Translations into English:

  • pro forma invoice   
     
    A business document that is a view of a customer invoice or vendor invoice that documents a payment request but is not an offer or a demand for payment.

Example sentences with "proforma faktura", translation memory

add example
cs proforma fakturu ve dvou prvopisech
en pro forma invoice in duplicate
cs Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.).
en You will also need three copies of the commercial invoice, in English, or three pro-forma invoices for goods of a non-commercial character (e.g., samples, etc.
cs kopii prodejní nebo kupní smlouvy a kopii proforma faktury
en a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma faktury
en The importer shall also submit a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
cs lze od výše účtů, faktur nebo výkazů, které se v tomto případě schválí jako čisté částky, odečíst
en the following deductions may be made from all bills, invoices or statements, which shall then be passed for payment of the net amount
cs K těmto žádostem, které se týkají plateb provedených během uvedeného čtvrtletí, se přiloží souhrnný finanční výkaz, kopie faktur a příslušných dokladů a dále průběžná zpráva o plnění smlouvy během uvedeného čtvrtletí (dále jen čtvrtletní zpráva
en Such applications shall cover the payments made during the three-month period concerned and shall be accompanied by a summary financial statement, copies of the relevant invoices and supporting documents and an interim report on the implementation of the contract during the quarter concerned (hereinafter referred to as three-monthly report
cs ERF má krátkodobé závazky za částky, které jsou již splatné příjemcům, ale pro něž ke dni závěrky neobdržel žádné faktury
en The EDF has current liabilities for amounts already due to beneficiaries for which no invoices were received at the reporting date
cs jméno a funkce odpovědného pracovníka společnosti, která obchodní fakturu vydala
en The name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
cs Jméno zástupce společnosti, která vydala fakturu na zboží, které podléhá závazku, a toto podepsané prohlášení
en The name of the official of the company that has issued the undertaking invoice and the following signed declaration
cs zjistit relevantní datové prvky elektronické fakturace, zejména ty, které se týkají propojení mezi fakturou a, přinejmenším, postupem zadávání zakázek a postupem plateb, otázky související s daní z přidané hodnoty, ověřováním a integritou, požadavky na archivaci a uchovávání a rovněž potřebu zajištění ověření platnosti těchto prvků klíčovými zainteresovanými subjekty
en identifying relevant e-Invoicing data elements, especially for the linkage between the invoice and, at least, the procurement and the payments process, issues related to valueadded tax, authentication and integrity, archiving and storage demands, as well as the need to ensure the validation of those elements by key stakeholders
cs Datum vystavení faktury
en The date of issue of the commercial invoice
cs Podle stěžovatele vyžadoval CIVDN v průběhu let ‧ a ‧ i nadále od velkoobchodníků platbu nepřímých daní a jeho nástupnická organizace CIVR rovněž začala fakturovat příspěvky, což je z hlediska vnitrostátních předpisů protiprávní
en According to the complainant, during ‧ and ‧, the CIVDN continued to demand that merchants pay parafiscal charges even though the body that replaced it afterwards, the CIVR, had also begun to invoice contributions in contradiction with national law
cs Předložení platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze tohoto nařízení, celním orgánům členských států
en The presentation to the Customs authorities of the Member States of a valid commercial invoice, which shall conform to the requirements set out in the Annex to this Regulation
cs Na základě faktur velkoobchodníků z ‧. let ‧. století si lze vytvořit představu o objemu trhu
en Wholesalers’ invoices from the ‧s give an idea of the size of the market
cs Pro vyjasnění a zjednodušení řízení těchto opatření by od roku ‧ mělo být umožněno osvobodit příjemce od požadavku na předkládání faktur uvedeného v nařízení Komise (ES) č. ‧ ze dne ‧. července ‧, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. ‧ týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy [‧]
en In the interests of clarity and in order to simplify the management of those measures, provision should be made from ‧ onwards to allow the exemption of beneficiaries from the requirement to present invoices under Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧ as regards eligibility of expenditure of operations part-financed by the Structural Funds
cs Ke kopii osvědčení o pravosti se přikládá faktura nebo její kopie, jakož i všechny další příslušné dokumenty
en The invoice or a copy thereof, as well as all other relevant documents, shall be attached to the copy of the certificate of authenticity
cs Číslo a datum faktury
en Number and date of invoice
cs bere na vědomí, že Účetní dvůr poukázal na nedostatky v systému dohledu a kontroly (odstavec ‧.‧) týkající se výplaty příspěvků poslancům Evropského parlamentu; považuje za znepokojující, že do poloviny roku ‧ předalo faktury za období od července ‧ do června ‧ pouze ‧ % poskytovatelů služeb a ‧ % osob pověřených prováděním plateb; bere na vědomí, že interní audit příspěvků poslancům Evropského parlamentu na parlamentní asistenci bude dokončen včas pro potřeby postupu udělování absolutoria za rok
en Notes that the Court pointed to weaknesses in supervisory and control systems (paragraph ‧.‧) relating to the payment of allowances of Members of the European Parliament; considers it worrying that by mid-‧ only ‧ % of the service providers, and only ‧ % of the paying agents had submitted invoices relating to the period July ‧ to June ‧; notes that the internal audit of Members' parliamentary assistance allowance will be finalised in time for the ‧ discharge procedure
cs prodejní činnost, která zahrnuje vydávání faktur, inkaso a převod příjmů a správu pohledávek
en the sale, including the issue of invoices, collection and transfer of revenue, and management of claims
cs Pro účely provádění odstavce ‧ vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.‧ a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu a podle potřeby uvedou důvody žádosti o kontrolu
en For the purposes of implementing the provisions of paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request of verification
cs Číslo závazné faktury
en The Undertaking Invoice number
cs podrobné vyúčtování a služby s vyššími poplatky; mělo by být v zásadě stanoveno, že všechny služby mimo elektronické komunikace budou na fakturách uvedeny odděleně
en detailed invoicing and improved pricing services, ensuring that invoices include a breakdown of any non-electronic-communication services
cs Pro účely odstavce ‧ vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.‧ nebo EUR-MED a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, a případně uvedou důvody pro jejich žádost o ověření
en For the purposes of implementing paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request for verification
cs Toto opatření se zavádí v situaci, kdy podniky musí platit DPH bezprostředně po vydání faktury, příslušnou fakturační platbu (a související DPH) však podniky dostanou zaplacenou i za několik měsíců - pokud vůbec.
en This is being introduced at a time when businesses are currently in the situation where they pay VAT on an invoice as soon as it is issued, but the relevant invoice payment (and associated VAT) may only be paid months later, if ever.
Showing page 1. Found 1935 sentences matching phrase "proforma faktura".Found in 0.76 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.