Translations into English:

  • Johan of Plön   

Similar phrases in dictionary Danish English. (1)

Example sentences with "Johan af Holsten", translation memory

add example
da LSH var siden ‧ ejet af WestLB-Konzern (‧,‧ %), delstaten Slesvig-Holsten (‧,‧ %), Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (‧,‧ %) og Landesbank Baden-Württemberg (‧ %
en From ‧ LSH was owned by the WestLB group (‧,‧ %), the Land of Schleswig-Holstein (‧,‧ %), the Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (‧,‧ %) and Landesbank Baden-Württemberg (‧ %
da På grundlag af den forhøjede godtgørelse for præferenceaktier sammenlignet med stamaktier og i overensstemmelse med klageren (BdB), delstaten Slesvig-Holsten og LSH, der efter deres forhandlinger i august/september ‧ anså en sats på ‧,‧ % om året (efter skat) for passende, anser Kommissionen et tillæg på mindst ‧,‧ % om året (efter selskabsskat) for passende
en On the basis of the higher remuneration for preference shares compared with ordinary shares and in agreement with the complainant, BdB, the Land of Schleswig-Holstein and LSH, who, as a result of their meetings in August and September ‧, regard a rate of ‧,‧ % per annum (after tax) as reasonable, the Commission considers a premium of at least ‧,‧ % per annum (after corporation tax) to be appropriate
da På basis af alle disse betragtninger når Kommissionen ligesom klageren (BdB), delstaten Slesvig-Holsten og LSH frem til den konklusion, at det er passende med en godtgørelse på ‧,‧ % om året (efter selskabsskat), dvs. ‧,‧ % i normal forrentning af den pågældende investering plus et tillæg på ‧,‧ % for transaktionens særlige karakter minus ‧,‧ % som følge af de finansieringsomkostninger, der opstår for LSH, fordi den overdragne formue ikke er likvid
en In view of all of the above observations and in agreement with the complainant (BdB), the Land of Schleswig-Holstein and LSH, the Commission comes to the conclusion that an appropriate remuneration would be ‧,‧ % (after corporation taxes), i.e. a ‧,‧ % normal return on the investment in question, plus ‧,‧ % for the particularities of the transaction and minus ‧,‧ % for the financing costs which LSH incurred on account of the lack of liquidity of the assets transferred
da Grundlaget for denne ejerstruktur var den overdragelse af stamaktier, som delstaten Slesvig-Holsten og Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein foretog den ‧. januar ‧ til WestLB og Landesbank Baden-Württemberg
en This ownership structure resulted from a transfer of capital holdings from the Land of Schleswig-Holstein and the Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Holstein to WestLB and Landesbank Baden-Württemberg on ‧ January
da Ved brev af ‧. november ‧ underrettede Kommissionen Tyskland om sin beslutning om at indlede den formelle procedure efter EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, angående overdragelsen til LSH af WKA, WAK og Slesvig-Holstens særlige reserve i form af fast ejendom
en By letter of ‧ November ‧, the Commission informed Germany of its decision to initiate the formal investigation procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty in respect of the transfer of WKA, WAK and the special-purpose real-estate reserve of the Land of Schleswig-Holstein to LSH
da under henvisning til det forslag til udtalelse, som blev vedtaget af Underudvalget for Bæredygtig Udvikling den ‧. juni ‧ (CdR ‧/‧) (ordfører: Uwe Döring, minister for beskæftigelse, justits og europæiske anliggender i Slesvig-Holsten (DE/PSE
en HAVING REGARD TO the draft opinion adopted on ‧ June ‧ by the Commission for Sustainable Development (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Döring, Minister for Justice, Employment and European Affairs of Schleswig-Holstein, DE-PES
da De ved, at der i maj fandt en kongres sted i Frankfurt med statsministeren for Sachsen, Biedenkopf, og statsministeren for Slesvig-Holsten, Simonis, altså så at sige på tværs af partierne.
en You are aware that in May a conference on this issue took place in Frankfurt, which was attended by the Prime Minister of Saxony, Kurt Biedenkopf, and the Prime Minister of SchleswigHolstein, Mrs Simonis, in other words it was a cross-party event.
