Translations into English:

 • bell pepper   
  (Noun  ) (noun   )
   
  spicy-sweet vegetable
   
  spicy-sweet vegetable
   
  spicy-sweet vegetable
 • pepper       
  (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
da Den tørrede og malede peberfrugt blev allerede markedsført i Herbón i slutningen af det ‧. århundrede og udgjorde en væsentlig indtægtskilde (Archivo General de Simancas
en The pepper was already being sold dried and ground in Herbón at the end of the ‧th century, and was an important source of income (Archivo General de Simancas
da Grilningens varighed og temperaturen afhænger af den anvendte metode og af peberfrugternes modenhed
en Cooking time and cooking temperature depend on the type of oven used and the degree of ripeness of the product
da Arealerne til produktion af de beskyttede peberfrugter skal have en pH-værdi på mellem ‧,‧ og ‧,‧, og de skal være forbeholdt dyrkning af el Bierzo-økotypen
en The plots suitable for the production of peppers covered by the designation must have soils with a loamy texture, a pH between ‧,‧ and ‧,‧ and be planted with peppers of the Bierzo ecotype
da fenarimol: tomatsaft, konserverede tomater og konserverede peberfrugter
en fenarimol: tomato juice, preserved tomatoes, preserved peppers
da Denne peberfrugt er en lokal økotype, som landbrugerne i det geografisk afgrænsede område har dyrket fra gammel tid
en This pepper is a local ecotype that has been cultivated by farmers in the defined geographical area since ancient times
da Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika (punkt ‧.‧), idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skader
en The checks involve an inspection of the plots, stores and processing undertakings, a review of the documentation and verification that the physical criteria described in point ‧.‧ are met, plus checks to ensure that the peppers picked are whole, healthy, clean, undamaged and unblemished
da Det geografiske område, der er egnet til produktion af disse peberfrugter, er begrænset til Baskerlandets Atlanterhavskyst, der har et mesotermisk klima med moderate temperaturer og meget regn
en The geographical area suitable for producing these peppers is limited to the Atlantic coast of the Basque Country, which has a mesothermic climate characterised by moderate temperatures and much rain
da De konserverede grillede peberfrugter emballeres enten hele eller i stykker, og farven varierer fra blegrød til mørkerød, og overfladen er let furet
en The preserved roasted peppers are presented whole or in chunks, with their colour ranging from pale to deep red and their surface slightly cracked
da Udvælgelsen af planter og frugter med henblik på at fremskaffe frø, der skal bruges til spredning, foretages på traditionel vis af landbrugerne selv, som ud fra deres erfaringer vælger dem, som har de bedste egenskaber (mht. størrelse, form og udseende) til den senere dyrkning af en peberfrugt af optimal kvalitet
en The plants and fruit to be used for obtaining seed for propagation are selected using traditional methods by the farmers themselves, who use their experience to select those with the best characteristics (size, shape and appearance) for growing top-quality peppers
da Derfor vil enhver håndtering og transport, der ikke er absolut nødvendig for, at den pakkede peberfrugt når frem til den endelige forbruger, medføre en forringelse af produktets kvalitet
en Any handling or transport more than that which is strictly necessary for packaging them for the consumer could diminish the quality of the product
da De grillede peberfrugter skal have følgende fysisk-kemiske og organoleptiske egenskaber
en The roasted peppers must have the following physical/chemical and organoleptic characteristics
da De peberfrugter, der ikke opfylder disse parametre, bliver ikke markedsført med oprindelsesbetegnelsen
en Those that do not comply with the required specifications will not be sold under the designation of origin
da Peberfrugterne transporteres i stive beholdere, så de ikke bliver mast
en The peppers are transported in rigid containers, avoiding crushing
da Auberginer, bananer, blomkål, spisedruer, appelsinsaft, ærter (friske/frosne, uden bælg), peberfrugter (søde), hvede
en Aubergines, bananas, cauliflower, table grapes, orange juice, peas (fresh/frozen, without pod), peppers (sweet), wheat
