Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
cs televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signály
de Videomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
cs Semena chia (Salvia hispanica) a drcená semena chia podle specifikace v příloze mohou být uvedena na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro používání v pečivu s maximálním obsahem ‧ % semen chia (Salvia hispanica
de Die im Anhang spezifizierten Chiasamen (Salvia hispanica) und gemahlenen Chiasamen dürfen in der Gemeinschaft als neuartige Lebensmittelzutat zur Verwendung in Broterzeugnissen mit einem Höchstgehalt von ‧ % Chiasamen (Salvia hispanica) in Verkehr gebracht werden
cs Specifikace týkající se některých testů SIS ‧ souvisejících s centrálním SIS II, komunikační infrastrukturou a interakcí mezi centrálním SIS ‧ a vnitrostátními systémy (N.SIS II), zejména jejich rozsahu a cílů, požadavků a postupů, jsou stanoveny v příloze
de Die Spezifikationen für bestimmte Prüfungen des SIS ‧ in Bezug auf das zentrale SIS II, die Kommunikationsinfrastruktur und das Zusammenwirken von zentralem SIS ‧ und den nationalen Systemen (N.SIS II), insbesondere für den Umfang, die Ziele, die Anforderungen und die Durchführung der Prüfungen, sind im Anhang festgelegt
cs Pro účely rozhodnutí, zda bude výběr vzorku nezbytný, a pokud ano, pak pro účely samotného provedení výběru vzorku byli všichni vyvážející výrobci požádáni, aby se přihlásili a dle specifikace v oznámení o zahájení šetření poskytli základní informace o svých činnostech souvisejících s PET filmem během období přezkumného šetření
de Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls eine Stichprobe bilden konnte, wurden alle ausführenden Hersteller aufgefordert, sich zu melden und die in der Einleitungsbekanntmachung genannten grundlegenden Informationen über ihre Tätigkeiten in Verbindung mit PET-Folien im UZÜ zu übermitteln
cs Podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. května ‧ o zavedení eura by měly mít mince znějící na euro nebo centy, a odpovídající nominálním hodnotám a technickým specifikacím ve všech zúčastněných členských státech, podle uvedeného nařízení postavení zákonného platidla
de Gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Mai ‧ über die Einführung des Euro sollten Münzen, die auf Euro und Cent lauten und den Bezeichnungen und technischen Merkmalen entsprechen, in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten im Sinne dieser Verordnung die Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben
cs ekonometrické modely (specifikace ekonomických modelů, výpočet a testování ekonometrických modelů, prognózy
de ökonometrische Modellierung (Spezifikation ökonomischer Modelle, Berechnung und Testen ökonometrischer Modelle, Prognosen
cs Technické specifikace jsou uspořádány takto
de Die technischen Spezifikationen werden wie folgt dargestellt
cs Společnost tvrdila, že se tím, že vykazovala údaje za různé podřadné jakosti odděleně, řídila pokyny v dotazníku, protože je přesvědčena, že technické specifikace pro druhou a třetí třídu jakosti jsou rozdílné a že kromě toho byly tyto jakosti v záznamech společnosti rozlišeny
de Er wies darauf hin, daß er im Einklang mit den Anweisungen für das Ausfuellen des Fragebogens seine Angaben für die einzelnen Güteklassen separat gemacht habe, da er der Auffassung gewesen sei, daß die technischen Spezifikationen für PSF zweiter und dritter Wahl unterschiedlich seien. Im übrigen werde in den Aufzeichnungen des Unternehmens zwischen diesen Qualitäten unterschieden
cs Takové harmonizované technické specifikace by měly zahrnovat zkoušky, výpočty a další způsoby vymezené v harmonizovaných normách a evropských dokumentech pro posuzování týkajících se posuzování vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků
de Zur Bewertung der Leistung von Bauprodukten in Bezug auf ihre Wesentlichen Merkmale sollten diese harmonisierten technischen Spezifikationen Prüfungen, Berechnungsverfahren und andere Instrumente beinhalten, die in harmonisierten Normen und Europäischen Bewertungsdokumenten festgelegt sind
cs Specifikace pro parafiny jsou stanoveny Evropským lékopisem
de Spezifikationen für Paraffinöle werden im Europäischen Arzneibuch festgelegt
cs Pro účely této směrnice se službou veřejného celoevropského buňkového digitálního mobilního komunikačního systému rozumí veřejná buňková radiokomunikační služba, která je v každém členském státě zajišťována podle společné specifikace, jež zejména stanoví, že všechny zvukové signály jsou před radiovým přenosem kódovány do dvojkových symbolů, a jež umožňuje uživatelům služby v jednom členském státu získat rovněž přístup ke službě jiného členského státu
