Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signályVideomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
Pokud je nutné zlepšit sbližování, Komise může přijmout prováděcí opatření, kterými se stanoví další specifikace k ozdravnému plánu uvedenému v čl. ‧ odst. ‧, k plánu financování uvedenému v čl. ‧ odst. ‧ a k článku ‧, přičemž se patřičně snaží zamezit procyklickým účinkůmWenn es zur Förderung der Konvergenz erforderlich ist, kann die Kommission Durchführungsmaßnahmen erlassen, in denen sie weitere Einzelheiten hinsichtlich des in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Sanierungsplans, des in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Finanzierungsplans und hinsichtlich Artikel ‧ festlegt, wobei sie die erforderliche Sorgfalt anwendet, um prozyklische Auswirkungen zu vermeiden
Rada se s Parlamentem dohodla, že by rozhodně měly být stanoveny oblasti, v nichž je třeba pracovat na jednotných specifikacích a normách.Rat und Parlament stimmten darin überein, dass wir die Bereiche, in denen gemeinsame Standards und Spezifikationen ausgearbeitet werden, genau definieren sollten.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PŘEDÁVÁNÍ VNITŘNÍ STATISTIKY O ZAHRANIČNÍCH AFILACÍCHTECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER STATISTIKEN ÜBER AUSLANDSUNTERNEHMENSEINHEITEN IM INLAND
kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení – Prosciutto di Parma (CHOPzur Genehmigung nicht geringfügiger Änderungen der Spezifikation einer im Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung- Prosciutto di Parma (g.U
vytvářejí systém úplného komparativního srovnání vnitrostátních předpisů pro vydávání osvědčení, a to i co se týče prvků, které nejsou zahrnuty do TSI (technické specifikace pro interoperabilituschaffen ein umfassendes Vergleichssystem für nationale Zertifizierungsnormen, einschließlich der nicht von den technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) abgedeckten Parameter
V souladu s čl. ‧ odst. ‧ prvním pododstavcem a vzhledem k čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného označení původu Monti Iblei zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. ‧/‧, ve znění nařízení (ES) čGemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ und in Anwendung von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ hat die Kommission den Antrag Italiens auf Genehmigung der Änderungen der Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Monti Iblei geprüft, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission in der durch die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ geänderten Fassung eingetragen worden ist
využití normalizace norem k přijetí architektury a otevřených palubních specifikacídie Anwendung eines Normungsverfahren zur Festlegung der Architektur und der Spezifikationen für die offene fahrzeuginterne Plattform
ECVET – ZÁSADY A TECHNICKÉ SPECIFIKACEECVET- GRUNDSÄTZE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Změny specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalujíDie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Änderungen der Spezifikation für die im Anhang der vorliegenden Verordnung genannte Bezeichnung werden genehmigt
Pokud existují evropské normy, včetně ekoznaček, energetických štítků a jiných technických referenčních systémů stanovených evropskými orgány pro normalizaci, vyjádří se tyto technické specifikace odkazem na tyto normyGibt es europäische Normen, einschließlich Umweltzeichen, Energiezeichen und sonstige von den europäischen Normengremien entwickelte technische Referenzsysteme, werden solche technischen Spezifikationen auf der Grundlage dieser Normen abgefasst
Změny ve specifikaci zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalujíDie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Änderungen der Spezifikation für die im Anhang der vorliegenden Verordnung genannte Bezeichnung werden genehmigt
Změny technických specifikací by měly vhodným způsobem zohlednit práci odborné skupiny pro systém elektronických zprávBei Änderungen der technischen Spezifikationen sollte den Arbeiten der Sachverständigengruppe für elektronische Meldungen in der Binnenschifffahrt Rechnung getragen werden
