Translations into English:

  • appellation of controlled origin   
  • certified brand of origin   
  • controlled designation of origin   
  • designation of origin   
  • origin denomination   
  • protected designation of origin   
  • registered designation of origin   

Example sentences with "registrované označení původu", translation memory

add example
cs V souladu s uvedenými požadavky se chráněné označení původu Afuega'l Pitu použije výhradně pro sýry, které pocházejí z mléka získaného v registrovaných zemědělských podnicích a byly vyrobeny v mlékárnách zapsaných u kontrolního subjektu, v souladu s předpisy požadovanými v tomto dokumentu, v nařízení o chráněném označení původu, manuálu jakosti a řízení, a které byly přezkoumány a certifikovány technickým personálem kontrolního subjektu podle stanoveného plánu kontrol
en In accordance with all the aforementioned requirements, the Afuega'l Pitu Protected Designation of Origin may only be used for cheeses which have been produced from milk obtained from registered stock farms and have been processed in dairies registered with the Regulatory Council in accordance with the rules laid down in this document, in the PDO rules and in the Quality and Procedures Manual, and which have been checked and certified by the Regulatory Council's technical staff in accordance with the procedures applicable
cs chráněná označení původu (CHOP), chráněné(á) zeměpisné(á) označení (CHZO), nebo zaručená(é) tradiční specialita(y) (ZTS) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. ‧/‧ nebo (EHS) č. ‧/‧ a produkty registrované podle těchto programů
en protected designation/s of origin (PDO), protected geographical indication/s (PGI) or traditional speciality/ies guaranteed (TSG) in accordance with Council Regulations (EEC) No ‧/‧ or (EEC) No ‧/‧ and products registered under these schemes
cs Informace o všech druzích olivových olejů a/nebo stolních oliv registrovaných s označením původu/chráněným zeměpisným označením v rámci Společenství
en Information on all olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
cs Svědectví, včetně fotografických, o používání označení původu Sabina na etiketách, nádobách a o registrované obchodní známce, jakož i o prvních krocích k ochraně označení samotného, jsou obsažena v publikaci, jejíž fotokopie je přiložena ke spisu, pod názvem Olivi e olio di Sabina (Olivovníky a olej ze Sabiny) pod vedením Elaiopolio consorziale Sabino, vydané R.E.D.A. v roce ‧ u příležitosti Sagra dell'olio (slavnosti oleje), která se konala ‧. září téhož roku v benediktinském opatství Farfa
en Attached is a photocopy of the publication Olivi e olio di Sabina published by the Elaiopolio consorziale Sabina and printed by R.E.D.A. in ‧ to mark the oil festival held that year at the Benedictine abbey of Farfa which contains proof, including photographs, of the use of the Sabina designation of origin on labels and containers and of the registered trade mark, and of the first steps towards securing protection for the designation
cs Zajistit ochranu zeměpisných označení a označení původu registrovaných ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č
en Ensure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
cs Sýry chráněné označením původu Queso Manchego mohou být uvedeny do oběhu a prodávány pouze sýrárnami a registrovanými zařízeními a v balení, které neškodí jejich jakosti
en Cheeses protected by the Queso Manchego Designation of Origin may be dispatched and placed into circulation by dairies and registered undertakings only in packaging of a type that does not affect their quality
cs Na etiketách registrované značky se povinně uvede název označení původu
en The Designation name must appear on the trademark labels
cs Registrovaný produkt se označí symbolem chráněného označení původu
en The registered product will bear the Protected Designation of Origin symbol
cs Původ produktů v zeměpisné oblasti vymezené chráněným označením původu Los Pedroches potvrzují dokumenty vystavené regulační radou, které se týkají: chovatelských podniků, pastvin v dubových lesích, registrovaných vepřů, jatek a bouráren, podniků, kde se jednotlivé kusy suší, skladů, jakož i chráněného produktu
en Proof that the product has originated in the area covered by the Los Pedroches designation of origin is provided by the documents showing the checks carried out by the Regulatory Board in respect of: the livestock holdings, ranges, registered pigs, slaughterhouses and cutting plants, drying sheds and cellars and the product covered by the designation
cs Níže jsou uvedeny hlavní produkty, které jsou opatřeny úřední značkou kvality: Haricot Tarbais (registrované označení původu CHZO a Label Rouge), mouton Barèges-Gavarnie (registrované označení původu CHOP), Agneau des Pyrénées (registrované označení původu Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (registrované označení původu Label Rouge), Jambon de Bayonne (registrované označení původu CHZO), Produit Jambon Noir de Bigorre (osvědčení o shodě), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (registrované označení původu CHOP), Canard à foie gras du Sud Ouest (registrované označení původu CHZO
en In the department of Hautes-Pyrénées, the main products bearing an official quality mark are: Haricot Tarbais (PGI and red label), mouton Barèges-Gavarnie (registered designation of origin and PDO), Agneau des Pyrénées (red label), Bœuf Blond d’Aquitaine (red label), Jambon de Bayonne (PGI), Produit Jambon Noir de Bigorre (COC), Vin de Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh (registered designation of origin), Canard à foie gras du Sud Ouest (PGI
cs Nadále poskytovat ochranu zeměpisným označením a označením původu registrovaným ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ v platném znění
en Continue ensuring protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and its subsequent amendments
cs V rámci probíhajících jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Ukrajinou je zvažována ochrana zeměpisných označení níže uvedených jmen registrovaných na Ukrajině podle zákona č. ‧ ‧ o ochraně práv na označení původu zboží na území Evropské unie
