Translations into English:

  • diphtheria   
    (noun   )

Example sentences with "дифтерия", translation memory

add example
bg При прилагане на Prevenar едновременно с шествалентни ваксини (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)) за температура ≥ ‧ °C след прилагане на доза се съобщава при ‧, ‧ % до ‧, ‧ % от кърмачетата в групата, получаваща едновременно Prevenar и шествалентната ваксина, в сравнение с ‧, ‧ % до ‧, ‧ % в групата, получаваща само шествалентната ваксина
en When Prevenar is co-administered with hexavalent vaccines (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), fever ‧ °C per dose was reported in ‧ % to ‧ % of infants in the group receiving Prevenar and the hexavalent vaccine at the same time as compared to ‧ % to ‧ % in the group receiving the hexavalent vaccine alone
bg Infanrix hexa е показан за първична ваксинация и бустер ваксинация на деца срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b
en Infanrix hexa is indicated for primary and booster vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and disease caused by Haemophilus influenzae type b
bg Tritanrix HepB е показан за активна имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит В (HBV) на деца над ‧ седмична възраст (вж. точка
en Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see section
bg Tritanrix HepB е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от четири заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) и хепатит B
en Tritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis B
bg Инфекцията с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) не се счита за противопоказание за ваксинация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит В
en HIV infection is not considered as a contra-indication for diphtheria, tetanus, pertussis and HBV vaccination
bg В едно проучване, включващо ‧ деца, за температура ≥ ‧ °C се съобщава при ‧, ‧ % от децата, получили Prevenar едновременно с адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, в сравнение с ‧, ‧ % в контролната група
en In a study, including ‧ children, fever of ‧ °C was reported in ‧ % of children who received Prevenar simultaneously with DTP as compared to ‧ % in the control group
bg Активните вещества в нея са токсоиди (химично отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, инактивирани (убити) Bordetella pertussis (бактерия, която причинява магарешка кашлица) и частици от вируса на хепатит B
en It contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substances
bg Суспензията дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит B, полиомиелит (DTPa-HBV-IPV) трябва да се прегледа визуално за чужди частици и/или промени във външния вид
en The DTPa-HBV-IPV suspension should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance
bg При тези обстоятелства, ваксинирането срещу коклюш трябва да се прекъсне и имунизационният курс да се продължи с ваксини срещу дифтерия, тетанус, хепатит В, полиомиелит и Haemophilus influenzae тип b
en In these circumstances pertussis vaccination should be discontinued and the vaccination course should be continued with diphtheria-tetanus, hepatitis B, polio and Hib vaccines
bg Tritanrix HepB инжекционна суспензия, многодозова Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed) Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D), тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и хепатит B (р-ДНК) (HBV
en Tritanrix HepB suspension for injection, multidose Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed
bg Свръхчувствителност при предшестващо приложение на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В или полиомиелит
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio vaccines
bg Клиничната картина съответства на клиничната картина на дифтерия на дихателната система, например заболяване на горните дихателни пътища, характеризиращо се с образуване на фибринозни налепи върху сливиците, фаринкса или носа, в комбинация с болки в гърлото и невисока температура, или за дифтерия с друга локализация
en Clinical picture compatible with either respiratory diphtheria, i.e. an upper respiratory tract illness characterised by an adherent membrane of the tonsils, pharynx or nose, in combination with sore throat and low grade fever, or non-respiratory diphtheria
bg Свръхчувствителност при предшестващо приложение на ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит или заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, polio or Hib vaccines
bg Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерия
en Although some antibody response to diphtheria toxoid may occur, immunisation with this vaccine does not substitute for routine diphtheria immunisation
bg За конюгатна ваксина срещу хемофилус тип b с носител CRM в имунизационната серия при кърмачетата е наблюдаван увеличен антитяло-отговор срещу Haemophilus influenzae тип b и срещу дифтерия
en For CRM-based Hib conjugate vaccine, enhancement of antibody responses to Hib and diphtheria in the infant series was observed
bg Дифтерия на кожата
en Cutaneous diphtheria
bg Тя не трябва да се прави и на деца, които са получили алергична реакция, след като им е била направена ваксина за дифтерия, тетанус, коклюш или хепатит B
en It should also not be used in infants who have had an allergic reaction after being given diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
bg Infanrix Penta – Инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана
en Infanrix Penta Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed
bg Въпреки това не трябва да забравяме, че много ваксини и лекарства на заболявания са разработени чрез използването на животни и особено на примати - например ваксини за полиомиелит, дифтерия, хепатит Б, наред с дълбоката мозъчна стимулация за болестта на Паркинсон.
en However, we must remember that many vaccines and cures for diseases have been developed using animals, and especially primates - for example, vaccines for polio, diphtheria, hepatitis B, along with deep brain stimulation for Parkinson's disease.
bg Като цяло, между ‧ и ‧ % от децата са имали антитела срещу дифтерия, тетанус, коклюш, вируса на хепатит B, полиовируси и Hib един месец след първия курс на ваксинация
en Overall, between ‧ and ‧ % of infants had antibodies to diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B virus, polioviruses, and Hib, one month after the first vaccination course
bg Съдържа следните активни вещества: токсоид (химически отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, частици от Bordetella pertussis (бактерия, причиняваща коклюш), частици от вируса на хепатит B, инактивирани (убити) полиовируси
en It contains the following active substances: toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, parts of Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough), parts of the hepatitis B virus and inactivated (killed) polioviruses
bg Съдържа следните активни вещества: токсоид (химически отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, частици от Bordetella pertussis (бактерия, причиняваща коклюш), частици от вируса на хепатит B, инактивирани (убити) полиовируси и полизахариди (захари) от бактерията Haemophilus influenzae тип b (‘ Hib ’, бактерия, причиняваща менингит
en It contains the following active substances: toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, parts of Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough), parts of the hepatitis B virus, inactivated (killed) polioviruses and polysaccharides (sugars) from the bacterium Haemophilus influenzae type b (Hib, a bacterium that causes meningitis
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "дифтерия".Found in 0.196 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.