Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
da Møntens indvendige del viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand til
en The inner part of the coin features a portrait of Louis Braille between his initials, L and B, in the alphabet that he designed
da Det internationale fonetiske alfabet skal anvendes
en The International Phonetic Alphabet shall be used
da Hverken møntens pålydende værdi, eller dele deraf, eller den fælles valutas navn eller dens underinddeling, må gentages på den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, medmindre en sådan angivelse skyldes, at der anvendes et andet alfabet
en The national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
da Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtalelse for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprog
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
da Omega er det sidste bogstav i det græske alfabet
en Omega being the last letter of the Greek alphabet
da Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.
en Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
da Beskrivelse: Mønten viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand til
en Description: The coin features a portrait of Louis Braille with his initials, L and B, in the alphabet that he designed
da Erklæring fra Republikken Bulgarien om brug af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union
en Declaration by the Republic of Bulgaria on the use of the cyrillic alphabet in the European Union
da Åbner dialogen Hent alfabet for nyt sprog for & klettres;, for at hente et nyt sprog
en Opens the Get Hot New Stuff dialog for & klettres; to download a new language
da Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union
en Declaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
da Esperanto skrives fonetisk ved hjælp af et alfabet på 28 bogstaver.
en Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters.
da Henry Higgins.Forfatteren til Higgins Universale Alfabet
en I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
da I lyset af reglerne i Rådets direktiv ‧/‧/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse skal direktivets artikel ‧, stk. ‧, litra b), da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne indirekte forskelsbehandler personer på grundlag af deres etniske oprindelse i tilfælde, hvor nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?
en In the light of the rules contained in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, is Article ‧(b) of that directive to be construed as prohibiting Member States from indirectly discriminating against individuals on grounds of their ethnic origin in the case where national legal rules provide that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
da De står på georgisk og er skrevet med det georgiske alfabet, så jeg måtte spørge guiden, hvad Winston Churchill havde sagt om Stalin, som de var så stolte af.
en They are in the Georgian language and the Georgian alphabet, so I had to ask the guide what Winston Churchill had said about Stalin of which they are so proud.
da Hvilke foranstaltninger har EBLUL truffet med henblik på, at børn af pomakiske forældre undervises i deres modersmål og ikke i tyrkisk, som det har været tilfældet i årtier og helt frem til i dag, til trods for, at de ikke er af tyrkisk afstamning, og at deres sprog (pomakisk) er et af de ældste sprog i området og har et særligt alfabet og grammatik, og der allerede er trykt tusindvis af læsebøger for børnene i grundskolen, der aldrig er taget i brug?
en What specific activities has it taken to ensure that Pomak children are taught their mother tongue, rather than Turkish, as has occurred for decades and still occurs today, despite the fact that they are not of Turkish origin and their language (Pomak) is one of the most ancient languages of the region, has an alphabet and a grammar and thousands of primers have been printed for primary school children but have never been used?
da Navn skrevet med oprindeligt alfabet: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович
en Name in original script: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович
da Hvis dit & kde;-sprog er sat til tjekkisk, dansk, engelsk, fransk, romaniseret hindi, hollandsk, luganda, italiensk, spansk, slovakisk, tjekkisk eller tysk, så vil dette være standardsproget første gang du kører & klettres;. For andre sprog er fransk standarden. & klettres; kommer med fransk og dit eget standardsprog hvis det er på listten ovenfor, og du kan få yderligere sprog via Fil Hent alfabet på et nyt sprog... under forudsætning af at du har en internetforbindelse
en If your & kde; language is among the supported languages then this will be the default language the first time you run & klettres;. For other languages, English is the default. & klettres; comes with English, French and your default language if among those listed above and you can get additional languages via File Get Alphabet in New Language... provided you have an Internet connection
da Hent alfabet i nyt sprog
en Get Alphabet in New Language
da Starter dialogside med tegn fra fonetisk alfabet
en Invokes dialog page with characters from phonetic alphabet
da Der er elleve tilgængelige sprog for øjeblikket: dansk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, romaniseret hindi, spansk, slovakisk, tjekkisk og tysk. Hvis dit sprog i & kde; er dansk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, luganda, romaniseret hindi, spansk, slovakisk, tjekkisk eller tysk, så bruges dit sprog som standard, ellers er fransk standarden. Du kan nemt få yderligere sprog ved at bruge Fil-menuen og menupunktet Hent alfabet i nyt sprog..., hvis din computer er forbundet til internettet
en There are seventeen languages available at the moment: Arabic, Czech, British English, Danish, Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Kannada, Low Saxon, Luganda, Romanized Hindi, Spanish, Slovak and Telugu. If your & kde; language is among those, then it is taken as default, otherwise French is the default. You can easily get any additional available language by using the File menu and Get Alphabet in New Language... menu item, provided that your computer is connected to the Internet
da I overensstemmelse hermed bestemmer de eurosedler, som ECB har bemyndiget ECB og NCB'erne i de deltagende medlemsstater til at udstede siden den ‧. januar ‧, navnet på den fælles valuta som EURO og ΕΥΡΩ, dvs. navnet på valutaen i henholdsvis det romanske og det græske alfabet
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Showing page 2. Found 248 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 0.345 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.