Translations into English:

 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
   
  fyzikální veličina
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
   
  fyzikální veličina
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnost
atomic weight
gravitační hmotnost
gravitational mass
hmotnost a rozměry
weight and size
hmotnost obalu
dead weight
hmotnost při odstavu
weaning weight
hmotnost semen
seed weight
hmotnost tělesa
body weight
hmotnost vrhu
litter weight
hmotnosti
weights
jatečná hmotnost
slaughter weight
jednotka hmotnosti
hundredweight
Maximální vzletová hmotnost
Maximum Takeoff Weight
molekulová hmotnost
molecular weight
nadměrná hmotnost
overweight; excess weight; obesity
objemová hmotnost
mass per volume; volume weight; density
objemová hmotnost (půda)
bulk density (soil)
porodní hmotnost
birth weight
snižování hmotnosti
weight reduction
specifická hmotnost
specific gravity
tělesná hmotnost
body weight; bodyweight
živá hmotnost
live weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
cs hmotnost vlhkého zředěného výfukového plynu za celý cyklus, kg
en mass of the diluted exhaust gas on wet basis over the cycle, kg
cs Při studiu fertility byla potkaním samcům po dobu ‧ dnů před připuštěním podávána dávka ‧ mg/kg, která přibližně odpovídá maximální klinické dávce ‧ mg/den, stanovená podle tělesného povrchu, a byl zjištěn úbytek hmotnosti varlat a nadvarlat a sníženo procento motility spermií
en In a study of fertility, in male rats dosed for ‧ days prior to mating, testicular and epididymal weights and percent motile sperm were decreased at ‧ mg/kg, approximately equal to the maximum clinical dose of ‧ mg/day, based on body surface area
cs Vývozní licence nebo jim odpovídající dokumenty a osvědčení o původu musejí mít rozměry ‧ x ‧ mm. Musejí být vyhotoveny na bílém bezdřevém papíře, určeném pro psaní[‧], o hmotnosti nejméně ‧ g/m
en The export licences or equivalent documents and certificates of origin shall measure ‧ × ‧ mm. The paper shall be white writing paper, sized, not containing mechanical pulp and weighing not less than ‧ g/m2
cs každé jednotlivé příslušenství sedadla s hmotností nekovových materiálů nižší než ‧ g
en each individual seat accessory with a mass of non-metallic material less than ‧ g
cs Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti ‧ až ‧ kg
en This formula shall be valid for carcases weighing between ‧ and ‧ kilograms
cs Tím není nevyloučena možnost, aby členské státy povolily větší hmotnost buď pro účely přepravy nedělitelných nákladů, nebo pro účely určitých operací vnitrostátní dopravy, které podstatně neovlivňují mezinárodní hospodářskou soutěž v dopravním sektoru, v rámci mezních hodnot maximální technicky přípustné hmotnosti naložené jízdní soupravy
en This does not preclude the possibility for Member States to allow a higher mass either for the purpose of carriage of indivisible loads or for the purposes of certain national transport operations which do not significantly affect international competition in the transport sector, within the limits of the technically permissible maximum laden mass of the combination
cs Ve srovnávacích studiích při přidání sulfonylurey k metforminu se tělesná hmotnost zvýšila za rok průměrně o ‧, ‧ kg a při přidání metforminu k sulfonyluree byl průměrný pokles tělesné hmotnosti ‧, ‧ kg
en In comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
cs Chcete-li se dozvědět více o důležitosti zdravé výživy a fyzické aktivity při udržování zdravé hmotnosti, navštivte sekci Zdraví a životní styl (Health & Lifestyle) na těchto internetových stránkách.
en To learn more about the importance of a healthy diet and physical activity in maintaining a healthy weight, visit the Health & Lifestyle section of this website.
cs Nenaložená hmotnost(hmotnosti) v provozním stavu
en Unladen mass(es) in running order
cs Faktory Ki určené podle postupů popsaných v této příloze pro schválení typu vozidla s periodicky se regenerujícím systémem definovaným v bodu ‧.‧ tohoto předpisu se mohou rozšířit na jiná vozidla v rodině, jejichž referenční hmotnost lze zařadit do dvou nejblíže vyšších tříd ekvivalentní setrvačné hmotnosti nebo do kterékoli nižší třídy ekvivalentní setrvačné hmotnosti
