Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
da Henry Higgins.Forfatteren til Higgins Universale Alfabet
en I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
da De står på georgisk og er skrevet med det georgiske alfabet, så jeg måtte spørge guiden, hvad Winston Churchill havde sagt om Stalin, som de var så stolte af.
en They are in the Georgian language and the Georgian alphabet, so I had to ask the guide what Winston Churchill had said about Stalin of which they are so proud.
da Fil Hent alfabet for nyt sprog
en File Get Alphabet in New Language
da Hent alfabet i nyt sprog
en Get Alphabet in New Language
da Åbner dialogen Hent alfabet for nyt sprog for & klettres;, for at hente et nyt sprog
en Opens the Get Hot New Stuff dialog for & klettres; to download a new language
da Under bogen er indskrevet navnet Braille i det alfabet, han er ophavsmand til
en Braille’s name is written under the book in the alphabet that he invented
da Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.
en Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
da Jiddisch skrives med det hebræiske alfabet.
en Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
da Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtalelse for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprog
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
da Hvis dit & kde;-sprog er sat til tjekkisk, dansk, engelsk, fransk, romaniseret hindi, hollandsk, luganda, italiensk, spansk, slovakisk, tjekkisk eller tysk, så vil dette være standardsproget første gang du kører & klettres;. For andre sprog er fransk standarden. & klettres; kommer med fransk og dit eget standardsprog hvis det er på listten ovenfor, og du kan få yderligere sprog via Fil Hent alfabet på et nyt sprog... under forudsætning af at du har en internetforbindelse
en If your & kde; language is among the supported languages then this will be the default language the first time you run & klettres;. For other languages, English is the default. & klettres; comes with English, French and your default language if among those listed above and you can get additional languages via File Get Alphabet in New Language... provided you have an Internet connection
da Hvilke foranstaltninger har EBLUL truffet med henblik på, at børn af pomakiske forældre undervises i deres modersmål og ikke i tyrkisk, som det har været tilfældet i årtier og helt frem til i dag, til trods for, at de ikke er af tyrkisk afstamning, og at deres sprog (pomakisk) er et af de ældste sprog i området og har et særligt alfabet og grammatik, og der allerede er trykt tusindvis af læsebøger for børnene i grundskolen, der aldrig er taget i brug?
en What specific activities has it taken to ensure that Pomak children are taught their mother tongue, rather than Turkish, as has occurred for decades and still occurs today, despite the fact that they are not of Turkish origin and their language (Pomak) is one of the most ancient languages of the region, has an alphabet and a grammar and thousands of primers have been printed for primary school children but have never been used?
da Kreditvurderingsbureauerne skal derfor enten anvende andre symboler end det velkendte alfabet eller alternativt vedhæfte en detaljeret beskrivelse af, hvordan den kreditvurderingsmetode, der anvendes på disse instrumenter, adskiller sig fra konventionelle metoder, og af hvordan risikoprofilen adskiller sig fra konventionelle instrumenter
en Accordingly, CRAs must either adopt different symbols, abandoning the familiar alphabet or, alternatively, attach a detailed explanation of the different rating methodology for these instruments and the way in which the risk profile differs from conventional instruments
da Det er endelig passende, at det udtrykkeligt tillades medlemsstaternes myndigheder at opsætte skilte på andre sprog eller med andre bogstaver, når dette kan begrundes (flersprogethed, alfabet med særlige bogstaver eller lande, der modtager mange rejsende).
en Lastly, the Member State authorities should be explicitly authorised to put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use such languages.
da den kode, der benyttes til meddelelsen (det fonetiske alfabet etc
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
da Gener er en information, en skriftlig information skrevet med det molekylære alfabet, og denne information tilhører den, der ejer den. Man kan måske hævde, at den tilhører mennesket som en kollektiv helhed, men den kan ikke tilhøre en industri, som siden kan omdanne den til en handelsvare.
en Genes are information, information which is written with a molecular alphabet, and this information is the property of the person to whom it belongs; it can be stated at most that it is the collective property of humanity, but it cannot be for any industry to transform it into goods.
da Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union
en Declaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
da Erklæring fra Republikken Bulgarien om brug af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union
en Declaration by the Republic of Bulgaria on the use of the cyrillic alphabet in the European Union
da I overensstemmelse hermed bestemmer de eurosedler, som ECB har bemyndiget ECB og NCB'erne i de deltagende medlemsstater til at udstede siden den ‧. januar ‧, navnet på den fælles valuta som EURO og ΕΥΡΩ, dvs. navnet på valutaen i henholdsvis det romanske og det græske alfabet
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
da Med anerkendelsen af bulgarsk som autentisk sprog i traktaterne samt som officielt sprog og arbejdssprog i den Europæiske Unions institutioner bliver det kyrilliske alfabet et af de tre alfabeter, der officielt anvendes i Den Europæiske Union
en With the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European Union
da Møntens indvendige del viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand til
en The inner part of the coin features a portrait of Louis Braille between his initials, L and B, in the alphabet that he designed
da Beskrivelse: Mønten viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand til
en Description: The coin features a portrait of Louis Braille with his initials, L and B, in the alphabet that he designed
da I lyset af artikel ‧, stk. ‧, EF i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som bestemmer, at enhver unionsborger kan færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, og i lyset af samme traktats artikel ‧, stk. ‧, som forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, skal disse bestemmelser da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne i nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?
en In the light of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, which provides that every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States, and in the light of the first paragraph of Article ‧ of that Treaty, which prohibits discrimination on grounds of nationality, should those provisions be construed as prohibiting Member States from providing in national legal rules that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Showing page 2. Found 248 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 0.873 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.