Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signályVideomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
Jednotka záznamu dat pro legislativní účely (JRU = Juridical Recorder Unit) – Zkušební specifikace (P‧) propojeno na indexJRU Test-Spezifikation (P‧) in Verbindung mit Ziffer
Je třeba zmocnit Komisi ke stanovení technických specifikací a normalizovaných metod a ke změně některých přílohDie Kommission sollte die Befugnis erhalten, technische Spezifikationen und standardisierte Verfahren festzulegen und bestimmte Anhänge anzupassen
Tento přehled obsahuje hlavní údaje specifikace produktu pro informační účelyDiese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation
kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí ‧/‧/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovicezur Freistellung der Tschechischen Republik von der Anwendung der Entscheidung ‧/‧/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems auf der Strecke Strančice–České Budějovice
Ode dne zveřejnění podle čl. ‧ odst. ‧ nebo ‧ může být název zapsaný v rejstříku uvedeném v článku ‧ používán jen pro označení zemědělského produktu nebo potraviny odpovídající specifikaci produktu jako zaručené tradiční speciality v souladu s pravidly stanovenými v článkuAb dem Zeitpunkt der Veröffentlichung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ oder ‧ darf ein in das Register gemäß Artikel ‧ eingetragener Name eines Agrarzeugnisses oder Lebensmittels, das der Spezifikation als garantiert traditionelle Spezialität genügt, nur noch gemäß den Bestimmungen des Artikels ‧ verwendet werden
na civilní technické specifikace, které pocházejí z průmyslu a jsou jím všeobecně uznávány, nebozivile technische Spezifikationen, die von der Industrie entwickelt wurden und von ihr allgemein anerkannt werden, oder
Bod ‧.‧.‧ přílohy ‧ směrnice ‧/‧/ES stanoví zkušební cyklus pro různé specifikace zařízeníIn Anhang ‧ Abschnitt ‧.‧.‧ der Richtlinie ‧/‧/EG werden die Prüfzyklen für die verschiedenen Ausrüstungsvorschriften beschrieben
Přijímaný postoj Evropského společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části ‧ dohody, je založen na připojeném návrhu rozhodnutíDer beigefügte Beschlussentwurf bildet die Grundlage für den Standpunkt der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Gemeinschaft über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte eingesetzten Verwaltungsorgane über die Änderung der Spezifikationen für bildgebende Geräte in Anhang C Teil ‧ des Abkommens
Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. října ‧, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZOVerordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Oktober ‧ zur Genehmigung geringfügiger Änderungen der Spezifikation einer im Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung (Veau d’Aveyron et du Ségala (g.g.A
Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účelyDiese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation
V souladu s čl. ‧ odst. ‧ nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ a podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ je třeba zveřejnit přehled hlavních bodů specifikaceGemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission und Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ empfiehlt es sich, eine Zusammenfassung der Spezifikation zu veröffentlichen
Články ‧ a ‧ platné specifikace byly vypuštěny a v souladu s ustanoveními právních předpisů Společenství byl určen kontrolní subjektArtikel ‧ und ‧ der geltenden Spezifikation wurden gestrichen, und gemäß den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften wurde eine Kontrollstelle benannt
Směrnice Komise ‧/‧/ES zavedla změny omezení nebo specifikací v případě látky s ref. č. ‧ v oddílu A místo v oddílu B přílohy ‧ směrnice ‧/‧/ES a v případě látky s ref. č. ‧ v oddílu B místo v oddílu A uvedené přílohyDurch die Richtlinie ‧/‧/EG der Kommission wurden Änderungen an den Beschränkungen und/oder Spezifikationen für den Stoff Ref.-Nr. ‧ in Abschnitt A statt in Abschnitt B von Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG und für den Stoff Ref.-Nr. ‧ in Abschnitt B statt in Abschnitt A dieses Anhangs vorgenommen
Tyto specifikace pomohou subjektům v odvětví přijímat dobrá rozhodnutí o investicíchDiese Spezifikationen werden es den Beteiligten gestatten, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen
odkaz na tuto TSI a další příslušné TSI, případně též na evropské specifikaceBezugnahme auf diese und sonstige relevante TSI, gegebenenfalls auch Angabe der europäischen Spezifikationen
Odkaz na plnou specifikaciFundstelle der vollständigen Spezifikaton
SpecifikaceSpezifikation
Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) čÄnderung der Spezifikation, die keine Änderung des veröffentlichten Einzigen Dokuments erfordert (Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr
Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. srpna ‧, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Rosso di Treviso (CHZOVerordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. August ‧ zur Genehmigung nicht geringfügiger Änderungen der Spezifikation einer im Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung (Radicchio Rosso di Treviso (g.g.A
Specifikace členění nástrojů jsou popsány v níže uvedených odstavcíchDie Merkmale dieser Instrumentengliederung werden in den folgenden Absätzen beschrieben
Oddíl specifikace zabývající se metodou produkce byl rozšířen tak, aby obsahoval podrobnosti týkající se produkce lososa (Scottish Farmed Salmon), který byl chován ekologickyDer Abschnitt Herstellungsverfahren der Spezifikation wurde so erweitert, dass er Einzelheiten der Produktion von schottischem Bio-Zuchtlachs umfasst
Specifikace produktuProduktspezifikation
Showing page 1. Found 6542 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 1.445 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.