en The Ki factors developed by the procedures in this annex for type approval of a vehicle type with a periodically regenerating system as defined in paragraph ‧.‧. of this Regulation, may be extended to other vehicles in the family group with a reference mass within the next two higher equivalent inertia classes or any lower equivalent inertia
cs U produktů nabízených jako hotově balené zboží podle směrnice Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnost
en For pre-packaged products as referred to in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, the net weight shall be indicated, in addition to all the information provided for in the marketing standards
cs Doplňující studie byly provedeny na zvířatech, která byla mladší a měla daleko nižší hmotnost (‧ až ‧ kg, ‧ až ‧ kg); kromě této skutečnosti byly obě studie provedeny obdobně jako hlavní studie
en In the complementary studies animals that were younger and weighed much less (‧ to ‧; ‧ to ‧ kg) were used; otherwise the studies were conducted similarly to the pivotal study
cs Odchylně od odst. ‧ písm. b) mohou být zásilky obsahující více výtisků jedné tiskoviny osvobozeny od daně, nepřesahuje-li jejich celková hrubá hmotnost ‧ kilogram
en By way of derogation from paragraph ‧(b), consignments comprising several copies of the same document may nevertheless be granted exemption provided their total gross weight does not exceed one kilogram
cs R = dynamický poloměr valení pneumatiky (m), M = část maximální hmotnosti vozidla, která je brzděna uvažovaným kolem (koly
en R=Tyre rolling radius (m) M=that part of the maximum mass of the vehicle braked by the appropriate wheel(s
cs Během následujícího zkušebního období osmi týdnů se zjišťuje úbytek hmotnosti v důsledku difúze
en During the ensuing test period of eight weeks, the loss of weight due to diffusion during the test period shall be determined
cs Při zkoušce (zkouškách) je vozidlo naloženo na svou maximální technicky přípustnou hmotnost a maximální technicky přípustné zatížení na řízenou nápravu (nápravy
en During the test(s), the vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass and its maximum technically permissible load on the steered axle(s
cs gi (založené na pacientově tělesné hmotnosti). re Jeden ‧mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně ‧ IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu
en A ‧ mg blister of inhaled insulin is approximately equivalent to ‧ IU of subcutaneously injected fast-n acting human insulin
cs U šarží ve formě maloobchodních balení závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního balení
en In the case of lots in retail packings, the weight of the incremental sample depends on the weight of the retail packing
cs Seznam se sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky použité ve výrobku
en The list shall be established in descending order of the weight of each ingredient included in the product
cs množství všech druhů, vyjádřené v živé hmotnosti, tvořících celkový úlovek uchovávaný na palubě
en the quantities of species in live weight for all catch retained on board
cs množství a hmotnost uvedené látky a, je-li tato látka ve směsi, množství a hmotnost látky nebo látek uvedených v příloze
en the quantity and weight of the scheduled substance and, where it consists of a mixture, the quantity and weight of any substance or substances listed in the Annex
cs Výše dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (na ‧ kilogramů čisté hmotnosti) platných při dovozu z Islandu a Norska do Společenství od ‧. ledna
en Additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per ‧ kilograms net weight) applicable on importation into the Community from Iceland and Norway from ‧ January
cs Stanovení úbytku hmotnosti vysušením zkušební dávky při teplotě ‧ ± ‧ °C do konstantní hmotnosti a zvážením
en Drying of a test portion at ‧ ± ‧ °C to constant mass and weighing to determine the loss of mass
cs naposledy pozměněná směrnicí ‧/EHS[‧], a směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. ledna ‧ o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých produktů v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu[‧]
en as last amended by Directive ‧/EEC and Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to making-up by weight or by volume of certain pre-packaged products
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 3.259 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.