Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabák", translation memory

add example
cs Spolková republika Německo tím, že uplatňovala daňovou sazbu pro jemně řezaný tabák pro vlastnoručně ubalené cigarety na tabákové smotky prodávané pod názvem West Single Packs, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. ‧ odst. ‧ písm. b) směrnice Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. listopadu ‧ o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, a článku ‧ prvního pododstavce směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaret
en Declares that, by applying the tax rate for fine-cut tobacco for self-rolled cigarettes to rolls of tobacco sold under the name West Single Packs, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article ‧(b) of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco, and the first paragraph of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes
cs varuje před skutečností, že rozdíl v cenách cigaret mezi starými a novými členskými státy zvyšuje atraktivitu pašování, a i když platí přechodné lhůty ve formě množstevních omezení při dovozu tabákových výrobků v rámci soukromého cestovního styku z nových do starých členských států, lze osoby a vozidla kontrolovat pouze namátkově
en Warns that the difference in cigarette prices between the old and new Member States makes smuggling attractive, particularly as, although transitional arrangements in the form of quantitative restrictions have been laid down to govern imports of tobacco products by private individuals travelling from the new to the old Member States, persons and vehicles are now subject only to spot checks
cs Hlasoval jsem pro tento dokument, který kodifikuje směrnici Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, směrnici Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnici Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
en I voted in favour of this document, codifying Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes, Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes and Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco.
cs určil, že Spolková republika Německo tím, že použila daňovou sazbu na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret pro tabákové smotky prodávané pod jménem West Single Packs, nesplnila své povinnosti podle čl. ‧ odst. ‧ písm. b) směrnice Rady ‧/‧/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků a podle čl. ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaret
en declare that, by applying the tax rate for fine-cut tobacco for self-rolled cigarettes to rolls of tobacco sold under the name West Single Packs, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article ‧(b) of Council Directive ‧/‧/EC on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco and under the first paragraph of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes
cs Na základě Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion) (No. ‧) Regulations ‧ [nařízení z roku ‧ o tabákových výrobcích (kontrola reklamy, sponzoringu a propagace prodeje) (č. ‧)] a dohod přijatých k provedení tohoto nařízení s výrobci a dovozci tabákových výrobků, Irsko ukládá minimální cenu cigaret, která odpovídá ne více než ‧ % pod váženou průměrnou cenou cigaret v dotčené kategorii
en By virtue of the Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion) (No ‧) Regulations ‧ and the arrangements made in implementation of those regulations with tobacco manufacturers and importers, Ireland imposes a minimum price for cigarettes corresponding to a level no more than ‧ % below the weighted average price for cigarettes in the category in question
cs Nakonec lituji, že byl přijat pozměňovací návrh vyzývající Komisi, aby přehodnotila zdravotní rizika spojená se žvýkáním tabáku a jeho vliv na spotřebu cigaret.
en Finally, I regret that an amendment has been adopted calling on the Commission to investigate the health risks associated with chewing tobacco and the impact this has on cigarette consumption.
cs tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků; nebo
en tobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products, or
cs Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem
en Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper
cs Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
en Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
cs Pokud bychom v Evropě omezili nebo zakázali výrobu tabáku, nevedlo by to ke snížení počtu vykouřených cigaret.
en Were we to restrict or cease tobacco production in Europe, this would not result in a fall in the number of cigarettes smoked.
