Translations into English:

  • diphtheria   
    (noun   )

Example sentences with "дифтерия", translation memory

add example
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. • токсоиди от бактериите, които причиняват дифтерия и тетанус, • убити цели B. pertussisReproduction is authorised provided the source is acknowledged. surface antigen (proteins from the surface) of the hepatitis B virus
Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит B или полиомиелит. • ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има инфекция с висока температура (над ‧°СSigns of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B or poliomyelitis diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит B, полиомиелит или заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b. • ако детето Ви е имало проблеми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над ‧°СSigns of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B, poliomyelitis or Haemophilus influenzae type b diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
Въпреки това не трябва да забравяме, че много ваксини и лекарства на заболявания са разработени чрез използването на животни и особено на примати - например ваксини за полиомиелит, дифтерия, хепатит Б, наред с дълбоката мозъчна стимулация за болестта на Паркинсон.However, we must remember that many vaccines and cures for diseases have been developed using animals, and especially primates - for example, vaccines for polio, diphtheria, hepatitis B, along with deep brain stimulation for Parkinson's disease.
При тези обстоятелства, ваксинирането срещу коклюш трябва да се прекъсне и имунизационният курс да се продължи с ваксини срещу дифтерия, тетанус, хепатит В, полиомиелит и Haemophilus influenzae тип bIn these circumstances pertussis vaccination should be discontinued and the vaccination course should be continued with diphtheria-tetanus, hepatitis B, polio and Hib vaccines
Активните вещества в нея са токсоиди (химично отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, инактивирани (убити) Bordetella pertussis (бактерия, която причинява магарешка кашлица) и частици от вируса на хепатит BIt contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substances
Infanrix Penta – Инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивиранаInfanrix Penta Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed
Infanrix Penta е противопоказна за деца, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към някое от активните вещества, към някоя от другите съставки на ваксината или към неомицин и полимиксин (антибиотици) или ако детето е проявявало алергични реакции при предишна имунизация с ваксина, съдържаща дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит B или полиоInfanrix Penta should not be used in infants who may be hypersensitive (allergic) to any of the active substances, to any of the other ingredients of the vaccine, or to neomycin and polymyxin (antibiotics), or if the infant has had an allergic reaction after a previous vaccine containing diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio
Свръхчувствителност при предшестващо приложение на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В или полиомиелитHypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio vaccines
Клиничната картина съответства на клиничната картина на дифтерия на дихателната система, например заболяване на горните дихателни пътища, характеризиращо се с образуване на фибринозни налепи върху сливиците, фаринкса или носа, в комбинация с болки в гърлото и невисока температура, или за дифтерия с друга локализацияClinical picture compatible with either respiratory diphtheria, i.e. an upper respiratory tract illness characterised by an adherent membrane of the tonsils, pharynx or nose, in combination with sore throat and low grade fever, or non-respiratory diphtheria
Дифтерия на дихателната системаRespiratory diphtheria
Когато Prevenar се прилага едновременно с шествалентна ваксина (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), лекарят трябва да има предвид, че данните от клинични проучвания показват по-висока честота на фебрилните реакции в сравнение с честотата им след прилагане само на шествалентни ваксиниWhen Prevenar is co-administered with hexavalent vaccines (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), the physician should be aware that data from clinical studies indicate that the rate of febrile reactions was higher compared to that occurring following the administration of hexavalent vaccines alone
За конюгатна ваксина срещу хемофилус тип b с носител CRM в имунизационната серия при кърмачетата е наблюдаван увеличен антитяло-отговор срещу Haemophilus influenzae тип b и срещу дифтерияFor CRM-based Hib conjugate vaccine, enhancement of antibody responses to Hib and diphtheria in the infant series was observed
Infanrix hexa е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от шест заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В, полиомиелит (полио) и Haemophilus influenzae тип bInfanrix hexa is a vaccine used in children to prevent six diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough), hepatitis B, poliomyelitis (Polio) and Haemophilus influenzae type b
Инфекцията с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) не се счита за противопоказание за ваксинация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит ВHIV infection is not considered as a contra-indication for diphtheria, tetanus, pertussis and HBV vaccination
Rotarix може да се прилага едновременно с всяка от следните моновалентни или комбинирани ваксини [ включително шествалентни ваксини (DTPa-HBV-IPV/Hib) ]: ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (цялоклетъчна) (DTPw), ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTPa), ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b (Hib), инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV), ваксина срещу хепатит B (HBV), пневмококова конюгатна ваксина и менингококова серогрупа C конюгатна ваксинаRotarix can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines [ including hexavalent vaccines (DTPa-HBV-IPV/Hib) ]: diphtheria-tetanus-whole cell pertussis vaccine (DTPw), diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated polio vaccine (IPV), hepatitis B vaccine (HBV), pneumococcal conjugate vaccine and meningococcal serogroup C conjugate vaccine
Tritanrix HepB е показан за активна имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит В (HBV) на деца над ‧ седмична възраст (вж. точкаTritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see section
При прилагане на Prevenar едновременно с шествалентни ваксини (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)) за температура ≥ ‧ °C след прилагане на доза се съобщава при ‧, ‧ % до ‧, ‧ % от кърмачетата в групата, получаваща едновременно Prevenar и шествалентната ваксина, в сравнение с ‧, ‧ % до ‧, ‧ % в групата, получаваща само шествалентната ваксинаWhen Prevenar is co-administered with hexavalent vaccines (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), fever ‧ °C per dose was reported in ‧ % to ‧ % of infants in the group receiving Prevenar and the hexavalent vaccine at the same time as compared to ‧ % to ‧ % in the group receiving the hexavalent vaccine alone
Свръхчувствителност след предшестващо прилагане на ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш или хепатит ВHypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за дифтерия на дихателната системаAny person meeting the clinical criteria for respiratory diphtheria
Infanrix Hexa е противопоказна за деца, които могат да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към някое от активните вещества или някоя от другите съставки на ваксината, или към неомицин или полимиксин (антибиотици), или ако детето е проявявало алергични реакции при предишна имунизация с ваксина, съдържаща дифтерия, тетанус, коклюш хепатит B, полио или HibInfanrix Hexa should not be used in infants who may be hypersensitive (allergic) to any of the active substances, to any of the other ingredients of the vaccine, or to neomycin and polymyxin (antibiotics), or if the infant has had an allergic reaction after a previous vaccine containing diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, polio or Hib
Tritanrix HepB инжекционна суспензия Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed) Адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D), тетанус (T), коклюш (цялоклетъчна) (Pw) и хепатит B (р-ДНК) (HBVTritanrix HepB suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed
Tritanrix HepB е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от четири заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) и хепатит BTritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis B
Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерияAlthough some antibody response to diphtheria toxoid may occur, immunisation with this vaccine does not substitute for routine diphtheria immunisation
Дифтерия, тетанус, безклетъчен коклюш, хепатит В и инактивиран полиомиелит (DTPa-HBV-IPV) съставката е бяла, млекоподобна течност в предварително напълнена спринцовка (‧, ‧ mlThe diphtheria, tetanus, acellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliomyelitis (DTPa-HBV-IPV) component is a white, slightly milky liquid presented in a pre-filled syringe (‧ ml
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "дифтерия".Found in 0.36 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.