Translations into English:

 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
   
  fyzikální veličina
   
  physics: quantity of matter which a body contains
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
   
  fyzikální veličina
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (29)

atomová hmotnost
atomic weight
gravitační hmotnost
gravitational mass
hmotnost a rozměry
weight and size
hmotnost obalu
dead weight
hmotnost při odstavu
weaning weight
hmotnost semen
seed weight
hmotnost tělesa
body weight
hmotnost vrhu
litter weight
hmotnosti
weights
hrubá hmotnost
gross weight
jatečná hmotnost
slaughter weight
jednotka hmotnosti
hundredweight
Maximální vzletová hmotnost
Maximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátů
aggregate density (soil); bulk density; aggregate density; particle density; soil density
molekulová hmotnost
molecular weight
nadměrná hmotnost
overweight; excess weight; obesity
objemová hmotnost
mass per volume; volume weight; density; specific gravity; bulk density; aggregate density; particle density; soil density
objemová hmotnost (půda)
bulk density (soil)
porodní hmotnost
birth weight
rozměrová hmotnost
dimensional weight
snižování hmotnosti
weight reduction
specifická hmotnost
specific gravity; density; mass per volume
tělesná hmotnost
body weight; bodyweight
živá hmotnost
live weight; body weight; body mass

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
cs Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Suboxone (alespoň u ‧ ze ‧ pacientů), jsou: úbytek tělesné hmotnosti, otoky (ruce a chodidla), únava, ospalost, úzkost, nervozita, brnění, deprese, snížená chuť na sex, svalové stahy, abnormální myšlení, porucha tvorby slz, rozmazané vidění, zčervenání, zvýšený krevní tlak, migrény, výtok z nosu, bolest v krku a bolestivé polykání, prohloubení kašle, pocit na zvracení, průjem, abnormální funkce jater, ztráta chuti k jídlu, nadýmání, zvracení, vyrážka, svědění, kopřivka, bolest, bolest kloubů, svalů, křeče v nohách, impotence, abnormality moči, bolest břicha, bolest zad, slabost, infekce, zimnice, bolest na hrudi, horečka, chřipkový syndrom, pocit celkové nepohody, náhodný úraz, mdloby a závrať, pokles krevního tlaku při změně polohy ze sedu nebo lehu do stoje
en Common side effects (occurring in at least ‧ in ‧ patients) that may occur during treatment with Suboxone are: weight loss, swelling (hands and feet), tiredness, drowsiness, anxiety, nervousness, tingling, depression, decreased sexual drive, muscle spasms, abnormal thinking, tearing disorder, blurred vision, flushing, increased blood pressure, migraines, runny nose, sore throat and painful swallowing, increased cough, upset stomach, diarrhoea, abnormal liver function, loss of appetite, flatulence, vomiting, rash, itching, hives, pain, joint pain, muscle pain, leg cramps, impotence, urine abnormality, abdominal pain, back pain, weakness, infection, chills, chest pain, fever, flu syndrome, feeling of general discomfort, accidental injury, faintness and dizziness, drop in blood pressure on changing position from sitting or lying down to standing
cs Rozložení maximální přípustné hmotnosti vozidla mezi nápravy
en Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles
cs Při letech, u nichž se nepřepravují příruční zavazadla v kabině nebo u nichž se příruční zavazadla započítávají samostatně, lze od níže uvedených hmotností mužů a žen odečíst ‧ kg
en On flights where no hand baggage is carried in the cabin or where hand baggage is accounted for separately, ‧ kg may be deducted from the below male and female masses
cs Přední a zadní čtvrti tvořící kompenzované čtvrti musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje ‧ % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí
en The forequarters and the hindquarters constituting compensated quarters must be imported at the same time and in equal numbers, and the total weight of the forequarters must be the same as that of the hindquarters; however, a difference between the weights of the two parts of the consignment is allowed provided that this does not exceed ‧ % of the weight of the heavier part (forequarters or hindquarters
cs že Romadur je jemný kravský mléčný sýr se žlutohnědou až načervenalou vnější vrstvou a obvykle má tvar obdélníku nebo kostky s hmotností ‧ až ‧ gramů
en whereas Romadur is a soft cow
cs je hmotnost misky s víčkem a zkušební dávkou po sušení
en is the mass of the dish, the lid and the test portion after drying
cs je molární hmotnost výfukových plynů, g/mol
en is the molar mass of exhaust gas, g/mol
cs Páteř představuje asi ‧ % celkové hmotnosti lososa a maso na páteři odpovídá ‧–‧ % hmotnosti páteře
en Indeed, salmon backbone represents about ‧ % of a whole salmon weight, and the flesh on the backbone represents between ‧ % and ‧ % of the backbone weight
cs Seznam indexů únosnosti (LI) a odpovídajících maximálních hmotností (kg
en List of load capacity indices (LI) and corresponding maximum mass to be carried (kg
cs Zaznamenané znaky: je vhodné zaznamenat alespoň přírůstek živé hmotnosti a osvalení (zmasilosti), případně i ostatní znaky, jako je konverze krmiva a znaky jatečně upraveného těla
en Traits recorded: the minimum traits to be recorded include live weight gain and muscular development (beef conformation) and, if available, other traits such as feed conversion and carcass trait
