Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabák", translation memory

add example
cs Nakonec lituji, že byl přijat pozměňovací návrh vyzývající Komisi, aby přehodnotila zdravotní rizika spojená se žvýkáním tabáku a jeho vliv na spotřebu cigaret.
en Finally, I regret that an amendment has been adopted calling on the Commission to investigate the health risks associated with chewing tobacco and the impact this has on cigarette consumption.
cs Udělala tak i přesto, že šňupavý tabák je na Ålandských ostrovech tradičním výrobkem a i tam nahradil cigarety a zachránil životy.
en This is even though snuff on the Åland Islands is a traditional product, which there too has replaced cigarettes and saved lives.
cs Televizní pořady nesmějí být sponzorovány podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků
en Television programmes may not be sponsored by undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products.`
cs Tabák a cigarety jsou vám... zabaveny... protože jste byl odsouzen
en The tobacco and chocolate you brought in...... you lose that...... as you are now convicted
cs určit, že Francouzská republika tím, že přijala a zachovala v platnosti systém minimální ceny pro cigarety určené ke spotřebě ve Francii, jakož i zákaz prodeje tabákových výrobků za reklamní cenu v rozporu s cíli veřejného zdraví, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/‧/ES
en Declare that, by adopting and maintaining in force a system of minimum prices for cigarettes sold in France, despite a prohibition on the sale of tobacco products at a promotional price contrary to the aims of public health, the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
cs Jak můžeme tvrdit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom odradili lidi od kouření, když stále dotujeme pěstování tabáku v EU, dovolujeme, aby se na palubě letadel a lodí cestujících do EU a z EU prodávaly cigarety osvobozené od daní, v porovnání s obrovskými náklady na zdravotní péči o kuřáky máme pořád poměrně nízké daně z tabáku, v televizi se stále díváme na skryté reklamy na tabák a máme zákony o kouření, které ještě nebyly v EU plně provedeny?
en How can we claim to be doing everything we can to prevent people from smoking when we still subsidise tobacco-growing in the EU, we still allow tax-free cigarette sales on planes and ships travelling to and from the EU, we still have a relatively low tax on tobacco considering the enormous health cost of cigarette smokers, we still have indirect tobacco ads on our TV screens, and we still have laws relating to smoking which have hardly been fully implemented in the EU?
cs Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání [‧], která zakazuje všechny formy televizní reklamy na cigarety a jiné tabákové výrobky
en This Directive should be without prejudice to Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, which prohibits all forms of television advertising for cigarettes and other tobacco products
cs Komise však nevzala dostatečně v úvahu skutečnost, že se poptávka spotřebitelů v EU přesunula z tmavých cigaret vyráběných z tabáku odrůdy dark air-cured na americké a anglické směsi, pro něž je potřebný tabák, který v EU nelze pěstovat
en The Commission did not take sufficiently into account however, that EU consumer demand had switched from dark cigarettes, produced from dark air-cured tobaccos, to American and English blends which require tobacco which cannot be produced in the EU
cs Potraviny na cestu a malé množství tabáku, doutníků a cigaret pro osobní spotřebu jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatků
en Provisions for the journey and small quantities of tobacco, cigars and cigarettes for personal consumption, shall be admitted free of import duties and import taxes
cs vzhledem k tomu, že Spolková republika Německo by měla být oprávněna zdaňovat zmíněné smotky nejméně sazbou nebo pevnou částkou uplatňovanou na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret, a to nejpozději do ‧. prosince
en Whereas the Federal Republic of Germany should be authorized to tax rolls at least at the rate or amount applicable to fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes until ‧ December ‧ at the latest
cs Pozitivní mediální kampaně založené na podrobných informacích na podporu zdraví sníží přirozeným způsobem spotřebu cigaret a úroveň expozice tabákovému kouři v prostředí
en Positive, fully informative media campaigns to promote health will naturally reduce smoking and ETS exposure
cs jemně řezaný tabák k ručnímu rolování cigaret
en fine-cut tobacco intended for the rolling of cigarettes
cs Avšak, pokud jde o jednotková balení určená pro jiné tabákové výrobky než cigarety, jejichž nejvíce viditelný povrch přesahuje ‧ cm‧, kombinované varování by mělo pokrývat plochu nejméně ‧ cm‧ druhého nejvíce viditelného povrchu
