Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
cs televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signály
de Videomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
cs Orgány nebo subjekty ověřující soulad se specifikací produktu
de Behörden oder Stellen die die Einhaltung der Produktspezifikation überprüfen
cs odkaz na tuto TSI a veškeré ostatní příslušné TSI, popřípadě na evropské specifikace
de Bezugnahme auf diese und sonstige geltenden TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen Spezifikationen
cs určuje prvky interoperability a rozhraní, na která se vztahují evropské specifikace včetně evropských norem, nezbytné pro dosažení interoperability v rámci transevropského konvenčního železničního systému – kapitola
de die Interoperabilitätskomponenten und Schnittstellen, die Gegenstand von europäischen Spezifikationen, unter anderem europäischen Normen, sind und die zur Verwirklichung der Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems erforderlich sind- Kapitel
cs Za účelem zajištění optimálního a aktuálního předávání informací mezi členskými státy a Komisí je navíc třeba upravit technické specifikace v příloze ‧ uvedeného nařízení
de Damit der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission weiterhin so gut und so schnell wie möglich verläuft, müssen ferner die technischen Spezifikationen in Anhang ‧ der genannten Verordnung angepasst werden
cs Tento přehled obsahuje hlavní údaje specifikace produktu pro informační účely
de Diese Zusammenfassung informiert über die Hauptbestandteile der Produktspezifikation
cs důležité informace týkající se používaného elektronického zařízení a opatření a technických specifikací spojení
de die relevanten Angaben zur verwendeten elektronischen Ausrüstung und zu den Modalitäten und technischen Spezifikationen der Anschlussverbindung
cs Pokud jde o možnost, aby agentura vydávala technická stanoviska o ERTMS, jak je navrhováno ve změnách ‧ a ‧, Rada souhlasí s ustanovením, podle něhož je agentura povinna zavést postup pro řízení žádostí o změny specifikací ERMTS
de Was die Möglichkeit der Agentur anbelangt, technische Stellungnahmen zum ERTMS abzugeben, wie in den Abänderungen ‧ und ‧ vorgesehen, so stimmt der Rat einer Bestimmung zu, die vorsieht, dass die Agentur ein Verfahren für die Bearbeitung von Anträgen auf Änderung der ERTMS-Spezifikationen einführt
cs Podle článku ‧ nařízení (EHS) č. ‧ požádala lucemburská vláda o změnu specifikací pro dva názvy
de Die luxemburgische Regierung hat gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ beantragt, die Angaben der Spezifikationen zweier Bezeichnungen zu ändern
cs V platné specifikaci produkce se odkazuje pouze na uvádění produktu na trh v pevných nádobách, zatímco rozšířenou praxí, zejména na ovocnářských a zelinářských trzích, je dodávání nebaleného produktu na trh
de In der geltenden Spezifikation wird ausschließlich auf das Inverkehrbringen in festen Behältnissen abgestellt, während in der Praxis gerade Obst und Gemüse häufig lose vermarktet wird
cs Technické specifikace a normalizované metody analýzy a monitorování stavu vod se stanoví postupem podle článku
de Nach dem Verfahren des Artikels ‧ werden technische Spezifikationen und standardisierte Verfahren für die Analyse und Überwachung des Wasserzustands festgelegt
cs technických specifikací komponent, které umožní vypisovat výběrová řízení na dodávky položek potřebných k zahájení výstavby
de den technischen Spezifikationen für die Bauteile, anhand deren Ausschreibungen für die Lieferung der Gegenstände veröffentlicht werden können, die für den Baubeginn erforderlich sind
cs Specifikace chráněného označení původu Morbier se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení
de Die Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Morbier wird gemäß Anhang I geändert
cs Specifikace
de Spezifikation
cs Tyto navrhované specifikace by měly zahrnovat zejména definici obsahu, funkčního a technického provedení, formátu údajů a provozních režimů včetně vkládání údajů a konzultace
de Dieser Entwurf der Spezifikationen muss insbesondere folgende Begriffsbestimmungen enthalten: Inhalt, funktionale und technische Architektur, Datenformat, Betriebsarten, einschließlich Regeln für Dateneingabe und-abfrage
cs Technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vycházejí z technických zásad uvedených v příloze ‧ uvedené směrnice
de Diese technischen Spezifikationen müssen sich auf die technischen Vorgaben des Anhangs ‧ der Richtlinie stützen
cs Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen: • Jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik • Do ‧ dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik) • Na žádost EMEA
de wenn neue Informationen bekannt werden, die die derzeitigen Sicherheitsdaten, den Pharmakovigilanzplan oder die Maßnahmen zur Risikominimierung beeinflussen können, innerhalb von ‧ Tagen nachdem ein wichtiger Meilenstein der Pharmakovigilanz oder der Maßnahmen zur Risikominimierung erreicht wurde, auf Anforderung der EMEA
cs Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely
de Diese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation
cs V souladu s čl. ‧ odst. ‧ prvním pododstavcem nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ a čl. ‧ odst. ‧ uvedeného nařízení Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny bodů specifikace chráněného označení původu Maroilles nebo Marolles zapsaného nařízením Komise (ES) č
de Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ und Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ hat die Kommission den Antrag Frankreichs, Änderungen von Angaben in der Spezifikation der mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission eingetragenen geschützten Ursprungsbezeichnung Maroilles oder Marolles zu genehmigen, geprüft
cs vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi nebo
de hergestellt, um einen militärischen Standard oder eine militärische Spezifikation zu erfüllen, oder
cs technických specifikací konstrukce, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se příslušné harmonizované normy nebo technické specifikace plně nepoužijí, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků právního nástroje, které se na výrobky vztahují
de technische Konstruktionsspezifikationen, einschließlich der angewandten Normen, sowie- wenn die einschlägigen harmonisierten Normen bzw. technischen Spezifikationen nicht vollständig angewendet werden- die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die für die Produkte geltenden wesentlichen Anforderungen der Rechtsvorschrift erfüllt werden
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. února ‧, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok ‧ podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ a kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧, by mělo být začleněno do Dohody
de Die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Februar ‧ zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls ‧ zur Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren Nachkommen gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ ist in das Abkommen aufzunehmen
cs letadlovým částem a zařízením lze vydat zvláštní osvědčení, prokáže-li se, že vyhovují podrobným specifikacím letové způsobilosti stanoveným pro dosažení shody s hlavními požadavky podle odstavce
de Für Teile und Ausrüstungen können spezielle Zeugnisse erteilt werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie die Einzelspezifikationen für die Lufttüchtigkeit erfuellen, die festgelegt wurden, um die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Absatz ‧ sicherzustellen
Showing page 1. Found 6542 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 1.387 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.