Translations into English:

  • pro forma invoice   
     
    A business document that is a view of a customer invoice or vendor invoice that documents a payment request but is not an offer or a demand for payment.

Example sentences with "proforma faktura", translation memory

add example
cs Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma faktury
en The importer shall also submit a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs proforma fakturu ve dvou prvopisech
en pro forma invoice in duplicate
cs kopii prodejní nebo kupní smlouvy a kopii proforma faktury
en a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.).
en You will also need three copies of the commercial invoice, in English, or three pro-forma invoices for goods of a non-commercial character (e.g., samples, etc.
cs Došlo k porušení ustanovení o křížové kompenzaci závazku, neboť společnost prodala výrobek, na který se vztahoval závazek, a jiné výrobky témuž zákazníkovi ve stejném kalendářním roce, ale nadále za výrobek, na který se vztahoval závazek, vystavovala závazkové faktury
en A breach of the cross-compensation clauses of the undertaking occurred since the company sold both, the product covered by the undertaking and other products to the same client in the same calendar year but continued to issue undertaking invoices for the product covered
cs Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit zvláštní podmínky pro případy, že třetí osoba nebo pořizovatel nebo příjemce, který vystavuje faktury, je usazen v zemi, pro kterou neexistuje žádný právní nástroj, který by upravoval vzájemnou pomoc rozsahem obdobnou té, jakou stanoví směrnice ‧/‧/EU a nařízení (ES) č
en Member States may impose specific conditions on taxable persons in cases where the third party, or the customer, who issues invoices is established in a country with which no legal instrument exists relating to mutual assistance similar in scope to that provided for in Directive ‧/‧/EU and Regulation (EC) No
cs Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti
en If no such invoice is presented, the duty rate applicable to all other companies shall apply
cs Podle dohody dosažené dne 13. září mezi Parlamentem a Radou se nyní společnosti mohou spolehnout na pevné lhůty, ve kterých mohou počítat se splatností svých faktur, a tyto lhůty budou nyní muset dodržet jak orgány veřejné správy, tak soukromý sektor.
en Under the agreement reached on 13 September between Parliament and the Council, companies can now rely on definite deadlines by which they can expect their invoices to be paid, and these deadlines will have to be met by both public authorities and the private sector.
cs Jméno společnosti uvedené v čl. ‧ odst. ‧, která fakturu vystavuje
en The name of the company mentioned in Article ‧) which issues the commercial invoice
cs Příslušné subjekty budou zprostředkovateli, kterým se budou vyplácet příspěvky Společenství a u kterých budou vedeny účty a doklady o příjmech a platbách těchto příspěvků na podporu národního programu, včetně veškerých faktur a dokumentů s rovnocennou důkazní hodnotou, aby se podpořila evidence přímých a nepřímých nákladů programu
en The competent bodies shall be the intermediary to whom the Community contribution is paid, and where the accounts and records of the receipt and payment of that contribution in support of the national programme are held, including all invoices and documents of a similar probative value to support the direct and indirect costs of the programme
cs faktury nebo stvrzenky o prodeji produktu, na kterých musí být uvedeno alespoň jméno a adresa dotčených subjektů, jakož i množství, kupní cena, kterou producent nebo organizace producentů skutečně převzali, a datum dodávky pro každou skupinu koupených produktů
en the sales invoice or receipt for the product, which must state at least the names and addresses of the parties concerned and the quantity, the purchase price actually paid to the producer or to the producers
cs Při vývozu příbuzným společnostem ve Společenství jsou vývozci podléhající opatřením v postavení, kdy mohou fakturovat cenu vyšší než je minimální dovozní cena a následně si tuto cenu kompenzovat po celním odbavení
en When they export to related companies in the Community, exporters subject to measures are in a position to invoice at a price above the MIP, and to subsequently compensate such a price after customs declaration
cs Aby Komise mohla účinně sledovat, zda společnost plní svůj závazek, bude osvobození od cla při předložení žádosti příslušnému celnímu orgánu o propuštění do volného oběhu v souladu se závazkem podmíněno předložením faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze nařízení (ES) č
en In order to enable the Commission to monitor effectively the compliance with the undertaking, when the request for release for free circulation pursuant to the undertaking is presented to the relevant customs authority, exemption from the duty will be conditional upon the presentation of an invoice containing at least the items of information listed in the Annex to Regulation (EC
cs Dodavatel vyhotovující prohlášení dodavatele uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie faktury, dodacích listů a dalších obchodních dokladů, k nimž je toto prohlášení přiloženo, a kopie dokladů uvedených v čl. ‧a odst. ‧ po dobu nejméně tří let
en The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in Article ‧a
cs Jméno zástupce společnosti, která vystavila fakturu a následující podepsané prohlášení
en The name of the official of the company that has issued the invoice and the following signed declaration
cs Přepočet měn se tedy prováděl jak pro vývozce, tak i pro výrobní odvětví Společenství stejným způsobem, tj, s uplatněním data vystavení faktury bez ohledu na dodací termín nebo na datum celního odbavení
en Thus, for both the exporters and the Community industry the currency conversion was performed at the same level, i.e. on the date of invoice, irrespective of the date of delivery or customs clearance
cs Toto prohlášení: Já, níže podepsaný/á, potvrzuji, že (objem) suchého glukonátu sodného prodaného na vývoz do Evropské unie, pro který byla vystavena tato faktura, byl vyroben společností (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v/ve/na (dotčená země
en The following declaration: I, the undersigned, certify that the (volume) of dry sodium gluconate sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned
cs Samé smlouvy, faktury, bilanční výkazy a expediční příkazy
en Contracts and invoices, balance sheets and shipping orders
cs k dováženému zboží je přiložena platná závazková faktura
en such imports are accompanied by a valid undertaking invoice
cs Záhlaví FAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKU
en The heading COMMERCIAL INVOICE ACCOMPANYING GOODS SUBJECT TO AN UNDERTAKING
cs celním orgánům členských států je při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu předložena obchodní faktura, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze, a
en a commercial invoice containing at least the elements listed in the Annex is presented to Member States' customs authorities upon presentation of the declaration for release into free circulation; and
cs jestliže dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby dříve než zboží nebo služby, ‧ dnů po obdržení zboží nebo služeb, nebo
en if the debtor receives the invoice or the equivalent request for payment earlier than the goods or the services, ‧ days after the receipt of the goods or services
cs Případná nezbytná vyrovnání se provedou do pěti pracovních dnů od data obdržení konečné faktury
en Any necessary adjustments shall be made within five working days of the date of receipt of the final invoice
cs Má se za to, že neuvedení daných prodejů ve zprávách o prodejích a jejich nesprávné zahrnutí do závazkových faktur představuje porušení závazku
en It is considered that the omission of the sales in question from the sales reports and their incorrect inclusion on Undertaking Invoices constitute breaches of the undertaking
Showing page 1. Found 1935 sentences matching phrase "proforma faktura".Found in 0.552 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.