da Delstaten Slesvig-Holsten overdrog en del af den opnåede pris til LSH via den særlige reserve i form af fast ejendom
en In each case the Land of Schleswig-Holstein transferred part of the price it received to LSH via the special-purpose real-estate reserve
da Det afgørende spørgsmål ved den foreliggende vurdering er derfor, om en investor, der disponerer ud fra markedsøkonomiske betragtninger, ville have overdraget kapital, der har de samme kendetegn som delstaten Slesvig-Holstens særlige formue og faste ejendomme, på de samme betingelser, særlig i betragtning af den anslåede forrentning af investeringen
en It follows that the key question in examining this case is whether a market-economy investor would have transferred capital that had the same characteristics as the Land of Schleswig-Holstein's promotion-related assets and real estate and under the same conditions, especially in view of the expected return on the investment
da Også på dette punkt fremgår det af aftalen mellem BdB, delstaten Slesvig-Holsten og LSH, at der synes at være grundlag for et tillæg på ‧,‧ % om året
en Here too the understanding between the BdB, the Land of Schleswig-Holstein and LSH assumes that a premium of ‧,‧ % is justified
da Kommissionen kunne ikke anerkende, at delstaten Slesvig-Holsten ved overdragelsen af WKA- og WAK-formuerne havde påset, at den fik behørig del i de af bankens afkast, der kommer til udbetaling, og i bankens værditilvækst
en The Commission could not see that the Land of Schleswig-Holstein, when transferring WKA's and WAK's assets, had ensured that it was going to participate to an appropriate extent in the distribution of the bank's profits and the increase in its value
da Sag C-‧/‧: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den ‧. september ‧, Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst, mod Dansk Industri, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret (Denmark) lodged on ‧ September ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, acting for Bertram Holst v Dansk Industri, acting for Babcock & Wilcox Vølund ApS
da Den ‧. september ‧ fremsendte BdB, delstaten Slesvig-Holsten og HSH Nordbank, der opstod i ‧ ved en fusion af LSH og Hamburgische Landesbank, desuden en foreløbig aftale om en passende godtgørelse for den overdragne særlige formue
en On ‧ September ‧, the BdB, the Land of Schleswig-Holstein and HSH Nordbank- which was formed from LSH and Hamburgische Landesbank in ‧- submitted a provisional understanding on the appropriate remuneration for the transferred assets
da Det var i den forbindelse værd at bemærke, at langt de fleste af disse udlodningsbeløb ikke var blevet indskudt i IB igen, men forblev hos delstaten Slesvig-Holsten
en It should be borne in mind here that the lion's share of the dividend payments discussed here concerns amounts that, for that reason, were not transferred back to IB but remained entirely with the Land
da Tyskland gør i denne forbindelse gældende, at det var irrelevant rent statsstøtteretligt, hvordan LSH havde indrømmet delstaten Slesvig-Holsten en godtgørelse for den indskudte IB-kapital, da kapitalindskuddet ikke nødvendigvis var forbundet med erhvervelsen af andele i overskuddet og ekstra stemmerettigheder
en In this regard Germany argues that, for the purposes of state aid law, it is irrelevant how the Land of Schleswig-Holstein arranged a remuneration from LSH for the transfer of IB's capital, as the capital injection was not necessarily linked to acquisition of a share in profits and voting rights
da Ved brev af ‧. august ‧ og ‧. juli ‧ underrettede BdB Kommissionen om to yderligere formueoverdragelser i Slesvig-Holsten og Hessen til hhv. LSH og Landesbank Hessen-Thüringen
en By letters of ‧ August ‧ and ‧ July ‧, the BdB informed the Commission of two further transfers of assets, to Landesbank Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein and Landesbank Hessen-Thüringen in Hessen
da I lyset af det markedsøkonomiske investorprincip er det afgørende ved den foreliggende vurdering derfor, om en investor, der disponerer ud fra markedsøkonomiske betragtninger, ville have overdraget kapital, der har de samme kendetegn som delstaten Slesvig-Holstens særlige formue, på de samme betingelser, særlig i betragtning af den anslåede forrentning af investeringen
en In the light of the market-economy investor principle, the key question in examining this case is whether a market-economy investor would have transferred capital that had the same characteristics as the Land of Schleswig-Holstein's promotion-related assets and under the same conditions, especially in view of the expected return on the investment
da Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den ‧. september ‧, Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst, mod Dansk Industri, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS
en Reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret (Denmark) lodged on ‧ September ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, acting for Bertram Holst v Dansk Industri, acting for Babcock & Wilcox Vølund ApS
da Jeg bliver ganske vist nødt til at sige på forhånd, at jeg er fra Slesvig-Holsten og derudover medlem af Gruppen De Grønne, og de to ting gør det vanskeligt for mig at fremsige de sædvanlige rosende ord - således som hr.
