Translations into English:

 • extra       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
   
  ještě k tomu
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • in addition   
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • moreover     
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

náklady navíc
additional charges
udělat něco navíc
; go the extra mile; take one step further; take the extra step

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
cs Renagel neobsahuje vápník, a proto vám lékař může navíc předepsat k užívání tablety vápníku
en Since Renagel does not contain calcium your doctor might prescribe additional calcium tablets. have a low amount of vitamin D in your blood
cs Ty by se měly považovat za nároky, pokud nejdou zpět na pojištění ve formě pojistného a dodatkového pojistného, navíc k celkovému skutečnému splatnému pojistnému a příspěvkům
en These should be considered as claims, if they are not paid back to the insurance in the form of premium and contribution supplements that are additional to actual premiums and contribution payable
cs Navíc narůstá riziko obcházení nabízeného závazku jedním z vyvážejících výrobců, který po tom, co nabídl závazek, nabyl společnost na výrobu grafitových elektrod nacházející se ve Společenství
en In addition, one of the exporting producers concerned, subsequent to its undertaking offer, acquired a graphite electrode production company situated in the Community which raises the risk of circumvention of its undertaking offer
cs Jejich potenciál rozvoje navíc pohánějí potřeby trhu práce v západní Evropě
en More importantly, their developmental potential is fuelled by the labour market needs of Western Europe
cs Tvá matka vždy říkala že jsi měla navíc, než na prodavače ojetých aut
en Your mother always felt you deserved more than a used car salesman
cs snížení emisí navíc k tomu, ke kterému by došlo, i kdyby ověřovaná projektová činnost nebyla realizována
en Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence of the certified project activity
cs Komise může navíc zúčastněné strany vyslyšet, pokud o to požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení
en Furthermore, the Commission may hear interested parties, provided that they make a request showing that there are particular reasons why they should be heard
cs Indonésie nyní navíc Komisi poskytla příslušné záruky
en In addition, Indonesia has now provided the Commission with the appropriate guarantees
cs Navíc by soudy měly mít možnost v případech, kdy je to vhodné, upozornit strany sporu na možnost mediace
en Moreover, the courts should be able to draw the parties' attention to the possibility of mediation whenever this is appropriate
cs Navíc přinese výhody i vašim zaměstnancům.
en Furthermore, it will bring advantages to your employees.
cs Bez bezpečnosti je navíc obtížné zachovat při humanitární činnosti nezávislost a neutralitu.
en Moreover, without security, it is difficult to maintain independence and neutrality in humanitarian work.
cs S jedním navíc pro mě do Moskvy
en One is enough for me in Moscow
cs Národní regulátoři navíc ve snaze ochránit své banky nevědomky zabrousili do politik známých pod heslem „ožebrač svého souseda“.
en Moreover, national regulators, in their efforts to protect their banks, have unwittingly engaged in “beggar-thy-neighbor” policies.
cs Rada guvernérů je navíc naprosto přesvědčena, že stanovení výše cen a mezd by mohlo přispět k inflačnímu tlaku díky obrovským sekundárním účinkům.
en In addition the Governing Council is strongly concerned that price and wage-setting behaviour could add to inflationary pressure through broadly-based second-round effects.
cs Navíc množství těchto doplňkových a přídatných látek je omezeno, aby se podpořila krmiva základní krmné dávky, která pocházejí z dané zeměpisné oblasti
en Moreover, the quantity of these supplements and additives is limited to promote feed based on staples from the geographical area
cs Právě jsem vám dal čas navíc
en You just got yourself an extension
cs Navíc čl. ‧ odst. ‧ předpokládá, že dotyčný úřad zveřejní do dne použitelnosti tohoto nařízení podrobné pokyny, které by žadatelům pomohly
en In addition, Article ‧ foresees that detailed guidelines to assist applicants will be issued by the Authority before the date of application of the Regulation
cs Hotel stojí uprostřed bank a obchodů a je také blízko jezera, navíc je to jeden z nejmodernějších hotelů ve městě.
en Surrounded by banks and shops, the hotel is also very close to the lake and is one of the most modern hotels in town.
cs Navíc jsem zastáncem toho, aby EIB ve spolupráci s Evropskou komisí zavedla projektové dluhopisy, které bude možné použít pro financování velkých infrastrukturních projektů v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací nezbytných pro naplnění cílů růstu a soudržnosti v rámci Unie.
en I am, moreover, in favour of the development by the EIB, in conjunction with the European Commission, of project bonds for use in financing large infrastructure projects relating to transport, energy and telecommunications, which are essential for achieving the goals of growth and cohesion within the Union.
cs konstatuje, že až v roce ‧ vstoupí v platnost statut poslanců Evropského parlamentu, bude s poslanci jednáno stejně a tento fond pro dobrovolné důchodové připojištění již nebude moci přijímat nové členy; navíc je toho názoru, že po vstupu statutu poslanců v platnost
en Notes that, after the Statute for Members of the European Parliament enters into force in ‧, Members will be treated equally and the additional pension fund will no longer be allowed to admit new members; takes the view furthermore that once the Statute for Members has entered into force
cs V současné hospodářské situaci mohou navíc zvláštní legislativní opatření snadno mít protekcionistické účinky
en Moreover, in the actual economic situation special legal provisions can easily have a protectionist effect
cs Americké peněžní fondy navíc značně investovaly do nástrojů vydaných některými z exponovaných bank.
en There are also substantial investments by American money-market funds in instruments issued by some of the exposed banks.
cs Pokud navíc smluvní strana poskytující finanční záruku předem explicitně stanovila, že takové smlouvy považuje za smlouvy pojistné a použila při jejich účtování postupy platné pro pojistné smlouvy, může tato strana sama rozhodnout, použije-li pro tyto smlouvy tento standard nebo IFRS ‧ (viz odstavce AG‧ a AG‧A
en Moreover, if an issuer of financial guarantee contracts has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply either this standard or IFRS ‧ to such financial guarantee contracts (see paragraphs AG‧ and AG‧A
Showing page 1. Found 15294 sentences matching phrase "navíc".Found in 1.901 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.