Translations into English:

  • longitude   
    (noun   ) []
     
    Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
da Længdegrad GGMM,MMM
en Longitude DDMM.MMM
da Position i breddegrad og længdegrad eller retvisende pejling og afstand i sømil fra et klart identificeret landmærke
en Position in latitude and longitude or true bearing and distance in nautical miles from a clearly identified landmark
da For alle områderne sender medlemsstaterne senest den ‧. december ‧ Kommissionen en oversigt over udvælgelseskriterierne og en fuldstændig liste over de udvalgte områder, herunder grundlæggende oplysninger såsom beliggenhed (længdegrad, breddegrad, højde) og arter, tillige med de generelle oplysninger om hvert enkelt oprettet observationsområde i standardiseret form som anført i bilag ‧ a
en For all plots the Member States shall forward to the Commission by ‧ December ‧ a review of the selection criteria and a complete list of the selected plots, including basic information such as location (longitude, latitude, altitude) and species, as well as the general plot information for each installed observation plot in a standardized form as specified in Annex VIIa
da Dette er et trickspørgsmål. Det er meningsløst at tale om nordpolens (og sydpolens) længdegrad. Den har alle længdegrader på en gang!
en This is a trick question. The Longitude is meaningless at the north pole (and the south pole too). It has all longitudes at the same time
da Flyvepladsers breddegrad og længdegrad hentes enten fra data for flyvepladsers beliggenhed som offentliggjort i Aeronautical Information Publications (i det følgende benævnt AIP) i overensstemmelse med bilag ‧ til Chicago-konventionen eller fra en kilde, der benytter sådanne AIP-data
en The latitude and longitude of aerodromes shall be taken either from aerodrome location data published in Aeronautical Information Publications (hereinafter AIP) in compliance to Annex ‧ of the Chicago Convention or from a source using such AIP data
da områdernes beliggenhed (længdegrad, breddegrad, højde) og udstyrets placering (i forhold til området
en location of the plots (longitude, latitude, altitude) and of equipment (relative to the plot
da Position- længdegrad
en Position – Longitude
da Linjer med konstant breddegrad kaldes paralleller. De beskriver cirkler på Jordens overflade, men den eneste parallel der er en storcirkel er ækvator (breddegrad = ‧ grader). Linjer med konstant længdegrad kaldes meridianer. Den meridian der passerer gennem Greenwich kaldes nul-meridianen (længdegrad = ‧ grader). I modsætning til breddegrader er alle længdegrader storcirkler, til gengæld er meridianer aldrig parallelle! Alle meridianer skærer hinanden på nordpolen og på sydpolen
en Lines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
da Da vi startede & kstars; kunne vi ikke finde en database med længdegrad/breddegrad som dækker jordkloden ensformigt. Imidlertid er & kstars;-samfundet ved at komme ud over dette problem! Vi har allerede modtaget lister på byer fra mange brugere rundt om i verden. Hvis du kan bidrage til dette arbejde, så send os gerne din liste med byer og koordinater
en When we started & kstars;, we were unable to find a longitude/latitude database that covered the globe equitably. However, the & kstars; community is rapidly overcoming this problem! We have already received city lists from many users around the world. If you can contribute to this effort, please send us your list of cities and coordinates
da Aftaleområdets grænser fastlægges som følger: Fra Nordpolen mod syd langs længdegraden ‧°V til ‧°N; derfra mod øst og sydøst gennem Viscount-Melville Strædet, Prince Regent Fjorden, Gulf of Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel og Hudson Strædet til punktet ‧°N, ‧°V i Nordvestatlanten; derfra mod sydøst gennem Nordvestatlanten til punktet ‧°N, ‧°V; derfra mod syd langs længdegraden ‧°V til ‧°N; derfra mod sydøst til ækvator ved ‧°V; derfra mod syd langs længdegraden ‧°V til ‧°S; derfra mod øst langs breddegraden ‧°S til ‧°Ø; derfra mod nord langs længdegraden ‧°Ø til ‧°N; derfra mod øst-nordøst langs storcirklen til punktet ‧°N, ‧° ‧'Ø i det vestlige Altai; derfra mod nordøst langs storcirklen til af Ishavets kyst ved ‧°Ø; derfra mod nord langs længdegraden ‧°Ø til Nordpolen