en But let me say in advance that I come from Schleswig-Holstein and am also a Green, both of which make it difficult for me - unlike Mr Puerta who is so extremely good at it - to utter the usual words of praise.
da under henvisning til sit forslag til udtalelse (CdR ‧/‧ rev. ‧) vedtaget den ‧. november ‧ af Underudvalget for Bæredygtig Udvikling (ordfører: Uwe Döring, minister for retsanliggender, beskæftigelse og EU-spørgsmål i Slesvig-Holsten (DE/PSE
en Having regard to its draft opinion (CdR ‧/‧ rev. ‧), adopted on ‧ November ‧ by its Commission for Sustainable Development (rapporteur: Mr Uwe Döring, Minister for Justice, Employment and European Affairs of Schleswig-Holstein (DE/PES
da Tyskland redegjorde i sine svar for overdragelsen af WfA til WestLB og nævnte desuden lignende overdragelser i Niedersachsen, Berlin og Slesvig-Holsten
en In addition to information concerning WfA's transfer to WestLB, the German replies referred to similar transfers in Lower Saxony, Berlin and Schleswig-Holstein
da Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af ‧. februar ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst mod Dansk Arbejdsgiverforening, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret- Danmark) (Socialpolitik- information og høring af arbejdstagere- direktiv ‧/‧/EF- gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst- den kollektive overenskomsts virkning i forhold til en arbejdstager, der ikke er medlem af den faglige organisation, som er deltager i overenskomsten- artikel ‧- beskyttelse af arbejdstagerrepræsentanter- krav om en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse- foreligger ikke
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret- Denmark)- Ingeniørforeningen i Danmark, acting on behalf of Bertram Holst v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Babcock & Wilcox Vølund ApS (Social policy- Informing and consulting employees- Directive ‧/‧/EC- Transposition of Directive ‧/‧/EC by way of legislation and also by way of collective agreement- Effects of the collective agreement with regard to an employee who is not a member of the union which is a party to that agreement- Article ‧- Protection of employees’ representatives- Requirement of more extensive protection against dismissal- No requirement
da Domstolens dom (Tredje Afdeling) af ‧. februar ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst mod Dansk Arbejdsgiverforening, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret- Danmark
en Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret- Denmark)- Ingeniørforeningen i Danmark, acting on behalf of Bertram Holst v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Babcock & Wilcox Vølund ApS
da Ifølge Tyskland betalte LSH ikke delstaten Slesvig-Holsten nogen godtgørelse for de aktiver, der blev overdraget som særlig reserve i form af fast ejendom
en Germany states that LSH paid no remuneration to the Land of Schleswig-Holstein for the assets transferred in the form of the special-purpose real-estate reserve
da Kommissionen kom i sin beslutning af ‧. november ‧ om at indlede proceduren frem til, at overdragelsen af WKA og WAK og overdragelsen af [...] mio. EUR til en særlig reserve i form af fast ejendom for delstaten Slesvig-Holsten formentlig var statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, til fordel for LSH
en In its decision of ‧ November ‧ initiating the procedure, the Commission concluded that the transfer of WKA and WAK and the placing of EUR [...] million in a special-purpose real-estate reserve of the Land of Schleswig-Holstein probably constituted state aid to LSH within the meaning of Article ‧ of the EC Treaty
Showing page 1. Found 1976803 sentences matching phrase "Johan af Holsten".Found in 122.981 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.