de Im Sinne dieser Richtlinie ist unter einem europaweiten öffentlichen zellularen digitalen terrestrischen Mobilfunkdienst ein in allen Mitgliedstaaten gemäß gemeinsam vereinbarten Spezifikationen bereitgestellter öffentlicher zellularer Funkdienst zu verstehen, zu dessen Merkmalen es gehört, daß alle Tonsignale vor der Funkübertragung in Binärziffern kodiert werden, und bei dem die Benutzer, die einem Mobilfunkdienst in einem Mitgliedstaat angeschlossen sind, auch Zugang zum jeweiligen Dienst in allen übrigen Mitgliedstaaten erhalten können
cs specifikaci podle článku
de die in Artikel ‧ genannte Spezifikation
cs vytvoření a prosazování norem a specifikací vnitrostátními archivními službami členských států a archivními službami orgánů Unie pro výstavbu nových účelových prostor pro archivy
de Festlegung und Förderung- durch die Nationalarchive der Mitgliedstaaten und die Archivdienste der EU-Organe- von Normen und Spezifikationen für die Errichtung neuer Zweckbauten für Archive
cs Specifikace
de Beschreibung des Erzeugnisses
cs jsou-li zahrnuty náklady na přepravu, měly by být součástí specifikace výrobku
de Wenn die Transportkosten inbegriffen sind, sollte dies aus der Produktspezifikation hervorgehen
cs V článku ‧ specifikace – Označování a balení produktu – byl vypuštěn odstavec ‧, který opakoval ustanovení předchozího odstavce
de In Artikel ‧ der Spezifikation zur Bezeichnung und Aufmachung des Produkts wurde Absatz ‧ gestrichen, da er eine Wiederholung des vorhergehenden Absatzes darstellt
cs Obecné specifikace
de Allgemeine Vorschriften
cs prvky specifikace designu výrobku týkající se ekologických aspektů designu
de die Beschreibung der Umweltaspekte der Gestaltung des Produkts
cs Nedávná přesnější a pečlivější geologická reklasifikace provedená na daném území zapsaném jako CHZO totiž dokazuje, že horniny označené jako Trachite del Monte Amiata (trachyt z Monte Amiata), tvoří pouze dva malé ostrovy, přičemž půda vhodná k pěstování ve skutečnosti pochází z větší části z vulkanických nebo písčitých hornin, a obsahuje tedy převážně nebo v hojném množství křemík, což je uvedeno v návrhu na změnu čl. ‧ odst. ‧ specifikace
de Eine sorgfältigere und genauere geologische Neuklassifizierung des Gebiets der g.g.A. ergab unlängst, dass das als Trachyt des Monte Amiata bezeichnete Felsgestein nur in zwei kleinen Gebieten vorkommt, während die für den Kastanienanbau geeigneten Flächen, wie im Vorschlag zur Änderung von Artikel ‧ Absatz ‧ der Produktspezifikation dargestellt, tatsächlich größtenteils aus vulkanischen und sandigen Böden mit hohem oder sehr hohem Silikatanteil bestehen
cs Příkaz ke sdělení se omezuje na specifikace protokolu a na zajištění interoperability se základními rysy definujícími typickou síť pracovní skupiny
de Die Offenlegungsanordnung beschränkt sich auf Protokollspezifizierungen und die Gewährleistung der Interoperabilität mit den wesentlichen Funktionen eines typischen Arbeitsgruppennetzes
cs Výpočty jsou shodné s výpočty uvedenými technických specifikacích TSI pro vysokorychlostní infrastrukturu ‧ pro výpočet výkyvů v zatáčkách, jsou však vyjádřeny odlišně
de Die Berechnungen stimmen mit den Berechnungen für den Überhang in Kurven in der TSI ‧ für das Teilsystem Infrastruktur des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems überein, werden jedoch anders ausgedrückt
cs Technické specifikace omezující maximální rozměry plovákové šňůry, základního provazu, vnitřního obvodu nebo vnějšího obvodu vlečných sítí spolu s maximálním množstvím sítí v rámci několikanásobných vlečných sítí se přijmou do října roku ‧ postupem podle článku ‧ tohoto nařízení
de Bis Oktober ‧ werden gemäß dem Verfahren nach Artikel ‧ dieser Verordnung technische Spezifikationen zur Begrenzung der maximalen Abmessung der Korkleine, der Schließleine und des Umfangs der Schleppnetze sowie der Höchstzahl von Netzen in Mehrfachgeschirr-Schleppnetzen angenommen
cs zdroj a specifikace potraviny nebo kategorie potravin, a zejména obsah složky/složek spojených se zdravotním tvrzením
de Quelle und Spezifikationen des Lebensmittels oder der Lebensmittelkategorie, und insbesondere der Gehalt an dem Bestandteil/den Bestandteilen, auf die sich die gesundheitsbezogene Angabe bezieht
cs Komise zpřístupní zúčastněným členským státům návrhy a konečné specifikace testů, jakož i ustanovení ohledně řízení a koordinace testování podle časového plánu dohodnutého s odborníky členských států
de Die Kommission stellt den teilnehmenden Mitgliedstaaten den Entwurf und die endgültige Fassung der Prüfungsspezifikationen und die Bestimmungen über die Leitung und Koordinierung der Prüfungen gemäß einem mit den Experten der Mitgliedstaaten vereinbarten Zeitplan zur Verfügung
Showing page 1. Found 6542 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 1.41 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.