Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (89)

Bunke-slægten
Deschampsia
Coca-slægten
Erythroxylum
Draphavre-slægten
Arrhenatherum
Glücksburgske slægt
House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
gran-slægten
spruce; fir
Jesu slægt
Genealogy of Jesus
Kiwi-slægten
actinidia
Lakrids-slægten
Glycyrrhiza
Oldenborgske slægt
House of Oldenburg
Pagodetræ-slægten
Styphnolobium
Ribs-slægten
Grossulariaceae
Slangerod-slægten
Aristolochia
slægt
family; kinship; ; relative; people; genus
slægt og venner
kith and kin; friends and relatives
Svalerod-slægten
Vincetoxicum

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
da Du nedstammer fra en ædel slægt
en What an honored family you descend from Timander!
da Der bør fastsættes en EF-producentpris for én af nævnte varer, og EF-producentprisen for de øvrige varer beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. maj ‧ om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus
en It is appropriate to establish the Community producer price for one of those products and calculate the Community producer price for the others by means of the conversion factors established by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the conversion factors applicable to fish of the genera Thunnus and Euthynnus
da Shigellose forårsages af bakterier af slægten Shigella, der har mennesker som hovedsmittereservoir.
en Shigellosis is caused by Shigella bacteria, with humans as the main reservoir.
da Det er ikke et spørgsmål om fejdende Kongelige slægter
en It is not a matter of feuding royal houses
da Kernefamilien, ja, men hele slægten, nej.
en Let us admit the immediate family by all means, but not the entire extended family.
da Også opført under slægten Coryphantha
en Also referenced in genus Coryphantha
da plantens binomiale videnskabelige navn (slægt, art, varietet og autor), kemotype (i givet fald), plantedele, en definition af drogetilberedningen, forholdet mellem drogen og drogetilberedningen, ekstraktionsopløsningsmiddel/-opløsningsmidler, andre navne (synonymer nævnt i andre farmakopéer) samt laboratoriekode
en With respect to the nomenclature of the herbal preparation, the binomial scientific name of plant (genus, species, variety and author), and chemotype (where applicable), the parts of the plants, the definition of the herbal preparation, the ratio of the herbal substance to the herbal preparation, the extraction solvent(s), the other names (synonyms mentioned in other Pharmacopoeias) and the laboratory code shall be provided
da Oversigter vedrørende slægter og arter, der ikke er opført i direktiv ‧/‧/EF, med angivelse af de betingelser, formeringsmateriale skal opfylde
en Schedules for genera and species not listed in Directive ‧/‧/EC containing conditions with which propagating material must comply
da Inden for slægten Brachypelma bør følgende nomenklatur anvendes
en In the genus Brachypelma the following nomenclature should be used
da Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. og Phaseolus L
en Plants, intended for planting, other than seeds but including seeds of Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., originating in Argentina, Australia, Bolivia, Chile, New Zealand and Uruguay, genera Triticum, Secale and X Triticosecale from Afghanistan, India, Iraq, Mexico, Nepal, Pakistan and the USA. Capsicum spp. Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. and Phaseolus L
da Min mand er af jødisk slægt
en My husband is from a Jewish family
da De grønlandske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at Fællesskabet har adgang til at fiske ‧ tons krabber af slægten Chionoecetes i grønlandske farvande
en The Greenland authorities have notified the Commission that the Community has access to ‧ tonnes of snow crab in Greenland waters
da frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla
en fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla
da Tilpasningskoefficienterne for de forskellige arter, størrelser og præsentationsformer af fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus fastsættes som anført i bilag I
en The conversion factors applicable to the different species, sizes and presentations of fish of the genera Thunnus and Euthynnus shall be as listed in Annex I hereto
da Mave-tarm-infektioner med bakterier af slægten Salmonella kaldes sædvanligvis "salmonelloser", når de skyldes andre Salmonella-arter end S. typhi og S. paratyphi.
en Enteric infections due to Salmonella bacteria are generally referred to by the term ‘salmonellosis’ when they are due to Salmonella species other than Salmonella typhi and Salmonella paratyphi.
da Biogeographica ‧: ‧-‧. [for skorpioner af slægten Pandinus]
en Biogeographica ‧: ‧-‧. (for scorpions of the genus Pandinus
da tilhører en slægt, hvoraf de fleste arter, eller er en art, hvoraf de fleste underarter er opført i bilag A i overensstemmelse med kriterierne i litra a) eller b), nr. i), og hvor opførelse i bilaget er af afgørende betydning for en effektiv beskyttelse af de pågældende højere systematiske enheder
en which is in a genus of which most of the species or which is a species of which most of the subspecies are listed in Annex A in accordance with the criteria in subparagraphs (a) or (b)(i) and whose listing in the Annex is essential for the effective protection of those taxa
da Det er familien og slægten, der på den mest grundlæggende måde kan give barnet et naturligt hjem og en naturlig opvækst.
en It is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
da Kun sådan kunne slægten videreføres
en Only then can the Warren line continue. "
da Hvis resultatet af undersøgelsen efterlader tvivl om forsendelsens identitet, navnlig vedrørende slægt, art eller oprindelse, anses forsendelsen for at indeholde de i bilag V, del B, angivne planter, planteprodukter eller andre objekter
en If, at the outcome of the inspection, doubts remain in respect of the identity of the consignment, in particular concerning genus, species or origin, the consignment shall be considered to contain plants, plant products or other objects listed in Annex V, Part B
da Myg af slægten Anopheles findes således stadig i disse områder, herunder Europa.
en Anopheles mosquitoes are in fact still present in those areas, including in Europe.
da Det vil efter min opfattelse være beklageligt af hensyn til vores børn og kommende slægter, hvis vi ikke vover at gøre det.
en I think that it is regrettable for our children, as well as future generations, if we do not dare go ahead.
da Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferæ, Gramineæ, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schønoprasum L. og Phaseolus L
en Plants, intended for planting, other than seeds but including seeds of Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., originating in Argentina, Australia, Bolivia, Chile, New Zealand and Uruguay, genera Triticum, Secale and X Triticosecale from Afghanistan, India, Iraq, Mexico, Nepal, Pakistan and the USA. Capsicum spp
da Sone min slægts brøde
en Make amends for all my family' s done
da Kommissionens forordning (EØF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder
en Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the conversion factors applicable to fish of the genera Thunnus and Euthynnus has been substantially amended several times
Showing page 1. Found 333 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.257 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.