cs Očekávané nežádoucí účinky Při užívání přípravku SIFROL se předpokládají následující nežádoucí účinky: abnormální sny, amnézie, symptomy poruch kontroly impulzivity a nutkavé chování, jako je záchvatovité přejídání, nutkavé nakupování, hypersexualita a patologické hráčství; stav zmatenosti, zácpa, bludné myšlení, závratě, dyskineze, únava, halucinace, bolest hlavy, hyperkineze, přejídání (hyperfagie), hypotenze, nespavost, poruchy libida, nauzea, paranoia, periferní edém; pruritus, vyrážka nebo jiná přecitlivělost; neklid, somnolence, náhlé upadnutí do spánku, synkopa, poruchy vidění včetně rozmazaného vidění a snížení zrakové ostrosti, zvracení, pokles hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of SIFROL: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
cs Rostoucí počet potravin, které nejsou výslovně určeny pro výživu k regulaci hmotnosti, se uvádí na trh s takovými údaji a s odkazem na schopnost výrobku snížit příjem kalorií
en A growing number of foods not specifically designed for weight control are marketed with the use of the such references and reference to the product's ability to reduce the available energy from the diet
cs Jsou-li změněné normalizované hmotnosti větší než hmotnosti uvedené v tabulkách ‧ až ‧, musí být používány tyto větší hodnoty
en Where revised standard masses exceed those in Tables ‧ to ‧, then such higher values must be used
cs ECU za ‧ kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů
en ECU ‧ per ‧ kg net weight for other products.`
cs Bezprostředně před naložením na nakládací rampě jatek mohou být hmotnost, třídění, obchodní úprava a teplota půlek jatečně upravených těl podrobeny předběžné kontrole
en A preliminary inspection may be conducted immediately before loading at the slaughterhouse loading bay and shall cover the weight, classification, presentation and temperature of half carcases
cs Bavlněné tkaniny obsahující ‧ % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti ne vyšší než ‧ g/m
en Woven fabrics of cotton, containing ‧ % or more by weight of cotton, weighing not more than ‧ g/m
cs Tyto metody by měly zahrnovat vážení čerstvých banánů za účelem určení jejich čisté hmotnosti a vyhotovování potvrzení o vážení banánů dokládajících tuto hmotnost, přičemž tato potvrzení vyhotovují hospodářské subjekty schválené celními orgány
en These methods should include the weighing of fresh bananas, to establish their net weight, and the drawing up of banana weighing certificates attesting that weight, by economic operators authorised by customs authorities
cs V případě vozidel kategorií M‧ a N‧ musí být tato síla rovna ‧násobku hmotnosti celého sedadla, u kategorií M‧ a N‧ je rovna ‧,‧násobku hmotnosti celého sedadla
en In the case of vehicles in categories M‧ and N‧, this force must be equal to ‧ times the mass of the complete seat; for categories M‧ and N‧ it shall be equal to ‧.‧ times the mass of the complete seat
cs předletové činnosti a činnosti během letu, včetně výkonnosti letadla, stanovení hmotnosti a vyvážení, prohlídka a údržba letadla, plánování paliva, vyhodnocení meterologických, plánování tratě, omezení ve vzdušném prostoru a dostupnost vzletové a přistávací dráhy
en pre-flight and in-flight activities, including aircraft performance, mass and balance determination, aircraft inspection and servicing, fuel planning, weather appreciation, route planning, airspace restrictions and runway availability
cs Ze syntetických vláken o délkové hmotnosti jednoduché nitě ‧ decitex nebo vyšší
en Of synthetic fibres, measuring per single yarn ‧ decitex or more
cs hmotnost podle druhů, které budou překládány
en the tonnage by species to be transhipped
cs Dílčí vzorky, které mohou často být v lahvi nebo v obalu, budou mít stejnou hmotnost
en The incremental samples, which might frequently be a bottle or a package, shall be of similar weight
cs u čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a vepřového masa uskladněného jinde než na jatkách, jak je uvedeno v čl. ‧ písm. c) bodě ii), provede inventury na místě s cílem zjistit množství hovězího a vepřového masa ze zvířat poražených nejpozději dne ‧. prosince ‧ a postarat se o to, aby uvedené hovězí a vepřové maso bylo zajištěno proti neoprávněné manipulaci, bylo snadno identifikovatelné a bylo skladováno fyzicky odděleně od ostatních skladovaných produktů a aby odstraňování podléhalo potřebné identifikaci a kontrolám hmotnosti
en in respect of fresh, chilled or frozen beef and pigmeat stored at locations other than slaughterhouses, as referred to in Article ‧(c)(ii), performing an on-the-spot inventory control to establish the beef and pigmeat quantity deriving from animals slaughtered no later than ‧ December ‧, ensuring that such beef and pigmeat is secure, easily identifiable and kept apart physically from other stocks, and that removal operations are subject to the necessary identification and weighing controls
cs Za účelem vytvoření cenové nabídky na porovnatelném základě pro jatečně upravená těla prasat se zaznamenaná hmotnost za tepla snižuje o ‧,‧ kg
en In order to establish quotations for pig carcases on a comparable basis, the recorded hot weight shall be reduced by ‧,‧ kg
cs Tato brzdná hmotnost platí pro taženou soupravu o délce ≤ ‧ m a brzděnou v pozici P
en This braked mass applies to hauled rakes that are ≤ ‧ m long and braked in the P position
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 1.952 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.