Translations into English:

 • hawk       
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to attempt to cough up, to clear the throat
   
  to attempt to cough up, to clear the throat

Example sentences with "rømme sig", translation memory

add example
Jeg synes, det er en virkelig frugtbar vej til at finde en fælles løsning, og jeg håber, at fru Ashton vil bidrage til, at EU kan andet end bare at betale og betale og betale og så rømme sig lidt en gang imellem.I think this is a really productive way to go about finding a common solution, and I hope that Baroness Ashton will put the EU in a position where it does not only have to pay, pay and pay, but where it can also make its voice heard every now and then.
Det vil jeg også gerne gøre her i plenum ved at sige mange tak, Harald Rømer, for Deres indsats i Europa-Parlamentet, som spænder over flere årtier.I would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
Ifølge øjenvidner fandt der den 14. november i år kl. ca. 15 en hastighedsoverskridelse sted, der nærmest trodser enhver beskrivelse, og som involverer Harald Rømer, generalsekretær for Europa-Parlamentet, der tilsyneladende befandt sig i en diplomatbil indregistreret i Luxembourg, som kørte fra Europa-Parlamentet til Strasbourg centrum.(DE) Mr President, eyewitnesses are reporting a speeding incident which almost defies belief, involving Harald Rømer, the Secretary-General of the European Parliament, at around 3 p.m. on 14 November this year, apparently in a Luxembourg-registered CD vehicle which was travelling from the European Parliament into the centre of Strasbourg.
Harald RømerThe Secretary-General
Sidst, men ikke mindst vil også jeg understrege behovet for, at vi nu får vedtaget en ordning for assistenterne, sådan som det har været drøftet med Parlamentets generalsekretær Harald Rømer.Last, but not least, I would also like to underline the need for us to adopt a regime for the assistants, as discussed with Parliament's Secretary-General, Harald Rømer.
Du rømmer mit skibYou' re jumping ship on me
Mine damer og herrer, sidst men ikke mindst vil jeg nævne de embedsmænd, som assisterer os på møderne, disse embedsmænd, som ledes af hr. Rømer, og om hvem jeg talrige gange har sagt, at de forhindrer mange af de fejl, som vi ville begå, ud over dem, som vi rent faktisk begår.I have left until last the staff that help us during the sitting, the staff, headed up by Mr Rømer, who, as I have said so many times, prevent many mistakes that we would otherwise make on top of those that we already make.
Du har en uge at rømme lokalerne i.Tak for din samarbejdsviljeYou have a week to vacate the premises, and I thank you for your cooperation
at ansøgeren er rømmet eller uden tilladelse har forladt det sted, hvor vedkommende var indkvarteret eller var anbragt i varetægt, uden at ansøgeren har kontaktet den kompetente myndighed inden for et rimeligt tidsrum eller har opfyldt sin meldepligt eller andre forpligtelser til at kommunikerehe/she has absconded or left without authorisation the place where he/she lived or was held, without contacting the competent authority within a reasonable time, or he/she has not within a reasonable time complied with reporting duties or other obligations to communicate
Ferber: Det er alt sammen næstformandens skyld!) Hr. Ferber, i sådanne tilfælde er det automatisk embedsmand Rømer her ved siden af mig, der har skylden!(Heckling by Mr Ferber: "It' s all the Vice-President' s fault!" ) Mr Ferber, in such cases the blame is automatically assigned to the official - in this case Mr Rømer, who is here beside me!
Jeg kan dog ikke acceptere den måde, noget sådant bliver forberedt og afviklet på. Jeg må også underrette Dem om, at jeg påtænker at gennemgå Deres udtalelse på Formandskonferencen sidste torsdag indgående, hr. generalsekretær Rømer.What I am not willing to accept, however, is the way in which this was prepared and staged, and I would also like to tell the Secretary-General, Mr Rømer, that I intend to energetically follow up what he said in the Conference of Presidents last Thursday, so I will tell the plenary that I, the chairman of my group, had no advance notice of this event whatever.
Hvis ikke, og jeg gentager, hvis ikke den har foretaget sådanne ændringer, vil jeg bede Dem informere vicegeneralsekretæren hr. Rømer om, at han skal foretage ændringerne, samtidig med at De minder ham om, at vi, da vi stemte for oprettelsen af forslagskontoret under det forrige formandskab, gjorde det klart, at forslagskontoret ikke har nogen som helst politisk kompetence.If it has not, I repeat, if it has not made the change, please inform the Deputy Secretary General, Mr Rømer, that he must make the change and remind him that, when we voted for the creation of the Tabling Office under the previous presidency, we made it clear that the Tabling Office has no political jurisdiction whatsoever.
De gør klar til at rømme skibetThey' re preparing to abandon ship
Hvor mange gange har du rømmet hæren?How many times you been AWOL?
Der foreligger ikke en ajourført mønstringsliste, eller mandskabet er ikke klar over deres pligter i tilfælde af brand, eller hvis skibet beordres rømmetAbsence of an up-to-date muster list, or crew members not aware of their duties in the event of fire or an order to abandon the ship
Fra en positiv vinkel vil jeg gerne henlede opmærksomheden på generalsekretær Rømers udtalelse om, at rejseudgifter i næste valgperiode udelukkende vil blive godtgjort på grundlag af faktiske udgifter, og at der ikke vil gælde overgangsløsninger eller midlertidige løsninger.On a positive note I would like to draw attention to the statement by Secretary General Rømer, who said that travel expenses during the next parliamentary term will be paid entirely on the basis of genuine costs, and that no interim or temporary solutions will apply.
Man anvendte også den såkaldte "roof knocking"teknik, som betød, at hvis flyvevåbenet efter alle disse advarsler stadig identificerede bygninger fulde af mennesker, affyrede man små og frem for alt højtlydende sprængladninger for hurtigt at få rømmet bygningerne.The so-called 'roof knocking' technique was also used: if, after all those warnings, the air force still identified buildings full of people, small explosive and, above all, loud, charges would be launched to quickly evacuate the buildings.
Jeg takker Europa-Parlamentet, og igen har jeg ikke ord nok til at takke og lovprise Julian Priestley, Harald Rømer og det vidunderlige lederskab, professionelt lederskab af en transnational kvalitet i verdensklasse for tjenestemænd.I thank the European Parliament and again I do not have enough words of thanks or praise for Julian Priestley, Harald Rømer, and wonderful leadership, professional leadership of a quality transnational world class public service.
Showing page 1. Found 256615 sentences matching phrase "rømme sig".Found in 45.74 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.