Odkaz na zveřejnění specifikaceHinweis auf die Veröffentlichung der Spezifikation
Určování projektů společného zájmu a stanovení jejich specifikací a prioritních projektů, zejména projektů evropského zájmu, by mělo probíhat, aniž jsou dotčeny výsledky hodnocení vlivu těchto projektů a plánů nebo programů na životní prostředíDie Ermittlung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse und die Festlegung der zugehörigen Spezifikationen und vorrangigen Vorhaben, insbesondere derjenigen von europäischem Interesse, sollte erfolgen, ohne dass hierdurch den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dieser Vorhaben oder der Pläne oder Programme vorgegriffen wird
jednou za rok sdělí Komisi seznam zakázek a rámcových dohod v hodnotě vyšší než ‧ EUR, přidělených SNCF a RATP po zadávacím řízení, a u každé zakázky nebo rámcové dohody uvede způsob formulace technických specifikací, jak stanoví čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/‧/ESeinmal jährlich Übermittlung an die Kommission einer Liste mit Verträgen und Rahmenabkommen mit einem Auftragswert von mehr als ‧ EUR, die von der SNCF und der RATP im Wege einer Ausschreibung an Alstom vergeben wurden, unter Angabe der Art und Weise, wie die technischen Spezifikationen für die einzelnen Verträge oder Rahmenabkommen formuliert wurden (Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG
Vezměte prosím na vědomí, že v případě revize specifikací není osvědčení ENERGY STAR uděleno automaticky na celou dobu životnosti modelu výrobkuFür den Fall einer Änderung der Spezifikationen wird darauf hingewiesen, dass die ENERGY-STAR-Einstufung nicht automatisch für die gesamte Lebensdauer eines Gerätemodells gilt
V této souvislosti jsou pro ně na úrovni Společenství přijaty specifikaceDie Spezifikationen für diese Stoffe werden auf Gemeinschaftsebene festgelegt
SPECIFIKACE REFERENČNÍHO PALIVA (BENZINSPEZIFIKATIONEN FÜR DEN BEZUGSKRAFTSTOFF (OTTOKRAFTSTOFF
Jablečné víno může být syceno CO‧ endogenního původu v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení, požadavky specifikace a požadavky uvedenými v příručce o jakostiGemäß diesem Datenblatt, dem Lastenheft und dem Qualitätshandbuch darf Apfelwein (sidra) mit endogenem Kohlendioxid versetzt werden
Určení a specifikace produktůBezeichnung und Spezifikation der Erzeugnisse
informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídek a žádostí o účast elektronickou cestou, včetně kódování, musí být k dispozici subjektům, které mají zájemDie Informationen über die Spezifikationen, die für die elektronische Übermittlung der Angebote und Anträge auf Teilnahme erforderlich sind, einschließlich der Verschlüsselung, müssen den interessierten Parteien zugänglich sein
Je-li o to požádáno s dostatečným předstihem, jsou zároveň všem hospodářským subjektům, které požádaly o specifikace nebo projevily zájem o účast v nabídkovém řízení, podány doplňující informace týkající se specifikací nejpozději do šesti kalendářních dní před lhůtou pro přijetí nabídek nebo, v případě žádostí o informace obdržených méně než osm kalendářních dní před lhůtou pro přijetí nabídek, co nejdříve po obdržení žádosti o informaceRechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Leistungsbeschreibung müssen allen Wirtschaftsteilnehmern, die die Leistungsbeschreibung angefordert oder ein Interesse an der Angebotsabgabe bekundet haben, spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote gleichzeitig mitgeteilt werden. Bei Auskunftsersuchen, die weniger als acht Kalendertage vor Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote eingehen, sind die Auskünfte möglichst rasch nach Eingang des Auskunftsersuchens mitzuteilen
buď posouzení skutečné shody jednotlivého samostatně uvažovaného prvku interoperability s technickými specifikacemi, které se musí dodržet, provedené jedním nebo více oznámenými subjektyentweder die Bewertung der Konformität einer einzelnen Interoperabilitätskomponente mit den einschlägigen technischen Spezifikationen durch eine oder mehrere benannte Stellen
Showing page 1. Found 6542 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 2.457 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.