Translations into English:

  • longitude   
    (noun   ) []
     
    Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
vestlig grænse ved længdegrad ‧° Vwestern boundary at longitude ‧° W
Alle farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på ‧o‧′ nordlig bredde og følger denne breddegrad, indtil den møder ‧o‧′ vestlig længde; derfra ret syd til punktet, hvor denne længdegrad skærer Brasiliens kyst; derfra i nordvestlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktetAll waters bounded by a line starting on the coast of South America at ‧o‧′ north latitude going in along this parallel to where it meets the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the point where this meridian intersects the coast of Brazil; thence in a north-westerly direction along the coast of South America to the starting point
Linjer med konstant breddegrad kaldes paralleller. De beskriver cirkler på Jordens overflade, men den eneste parallel der er en storcirkel er ækvator (breddegrad = ‧ grader). Linjer med konstant længdegrad kaldes meridianer. Den meridian der passerer gennem Greenwich kaldes nul-meridianen (længdegrad = ‧ grader). I modsætning til breddegrader er alle længdegrader storcirkler, til gengæld er meridianer aldrig parallelle! Alle meridianer skærer hinanden på nordpolen og på sydpolenLines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
Startposition: Breddegrad Længdegrad (Øst/VestInitial position: Latitude Longitude (east/west
Koordinater med bredde- og længdegrader er baseret på WGS ‧ og angives i grader og minutter med mindst tre, men helst fire decimaler (dd mm.mmmm N, ddd mm.mmmm ØLatitude and longitude coordinates are referred to WGS ‧ and presented in degrees and minutes with at least three, but preferable four decimals (dd mm.mmmm N, ddd mm.mmmm E
Det første tal er en længdegradThis first number is a longitude
Dybder registreret under fiskeriet (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegradDEPTHS ENCOUNTERED DURING FISHING (LIST FOR EACH HAUL INCLUDING LAT/LONG
Længdegrad Ø/VLongitude E/O
Med henblik på satellitovervågning meddeler Kiribatis myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kiribatis EEZFor the purposes of the satellite tracking, the Kiribati authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Kiribati EEZ
& kstars; opdaterer automatisk teleskopets længdegrad, breddegrad og tid ud fra de aktuelle indstillinger i & kstars;. Du kan slå disse opdateringer fra og til i menuen Enheder under Konfigurér INDI& kstars; automatically updates the telescope 's longitude, latitude, and time based on current settings in & kstars;. You can enable/disable these updates from Configure INDI dialog under the Devices menu
Med henblik på satellitovervågning udveksler parterne overensstemmende koordinater (bredde- og længdegrader) over de farvande, som hører under deres jurisdiktionFor the purpose of the satellite tracking, the Parties shall exchange consistent latitude and longitude coordinates of waters which fall under their jurisdiction
Tegnkassen skal udtrykkes med vestlige og østlige længdegrader og sydlige og nordlige breddegrader i decimalgrader med en præcision på mindst ‧ decimalerThe bounding box shall be expressed with westbound and eastbound longitudes, and southbound and northbound latitudes in decimal degrees, with a precision of at least two decimals
Et objekts højde afhænger både af hvor på jorden man befinder sig og af hvilken dato det er. Som standard bruges de data for tid og sted du har angivet i indstillingerne i & kstars;, men du kan ændre tiden og stedet på fanebladet Dato & sted. For at ændre stedet trykker du på knappen Vælg by... og kommer til vinduet Sæt geografisk sted. Du kan også skrive en breddegrad og længdegrad direkte for at se en kurve derfra. Tryk på Opdatér når du har skrevet dem. For at ændre datoen kan du bruge datovælgeren i KStars eller det felt der er på fanebladet og trykke på Opdatér. Vær opmærksom på at alle kurver du allerede har fået tegnet automatisk ændrer sig til de nye værdier når du ændrer på dato og/eller stedThe Altitude of an object depends on both where you are on Earth, and on the Date. By default, the Tool adopts the Location and Date from the current & kstars; settings. You can change these parameters in the Date & Location Tab. To change the Location, you can press the Choose City... button to open the Set Geographic Location Window, or enter Longitude and Latitude values manually in the input fields, and press the Update button. To change the Date, use the Date picker widget, then press Update. Note that any curves you had already plotted will be automatically updated when you change the Date and/or Location
Faktiske koordinater for breddegrad/længdegradLatitude-/longitude coordinates
Medmindre andet er fastsat, gælder denne konvention inden for konventionsområdet, som er alle farvande uden for områder under national jurisdiktion i det område, der afgrænses af en linje, som går mellem nedenstående punkter på de angivne bredde-og længdegraderExcept as otherwise provided, this Convention applies within the Convention Area, being all waters beyond areas of national jurisdiction in the area bounded by a line joining the following points along parallels of latitude and meridians of longitude
Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteresRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Steder på Jorden kan angives ved hjælp af et kugleformet koordinatsystem. Det geografiske koordinatsystem der bruges på landkort, tager udgangspunkt i Jordens rotationsakse. Det definerer to vinkler målt fra Jordens centrum. En vinkel, kaldet breddegraden, beskriver vinklen mellem stedet og Jordens ækvator. Den anden vinkel, kaldet længdegraden, beskriver vinklen langs Jordens ækvator i forhold til et valgt punkt på Jorden. (Greenwich i England er det accepterede længdegradsnulpunkt i de fleste moderne samfundLocations on Earth can be specified using a spherical coordinate system. The geographic (earth-mapping) coordinate system is aligned with the spin axis of the Earth. It defines two angles measured from the center of the Earth. One angle, called the Latitude, measures the angle between any point and the Equator. The other angle, called the Longitude, measures the angle along the Equator from an arbitrary point on the Earth (Greenwich, England is the accepted zero-longitude point in most modern societies
Længdegrad og breddegradLongitude and latitude.That' s a location
Dette er et trickspørgsmål. Det er meningsløst at tale om nordpolens (og sydpolens) længdegrad. Den har alle længdegrader på en gang!This is a trick question. The Longitude is meaningless at the north pole (and the south pole too). It has all longitudes at the same time
Afrund minutter og notér breddegrad og længdegradRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Længdegrad Ø/VLongitude E/W
Det afgrænsede beskyttede område for dyrkning af Shaanxi ping guo ligger ved breddegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ nord og længdegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ øst i midten af løsshøjsletten i det nordøstlige KinaThe delimited protected area of Shaanxi ping guo is located at a latitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ north and longitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ east, in the centre of the Loess Plateau in north-eastern China
Afrund minutter, og notér breddegrad og længdegradRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Jeg har en længdegrad om lidt, men det bliver sværere at triangulere længdegraddenI should have a rough longitude in a couple of minutes, though triangulating the longitude is gonna be trickier
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.604 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.