Translations into English:

 • extra       
  (Adjective, Adjectival  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
   
  ještě k tomu
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • moreover     
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • in addition   
  (advb   )
   
  ještě k tomu
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • accessorily   
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • in addition to   
  (prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • on top of that   
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

náklady navíc
additional charges
udělat něco navíc
; go the extra mile; take one step further; take the extra step

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
cs Navíc nelze vyloučit opětovný růst cen ropy
en Furthermore, renewed increases in oil prices cannot be excluded
cs ETI navíc musí konstruktivně přispět k mobilitě studentů.
en In addition, the EIT must make a positive contribution towards student mobility.
cs Na Sýrii navíc závisí bezpečnost a nezávislost Libanonu a Sýrie je jedním z hlavních aktérů v konfliktu mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy.
en Moreover, Lebanon’s security and independence hinges on Syria, and Syria is one of the main actors in the conflict between Israel and its Arab neighbors.
cs Navíc součástí dohody nebyli ropní šejkové ani další producenti fosilních paliv, kteří nakonec mají kontrolu nad množstvím uhlíku vypuštěným do atmosféry.
en Moreover, the oil sheiks and other producers of fossil fuels who ultimately control the amount of carbon released to the atmosphere were not part of the deal.
cs Nebo mi zaplatíte palivo navíc?
en You wanna pay for the extra gas?
cs Navíc návrh Komise obsahuje kritéria definující zboží nabyté pro osobní potřebu, která poskytují mnohem účinnější záruky než směrné limity, a to i pro případ pašování.
en Moreover, in the Commission's proposal, there are criteria for defining goods acquired for personal use that are better safeguards than the indicative limits, including against smuggling.
cs Doufám, že tím nebudeme riskovat zahájení další velké diskuse o institucích, která by podle mého názoru v současném ovzduší stejně nikam nevedla, a navíc by odvedla naší pozornost od řešení krize.
en I hope we are not going to run the risk of starting another major debate on the institutions, for that, in my opinion, would lead us nowhere in the current climate, and would divert our attention even further away from resolving the crisis.
cs Šetření navíc potvrdilo, že vývozní ceny žadatele jsou při velkých množstvích vývozu do jiných třetích zemí značně nižší než při vývozu do Evropské unie, což naznačuje existenci dumpingu na trzích třetích zemí
en In addition, the investigation confirmed that the export prices of the applicant to other third countries with important quantities are significantly lower than those to the European Union, suggesting the existence of dumping on third markets
cs Navíc se některé činnosti považují za rovnající se přijetí podílu, i když zmíněná holdingová společnost z roku ‧ osvobozená od daně nedrží žádný podíl
en Furthermore, certain activities are presumed to be equivalent to the acquisition of a participation, even if no shares are held by the exempt ‧ holding company in question
cs Za účelem zajištění optimálního a aktuálního předávání informací mezi členskými státy a Komisí je navíc třeba upravit technické specifikace v příloze ‧ uvedeného nařízení
en Furthermore, in order to keep the transfer of information between the Member States and the Commission optimal and up to date, it is necessary to adapt the technical specifications in Annex ‧ to that Regulation
cs Za použití odlišné metodiky se navíc přistoupilo k dalšímu posouzení
en Another assessment was carried out using a different methodology
cs Polda těžko vyjde s platem a chce vydělat něco navíc
en A cop who' s trying to make ends meet wants a Iittle something on the side
cs Pro výrobky, které v režimu připravenosti nebo klidovém režimu vyhovují požadavku na spotřebu v pohotovostním režimu, navíc nejsou zapotřebí pro získání způsobilosti pro ENERGY STAR žádná další automatická omezení spotřeby
en Additionally, for products that meet the standby-power requirements in ready or sleep mode, no further automatic power reductions are required to qualify as ENERGY STAR
cs Simulace provedená francouzskými orgány navíc ukazuje, že se jedná o skutečně selektivní kritérium, protože pouze ‧ ze ‧ videoher vyrobených ve Francii v letech ‧ a ‧ získává ‧ až ‧ body
en Lastly, the simulation carried out by the French authorities also shows that this is a genuinely selective criterion since only ‧ video games out of the ‧ manufactured in France in ‧ and ‧ were awarded one or two points
cs Konečné zprávy mají být předány v říjnu roku ‧ a nezávislé hodnocení prvních dvou programů MSP dospělo navíc k závěru o udržitelnosti a přidané hodnotě oceněných projektů, jakož i o správném řízení programu
en The final reports are due in October ‧ moreover, an independent evaluation of the first two SME schemes has concluded to the sustainability and the added value of the awarded projects as well as sound management of the schemes
cs vzhledem k tomu, že Komise a členské státy musí mít navíc dostatek času pro navržení změn předpokládaného opatření, aby byly odstraněny nebo zmenšeny jakékoli překážky, které by toto opatření mohlo vytvořit volnému pohybu zboží
en Whereas the Commission and the Member States must also be allowed sufficient time in which to propose amendments to a contemplated measure, in order to remove or reduce any barriers which it might create to the free movement of goods
cs Nebezpečné katalogové firmy způsobují finanční škodu malým podnikům a navíc je obtěžují.
en Rogue business directory companies are both inflicting financial damage and harassing small companies.
cs Rusko dnes navíc není tím, čím bylo v minulosti.
en Furthermore, today's Russia is not what that country was in the past.
cs Navíc musí příslušné orgány zajistit, aby dotyčné pracovní místo bylo co nejdříve obsazeno držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti
en In addition, competent authorities shall ensure that the post in question is filled by the holder of an appropriate certificate as soon as possible
cs Země bývalého východního bloku navíc zažily také traumatizující změnu režimu, ale v tomto případě jsme všichni stejně ohroženi světovou finanční a hospodářskou krizí, která navzdory některým počátečním znamením byla neočekávaná.
en The countries of the former Eastern bloc, moreover, experienced the change of regime as a trauma as well, but in this case, we are all equally threatened by the global financial and economic crisis which, in spite of certain early signs, was nonetheless unexpected.
cs Navíc má moderní povaha povolání řidiče mezi mladými lidmi vyvolat zájem o toto povolání a usnadnit nábor nových řidičů v době jejich nedostatku
en Furthermore, the modern nature of the profession of driver should arouse young people
cs Navíc úzké vazby mezi Íránem, Sýrií, Hamásem a Hizballáhem, ale i náboženské napětí mezi Sunnity a Alawity v Sýrii by nás měly přimět k ostražitosti, protože tu existuje obrovské riziko, že eskalace násilí také uvrhne Sýrii do občanské války s přesahem navenek.
en Moreover, the close ties between Iran, Syria, Hamas and Hezbollah, as well as the religious tensions between the Sunnis and Alawites in Syria, should make us exercise caution because there is a huge risk that the escalation in violence will also push Syria towards civil war, with outside interference.
cs Získávání odpovídajících fyzických a duševních nástrojů se navíc neobejde bez větší podpory ze strany Unie, jak zmiňuje zpráva, zejména v oblasti přístupu k technologickým novinkám.
en In addition, the acquisition of adapted physical and intellectual tools must receive greater support from the Union, as stated in the report, especially in the area of access to technological innovations.
cs Navíc, Gwyn dneska zapejká stehna
en Plus, Gwyn is making drumsticks
cs Navíc vládnoucí strana nemá na křeslo ve výboru nárok.
en Furthermore, the ruling party is not entitled to chair the committee.
Showing page 1. Found 15294 sentences matching phrase "navíc".Found in 2.332 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.