горна степен на средното образование или висше образование, в случай че настоящите инициативи се окажат недостатъчни за постигане на поставените амбициозни цели
en It will be important for Denmark over the period of the NRP to focus on the following challenges: continuing to implement measures on energy interconnection in order to improve the functioning of the electricity and gas markets; increasing labour supply and hours worked over the medium term, including further initiatives to work and additional steps to integrate older workers, immigrants and their descendants into the labour market; reinforcing, in a cost-effective manner, measures to improve primary and secondary education and the number of students finalising upper-secondary or tertiary education if current initiatives prove insufficient to reach the ambitious targets set
bg вентилационна система за извеждане на газа и продуктите от горенето
en a ventilation system to extract gas and combustion products
bg Произведената електроенергия, продадената топлоенергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица, трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност, и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нужди
en The electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
bg По време на задействането и на гасенето или когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, тези допълнителни горители не могат да бъдат захранвани с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, които създава горенето на газьол по смисъла на член ‧, параграф ‧ на Директива ‧/ЕИО на Съвета за течен газ или за природен газ
en During start-up and shut-down or when the temperature of the combustion gas falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be, the auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gasoil as defined in Article ‧) of Council Directive ‧/EEC, liquefied gas or natural gas
bg ако имат значение за достъпа до системата- спецификации за качествените характеристики на газа във всички важни точки, дефинирани в параграф ‧.‧ от настоящото приложение, спецификация на релевантни качествени характеристики на газа, включително, като минимум, данни за стойностите на горната топлина на изгаряне (gross calorific value) и числото на Wobbe (Wobbe index), както и отговорностите или свързаните с енергийното съдържание на газа разходи за потребителите на газопреносни мрежи, в случай че качествените характеристики на газа не съответстват на спецификациите
en if relevant for access to the system, for all relevant points as defined in paragraph ‧.‧ of this Annex, a specification of relevant gas quality parameters, including at least the gross calorific value and the Wobbe index, and the liability or costs of conversion for network users in case gas is outside these specifications
bg Горната и долната експлозивни граници са онези граници на концентрацията на запалимия газ при смесването му с въздуха, при които не става разпространяване на пламък
en The lower and the upper explosion limits are those limits of concentration of the flammable gas in admixture with air at which propagation of a flame does not occur
bg Количествата природен газ трябва да бъдат отчетени в TJ, на базата на горна топлина на изгаряне
en Quantities of natural gas must be declared in TJ, based on the gross calorific value
bg плавателните съдове с парно задвижване и двигатели с външно горене, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, бензин или газ
en External combustion steam powered craft, fuelled by coal, coke, wood, oil or gas
bg При горенето на газ и въглища се отделят, разбира се, емисии на въглероден диоксид.
en Burning gas and coal will, of course, result in CO2 emissions.
bg Пламъкът се получава от горенето на газ пропан, впръскван през сандък с пясък
en The flame is obtained by combustion of propane gas, injected through a sandbox
bg Уредите, работещи на газ, в които горенето зависи от въздуха в помещенията, където е разположено, следва да бъде разположено в достатъчно обширни помещения
en Gas-consuming appliances in which combustion depends on the air in the rooms in which they are located must be installed in rooms which are sufficiently large
bg Експлозивна атмосфера Смес с въздуха, при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, изпарения, мъгла, прах, в която след възпламеняването започва разпространяване на горенето към цялата неизгоряла смес
en Explosive atmospheres Mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gases, vapours, mists or dusts in which, after ignition has occurred, combustion spreads to the entire unburned mixture
bg Тази допълнителна горелка не може да бъде захранвана с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, създавани при горенето на газьол по смисъла на член ‧, параграф ‧ от Директива ‧/‧/ЕИО от ‧ март ‧ г. на Съвета относно съдържанието на сяра в някои течни горива, втечнен газ или природен газ
en The auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gasoil as defined in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ relating to the sulphur content of certain liquid fuels, liquefied gas or natural gas
bg В помещения, в които има уреди, работещи на газ, в които горенето зависи от окръжаващия въздух, захранването с въздух и отвеждането на изгорелите газове следва да бъде осигурено посредством вентилационни отвори с подходящи размери, определяни съобразно капацитета на уредите
en In rooms containing gas-consuming appliances in which combustion depends on the ambient air, the supply of fresh air and the evacuation of the combustion gases must be ensured by means of ventilation apertures of adequate dimensions determined according to the capacity of the appliances
bg Уредите, работещи на газ могат да бъдат инсталирани в спалните помещения само ако горенето има въздушна връзка отделно от въздуха в помещенията
en Gas-consuming appliances may be installed in sleeping quarters only if combustion takes place independently of the air in the quarters
bg Когато се инвестира в област, която отговаря на изискванията за получаване на регионална помощ, интензитетът на помощта не трябва да надвишава горната граница на регионалната помощ за инвестиции, определена в картата, одобрена от Комисията за всяка държава-членка, и при всички случаи трябва да е в границите, определени в член ‧, параграф ‧ от Регламент (EO) No
en Where the investment takes place in areas that qualify for regional aid, the aid intensity must not exceed the ceiling for regional investment aid laid down in the map approved by the Commission for each Member State by more than the percentages laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 1418414 sentences matching phrase "газ за горене".Found in 106.52 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.