Translations into English:

 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
   
  fyzikální veličina
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
   
  fyzikální veličina
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; volume weight; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight; bodyweight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
[ ‧-věk (roky) ] x hmotnost (kg) CLcr(ml/min) =---------------------------------------------(x ‧, ‧ u žen) ‧ x hladina kreatininu v séru (mg/dl[ ‧-age (years) ] x weight (kg) CLcr (ml/min) =-----------------------------------------‧ x serum creatinine (mg/dl
Snížení tělesné hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminuCholinesterase inhibitors, including rivastigmine, have been associated with weight loss in these patients
velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti) vyjádřená nejmenší a největší hmotnostísize (if sized) expressed in minimum and maximum weight
Tato příprava bude provedena tak, že smísením ‧ × ‧,‧ g z individuálních vzorků vznikne jeden umělý směsný vzorek o hmotnosti ‧ gThis latter part shall be prepared by adding ‧ times ‧,‧ g of the individual samples to create an artificially pooled sample of ‧ g
OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEKCONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT
se rozumí hmotnost vozidla připraveného k jízdě a vybaveného taktomeans the mass of vehicle ready for normal use and equipped as follows
Uveďte hmotnost v kilogramech nebo použitých jednotkách (např. bedna, koš) a vyložené množství v kilogramech této jednotkyIndicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit
Rozměry a hmotnost mobilního telefonu jsou: 102 x 51 x 14.5 mm a 127 g. Mobilní telefon je schopen funkce v síti GSM 900 / 1800 / 1900.The mobile phone is remarkable for its multiple navigation methods. The connectivity level is high.
výpočtem, pokud je provozovatel schopen věrohodně doložit platnost zvolené metody výpočtu, kdykoli kumulativní změny provozní hmotnosti bez paliva jsou větší než ±‧,‧ % maximální přistávací hmotnosti nebo kdykoli kumulativní změna polohy těžiště je větší než ‧,‧ % střední aerodynamické tětivycalculation, if the operator is able to provide the necessary justification to prove the validity of the method of calculation chosen, whenever the cumulative changes to the dry operating mass exceed ± ‧,‧ % of the maximum landing mass or the cumulative change in CG position exceeds ‧,‧ % of the mean aerodynamic chord
Subjekty byly stratifikovány podle pohlaví a etnické skupiny a byla jim podávána dávka ‧, ‧ a ‧ μg rFVIIa na kilogram tělesné hmotnosti a/nebo placebo (každému ‧ dávkySubjects were stratified according to sex and ethnic group and dosed with ‧, ‧ and ‧ μg rFVIIa per kg body weight and/or placebo (‧ doses each
OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČETCONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT
CPA ‧.‧.‧: Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti ≤ ‧ kg, např. přenosné počítače (laptopy) a notebooky; osobní digitální asistenti a podobné počítačeCPA ‧.‧.‧: Portable automatic data processing machines weighing ≤ ‧ kg, such as laptop and notebook computers; personaldigital assistants and similar computers
Z níže uvedené tabulky se odečte (případně se stanoví interpolací) hmotnost glukosy nebo invertního cukru v mg, odpovídající rozdílu mezi oběma titračními spotřebami, vyjádřenými v ml roztoku thiosíranu sodného o koncentraci ‧ mol/lFrom the table below, find (interpolating if necessary) the weight of glucose or of invert sugar in mg corresponding to the difference between the two titration readings, expressed in ml of ‧ mol/litre sodium thiosulphate
Má se za to, že byl provozován cílený rybolov druhu, tvoří-li tento druh největší procentní podíl hmotnosti celkového úlovku při kterémkoli vytažení sítěA directed fishery for a species shall be considered to have been conducted when that species comprises the largest percentage by weight of the total catch in any one haul
Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující ‧,‧ kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující ‧ kgOf the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧,‧ kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each
údaje o odcizených, neoprávněně užívaných nebo pohřešovaných přívěsech a karavanech s pohotovostní hmotností nad ‧ kgdata concerning trailers and caravans with an unladen weight exceeding ‧ kg which have been stolen, misappropriated or lost
Odchylně od čl. ‧ odst. ‧ písm. g) nařízení (ES) č. ‧ je ve druhém čtvrtletí roku ‧ maximální hmotnost jatečně upravených těl uvedených v tomto nařízeníNotwithstanding Article ‧)(g) of Regulation (EC) No ‧, for the second quarter of ‧ the maximum weight of the carcasses referred to therein shall be
Další studie I. fáze s inzulínem glulisin a inzulínem lispro u nediabetické populace ‧ti pacientů s širokým rozmezím indexů tělesné hmotnosti (‧ kg/m‧) ukázala, že k rychlému nástupu účinku dochází napříč širokým rozmezím indexů tělesné hmotnosti a že celková expozice je napříč širokým rozmezím indexů tělesné hmotnosti zachovánaAnother phase I study with insulin glulisine and insulin lispro in a non-diabetic population in ‧ subjects with a wide range of body mass indices (‧ kg/m2) has demonstrated that rapid absorption and total exposure is generally maintained across a wide range of body mass indices
Spouštěcí úroveň úlovku pro ukončení rybolovu v reálném čase podle článku ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ činí ‧ % hmotnosti nedospělých jedinců ve srovnání s celkovým množstvím čtyř druhů uvedených v článku ‧ při jednom zátahuThe catch level which shall trigger real-time closures of fisheries, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, shall be ‧ % by weight of juveniles as compared to the total of the four species referred to in Article ‧, in a haul
V souladu s ustanovením čl. ‧ odst. ‧ Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, která vstoupila v platnost dne ‧. ledna ‧, Společenství osvobodí od cla dovoz produktů pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie kódů KN ‧ a ‧ do Společenství v rámci roční celní kvóty ‧ tun (čistá hmotnostUnder Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, which entered into force on ‧ January ‧, the Community is to allow duty-free access for imports into the Community of products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia falling within CN codes ‧ and ‧, within the limit of an annual tariff quota of ‧ tonnes (net weight
Vzorek o hmotnosti ‧ g u kukuřice a ‧ g u čiroku se prosévá půl minuty sítem s otvory o velikosti ‧ mm. Je nutno zkontrolovat, zda vzorek neobsahuje živé škůdce a mrtvý hmyzAn average sample of ‧ g in the case of maize and ‧ g for sorghum, in shaken for half a minute in a sieve which has slotted perforations of ‧ mm. Check for the presence of live pests and dead insects
Hmotnost ramene kyvadla činí ‧ ± ‧ gThe pendulum arm has a mass of ‧ ± ‧ g
Nízkoenergetická sladidla jsou velmi populární při regulaci tělesné hmotnosti i zdravotního stavu.Low-calorie sweeteners are very popular with the weight and health conscious.
EUR za tunu čisté hmotnosti pro nezpracované sušené vinné hroznyEUR ‧,‧ per tonne net for unprocessed dried grapes
Je vhodné stanovit, že takový druh obalu se nezapočítává do čisté hmotnosti produktu za účelem výpočtu náhradyIt is appropriate to provide that such packing are not a part of the net weight of the product for the purpose of calculating the refund
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 5.745 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.