Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
da Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.
en Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
da Starter dialogside med tegn fra fonetisk alfabet
en Invokes dialog page with characters from phonetic alphabet
da Omega er det sidste bogstav i det græske alfabet
en Omega being the last letter of the Greek alphabet
da Det internationale fonetiske alfabet skal anvendes
en The International Phonetic Alphabet shall be used
da Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtalelse for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprog
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
da - at medlemsstaternes myndigheder bør opsætte skilte på andre sprog eller med brug af andre bogstaver, navnlig i flersprogede lande og i lande, der anvender et alfabet med særlige bogstaver, eller som modtager mange rejsende, der anvender sprog med særlige bogstaver,
en - the Member State authorities should put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use languages with special characters;
da Jiddisch skrives med det hebræiske alfabet.
en Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
da Det er endelig passende, at det udtrykkeligt tillades medlemsstaternes myndigheder at opsætte skilte på andre sprog eller med andre bogstaver, når dette kan begrundes (flersprogethed, alfabet med særlige bogstaver eller lande, der modtager mange rejsende).
en Lastly, the Member State authorities should be explicitly authorised to put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use such languages.
da Hverken møntens pålydende værdi, eller dele deraf, eller den fælles valutas navn eller dens underinddeling, må gentages på den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, medmindre en sådan angivelse skyldes, at der anvendes et andet alfabet
en The national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
da I overensstemmelse hermed bestemmer de eurosedler, som ECB har bemyndiget ECB og NCB'erne i de deltagende medlemsstater til at udstede siden den ‧. januar ‧, navnet på den fælles valuta som EURO og ΕΥΡΩ, dvs. navnet på valutaen i henholdsvis det romanske og det græske alfabet
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
da Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union
en Declaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
da Hvilke foranstaltninger har EBLUL truffet med henblik på, at børn af pomakiske forældre undervises i deres modersmål og ikke i tyrkisk, som det har været tilfældet i årtier og helt frem til i dag, til trods for, at de ikke er af tyrkisk afstamning, og at deres sprog (pomakisk) er et af de ældste sprog i området og har et særligt alfabet og grammatik, og der allerede er trykt tusindvis af læsebøger for børnene i grundskolen, der aldrig er taget i brug?
en What specific activities has it taken to ensure that Pomak children are taught their mother tongue, rather than Turkish, as has occurred for decades and still occurs today, despite the fact that they are not of Turkish origin and their language (Pomak) is one of the most ancient languages of the region, has an alphabet and a grammar and thousands of primers have been printed for primary school children but have never been used?
da Med anerkendelsen af bulgarsk som autentisk sprog i traktaterne samt som officielt sprog og arbejdssprog i den Europæiske Unions institutioner bliver det kyrilliske alfabet et af de tre alfabeter, der officielt anvendes i Den Europæiske Union
en With the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European Union
da Gener er en information, en skriftlig information skrevet med det molekylære alfabet, og denne information tilhører den, der ejer den. Man kan måske hævde, at den tilhører mennesket som en kollektiv helhed, men den kan ikke tilhøre en industri, som siden kan omdanne den til en handelsvare.
en Genes are information, information which is written with a molecular alphabet, and this information is the property of the person to whom it belongs; it can be stated at most that it is the collective property of humanity, but it cannot be for any industry to transform it into goods.
da Fil Hent alfabet for nyt sprog
en File Get Alphabet in New Language
da Møntens indvendige del viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand til
en The inner part of the coin features a portrait of Louis Braille between his initials, L and B, in the alphabet that he designed
da den kode, der benyttes til meddelelsen (det fonetiske alfabet etc
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
da Esperanto skrives fonetisk ved hjælp af et alfabet på 28 bogstaver.
en Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters.
da I lyset af reglerne i Rådets direktiv ‧/‧/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse skal direktivets artikel ‧, stk. ‧, litra b), da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne indirekte forskelsbehandler personer på grundlag af deres etniske oprindelse i tilfælde, hvor nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?
en In the light of the rules contained in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, is Article ‧(b) of that directive to be construed as prohibiting Member States from indirectly discriminating against individuals on grounds of their ethnic origin in the case where national legal rules provide that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
da Under bogen er indskrevet navnet Braille i det alfabet, han er ophavsmand til
en Braille’s name is written under the book in the alphabet that he invented
da Hent alfabet i nyt sprog
en Get Alphabet in New Language
da Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtale for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprog
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
da Kreditvurderingsbureauerne skal derfor enten anvende andre symboler end det velkendte alfabet eller alternativt vedhæfte en detaljeret beskrivelse af, hvordan den kreditvurderingsmetode, der anvendes på disse instrumenter, adskiller sig fra konventionelle metoder, og af hvordan risikoprofilen adskiller sig fra konventionelle instrumenter
en Accordingly, CRAs must either adopt different symbols, abandoning the familiar alphabet or, alternatively, attach a detailed explanation of the different rating methodology for these instruments and the way in which the risk profile differs from conventional instruments
Showing page 2. Found 248 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 0.32 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.