Translations into English:

  • pro forma invoice   
     
    A business document that is a view of a customer invoice or vendor invoice that documents a payment request but is not an offer or a demand for payment.

Example sentences with "proforma faktura", translation memory

add example
cs kopii prodejní nebo kupní smlouvy a kopii proforma faktury
en a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma faktury
en The importer shall also submit a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs proforma fakturu ve dvou prvopisech
en pro forma invoice in duplicate
cs Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.).
en You will also need three copies of the commercial invoice, in English, or three pro-forma invoices for goods of a non-commercial character (e.g., samples, etc.
cs Platná obchodní faktura zmíněná v čl. ‧ odst. ‧ tohoto nařízení musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který fakturu vystavil
en A declaration signed by an official of the entity issuing the commercial invoice must appear on the valid commercial invoice referred to in Article ‧ of this Regulation
cs U každého projektu příjemce vede evidenci podkladů (potvrzených faktur, příjmových dokladů, jiných platebních dokladů nebo účetních podkladů rovnocenné průkazní hodnoty), očísluje je, a je-li to možné, archivuje je na jednom určitém místě, zpravidla ve svém sídle, po dobu pěti let po ukončení projektu, aby doklady mohly být případně ověřeny
en For each project, supporting documents (receipted invoices, receipts, other proof of payment or accounting documents of equivalent probative value) shall be recorded, numbered and kept by the beneficiary, where possible in one specific location and, as a general rule, at the headquarters of the beneficiary, for five years after the end date of the project, in case they need to be verified
cs údaje, které musí obsahovat faktury nebo odpovídající podklady
en specify the details which must be contained in invoices or in the relevant supporting documents
cs Dodavatel vyhotovující dlouhodobé prohlášení dodavatele uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie veškerých faktur, dodacích listů a dalších obchodních dokladů týkajících se zboží, ke kterému se prohlášení vztahuje a které bylo zasláno dotčenému odběrateli, a dokladů uvedených v čl. ‧a odst. ‧ po dobu nejméně tří let
en The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article ‧a
cs zásilkou produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na základě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na základě jediné faktury
en consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
cs Vysvětlivka v příloze ‧ ke kolonce ‧ (měna faktury) se nahrazuje tímto
en The explanatory note to box ‧ (invoice currency) is replaced by the following
cs neprodleně ustanovit pravidlo přikazující uhradit faktury v maximální lhůtě ‧ kalendářních dnů a zrušit odchylku od tohoto pravidla, nebo přinejmenším omezit tuto odchylku na maximální trvání v délce ‧ kalendářních dnů od data dodání, neboť orgány veřejné moci nemohou v žádném případě být vystaveny větším potížím s financováním vlastních aktivit než MSP
en the express establishment of a specific regulation requiring payments to be made within a maximum period of ‧ calendar days, while eliminating the exception to this rule or, at least, restricting it to a maximum of ‧ calendar days after delivery; the problems faced by authorities in financing their activities can by no means be greater than those of SMEs
cs faktury týkající se služeb dodávaných subdodavatelsky budou zohledněny pouze tehdy, pokud je takový subdodavatelský vztah ustanoven ve smlouvě o udělení grantu
en Invoices relating to subcontracted services will only be taken into account where such subcontracting is provided for in the grant agreement
cs Každá osoba povinná k dani také zajistí, že buď ona sama, nebo její zákazník, nebo třetí osoba jejím jménem a na její účet vystaví fakturu v souvislosti s dodáními zboží uvedenými v čl. ‧b části B odst. ‧ a v souvislosti s dodáními zboží za podmínek uvedených v čl. ‧c části A
en Every taxable person shall also ensure that an invoice is issued, either by himself or by his customer or, in his name and on his behalf, by a third party, in respect of the supplies of goods referred to in Article ‧b(B) and in respect of goods supplied under the conditions laid down in Article ‧c(A
cs Název společnosti, která působí jako dovozce ve Společenství, pro kterou byla obchodní faktura doprovázející zboží podléhající závazku danou společností přímo vystavena
en Name of the company acting as an importer in the Community to which the commercial invoice accompanying goods subject to an undertaking is issued directly by the company
cs V kolonce ‧ je nutno uvést odkaz na fakturu zpětného vývozce
en References to the re-exporter
cs Název úředního subjektu, který vydal fakturu a následující podepsané prohlášení
en The name of the official of the company that has issued the invoice and the following signed declaration
cs Členské státy mohou osobám povinným k dani, které dodávají zboží a poskytují služby na jejich území, stanovit lhůtu pro vystavení faktur
en Member States may impose time limits for the issue of invoices on taxable persons supplying goods and services in their territory
cs Aby Komise mohla účinně sledovat, zda společnost závazek plní, je osvobození od antidumpingového cla při předložení žádosti o propuštění do volného oběhu příslušným celním orgánům podmíněno i) předložením zakázkové faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧, ii) skutečností, že dovážené zboží je vyráběno uvedenou společností a dodáváno a fakturováno přímo uvedenou společností prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství, a iii) skutečností, že zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu uvedenému v závazkové faktuře
en In order to enable the Commission to effectively monitor the company’s compliance with the undertaking, when the request for release for free circulation is presented to the relevant customs authority, exemption from the anti-dumping duty will be conditional on (i) the presentation of an undertaking invoice containing at least the elements listed in Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧; (ii) the fact that the imported goods are manufactured by the said company, and shipped and invoiced directly by the said company to the first independent customer in the Community; and (iii) the fact that the goods declared and presented to customs correspond precisely to the description on the undertaking invoice
cs Na zásilku se vztahuje čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nebo čl. ‧ odst. ‧, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí
en A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
cs Platby za administrativní služby jsou splatné do ‧ kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu
en The charges for administrative services shall be paid within ‧ calendar days from the date on which the invoice is notified by the Agency
cs pokud Komise zruší přijetí závazku podle čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení nařízením nebo rozhodnutím, které odkazuje na konkrétní transakce, a prohlásí příslušné závazkové faktury za neplatné
en when the Commission withdraws its acceptance of the undertaking pursuant to Article ‧ of the basic Regulation in a Regulation or Decision which refers to particular transactions and declares the relevant undertaking invoices as invalid
cs Po obdržení Vaší objednávky, měli byste si ověřit shodu výrobků dodávaných s Vaší objednávky a uvede, kde je to vhodné, na dodacím listu nebo faktury a formě rezerv spolu s vaším vlastnoruční podpis, žádné anomálie na.
en Upon receipt of your order, you should verify the conformity of products shipped with your order and indicate, where appropriate, on the delivery note or invoice and form of reserves along with your handwritten signature, any anomaly the on.
cs je přiznání tohoto osvobození od daně vázáno na předložení opisu faktury nebo dokladu sloužícího jako faktura, potvrzeného celním úřadem, prostřednictvím kterého zboží opustilo Společenství
en the benefit of the exemption shall be subject to the production of a copy of the invoice or other documents in lieu thereof, endorsed by the customs office where the goods left the Community
cs Veškerý dovoz, vývoz nebo zprostředkovatelské činnosti týkající se uvedených látek musí hospodářské subjekty dokumentovat prostřednictvím celních a obchodních dokladů, jako jsou souhrnná prohlášení, celní prohlášení, faktury, nákladové listy, doklady o dopravě a další přepravní doklady
en All imports, exports or intermediary activities involving scheduled substances shall be documented by the operators by way of customs and commercial documents, such as summary declarations, customs declarations, invoices, cargo manifests, transport and other shipping documents
Showing page 1. Found 1935 sentences matching phrase "proforma faktura".Found in 0.937 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.