Translations into English:

 • extra       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
   
  ještě k tomu
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • in addition   
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • moreover     
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

náklady navíc
additional charges
udělat něco navíc
; go the extra mile; take one step further; take the extra step

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
cs Navíc byla nejasná očekávaná role odborníků, protože poradenské činnosti související s cíli projektů na rozvoj kapacit bylo většinou nutné spojit s doplňkovou rolí spočívající v podpoře dané instituce při plnění jejích běžných úkolů
en Furthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasks
cs Navíc musíme vyvinout veškeré úsilí aby byla tato daň zavedena nejen v EU, ale také na celosvětové úrovni.
en Furthermore, we must make every effort to ensure that this tax is applied not just at EU, but also at global level.
cs Dostupnost orgánů využívaných k léčebným účelům je navíc závislá na připravenosti občanů Unie stát se jejich dárci
en In addition the availability of organs used for therapeutic purposes is dependent on citizens of the Union being prepared to donate them
cs A navíc si myslím, že již musíme v současné době přesáhnout požadavek na zelenější vnitřní trh, a to například podporováním ekologicky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
en Furthermore, I think we need to go beyond the proposal right now on greening the internal market, for example, by using green procurement.
cs Kontrolní úřad, který není příslušný rozhodnout ve věci podle článku ‧ Dohody, může v každé fázi řízení požádat druhý kontrolní úřad o opisy hlavních dokumentů týkajících se případů spadajících pod čl. ‧ odst. ‧ písm. b) a c), odst. ‧ druhou větu a odst. ‧ Dohody a navíc může před vydáním konečného rozhodnutí předložit veškeré připomínky, které považuje za vhodné
en The surveillance authority which is not competent to decide on a case in accordance with Article ‧ of the Agreement may request from the other surveillance authority at all stages of the proceedings copies of the most important documents concerning cases falling under Article ‧(b) and (c), second sentence and of the Agreement, and may furthermore, before a final decision is taken, make any observations it considers appropriate
cs Navíc podmínky úspěchu žádosti, na niž se vztahuje kritérium pro výjimečné regionální katastrofy, mají být zkoumány s největší obezřetností a je velice obtížné je splnit
en Moreover, the conditions for a successful application under the extraordinary regional disaster criterion which are required to be examined with the utmost rigour are extremely difficult to meet
cs Množství a ceny jsou navíc přísně sledovány státem, včetně ministerstva zahraničního obchodu a hospodářské spolupráce a celních orgánů, a to prostřednictvím potvrzování prodejních smluv o vývozu, na jejichž základě lze vydat vývozní licenci
en Moreover, the quantities and prices are closely monitored by the State, involving MOFTEC and the customs authorities, via the validation of the actual export sales contracts, on the basis of which the export licence can be issued
cs Výchozí léčivo a SMAP lze navíc podrobit glukuronidaci
en Parent drug and SMAP can additionally be glucuronidated
cs V tomto období navíc fouká silný východní, severní a severovýchodní vítr, který vysoušení fazolí napomáhá
en In addition, at this time of year the prevailing winds, from the east, north and north-east help the beans to dry
cs Počet žádostí, jež fond obdržel, navíc během posledních dvou let významně vzrostl.
en In addition, the number of applications submitted to the Fund, and thus the overall amount applied for, has increased significantly over the last two years.
cs Zatímco jsou částice PM‧ dobře měřené (výsledky jejich měření by však bylo třeba hodnotit a přezkoumat, zda je lze v jednotlivých členských státech dodržet) a měřitelné a navíc rychle padají, PM‧,‧ jsou velmi obtížně měřitelné a velice volatilní
en These measurement results should nonetheless be evaluated and assessed to establish whether they can be complied with in the Member States. PM‧.‧ are extremely difficult to measure and very volatile
cs Ten jenom plodil potomky a navíc frnkl, ještě když jsem byl larvou
en And, you know, the guy flew away when I was just a larva
cs Stavba plynovodu má navíc nepříznivý dopad i z ekologického hlediska.
en In addition, there is also an ecological aspect to the unfavourable impact of building the gas pipeline.
