Translations into English:

 • earthenware   
  (Noun  ) (noun   )
   
  ceramic
   
  ceramic
   
  ceramic

Example sentences with "глинени изделия", translation memory

add example
bg пръскането на глинените подове с вода е практика, използвана в помещенията за отлежаване на оцета, за да се контролира относителната влажност и температурата и да се осигури тяхната стабилност през целия период на отлежаване, като по този начин се подпомага уталожването на оцета и се намаляват загубите от изпаряването
en Sprinkling the clay floors with water is a practice used in the vinegar ageing rooms in order to control the relative humidity and the temperature and ensure that they remain stable throughout the ageing process, promoting the mellowing of the vinegars and reducing losses through evaporation
bg Ако дойдем по- близо, ще паднем като глинени гълъби в центъра на Сен Мер Еглиз
en lf we overshoot, we come down like clay pigeons...... smack dab in the center of Sainte- Mère- Eglise
bg Шест церемониални глинени предмета бяха върнати на Гърция на ‧ април и ще бъдат изложени в " Агора Стоа " (Старата агора) на Атинския музей
en Six ceremonial pottery artefacts were returned to Greece on April ‧ th and will be housed at the Agora Stoa of Attalus museum in Athens
bg необработени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочки
en natural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
bg Не вярвай на всичко, което си прочел, върху глинените съдове
en Don' t believe the storiesThat you read on all the crockey
bg за Maxit: производство и продажба на хоросан, гипс и олекотени глинени агрегати; проектиране и монтаж на оборудване за смеси за производители на предварително приготвени смеси
en for Maxit: production and sale of mortars, gypsum and exclay; design and assembly of premix equipment for premix manufacturers
bg Енергопотреблението се изчислява като необходимото количество енергия за процеса (НКЕП) за агломерирани камъни и теракотни плочки или като необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) за керамичните и глинени плочки
en The energy consumption shall be calculated as process energy requirement (PER) for agglomerated stones and terrazzo tiles or as energy requirement for firing (ERF) for ceramic tiles and clay tiles
bg Емисиите във въздуха за следните параметри при стадия на изпичане на глинените плочки не трябва да превишава
en The emissions to air for the following parameters for the clay tiles
bg Емисиите във въздуха за следните параметри на стадия на изпичане на глинените плочки не трябва да превишават специфичните ограничения, изчислени с помощта на формулата
en The emissions to air for the following parameters for the clay tiles firing stage shall not exceed the specific limits calculated using the formula
bg Глинените блокчета с подобрена топлоизолация, чието производство е енергоемко, са пример за нов продукт, който може да доведе до икономия на енергия, когато се използва в строителството
en One example of recent products is clay blocks with improved thermal insulation that are energy intensive in production and can also help save energy when used in construction
bg Aрхеолози са открили древни глинени ковчези по време на разкопки в пристанището Протарас в източната част на Кипър
en Archaeologists found ancient clay coffins during excavation work at the Protaras port in eastern Cyprus
bg Глинените плочки са елементи, които удовлетворяват определени изисквания за форма и размери и се използват за повърхностни паважи. Произвеждат се предимно от глина или други материали, с или без добавки съгласно определението на CEN
en Clay tiles are units which satisfy certain shape and dimensional requirements, used for the surface course of pavements and manufactured predominantly from clay or other materials, with or without additions as defined by CEN
bg Почти всички пасища са от киселинен тип, плитки и върху силикатни субстрати, състоящи се от гнайс и слюдени, талкови и глинени шисти
en The pastures are almost all on acidic, not very deep soil standing on siliceous substrata of gneiss and micaceous, talcous and clayey schist
bg Изпечените продукти са керамичните и глинените плочки
en Fired products are ceramic tiles and clay tiles
bg В него преобладават кафяви и кафяви глинени почви
en The soils are predominantly brown earth and brown loam
bg От друга страна, глинесто-варовиковите почви на Quercy съдържат глина, основно съставена от илити и монтморилонити, които задържат калия в глинените слоеве
en Another factor is the limy-clayey soil
bg Археолози съобщиха, че съкровището включва диадема с чифт златни обици, както и няколко златни и сребърни съда, орнаменти и глинени плочки с образа на богинята майка
en Archaeologists reported that the treasure contains a crown with a pair of golden earrings as well as a number of golden and silver dishes, ornaments and clay stones with the image of the Mother Earth
bg Глинени съдове и сечива бяха част от неолитните находки в Северна Гърция. [ Министерство на културата ]
en Clay pots and tools were part of the findings in Neolithic ruins in northern Greece. [ Ministry of Culture ]
bg Продуктовата група твърди настилки и облицовки обхваща, за вътрешно и външно приложение, без специална структурна носеща функция, естествени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочки
en The product group hard coverings shall comprise- for internal/external use, without any relevant structural function- natural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
bg Те използвали специални керамични съдове, малки глинени гърнета (наречени kouroupia), които имали отвор в долната част, така че суроватката можела да се отделя, без да се нарушава целостта на сиренината над нея
en They used special ceramic vessels, small earthenware jars (called kouroupia), which had a hole in the lower part so that the whey could be removed without breaking the supernatant curd
bg При оценката на НКЕИ за производството на глинени плочки се отчитат всички енергийни потоци към пещите като горива за стадия на изпичане
en Evaluation of ERF for clay tile production shall consider all energy flows entering all the kilns as fuels for the firing stage
bg специалист по изграждане на камини и глинени печки (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence
en manufacturer/fitter of hearths and earthenware stoves (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence
Showing page 1. Found 4151 sentences matching phrase "глинени изделия".Found in 0.812 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.