Translations into English:

 • earthenware   
  (Noun  ) (noun   )
   
  ceramic
   
  ceramic

Example sentences with "глинени изделия", translation memory

add example
bg Argillaceous означава на, отнасящ се за, или съдържащ глина или глинени минерали
en Argillaceous means of, relating to, or containing clay or clay minerals
bg Необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) при производството на керамични и глинени плочки не трябва да превишава следните изисквания
en The energy requirement for firing (ERF) stages for ceramic tiles and clay tiles shall not exceed the following requirements
bg Още от седмицата: шест церемониални глинени предмета бяха върнати на Гърция
en Also this week: six ceremonial pottery artefacts are returned to Greece
bg Необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) при производството на керамични и глинени плочки не трябва да превишава
en The energy requirement for firing (ERF) stages for ceramic tiles and clay tiles shall not exceed
bg Те използвали специални керамични съдове, малки глинени гърнета (наречени kouroupia), които имали отвор в долната част, така че суроватката можела да се отделя, без да се нарушава целостта на сиренината над нея
en They used special ceramic vessels, small earthenware jars (called kouroupia), which had a hole in the lower part so that the whey could be removed without breaking the supernatant curd
bg специалист по изграждане на камини и глинени печки (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence
en manufacturer/fitter of hearths and earthenware stoves (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence
bg Археолози откриха редки находки, включително архитектурни останки от гробове, керамика и глинени статуетки, по време на разкопки в Кралския некропол в Северозападна Гърция
en Archaeologists unearthed rare findings, including architectural ruins of tombs, pottery and clay statuettes, during excavations at the Royal Necropolis in northwest Greece
bg Aрхеолози са открили древни глинени ковчези по време на разкопки в пристанището Протарас в източната част на Кипър
en Archaeologists found ancient clay coffins during excavation work at the Protaras port in eastern Cyprus
bg Също не се прилагат за вещества, които взаидействат по специфичен начин с неорганични съединения (например образуване на група от комплекси с глинени минерали
en It is also not applicable for substances that interact in a specific way with inorganic components (e.g. formation of cluster complexes with clay minerals
bg Основа фирма за производство на глинени саксии
en She actually started this company where she makes these little clay pots
bg Емисиите във въздуха за следните параметри на стадия на изпичане на глинените плочки не трябва да превишават специфичните ограничения, изчислени с помощта на формулата
en The emissions to air for the following parameters for the clay tiles firing stage shall not exceed the specific limits calculated using the formula
bg Maxit: производство и продажба на хоросан, гипс и олекотени глинени агрегати; проектиране и монтаж на оборудване за смеси за производители на предварително приготвени смеси
en for Maxit: production and sale of mortars, gypsum and exclay; design and assembly of premix equipment for premix manufacturers
bg Глинените блокчета с подобрена топлоизолация, чието производство е енергоемко, са пример за нов продукт, който може да доведе до икономия на енергия, когато се използва в строителството
en One example of recent products is clay blocks with improved thermal insulation that are energy intensive in production and can also help save energy when used in construction
bg необработени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочки
en natural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
bg При оценката на НКЕИ за производството на глинени плочки се отчитат всички енергийни потоци като горива за стадия на изпичане
en Evaluation of ERF for clay tile production shall consider all energy flows entering all the kilns as fuels for the firing stage
bg Това се постига чрез високи тавани и правилно ориентирани прозорци и чрез пръскане на глинените подове с вода през период на високи температури, като с всичко това се цели създаването на микроклимата, необходим за осигуряване на оптималното отлежаване на нашите оцети
en This is achieved by means of high ceilings and correctly orientated windows and by sprinkling the clay floors with water during period of high temperatures, all intended to create the microclimate required to ensure the optimum ageing of our vinegars
bg Шест церемониални глинени предмета бяха върнати на Гърция на ‧ април и ще бъдат изложени в " Агора Стоа " (Старата агора) на Атинския музей
en Six ceremonial pottery artefacts were returned to Greece on April ‧ th and will be housed at the Agora Stoa of Attalus museum in Athens
bg Храната се готви в глинени и медни съдове на печка на дърва, която от своя страна подгрява водата за душовете
en Food is cooked in earthenware and copper pots on a stove heated with wood, which in turn warms up the showers
bg Глинените плочки са елементи, които удовлетворяват определени изисквания за форма и размери и се използват за повърхностни паважи. Произвеждат се предимно от глина или други материали, с или без добавки съгласно определението на CEN
en Clay tiles are units which satisfy certain shape and dimensional requirements, used for the surface course of pavements and manufactured predominantly from clay or other materials, with or without additions as defined by CEN
bg Изпечени продукти са керамичните и глинените плочки
en Fired products are ceramic tiles and clay tiles
bg Почти всички пасища са от киселинен тип, плитки и върху силикатни субстрати, състоящи се от гнайс и слюдени, талкови и глинени шисти
en The pastures are almost all on acidic, not very deep soil standing on siliceous substrata of gneiss and micaceous, talcous and clayey schist
bg Археолози съобщиха, че съкровището включва диадема с чифт златни обици, както и няколко златни и сребърни съда, орнаменти и глинени плочки с образа на богинята майка
en Archaeologists reported that the treasure contains a crown with a pair of golden earrings as well as a number of golden and silver dishes, ornaments and clay stones with the image of the Mother Earth
Showing page 1. Found 4151 sentences matching phrase "глинени изделия".Found in 1.245 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.