Translations into English:

 • hawk       
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to attempt to cough up, to clear the throat
   
  to attempt to cough up, to clear the throat

Example sentences with "rømme sig", translation memory

add example
da Jeg synes, det er en virkelig frugtbar vej til at finde en fælles løsning, og jeg håber, at fru Ashton vil bidrage til, at EU kan andet end bare at betale og betale og betale og så rømme sig lidt en gang imellem.
en I think this is a really productive way to go about finding a common solution, and I hope that Baroness Ashton will put the EU in a position where it does not only have to pay, pay and pay, but where it can also make its voice heard every now and then.
da Det vil jeg også gerne gøre her i plenum ved at sige mange tak, Harald Rømer, for Deres indsats i Europa-Parlamentet, som spænder over flere årtier.
en I would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
da Ifølge øjenvidner fandt der den 14. november i år kl. ca. 15 en hastighedsoverskridelse sted, der nærmest trodser enhver beskrivelse, og som involverer Harald Rømer, generalsekretær for Europa-Parlamentet, der tilsyneladende befandt sig i en diplomatbil indregistreret i Luxembourg, som kørte fra Europa-Parlamentet til Strasbourg centrum.
en (DE) Mr President, eyewitnesses are reporting a speeding incident which almost defies belief, involving Harald Rømer, the Secretary-General of the European Parliament, at around 3 p.m. on 14 November this year, apparently in a Luxembourg-registered CD vehicle which was travelling from the European Parliament into the centre of Strasbourg.
da Derefter greb den relativt nye generalsekretær, Harald Rømer, ind, og pludselig fandtes stillingen ikke længere, og sagen blev hele tiden udsat.
en Then the relatively new Secretary-General Harald Rømer intervened and suddenly the position no longer existed and things were continually put off.
da Folk her i Europa-Parlamentet inklusive formanden og generalsekretæren hr. Rømer ved, at der ikke findes de nødvendige bilag for mindst 80 millioner euro af medlemmernes udgifter.
en People in this House, including the President and the Secretary-General, Mr Rømer, know that at least EUR 80 million in Members' expenditure is not covered by the proper supporting documentation.
da Tito her, i sin opførsel, er eksempelvis vores generalsekretær Rømer, som jager gennem denne by, Strasbourg, uden at skulle frygte for konsekvenserne, når det går af sted med 100 km i timen, og folk må springe til side.
en The Tito here, in his attitude, for instance, is our Secretary General, Harald Rømer, who tears through this city of Strasbourg and does not fear the consequences even if it is at 100 kilometres an hour and people also have to jump aside.
da Harald Rømer
en The Secretary-General
da Jeg rømmer mig en smule så de ved, jeg er klar til at tale
en And now a gentle throat clear to let them know I' m ready to speak
da Efter Formandskonferencens møde i går talte jeg med hr. Rømer og andre embedsmænd.
en At the end of the Conference of Presidents' meeting yesterday, I spoke with Mr Rømer and other officials.
da Der foreligger ikke en ajourført mønstringsliste, eller mandskabet er ikke klar over deres pligter i tilfælde af brand, eller hvis skibet beordres rømmet
en Absence of an up-to-date muster list, or crew members not aware of their duties in the event of fire or an order to abandon the ship
da Situationen er blevet værre trods flere internationale bestræbelser, herunder særlig fra EU's side, på at få præsident Robert Mugabe til at træffe beslutning om, at de farme, der er blevet besat af de såkaldte "krigsveteraner", straks skal rømmes, og med henblik på at garantere sikkerheden for alle borgere, heriblandt også udenlandske statsborgere bosiddende i Zimbabwe.
en The situation has been growing worse despite considerable international efforts, particularly by the European Union, to persuade President Mugabe to order the so-called 'veterans' to leave the farmers' properties that they have invaded immediately, so as to guarantee the safety of all citizens, and in particular foreign nationals resident in Zimbabwe.
da Bosættelserne skal rømmes.
en The settlements must be removed.
da Hvor mange gange har du rømmet hæren?
en How many times you been AWOL?
da Du rømmer mit skib
en You' re jumping ship on me
da Fra en positiv vinkel vil jeg gerne henlede opmærksomheden på generalsekretær Rømers udtalelse om, at rejseudgifter i næste valgperiode udelukkende vil blive godtgjort på grundlag af faktiske udgifter, og at der ikke vil gælde overgangsløsninger eller midlertidige løsninger.
en On a positive note I would like to draw attention to the statement by Secretary General Rømer, who said that travel expenses during the next parliamentary term will be paid entirely on the basis of genuine costs, and that no interim or temporary solutions will apply.
da Der skal træffes forholdsregler for at give de ombordværende alle rimelige chancer for at undgå alvorlig legemsbeskadigelse og rømme luftfartøjet hurtigt og for at beskytte dem mod følgerne af decelerationskræfter i tilfælde af nødlanding på land eller vand
en Provisions must be made to give occupants every reasonable chance of avoiding serious injury and quickly evacuating the aircraft and to protect them from the effect of the deceleration forces in the event of an emergency landing on land or water
da Hr. Rømer har formentligt kun læst overskriften på mit spørgsmål, som er den samme, men ikke selve teksten.
en Mr Rømer has surely only read the title of my question, which is the same, but has not read the text.
Showing page 1. Found 256615 sentences matching phrase "rømme sig".Found in 17.692 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.