Translations into English:

 • hawk       
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to attempt to cough up, to clear the throat
   
  to attempt to cough up, to clear the throat
   
  to attempt to cough up, to clear the throat

Example sentences with "rømme sig", translation memory

add example
da Jeg synes, det er en virkelig frugtbar vej til at finde en fælles løsning, og jeg håber, at fru Ashton vil bidrage til, at EU kan andet end bare at betale og betale og betale og så rømme sig lidt en gang imellem.
en I think this is a really productive way to go about finding a common solution, and I hope that Baroness Ashton will put the EU in a position where it does not only have to pay, pay and pay, but where it can also make its voice heard every now and then.
da Det vil jeg også gerne gøre her i plenum ved at sige mange tak, Harald Rømer, for Deres indsats i Europa-Parlamentet, som spænder over flere årtier.
en I would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
da Ifølge øjenvidner fandt der den 14. november i år kl. ca. 15 en hastighedsoverskridelse sted, der nærmest trodser enhver beskrivelse, og som involverer Harald Rømer, generalsekretær for Europa-Parlamentet, der tilsyneladende befandt sig i en diplomatbil indregistreret i Luxembourg, som kørte fra Europa-Parlamentet til Strasbourg centrum.
en (DE) Mr President, eyewitnesses are reporting a speeding incident which almost defies belief, involving Harald Rømer, the Secretary-General of the European Parliament, at around 3 p.m. on 14 November this year, apparently in a Luxembourg-registered CD vehicle which was travelling from the European Parliament into the centre of Strasbourg.
da Pilotprojektet har givet opmuntrende resultater takket være det fremragende samarbejde mellem Parlamentets administrative tjenester, for hvilket der skal også rettes en tak til generalsekretæren, hr. Rømer.
en The pilot project has produced encouraging results, thanks to the excellent cooperation of Parliament's administrative services, for which personal thanks must also go to the Secretary-General, Mr Rømer.
da Det er meget vigtigt, at man understreger, at det er resolution 242, som er grundlaget for hele fredsprocessen, og at Israel skal rømme de områder, som blev besat i 1967.
en It is very important indeed that it be emphasised that it is Resolution 242 which is the foundation for the whole peace process and that Israel must definitely vacate the areas which have been occupied since 1967.
da at ansøgeren er rømmet eller uden tilladelse har forladt det sted, hvor vedkommende var indkvarteret eller var anbragt i varetægt, uden at ansøgeren har kontaktet den kompetente myndighed inden for et rimeligt tidsrum eller har opfyldt sin meldepligt eller andre forpligtelser til at kommunikere
en he/she has absconded or left without authorisation the place where he/she lived or was held, without contacting the competent authority within a reasonable time, or he/she has not within a reasonable time complied with reporting duties or other obligations to communicate
da De er blevet etableret med militær magt i besatte områder, og EU, FN, endog USA og næsten hele det internationale samfund mener, at det er påkrævet, at de rømmes, hvis det skal være muligt at oprette en levedygtig palæstinensisk stat, der eksisterer fredeligt sammen med Staten Israel.
en Established by military force in occupied territories, the withdrawal from which the European Union, the United Nations, the United States, and practically the entire international community consider to be essential in order to create a viable Palestinian State able to live in peace alongside the State of Israel.
da Harald Rømer
en The Secretary-General
da De selvmordsattentater, palæstinensiske terrorister udsætter israelerne for, er en daglig gentagelse af den 11. september. Intet ændres beklageligvis herved, selv om man begynder at rømme bosættelserne!
en The suicide attacks to which the Palestinian terrorists are subjecting the Israelis are a daily 11 September, and beginning to evacuate the settlements changes nothing at the moment unfortunately.
da De fleste af dem er rømmet
en Most of them are abandoned
da Der foreligger ikke en ajourført mønstringsliste, eller mandskabet er ikke klar over deres pligter i tilfælde af brand, eller hvis skibet beordres rømmet
en Absence of an up-to-date muster list, or crew members not aware of their duties in the event of fire or an order to abandon the ship
da Vi bør arbejde for, at de boliger, der er besat af regeringssstyrkerne, rømmes og istandsættes.
en We should advocate that those dwellings which have been occupied by the government forces be vacated and restored to their former condition.
da Folk her i Europa-Parlamentet inklusive formanden og generalsekretæren hr. Rømer ved, at der ikke findes de nødvendige bilag for mindst 80 millioner euro af medlemmernes udgifter.
en People in this House, including the President and the Secretary-General, Mr Rømer, know that at least EUR 80 million in Members' expenditure is not covered by the proper supporting documentation.
da Der skal træffes forholdsregler for at give de ombordværende alle rimelige chancer for at undgå alvorlig legemsbeskadigelse og rømme luftfartøjet hurtigt og for at beskytte dem mod følgerne af decelerationskræfter i tilfælde af nødlanding på land eller vand
en Provisions must be made to give occupants every reasonable chance of avoiding serious injury and quickly evacuating the aircraft and to protect them from the effect of the deceleration forces in the event of an emergency landing on land or water
da Situationen er blevet værre trods flere internationale bestræbelser, herunder særlig fra EU's side, på at få præsident Robert Mugabe til at træffe beslutning om, at de farme, der er blevet besat af de såkaldte "krigsveteraner", straks skal rømmes, og med henblik på at garantere sikkerheden for alle borgere, heriblandt også udenlandske statsborgere bosiddende i Zimbabwe.
en The situation has been growing worse despite considerable international efforts, particularly by the European Union, to persuade President Mugabe to order the so-called 'veterans' to leave the farmers' properties that they have invaded immediately, so as to guarantee the safety of all citizens, and in particular foreign nationals resident in Zimbabwe.
da Hvor mange gange har du rømmet hæren?
en How many times you been AWOL?
da Formanden hyldede på Parlamentets vegne den afgående generalsekretær, Harald Rømer, for hans arbejde
en The President, on behalf of Parliament, paid tribute to the outgoing Secretary-General, Harald Rømer
da Men for at svare fru Crawley, ønsker jeg også - da det er registreret i protokollen, at formanden bad om, at tilhørerlogen blev rømmet - at man stiller spørgsmålet, hvorfor denne rømning ikke fandt sted?
en In reply to Mrs Crawley, since the Minutes record that the President demanded that the gallery be cleared, I should also like to know why that instruction was not followed.
Showing page 1. Found 256615 sentences matching phrase "rømme sig".Found in 16.262 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.