Translations into English:

  • Gantt chart   
     
    A type of bar chart that typically shows the timing of tasks or activities as they occur over time.

Example sentences with "диаграма на Гант", translation memory

add example
bg Центърът възнамерява да предостави диаграми на Гант за всички основни оперативни дейности.
en In 2011 the Centre intends to make available Gantt charts for all key operational activities.
bg Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Агенцията, че е взела под внимание тези забележки в своята програма за ‧ г.; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, however, the assertion by the Agency that it has taken those observations into consideration in its ‧ programme; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Приканва също така Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Calls further on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Съгласен съм, че Центърът трябва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.
en I agree that the Centre should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
bg Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на резултатите; отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че е подобрила своята работна програма за ‧ г. чрез определянето на цели и ключови показатели за изпълнение и въвеждането на по-добра система за планиране на ресурсите; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; calls, also, on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Съгласна съм с докладчика, че агенцията следва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.
en I agree with the rapporteur that the Agency should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
bg Призовава също така Центърът да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Calls, further, on the Centre to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Отново подчертава, че е важно Центърът да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Центъра, че е взел под внимание тези забележки в своята програма за ‧ г.; също така приканва Центъра да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Again stresses how important it is for the Centre to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, however, the statement by the Centre that it has taken these observations into consideration in its ‧ programme; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Съгласен съм, че Агенцията трябва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.
en I agree that the Agency should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
bg Подчертава необходимостта агенциите да разработват многогодишни работни програми в съответствие с многогодишната стратегия на Съюза за сектора; счита, че в годишните работни програми следва да се определят конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на резултатите; подчертава, че работната програма на всяка агенция следва да спазва също така рамките на бюджета на агенцията, одобрени от бюджетния орган; във връзка с това приканва агенциите да разгледат възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати
en Stresses that the agencies must draw up multiannual work programmes in accordance with the multiannual Union strategy in the sector; considers that SMART objectives and RACER indicators should be laid down in the annual work programmes for performance assessment purposes; stresses that each agency’s work programme should also respect the limits of the agency’s budget as authorised by the budgetary authority; calls accordingly on the agencies to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of their operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
bg Задаване на нивото на мащабиране на графиката на Гант. Час показва обхват от часове. Ден показва обхват от дни и т. н. Автоматичното определяне показва най-подходящия изглед за текущото събитие или задача
en Sets the zoom level on the Gantt chart. 'Hour ' shows a range of several hours, 'Day ' shows a range of a few days, 'Week ' shows a range of a few months, and 'Month ' shows a range of a few years, while 'Automatic ' selects the range most appropriate for the current event or to-do
bg Севър все още държи сина на Гант
en Sever still has Gant' s kid
bg Не искам да съм на твое място, когато Гант види тази бъркотия
en Wouldn' t want to be you when Gant sees this mess
bg Да се приложи обобщен график за основните категории дейности (например схема на Гант, когато е приложимо
en Please attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available
bg Точно какъвто служител му трябва на Гант
en Exactly what Gant wants in an employee
bg Да се приложи обобщен график за основните категории работи (например схема на Гант, когато е приложимо
en Please attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available
bg Ако ме убиеш, ще убиеш сина на Гант
en You kill me, you kill Gant' s son
bg Ще бъде в кабаре " Соко на Ганта "
en Near the Sambadrome
bg В случаите на превозни средства, оборудвани със спирачна система със сгъстен въздух, независимо дали се отнася за ремаркета или за моторни превозни средства, имащи право да теглят ремарке, допустимото съотношение между степента на спиране и налягането pm трябва да се намира в зоните, посочени в диаграма
en In the case of a vehicle fitted with compressed-air brakes, whether it is a trailer or a motor vehicle authorized to draw a trailer, the permissible relationship between the braking rate TR PR or TMPM and the pressure pm shall be within the areas shown in diagram
bg Размерът на посочената в първа алинея стълбовидна диаграма трябва да бъде съобразен с изискванията за четливост, но при никакви обстоятелства не трябва да надхвърля половин страница от документа с ключова информация за инвеститорите
en The size of the bar chart referred to in the first subparagraph shall allow for legibility, but shall under no circumstances exceed half a page in the key investor information document
bg Инсталиране, място, действие и означение на органите за управление (описание, снимки или диаграми
en Installation, location, functioning and marking of controls (description, photographs or diagrams
bg Показаните на тези диаграми ъгли са точни за устройствата, които се монтират от дясната страна на превозното средство
en The angles shown in these arrangements are correct for devices to be mounted on the right side of the vehicle
bg Диаграма на маневрата за отклоняване
en Diagram of the evasive action manoeuvre
bg чертежи, диаграми и скици на конструкцията на превозното средство и на седалката, както и на системата за регулиране и приспособленията за закрепване, включително всеки монтиран енергопоглъщащ елемент
en drawings, diagrams and plans of the vehicle structure and the seat structure, as well as of the adjustment system and the attachments, including any energy absorber fitted
bg " Уверете се че всички корита са завързани.... и направете жертвоприношението както е нарисувано на диаграма F- ‧.-... и цялата кръв да се сложи в свещтения бокал "- Да, да
en " Be sure all troughs are fastened...... and sacrifices tilted as in diagram F- ‧...-... for drainage into sacred bowl. "- Yes, yes
Showing page 1. Found 2199705 sentences matching phrase "диаграма на Гант".Found in 328.817 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.