da I sin udtalelse af ‧. september ‧ om fenarimol konkluderede EFSA, at der med de nugældende maksimalgrænseværdier for bananer, tomater og peberfrugter er en risiko for, at den akutte referencedosis (ARfD) for en eller flere forbrugergrupper vil blive overskredet
en In its opinion of ‧ September ‧ concerning fenarimol the Authority concluded that at the current MRLs for bananas, tomatoes and peppers there is a risk that the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
da Klimaet i det geografiske område har både den temperatur og den luftfugtighed, som er nødvendig for denne type peberfrugts vækst og reproduktion
en The climate in the geographic area therefore combines the temperatures and humidity that this type of pepper needs for its vegetative and reproductive development
da Peberfrugterne grilles på grill eller i ovne
en The cooking of the peppers takes place on a grill or in an oven
da De registrerede personer er forpligtet til at oplyse, hvor stor en mængde peberfrugter med BGB de reelt har produceret og afsat, i dertil oprettede registre
en In addition, registered producers are required to declare the quantity of PGI peppers actually produced and marketed by means of entries in registers set up for the purpose
da Olivenfrugterne kan krydres med aromatiske urter fra regionen (blade fra citron- eller appelsintræer, hvidløg, laurbærblade, oregano eller timian) eller udstenes og fyldes med rød peberfrugt
en The olives may where necessary be seasoned using herbs from the region (lemon tree or orange tree leaves, garlic, laurel, oregano and thyme) and are in some cases stuffed with red pepper flesh
da typisk røget duft af grillet peberfrugt
en typical roasted pepper smell, a smoky smell
da Peberfrugterne emballeres hele eller i stykker i glas- eller metalemballage med et maksimumindhold på ‧ g
en Packaging is in glass or metal containers of up to ‧ grams of peppers, presented whole or in chunks
da Peberfrugter, der markedsføres under BOB’en Pemento de Herbón, skal være forsynet med en etiket med de enkelte producenters/emballeringsvirksomheders mærke og en etiket med alfanumerisk kode og løbenummer godkendt af kontrolorganet, ligesom de skal være forsynet med symbolet for den beskyttede geografiske betegnelse
en Peppers marketed under the Protected Designation of Origin Pemento de Herbón must bear a commercial label bearing the brand name of each producer/packer and a label bearing a sequential alphanumeric code, authorised by the inspection body, with the Protected Designation of Origin logo
da Peberfrugter, der er omfattet af den beskyttede geografiske betegnelse (BGB) Pemento de Oímbra, er frugter, der hører under den økotype af arten Capsicum annuum L, der traditionelt dyrkes i produktionsområdet med henblik på konsum; de markedsføres i frisk tilstand, endnu før frugten er helt moden
en Peppers covered by the Protected Geographical Indication (PGI) Pemento de Oímbra are the fruit of the ecotype of the species Capsicum annuun L traditionally grown in the production area, intended for human consumption and marketed fresh before the fruit is ripe
da Hvad angår pyridalyl, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på tomater, auberginer, peberfrugter, cucurbitae (ikke spiselig skræl), hovedsalat og bomuldsfrø
en As regards pyridalyl, such an application was made for the use on tomatoes, aubergines, peppers, cucurbits (inedible peel), lettuce and cotton seed
da Dernæst prøvesmages de rå peberfrugter fra de planter, de først har udvalgt, med henblik på at finde ud af, hvor stærke de er (capsaicinindhold), og opnå den ønskede milde smag, idet de accepterer, at nogle få frugter er lidt stærke, eftersom det er en meget karakteristisk organoleptisk egenskab ved Herbón-peberfrugten sammenlignet med de produkter, der kommer fra andre områder, hvor capsaicinindholdet er meget højere, og hvor det meget hyppigere forekommer, at de er stærke
en They then sample taste raw peppers from the plants that have passed the first selection, in order to test their spiciness (level of capsaicin) and obtain the desired mild flavour, accepting a few lightly spicy fruit, since this is one of the defining organoleptic properties of the Herbón pepper, in contrast to products from other areas, in which the proportion of capsaicin is much greater and is a more prominent feature of the product
Showing page 1. Found 144 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.323 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.