Translations into English:

  • diphtheria   
    (noun   )

Example sentences with "дифтерия", translation memory

add example
bg Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерия
en Although some antibody response to diphtheria toxoid may occur, immunisation with this vaccine does not substitute for routine diphtheria immunisation
bg Infanrix Penta – Инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана
en Infanrix Penta Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed
bg Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит B или полиомиелит. • ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има инфекция с висока температура (над ‧°С
en Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B or poliomyelitis diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
bg Когато Prevenar се прилага едновременно с шествалентна ваксина (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), лекарят трябва да има предвид, че данните от клинични проучвания показват по-висока честота на фебрилните реакции в сравнение с честотата им след прилагане само на шествалентни ваксини
en When Prevenar is co-administered with hexavalent vaccines (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), the physician should be aware that data from clinical studies indicate that the rate of febrile reactions was higher compared to that occurring following the administration of hexavalent vaccines alone
bg Tritanrix HepB инжекционна суспензия Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed) Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D), тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и хепатит B (р-ДНК) (HBV
en Tritanrix HepB suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed
bg Tritanrix HepB е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от четири заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) и хепатит B
en Tritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis B
bg Дифтерия на кожата
en Cutaneous diphtheria
bg Tritanrix HepB инжекционна суспензия, многодозова Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed) Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D), тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и хепатит B (р-ДНК) (HBV
en Tritanrix HepB suspension for injection, multidose Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed
bg При прилагане на Prevenar едновременно с шествалентни ваксини (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)) за температура ≥ ‧ °C след прилагане на доза се съобщава при ‧, ‧ % до ‧, ‧ % от кърмачетата в групата, получаваща едновременно Prevenar и шествалентната ваксина, в сравнение с ‧, ‧ % до ‧, ‧ % в групата, получаваща само шествалентната ваксина
en When Prevenar is co-administered with hexavalent vaccines (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), fever ‧ °C per dose was reported in ‧ % to ‧ % of infants in the group receiving Prevenar and the hexavalent vaccine at the same time as compared to ‧ % to ‧ % in the group receiving the hexavalent vaccine alone
bg Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. • токсоиди от бактериите, които причиняват дифтерия и тетанус, • убити цели B. pertussis
en Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. surface antigen (proteins from the surface) of the hepatitis B virus
bg Въпреки това не трябва да забравяме, че много ваксини и лекарства на заболявания са разработени чрез използването на животни и особено на примати - например ваксини за полиомиелит, дифтерия, хепатит Б, наред с дълбоката мозъчна стимулация за болестта на Паркинсон.
en However, we must remember that many vaccines and cures for diseases have been developed using animals, and especially primates - for example, vaccines for polio, diphtheria, hepatitis B, along with deep brain stimulation for Parkinson's disease.
bg В едно проучване, включващо ‧ деца, за температура ≥ ‧ °C се съобщава при ‧, ‧ % от децата, получили Prevenar едновременно с адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, в сравнение с ‧, ‧ % в контролната група
en In a study, including ‧ children, fever of ‧ °C was reported in ‧ % of children who received Prevenar simultaneously with DTP as compared to ‧ % in the control group
bg Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след предишно приложение на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) или хепатит B. • ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над ‧°С
en Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough) or hepatitis B diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
bg Съдържа следните активни вещества: токсоид (химически отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, частици от Bordetella pertussis (бактерия, причиняваща коклюш), частици от вируса на хепатит B, инактивирани (убити) полиовируси и полизахариди (захари) от бактерията Haemophilus influenzae тип b (‘ Hib ’, бактерия, причиняваща менингит
en It contains the following active substances: toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, parts of Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough), parts of the hepatitis B virus, inactivated (killed) polioviruses and polysaccharides (sugars) from the bacterium Haemophilus influenzae type b (Hib, a bacterium that causes meningitis
bg Menitorix може да се прилага по едно и също време с ваксини, предназначени да предпазват от едно или повече от следните заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит В, както и с конюгатна пневмококова ваксина и комбинирани ваксини срещу морбили, паротит и рубеола (MMR
en Menitorix can be given at the same time as vaccines intended to protect against one or more of diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hepatitis B, pneumococcal conjugate vaccine and combined vaccines against measles, mumps and rubella (MMR
bg Свръхчувствителност след предшестващо прилагане на ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш или хепатит В
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
bg Дифтерия с друга локализация
en Diphtheria of other sites
bg Infanrix hexa-Прах и суспензия за инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна
en Infanrix hexa Powder and suspension for suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed
bg Infanrix hexa-Прах и суспензия за инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна
en Infanrix hexa Powder and suspension for suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed
bg Infanrix hexa е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от шест заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В, полиомиелит (полио) и Haemophilus influenzae тип b
en Infanrix hexa is a vaccine used in children to prevent six diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough), hepatitis B, poliomyelitis (Polio) and Haemophilus influenzae type b
bg Свръхчувствителност след предшестващо прилагане на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш или хепатит В
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
bg На възраст ‧ до ‧ месеца, PROCOMVAX може да се прилага едновременно с Merck MMR (Жива вирусна ваксина против морбили, заушка и рубеола) (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), или OPV или с бустер (подсилваща) доза ваксина против дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTaP) на ‧ месечна възраст при деца, които са получили първоначалния курс DTP
en At ‧ to ‧ months of age, PROCOMVAX may be given simultaneously with Merck MMR (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), or OPV or with a booster dose of diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine (DTaP) at ‧ months of age in children who received the primary series of DTP
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "дифтерия".Found in 0.403 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.