cs Televizní pořady nesmějí být sponzorovány podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků
en Television programmes may not be sponsored by undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products.`
cs žádá Komisi, aby iniciovala vypracování studie a případně spuštění pilotního projektu s cílem nalézt nejlepší možné technické řešení pro identifikaci originálních cigaret, které bude pro zákazníky zárukou, že cigarety, které kupují, jsou pravé, a zároveň zajistí nejvyšší možnou míru kontroly podvodů, je toho názoru, že pokud je takové technické řešení možné, Komise by měla ve spolupráci s tabákovým průmyslem a členskými státy navrhnout příslušnou úpravu evropských norem a standardů v této oblasti
en Requests the Commission to launch a study and a possible pilot project to identify the best possible technical solution for the identification of original cigarettes which will at the same time ensure that consumers purchase genuine cigarettes and guarantee the highest possible check on fraud; is of the opinion that if such a technical solution is possible, the Commission, in coordination with the tobacco industry and the Member States, should propose that European norms and standards in this area be adapted accordingly
cs Cigarety a tabák prodává Georgette.Je hypochondr
en The tobacconist is Georgette, the hypochondriac
cs považuje za znepokojující závěr Komise, podle něhož patří tabákové výrobky stále ke zboží, které je nejvíce spjato s podvody a nesrovnalostmi, stejně jako tomu bylo v předchozích letech; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že se maloobchodní ceny v nedávno rozšířené EU budou pohybovat v užším cenovém pásmu, což pašování cigaret učiní méně lukrativním; vyzývá dále úřad OLAF, aby zveřejňoval nejenom množství zabaveného zboží, ale rovněž obchodní značky, jichž se to týká
en Finds the Commission's conclusion that tobacco products are still among the goods worst hit by fraud and irregularities, as in previous years, alarming; calls therefore on the Commission to see to it that retail prices in the now enlarged EU are brought within a narrower band which will make it less profitable to smuggle cigarettes; calls further on OLAF not only to disclose the amounts of seizures but also the brand names involved
cs cigaret nebo ‧ doutníků nebo ‧ gramů tabáku nebo soubor těchto produktů o celkové hmotnosti nepřesahující ‧ gramů
en cigarettes or ‧ cigars or ‧ grams of tobacco, or an assortment of these products of a total weight not exceeding ‧ grams
cs cigaretový tabák a cigaretové papírky
en cigarette tobacco and cigarette papers
cs ex ‧ ‧ řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků
en ex ‧ ‧ Cigarette rag (finished mixtures of tobacco for the manufacture of cigarettes, cigars, cheroots and cigarillos
cs vzhledem k tomu, že tabákové smotky, které lze po prosté ruční manipulaci kouřit v daném stavu, je pro účely jednotného zdanění těchto výrobků třeba rovněž považovat za cigarety
en Whereas rolls of tobacco capable of being smoked as they are after simple handling should also be deemed to be cigarettes for the purposes of uniform taxation of these products
cs Tato legislativa je protlačována, aniž by byl předložen jakýkoli doklad tvrzení, že jsou pro mladé lidi přitažlivější než cigarety s tabákem Virginia.
en This legislation is being pushed through without providing any evidence of the fact that these cigarettes are more attractive to young people than Virginia-type cigarettes.
cs vyzývá Komisi, aby pro všechny zúčastněné strany včetně průmyslu a občanské společnosti zřídila platformu, jejímž účelem by bylo hledání a koordinace účinnějších metod boje s nezákonným obchodováním s tabákovými výrobky včetně padělaných cigaret
en Calls on the Commission to establish a platform for all interested parties, including industry and civil society, to find and coordinate more effective approaches towards combating the illicit trade of tobacco products, including counterfeit cigarettes
cs Při přezkumu návrhu směrnice Rady kodifikující směrnici Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, došla konzultační pracovní skupina bez jakýchkoli neshod k závěru, že návrh znamená přímou kodifikaci stávajících textů, aniž by se změnil obsah.
en An examination of the proposal for a Council directive codifying Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes, Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes, and Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco, resulted in the Consultative Working Party's concluding, without dissent, that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.
cs ex‧ řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků
en ex‧ Cigarette rag (finished mixtures of tobacco for the manufacture of cigarettes, cigars, cheroots and cigarillos
cs cigarety; cigaretový tabák a cigaretové papírky
en cigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
Showing page 1. Found 4486 sentences matching phrase "cigaretový tabák".Found in 2.602 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.