cs Cílem tohoto opatření je snížit výrobní náklady podnikům, jimž byl poskytnut úvěr; to znamená jejich skutečné a navíc selektivní zvýhodnění, protože ho může využívat pouze odvětví výroby videoher
en The measure is designed to reduce the production costs of beneficiaries and clearly constitutes an advantage that is also selective in so far as only video game manufacturers are eligible
cs V této souvislosti by nedostatek harmonizace navíc mohl způsobit újmu potřebám orgánů činných v trestním řízení, neboť příslušné orgány by musely splňovat rozdílné právní požadavky
en Moreover, in this context lack of harmonisation would harm the needs of law enforcement, in so far as the competent authorities have to comply with different legal requirements
cs Navíc v předchozím funkčním období docházelo v otázce udělování licencí k opakovaným neshodám mezi Radou a Komisí, jelikož řada členských států nesouhlasila s ofenzivním udělováním licencí, které prosazoval sám předseda Komise Barroso.
en Moreover, in the previous legislative period, time and again, there was great disagreement between the Council and the Commission on the licensing procedures, because many Member States did not agree with the licensing offensive that Commission President Barroso himself promoted.
cs Růst ve vyspělých zemích navíc není dostatečný na to, aby vážným způsobem ubrušoval vysoké míry nezaměstnanosti, které působí vysoké sociální náklady.
en And growth in advanced countries is not sufficient to make serious inroads into high unemployment rates, which are imposing high social costs.
cs Navíc je napjatý, nervózní, prepracovaný
en Besides, he' s tense, nervous as a cat, works all the time
cs Navíc skutečnost, že čínské ceny vývozu na ostatní hlavní trhy pro oxid hořečnatý byly o ‧ % nižší než ceny vývozu do Společenství, zřetelně ukazuje, že výrobní odvětví Společenství by čelilo většímu tlaku vyvolanému vyššími objemy dumpingového vývozu dotyčného výrobku z ČLR, a nesmí se zapomínat, že tento vývoz v průběhu zvažovaného období ceny v rámci Společenství již stlačil
en Furthermore, the fact that Chinese export prices to the other main markets for magnesium oxide were ‧ % below the export prices to the Community shows clearly that Community industry would face more pressure from increased volumes of dumped exports of the product concerned from the PRC, bearing in mind that these exports have already exerted a downward pressure on the Community prices during the period considered
cs Provozovatelé dotčených sítí navíc dosud nepředložili doklad o konkrétním znevýhodnění kabelového nebo satelitního přenosu přechodem na digitální přenos ve spolkových zemích Berlín a Braniborsko
en In addition, the operators of these networks have failed as yet to provide evidence that cable and satellite have been disadvantaged in practice by the digital switch-over in Berlin-Brandenburg
cs Navíc má inzulín další anabolické a anti-katabolické účinky na mnoho různých tkání
en In addition, insulins have several anabolic and anti-catabolic actions on a variety of different tissues
cs Navíc jsme významně posílili ustanovení o ochraně spotřebitelů, pokud jde mimo jiné o zpřístupňování informací a zlepšené podmínky pro změnu dodavatele.
en Moreover, we have substantially increased the provisions on consumer protection with regard to, among other things, billing information and improved conditions for switching suppliers.
cs Navíc, pokud byl příjemce, ať už jde o soukromý nebo státní podnik, státem pověřen vykonáváním služeb obecného hospodářského významu, mohou se pro podporu použít rovněž ustanovení článku ‧ Smlouvy [‧]
en Furthermore, where the recipient, whether a private or public undertaking, has been entrusted by the State with the operation of services of general economic interest, the aid may also qualify for application of the provisions of Article ‧ of the Treaty
cs Takže máte všichni hodinu navíc na zábavu a odpočinek
en So you can all have an extra hour' s fun and relaxation
cs Zpráva však navíc upozorňuje na nepřiměřeně silnou reakci Ruska na ozbrojený zásah Gruzie v Jižní Osetii a na obrovskou a nevyprovokovanou akci ze strany ruských sil v Abcházii.
en In addition, however, the report draws attention to Russia's disproportionately strong reaction to Georgia's armed intervention in South Ossetia and to the large-scale and unprovoked action by Russian forces in Abkhazia.
Showing page 1. Found 15294 sentences matching phrase "navíc".Found in 5.463 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.