en However, in the case of unit packets intended for products other than cigarettes, the most visible surface of which exceeds ‧ cm‧, the combined warning shall cover an area of at least ‧ cm‧ of the other most visible surface
cs Odlišné zdanění cigaret a tabákových smotků ‚West Single Packs‘“
en Separate taxation of cigarettes and rolls of tobacco ‘West Single Packs’
cs Nepřímý tabákový kouř lze definovat jako kouř vycházející z hořícího konce cigarety nebo jiného tabákového výrobku obvykle v kombinaci s kouřem, který vydechuje kuřák
en Second-hand tobacco smoke can be defined as the smoke emitted from the burning end of a cigarette or from other tobacco products usually in combination with the smoke exhaled by the smoker
cs ex ‧ ‧ řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků
en ex ‧ ‧ Cigarette rag (finished mixtures of tobacco for the manufacture of cigarettes, cigars, cheroots and cigarillos
cs je nicméně toho názoru, že Komise by měla využít všech svých zákonných pravomocí na hledání dostatečných náhrad za ztráty, které EU a členským státům způsobily společnosti, jež svou činností přímo nebo nepřímo umožňují nezákonné obchodování s cigaretami či jinými tabákovými výrobky, ať už v minulosti nebo v budoucnu
en Is however of the opinion that the Commission should use all its legal powers to seek substantial compensation for losses incurred by the EU and the Member States from companies directly or indirectly involved in facilitating the illegal trade in cigarettes or other tobacco products, be it in the past or in the future
cs Hlasoval jsem pro tento dokument, který kodifikuje směrnici Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, směrnici Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnici Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
en I voted in favour of this document, codifying Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes, Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes and Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco.
cs vzhledem k tomu, že tabákové smotky, které lze po prosté ruční manipulaci kouřit v daném stavu, je pro účely jednotného zdanění těchto výrobků třeba rovněž považovat za cigarety
en Whereas rolls of tobacco capable of being smoked as they are after simple handling should also be deemed to be cigarettes for the purposes of uniform taxation of these products
cs Evropská unie chce zdražit cigarety a jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret a krátkých doutníků, avšak je otázka, zda je pokrytecký přístup spočívající ve zvyšování daní správnou cestou k tomuto cíli.
en The EU wants to make cigarettes and fine-cut tobacco intended for the rolling of cigarettes and cigarillos more expensive, but the issue is whether the hypocritical approach of raising taxes is the right way to do this.
cs Budou kouřit cigarety vyráběné z dováženého tabáku.
en They will smoke cigarettes made from imported tobacco.
cs Jsou označování též jako primární zpracovatelé, neboť tabák zpracovávají jako první (na rozdíl od sekundárního zpracování prováděného výrobci cigaret) nebo společnosti obchodující s tabákovými listy pro jejich úlohu prostředníků mezi producenty a výrobci finálních produktů
en They are known also as first processors for their being first at processing tobacco (as opposed to the second processing done by the cigarettes manufacturers) or tobacco leaf merchants for their role of intermediaries between the producers and the final product manufacturer
cs Proto jsem také spokojena, že bylo upuštěno od sladění minimální úrovně zdanění tabáku k ručnímu balení cigaret s úrovní zdanění cigaret.
en That is why I am equally satisfied that an alignment of the minimum rate of taxation applied to rolling tobacco to that applied to cigarettes has been avoided.
cs Cílem této směrnice je sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách a varování týkající se zdraví a jiných údajů, které musí být uvedeny na jednotlivých baleních tabákových výrobků, spolu s určitými opatřeními, jež se týkají složení a označení tabákových výrobků, přičemž je základem vysoká úroveň ochrany zdraví
en The aim of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the maximum tar, nicotine and carbon monoxide yields of cigarettes and the warnings regarding health and other information to appear on unit packets of tobacco products, together with certain measures concerning the ingredients and the descriptions of tobacco products, taking as a basis a high level of health protection
cs vyzývá Komisi, aby prozkoumala zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku snus a jeho dopad na spotřebu cigaret
en Calls on the Commission urgently to investigate the health risks associated with consumption of snus and its impact on the consumption of cigarettes
Showing page 1. Found 4486 sentences matching phrase "cigaretový tabák".Found in 2.499 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.