Translations into English:

 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
   
  fyzikální veličina
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
   
  fyzikální veličina
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; volume weight; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight; bodyweight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
hmotnost vlhkého zředěného výfukového plynu za celý cyklus, kgmass of the diluted exhaust gas on wet basis over the cycle, kg
Při studiu fertility byla potkaním samcům po dobu ‧ dnů před připuštěním podávána dávka ‧ mg/kg, která přibližně odpovídá maximální klinické dávce ‧ mg/den, stanovená podle tělesného povrchu, a byl zjištěn úbytek hmotnosti varlat a nadvarlat a sníženo procento motility spermiíIn a study of fertility, in male rats dosed for ‧ days prior to mating, testicular and epididymal weights and percent motile sperm were decreased at ‧ mg/kg, approximately equal to the maximum clinical dose of ‧ mg/day, based on body surface area
Vývozní licence nebo jim odpovídající dokumenty a osvědčení o původu musejí mít rozměry ‧ x ‧ mm. Musejí být vyhotoveny na bílém bezdřevém papíře, určeném pro psaní[‧], o hmotnosti nejméně ‧ g/mThe export licences or equivalent documents and certificates of origin shall measure ‧ × ‧ mm. The paper shall be white writing paper, sized, not containing mechanical pulp and weighing not less than ‧ g/m2
každé jednotlivé příslušenství sedadla s hmotností nekovových materiálů nižší než ‧ geach individual seat accessory with a mass of non-metallic material less than ‧ g
Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti ‧ až ‧ kgThis formula shall be valid for carcases weighing between ‧ and ‧ kilograms
Tím není nevyloučena možnost, aby členské státy povolily větší hmotnost buď pro účely přepravy nedělitelných nákladů, nebo pro účely určitých operací vnitrostátní dopravy, které podstatně neovlivňují mezinárodní hospodářskou soutěž v dopravním sektoru, v rámci mezních hodnot maximální technicky přípustné hmotnosti naložené jízdní soupravyThis does not preclude the possibility for Member States to allow a higher mass either for the purpose of carriage of indivisible loads or for the purposes of certain national transport operations which do not significantly affect international competition in the transport sector, within the limits of the technically permissible maximum laden mass of the combination
Ve srovnávacích studiích při přidání sulfonylurey k metforminu se tělesná hmotnost zvýšila za rok průměrně o ‧, ‧ kg a při přidání metforminu k sulfonyluree byl průměrný pokles tělesné hmotnosti ‧, ‧ kgIn comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
Chcete-li se dozvědět více o důležitosti zdravé výživy a fyzické aktivity při udržování zdravé hmotnosti, navštivte sekci Zdraví a životní styl (Health & Lifestyle) na těchto internetových stránkách.To learn more about the importance of a healthy diet and physical activity in maintaining a healthy weight, visit the Health & Lifestyle section of this website.
Nenaložená hmotnost(hmotnosti) v provozním stavuUnladen mass(es) in running order
Faktory Ki určené podle postupů popsaných v této příloze pro schválení typu vozidla s periodicky se regenerujícím systémem definovaným v bodu ‧.‧ tohoto předpisu se mohou rozšířit na jiná vozidla v rodině, jejichž referenční hmotnost lze zařadit do dvou nejblíže vyšších tříd ekvivalentní setrvačné hmotnosti nebo do kterékoli nižší třídy ekvivalentní setrvačné hmotnostiThe Ki factors developed by the procedures in this annex for type approval of a vehicle type with a periodically regenerating system as defined in paragraph ‧.‧. of this Regulation, may be extended to other vehicles in the family group with a reference mass within the next two higher equivalent inertia classes or any lower equivalent inertia
U produktů nabízených jako hotově balené zboží podle směrnice Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnostFor pre-packaged products as referred to in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, the net weight shall be indicated, in addition to all the information provided for in the marketing standards
Doplňující studie byly provedeny na zvířatech, která byla mladší a měla daleko nižší hmotnost (‧ až ‧ kg, ‧ až ‧ kg); kromě této skutečnosti byly obě studie provedeny obdobně jako hlavní studieIn the complementary studies animals that were younger and weighed much less (‧ to ‧; ‧ to ‧ kg) were used; otherwise the studies were conducted similarly to the pivotal study
Odchylně od odst. ‧ písm. b) mohou být zásilky obsahující více výtisků jedné tiskoviny osvobozeny od daně, nepřesahuje-li jejich celková hrubá hmotnost ‧ kilogramBy way of derogation from paragraph ‧(b), consignments comprising several copies of the same document may nevertheless be granted exemption provided their total gross weight does not exceed one kilogram
R = dynamický poloměr valení pneumatiky (m), M = část maximální hmotnosti vozidla, která je brzděna uvažovaným kolem (kolyR=Tyre rolling radius (m) M=that part of the maximum mass of the vehicle braked by the appropriate wheel(s
Během následujícího zkušebního období osmi týdnů se zjišťuje úbytek hmotnosti v důsledku difúzeDuring the ensuing test period of eight weeks, the loss of weight due to diffusion during the test period shall be determined
Při zkoušce (zkouškách) je vozidlo naloženo na svou maximální technicky přípustnou hmotnost a maximální technicky přípustné zatížení na řízenou nápravu (nápravyDuring the test(s), the vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass and its maximum technically permissible load on the steered axle(s
gi (založené na pacientově tělesné hmotnosti). re Jeden ‧mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně ‧ IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínuA ‧ mg blister of inhaled insulin is approximately equivalent to ‧ IU of subcutaneously injected fast-n acting human insulin
U šarží ve formě maloobchodních balení závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního baleníIn the case of lots in retail packings, the weight of the incremental sample depends on the weight of the retail packing
Seznam se sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky použité ve výrobkuThe list shall be established in descending order of the weight of each ingredient included in the product
množství všech druhů, vyjádřené v živé hmotnosti, tvořících celkový úlovek uchovávaný na paluběthe quantities of species in live weight for all catch retained on board
množství a hmotnost uvedené látky a, je-li tato látka ve směsi, množství a hmotnost látky nebo látek uvedených v přílozethe quantity and weight of the scheduled substance and, where it consists of a mixture, the quantity and weight of any substance or substances listed in the Annex
Výše dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (na ‧ kilogramů čisté hmotnosti) platných při dovozu z Islandu a Norska do Společenství od ‧. lednaAdditional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per ‧ kilograms net weight) applicable on importation into the Community from Iceland and Norway from ‧ January
Stanovení úbytku hmotnosti vysušením zkušební dávky při teplotě ‧ ± ‧ °C do konstantní hmotnosti a zváženímDrying of a test portion at ‧ ± ‧ °C to constant mass and weighing to determine the loss of mass
naposledy pozměněná směrnicí ‧/EHS[‧], a směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. ledna ‧ o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých produktů v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu[‧]as last amended by Directive ‧/EEC and Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to making-up by weight or by volume of certain pre-packaged products
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 2.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.