Translations into English:

  • registered designation of origin   

Example sentences with "registrované označení původu", translation memory

add example
cs Na etiketách registrované značky se povinně uvede název označení původu
en The Designation name must appear on the trademark labels
cs Registrovaný produkt se označí symbolem chráněného označení původu
en The registered product will bear the Protected Designation of Origin symbol
cs Informace o všech druzích olivových olejů a/nebo stolních oliv registrovaných s označením původu/chráněným zeměpisným označením v rámci Společenství
en Information on all olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
cs Původ produktů v zeměpisné oblasti vymezené chráněným označením původu Los Pedroches potvrzují dokumenty vystavené regulační radou, které se týkají: chovatelských podniků, pastvin v dubových lesích, registrovaných vepřů, jatek a bouráren, podniků, kde se jednotlivé kusy suší, skladů, jakož i chráněného produktu
en Proof that the product has originated in the area covered by the Los Pedroches designation of origin is provided by the documents showing the checks carried out by the Regulatory Board in respect of: the livestock holdings, ranges, registered pigs, slaughterhouses and cutting plants, drying sheds and cellars and the product covered by the designation
cs Níže jsou uvedeny hlavní produkty, které jsou opatřeny úřední značkou kvality: Haricot Tarbais (registrované označení původu CHZO a Label Rouge), mouton Barèges-Gavarnie (registrované označení původu CHOP), Agneau des Pyrénées (registrované označení původu Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (registrované označení původu Label Rouge), Jambon de Bayonne (registrované označení původu CHZO), Produit Jambon Noir de Bigorre (osvědčení o shodě), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (registrované označení původu CHOP), Canard à foie gras du Sud Ouest (registrované označení původu CHZO
en In the department of Hautes-Pyrénées, the main products bearing an official quality mark are: Haricot Tarbais (PGI and red label), mouton Barèges-Gavarnie (registered designation of origin and PDO), Agneau des Pyrénées (red label), Bœuf Blond d’Aquitaine (red label), Jambon de Bayonne (PGI), Produit Jambon Noir de Bigorre (COC), Vin de Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh (registered designation of origin), Canard à foie gras du Sud Ouest (PGI
cs Nadále poskytovat ochranu zeměpisným označením a označením původu registrovaným ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ v platném znění
en Continue ensuring protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and its subsequent amendments
cs V souladu s uvedenými požadavky se chráněné označení původu Afuega'l Pitu použije výhradně pro sýry, které pocházejí z mléka získaného v registrovaných zemědělských podnicích a byly vyrobeny v mlékárnách zapsaných u kontrolního subjektu, v souladu s předpisy požadovanými v tomto dokumentu, v nařízení o chráněném označení původu, manuálu jakosti a řízení, a které byly přezkoumány a certifikovány technickým personálem kontrolního subjektu podle stanoveného plánu kontrol
en In accordance with all the aforementioned requirements, the Afuega'l Pitu Protected Designation of Origin may only be used for cheeses which have been produced from milk obtained from registered stock farms and have been processed in dairies registered with the Regulatory Council in accordance with the rules laid down in this document, in the PDO rules and in the Quality and Procedures Manual, and which have been checked and certified by the Regulatory Council's technical staff in accordance with the procedures applicable
cs Svědectví, včetně fotografických, o používání označení původu Sabina na etiketách, nádobách a o registrované obchodní známce, jakož i o prvních krocích k ochraně označení samotného, jsou obsažena v publikaci, jejíž fotokopie je přiložena ke spisu, pod názvem Olivi e olio di Sabina (Olivovníky a olej ze Sabiny) pod vedením Elaiopolio consorziale Sabino, vydané R.E.D.A. v roce ‧ u příležitosti Sagra dell'olio (slavnosti oleje), která se konala ‧. září téhož roku v benediktinském opatství Farfa
en Attached is a photocopy of the publication Olivi e olio di Sabina published by the Elaiopolio consorziale Sabina and printed by R.E.D.A. in ‧ to mark the oil festival held that year at the Benedictine abbey of Farfa which contains proof, including photographs, of the use of the Sabina designation of origin on labels and containers and of the registered trade mark, and of the first steps towards securing protection for the designation
cs V rámci probíhajících jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Ukrajinou je zvažována ochrana zeměpisných označení níže uvedených jmen registrovaných na Ukrajině podle zákona č. ‧ ‧ o ochraně práv na označení původu zboží na území Evropské unie
en In the framework of the ongoing negotiations for concluding a Free Trade Agreement with the Ukraine, the protection in the European Union, as geographical indications, of the names set out below and registered in the Ukraine under Law No ‧ ‧ on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods is under consideration
cs chráněná označení původu (CHOP), chráněné(á) zeměpisné(á) označení (CHZO), nebo zaručená(é) tradiční specialita(y) (ZTS) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. ‧/‧ nebo (EHS) č. ‧/‧ a produkty registrované podle těchto programů
en protected designation/s of origin (PDO), protected geographical indication/s (PGI) or traditional speciality/ies guaranteed (TSG) in accordance with Council Regulations (EEC) No ‧/‧ or (EEC) No ‧/‧ and products registered under these schemes
cs Sýry chráněné označením původu Queso Manchego mohou být uvedeny do oběhu a prodávány pouze sýrárnami a registrovanými zařízeními a v balení, které neškodí jejich jakosti
en Cheeses protected by the Queso Manchego Designation of Origin may be dispatched and placed into circulation by dairies and registered undertakings only in packaging of a type that does not affect their quality
cs Zajistit ochranu zeměpisných označení a označení původu registrovaných ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č
en Ensure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
