Translations into English:

 • chewing tobacco   
 • cigarettes   
  (noun   )
 • cigars   
 • smoking tobacco   
 • snuff   
  (verb, noun, adjv   )
 • tobacco     
  (noun   )

Example sentences with "cigaretový tabák", translation memory

add example
cs všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se cigaret a jiných tabákových výrobků se zakazují
en all forms of audiovisual commercial communications for cigarettes and other tobacco products shall be prohibited
cs Jak můžeme tvrdit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom odradili lidi od kouření, když stále dotujeme pěstování tabáku v EU, dovolujeme, aby se na palubě letadel a lodí cestujících do EU a z EU prodávaly cigarety osvobozené od daní, v porovnání s obrovskými náklady na zdravotní péči o kuřáky máme pořád poměrně nízké daně z tabáku, v televizi se stále díváme na skryté reklamy na tabák a máme zákony o kouření, které ještě nebyly v EU plně provedeny?
en How can we claim to be doing everything we can to prevent people from smoking when we still subsidise tobacco-growing in the EU, we still allow tax-free cigarette sales on planes and ships travelling to and from the EU, we still have a relatively low tax on tobacco considering the enormous health cost of cigarette smokers, we still have indirect tobacco ads on our TV screens, and we still have laws relating to smoking which have hardly been fully implemented in the EU?
cs Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
en Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
cs Článek ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. listopadu ‧ o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků musí být vykládán v tom smyslu, že cigarety bez tabáku neobsahující látky s lékařským účinkem, ale které jsou prezentovány a uváděny na trh jako pomůcka pro osoby, které si přejí přestat kouřit, nejsou používány výhradně k lékařským účelům ve smyslu druhého pododstavce tohoto ustanovení
en Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco must be interpreted as meaning that cigarettes without tobacco which do not contain substances having a medical effect but which are presented and marketed as an aid to giving up smoking are not used exclusively for medical purposes within the meaning of the second subparagraph of that provision
cs Členské země mohou dále považovat za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret tabák ke kouření, v němž je více než ‧ % váhy tabákových částic širších než ‧ mm a který se prodával nebo byl určen k prodeji pro ruční výrobu cigaret
en Member States may also deem smoking tobacco in which more than ‧ % by weight of the tobacco particles have a cut width of more than ‧ millimetre and which was sold or intended to be sold for the rolling of cigarettes to be fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes
cs předměty osobní potřeby, které se zpravidla nosí v kapse, příruční kabelce nebo na těle osob (např. doutníková a cigaretová pouzdra, krabičky na šňupací tabák, tabatěrky, krabičky na léky, pudřenky, řetízkové kabelky, růžence
en articles of personal use of a kind normally carried in the pocket, in the handbag or on the person (for example, cigar or cigarette cases, snuff boxes, cachou or pill boxes, powder boxes, chain purses or prayer beads
cs tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků
en tobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products
cs Cigarety obsahující tabák
en Cigarettes containing tobacco
cs vzhledem k tomu, že směrnice ‧/EHS‧ stanoví obecná ustanovení o spotřebních daních z tabákových výrobků a zvláštní ustanovení o struktuře spotřebních daní z cigaret
en Whereas Directive ‧/EEC lays down general provisions concerning excise duties on manufactured tobacco and special provisions concerning the structure of excise duties applicable to cigarettes
cs v čl. ‧ odst. ‧ se doplňují nové pododstavce, které znějí: „Od ‧. července ‧ činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně ‧ % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo ‧ eur za kilogram
en in Article ‧), the following subparagraphs shall be added
cs ex‧ řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků
en ex‧ Cigarette rag (finished mixtures of tobacco for the manufacture of cigarettes, cigars, cheroots and cigarillos
cs Avšak, pokud jde o jednotková balení určená pro jiné tabákové výrobky než cigarety, jejichž nejvíce viditelný povrch přesahuje ‧ cm‧, kombinované varování by mělo pokrývat plochu nejméně ‧ cm‧ druhého nejvíce viditelného povrchu
en However, in the case of unit packets intended for products other than cigarettes, the most visible surface of which exceeds ‧ cm‧, the combined warning shall cover an area of at least ‧ cm‧ of the other most visible surface
cs Jsme všichni proti kouření, ale nesmíme zaměňovat dvě věci: dokud budou lidé v Evropě kouřit cigarety a evropský průmysl potřebovat tabák, má větší smysl jej vyrábět než dovážet.
en We are all against smoking, but we must not confuse two things: for as long as people in Europe smoke cigarettes and the European industry needs tobacco, it makes more sense for us to produce it than to import it.
cs podniku STK: výroba, uvádění na trh a prodej cigaret a dalších tabákových výrobků
en for STK: manufacture, marketing and sale of cigarettes and other tobacco products
cs Cigarety a tabák prodává Georgette.Je hypochondr
en The tobacconist is Georgette, the hypochondriac
cs Všechny formy televizní reklamy a teleshoppingu na cigarety a jiné tabákové výrobky jsou zakázány
en All forms of television advertising and teleshopping for cigarettes and other tobacco products shall be prohibited.`
cs v souladu s článkem ‧ směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaret a článkem ‧ směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret byl proveden důkladný přezkum sazeb a struktury spotřební daně z tabákových výrobků
en In accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes and Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes, an in-depth review of the rates and structure of excise duties on tobacco products has been carried out
cs Jsou označování též jako primární zpracovatelé, neboť tabák zpracovávají jako první (na rozdíl od sekundárního zpracování prováděného výrobci cigaret) nebo společnosti obchodující s tabákovými listy pro jejich úlohu prostředníků mezi producenty a výrobci finálních produktů
en They are known also as first processors for their being first at processing tobacco (as opposed to the second processing done by the cigarettes manufacturers) or tobacco leaf merchants for their role of intermediaries between the producers and the final product manufacturer
cs cigarety; cigaretový tabák a cigaretové papírky
en cigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
cs vzhledem k tomu, že je nutno rozlišovat mezi jemně řezaným tabákem k ruční výrobě cigaret a ostatními druhy tabáku ke kouření
en Whereas a distinction needs to be made between fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes and other smoking tobacco
cs jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret: ‧ % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo ‧ EUR za kilogram
en fine-cut smoking tobacco intended for the rolling of cigarettes: ‧ % of the retail selling price inclusive of all taxes, or EUR ‧ per kilogram
cs pro jemně řezaný tabák k ručnímu rolování cigaret: nejméně ‧ % maloobchodní prodejní ceny na Korsice, včetně všech daní
en for fine-cut tobacco intended for the rolling of cigarettes, at least ‧ % of the retail selling price, inclusive of all taxes, charged in Corsica
cs na základě směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaret [‧] a směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret [‧]
en By the provisions of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes and Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes, France was authorised to continue applying up to ‧ December ‧ the same rates for cigarettes and tobacco products sold in Corsica as those in force on ‧ December
Showing page 1. Found 4486 sentences matching phrase "cigaretový tabák".Found in 0.818 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.