en The boundary of the Agreement area is defined as follows: from the North Pole south along the ‧° W line of longitude to ‧° N; thence east and south-east through Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, the Gulf of Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel and Hudson Strait to a point in the north-west Atlantic at ‧° N, ‧° W; thence south-east through the north-west Atlantic to a point at ‧° N, ‧° W; thence south along the ‧° W line of longitude to ‧° N; thence south-east to the Equator at ‧° W; thence south along the ‧° W line of longitude to ‧° S; thence east along the ‧° S line of latitude to ‧° E; thence north along the ‧° E line of longitude to ‧° N; thence east-north-east on a great circle to a point in the western Altai at ‧° N, ‧° ‧' E; thence northeast on a great circle to the coast of the Arctic Ocean at ‧° E; thence north along the ‧° E line of longitude to the North Pole
da Tiden på vores ure er i virkeligheden en måling af hvor langt Solen er kommet på sin tilsyneladende daglige vandring over himlen. Hvor langt Solen er kommet, afhænger af betragterens længdegrad fordi Jorden er rund (se tidszoner
en The time on our clocks is essentially a measurement of the current position of the Sun in the sky, which is different for places at different Longitudes because the Earth is round (see Time Zones
da Det drejer sig om fiskerizoner begrænset af bredde-og længdegrader udtrykt i hele grader eller hele grader plus
en These rectangles are bounded by latitudes and longitudes corresponding to whole figures of degree or whole figures of degree plus
da Med henblik på satellitovervågning meddeler de marokkanske myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for de marokkanske fiskerizoner
en For the purposes of satellite monitoring, the Moroccan authorities shall communicate to the Community the coordinates (latitudes and longitudes) of the Moroccan fishing zones
da Position- længdegrad
en Position- Longitude
da Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde ‧) omfatter farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på ‧o‧′‧′′ sydlig bredde og ‧o‧′‧′′ østlig længde; derfra i nordvestlig retning langs en kompaslinje til punktet, hvor ‧o‧′ østlig længde skærer ‧o‧′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til ‧o‧′ vestlig længde; derfra ret syd langs denne længdegrad til ‧o‧′ sydlig bredde; derfra ret øst langs denne breddegrad til ‧o‧′ østlig længde; derfra ret nord langs denne længdegrad til kysten af det afrikanske kontinent; derfra i vestlig retning langs denne kyst til begyndelsespunktet
en The south-east Atlantic (Major fishing area ‧) comprises the waters bounded by a line beginning at a point at ‧o‧′‧′′ south latitude and ‧o‧′‧′′ east longitude; thence in a north-westerly direction along a rhumb line to a point at the intersection of the meridian ‧o east with the parallel ‧o south; thence due west along this parallel to the meridian ‧o west; thence due south along this meridian to the parallel ‧o south, thence due east along this parallel to the meridian ‧o east; thence due north along this meridian to the coast of the African continent; thence in a westerly direction along this coast to the original point of departure
da breddegrad og længdegrad
en latitude and longitude
da breddegrad + ‧ ‧ ‧-længdegrad
en Degrees Minutes Seconds
da Dybder registreret under fiskeriet (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad
en DEPTHS ENCOUNTERED DURING FISHING (LIST FOR EACH HAUL INCLUDING LAT/LONG
da Med henblik på satellitovervågning meddeler Madagaskars myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Madagaskars EEZ
en For the purposes of the satellite monitoring, the Malagasy authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of Madagascar’s EEZ
da Med henblik på satellitovervågning meddeler Kap Verdes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kap Verdes EEZ
en For the purposes of the satellite tracking, the Cape Verde authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Cape Verde EEZ
da Længdegrad og breddegrad
en Longitude and latitude
da Det afgrænsede beskyttede område for dyrkning af Shaanxi ping guo ligger ved breddegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ nord og længdegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ øst i midten af løsshøjsletten i det nordøstlige Kina
en The delimited protected area of Shaanxi ping guo is located at a latitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ north and longitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ east, in the centre of the Loess Plateau in north-eastern China
da Længdegrad Ø/V
en Longitude E/W
da Breddegrad og længdegrad
en Latitude and longitude
da Afgrænsningen af de områder, der skal nyde beskyttelse, defineres i Kommissionens forslag af breddegrader og længdegrader.
en The delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.197 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.