cs požaduje lepší ochranu registrovaných názvů, především v určitých fázích balení a uvádění těchto výrobků na trh mimo oblast výroby, pokud hrozí nebezpečí zneužití těchto názvů; požaduje, aby bylo vymáháno dodržování předpisů Společenství, které zakazují registraci označení s podobným názvem, jako je již registrované chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení
en Advocates greater protection for registered nomenclature, in particular at certain stages of packaging and marketing outside the production area wherever there is a danger of such nomenclature being improperly used; calls for the Community rules prohibiting the registration of marks with a designation similar to that of a PDO or PGI that has already been registered to be enforced
cs aniž je dotčen čl. ‧ písm. b) a čl. ‧d odst. ‧, nebyla deklarace o původu, kterou má deklarant v držení, vyhotovena vývozcem registrovaným ve zvýhodněné zemi
en without prejudice to point (b) of Article ‧ and to Article ‧d, the statement on origin in possession of the declarant has not been made out by an exporter registered in the beneficiary country
cs Podporu lze také poskytnout na úhradu nákladů uvedených v písmenu c), pokud je uveden původ produktů spadajících do působnosti nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ a do působnosti článků ‧ až ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ , pokud referenční údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Společenství
en Aid may also be granted to cover the costs referred to in point (c) if the origin of products covered by Council Regulation (EC) No ‧/‧ [‧] and by Articles ‧ to ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ [‧] is indicated, provided that the references to the origin correspond exactly to those references which have been registered by the Community
cs a na obalu je uvedeno číslo registrované provozovny uvedené v písmeni d) a údaj o kubánském původu
en the packaging shall bear the number of the registered premises referred to in (d), and that of the Cuban origin
cs registrovaným vývozcem se rozumí vývozce, který je registrován u příslušných orgánů dotyčné zvýhodněné země, aby mohl vyhotovovat deklaraci o původu pro vývoz v rámci systému
en registered exporter means an exporter who is registered with the competent authorities of the beneficiary country concerned for the purpose of making out statements on origin for the purpose of exporting under the scheme
cs Ošetření, zpracování a skladování vedlejších produktů živočišného původu v zařízeních nebo podnicích schválených nebo registrovaných podle článku ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ nebo podle článku ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ probíhá za podmínek, které brání křížové kontaminaci, případně ve vyhrazené části zařízení nebo podniku
en The treatment, processing or storage of animal by-products in establishments or plants approved or registered in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be carried out under conditions which prevent cross-contamination and if appropriate in a dedicated part of the establishment or plant
cs Tento elektronický podpis se však nepožaduje, pokud na soudech členského státu původu existuje alternativní komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů
en However, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and that permits the identification of those users in a secure manner
cs Tento závazek se vztahuje na veškeré nápisy umístěné na obalech, fakturách, nákladních listech a obchodních dokladech nebo používané v reklamě, a na ochranné známky, registrované názvy a zobrazení související s mezinárodním obchodem s olivovými oleji, olivovými oleji z pokrutin a stolními olivami, pokud takové nápisy mohou představovat nepravdivé prohlášení nebo pokud mohou vést k záměně co se týče původu, zdroje nebo kvality dotčených olivových olejů, olivových olejů z pokrutin nebo stolních oliv
en This undertaking shall apply to all inscriptions placed on packagings, invoices, consignment notes and commercial documents or used in advertising, and to trade marks, registered names and illustrations connected with the international marketing of olive oils, olive-pomace oils and table olives, in so far as such inscriptions might constitute false statements or give rise to confusion as to the origin, source or quality of the olive oils, olive-pomace oils or table olives concerned
cs Doklad o původu: Osiva a sazenice produkují a třídí místní farmáři v hrůbcích registrovaných a kontrolovaných regulativním subjektem a jsou pěstovány ve školkách situovaných v oblasti produkce
en Proof of origin: The seeds and seedlings are produced and selected by local farmers, in seedbeds registered with, and under the control of, the regulatory body and are kept in nurseries situated in the production area
cs V případě vnitřního obchodu s energií z obnovitelných zdrojů (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným původem) ovlivní výpočet těchto procentních podílů čísla za rok ‧ podle členských států, ale ne souhrn Společenství
en In the case of internal trade of RES-E (with recognised certification or origin registered) the calculation of these percentages will influence ‧ figures by Member State but not the Community total
cs musí pocházet ze zařízení nebo podniků schválených nebo registrovaných příslušným orgánem třetí země původu a musí být pro tento účel uvedeny na seznamu uvedeného orgánu, a
en must come from establishments or plants approved or registered by the competent authority of the third country of origin and listed by that authority for that purpose; and
cs Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů v členském státě původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů
en However, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner
cs Aby směli vyhotovovat náhradní deklarace o původu, nemusí být držitelé zboží sami registrovanými vývozci
en For being entitled to make out replacement statements on origin, holders of the goods need not be registered exporters themselves
Showing page 1. Found 50922 sentences matching phrase "registrované označení původu".Found in 12.572 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.