en In the framework of the ongoing negotiations for concluding a Free Trade Agreement with the Ukraine, the protection in the European Union, as geographical indications, of the names set out below and registered in the Ukraine under Law No ‧ ‧ on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods is under consideration
cs požaduje lepší ochranu registrovaných názvů, především v určitých fázích balení a uvádění těchto výrobků na trh mimo oblast výroby, pokud hrozí nebezpečí zneužití těchto názvů; požaduje, aby bylo vymáháno dodržování předpisů Společenství, které zakazují registraci označení s podobným názvem, jako je již registrované chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení
en Advocates greater protection for registered nomenclature, in particular at certain stages of packaging and marketing outside the production area wherever there is a danger of such nomenclature being improperly used; calls for the Community rules prohibiting the registration of marks with a designation similar to that of a PDO or PGI that has already been registered to be enforced
cs Členské státy neodmítnou z technických důvodů plynoucích z úmluv registraci nákladní lodi registrované v jiném členském státě, která splňuje tyto požadavky, má platné osvědčení a má zařízení a příslušenství schválené nebo typově schválené v zemi původu lodi
en Member States shall not withhold from registration, for technical reasons arising from the Conventions, a cargo ship registered in another Member State complying with the requirements and carrying valid certificates and fittings and equipment approved or type-approved in the ship
cs Aby směli vyhotovovat náhradní deklarace o původu, nemusí být držitelé zboží sami registrovanými vývozci
en For being entitled to make out replacement statements on origin, holders of the goods need not be registered exporters themselves
cs pocházejí ze schválených nebo registrovaných zařízení nebo podniků, v závislosti na daném vedlejším produktu živočišného původu nebo získaném produktu
en they come from approved or registered establishments or plants, as applicable for the animal by-product or derived product concerned
cs Tento elektronický podpis se však nepožaduje, pokud na soudech členského státu původu existuje alternativní komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů
en However, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and that permits the identification of those users in a secure manner
cs Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů členského státu původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů
en However, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner
cs a na obalu je uvedeno číslo registrované provozovny uvedené v písmeni d) a údaj o kubánském původu
en the packaging shall bear the number of the registered premises referred to in (d), and that of the Cuban origin
cs Podporu lze také poskytnout na úhradu nákladů uvedených v písmenu e), pokud je uveden původ produktů spadajících do působnosti nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ a do působnosti článků ‧ až ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, pokud referenční údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Společenství
en Aid may also be granted to cover the costs referred to in point (e) if the origin of products covered by Council Regulation (EC) No ‧/‧ and by Articles ‧ to ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ is indicated, provided that the references to the origin correspond exactly to those references which have been registered by the Community
cs Doklad o původu: Osiva a sazenice produkují a třídí místní farmáři v hrůbcích registrovaných a kontrolovaných regulativním subjektem a jsou pěstovány ve školkách situovaných v oblasti produkce
en Proof of origin: The seeds and seedlings are produced and selected by local farmers, in seedbeds registered with, and under the control of, the regulatory body and are kept in nurseries situated in the production area
cs za podmínky, že jednotlivé společnosti, značky ani původ nejsou uvedeny: popularizaci vědeckých znalostí, věcné informace o systémech jakosti, které jsou otevřeny produktům z ostatních zemí, věcné informace o generických produktech, o jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití, pokud referenční údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Společenství
en provided that individual companies, brands or origin are not named: the vulgarisation of scientific knowledge; factual information on quality systems open to products from other countries, on generic products and on the nutritional benefits of generic products and suggested uses for them where their origin is indicated, provided that the references correspond exactly to those references which have been registered by the Community
cs Na každé krabici by kromě registrované obchodní značky podniku měla být za účelem ochrany produktu Shaanxi ping guo zvenku viditelně umístěna zvláštní značka místa původu (etiketa
en Besides the company’s registered trademark, every box should be clearly labelled on the outside with the special place of origin mark (label) to protect the product Shaanxi ping guo
cs Tato úmluva se vztahuje pouze na řízení zahájená a na listiny vyhotovené nebo registrované jako veřejné listiny po vstupu této úmluvy v platnost ve státě původu, a je-li žádáno o uznání nebo výkon rozhodnutí nebo veřejných listin, také v dožádaném státě
en This Convention shall apply only to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed
cs Článek ‧ reprodukuje odpovídající ustanovení úmluvy z roku ‧ (článek ‧): odstavec ‧ stanoví, že úmluva se vztahuje pouze na řízení zahájená a na písemnosti vyhotovené nebo registrované jako veřejné listiny po vstupu této úmluvy v platnost ve státě původu a, je-li žádáno o uznání nebo výkon rozhodnutí nebo veřejných listin, také v dožádaném státě
en Article ‧ reproduces the corresponding provision in the ‧ Convention (Article ‧): paragraph ‧ states that the Convention applies only to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed
Showing page 1. Found 50922 sentences matching phrase "registrované označení původu".Found in 6.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.