Translations into English:

  • hospital             
    (noun, adjv   )
  • medical institution   

Example sentences with "νοσηλευτικό ίδρυμα", translation memory

add example
el Σε περίπτωση νοσηλείας, ο φορέας του τόπου κατοικίας γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα, εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση, της ημερομηνία εισόδου στο νοσηλευτικό ίδρυμα και την πιθανή διάρκεια της νοσηλείας, καθώς και την ημερομηνία εξόδου
en In the event of hospitalization the institution of the place of residence shall, within three days of becoming aware of the fact, notify the competent institution of the date of entry into hospital, the probable duration of hospitalization and the date of leaving hospital
el Η ΕΟΚΕ προτείνει τα θύματα βίας ή βασανιστηρίων και τα άτομα με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας να περιθάλπονται σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα
en The Committee proposes that victims of torture or violence and persons suffering physical or mental health problems be cared for in an appropriate hospital environment
el πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε πανεπιστημιακή κλινική ή, κατά περίπτωση, σε νοσηλευτικό ίδρυμα εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς
en it shall be in a university centre, in a teaching hospital or, where appropriate, in a health establishment approved for this purpose by the competent authorities or bodies
el Σε περίπτωση νοσηλείας, ο φορέας του τόπου κατοικίας κοινοποιεί στον αρμόδιο φορέα, εντός προθεσμίας τριών ημερών από της ημερομηνίας που έλαβε γνώση, την ημερομηνία εισόδου στο νοσηλευτικό ίδρυμα και την πιθανή διάρκεια της νοσηλείας, καθώς και την ημερομηνία εξόδου
en In the event of hospitalization, the institution of the place of residence shall, within three days of becoming aware of the fact, notify the competent institution of the date of entry into hospital, the probable duration of hospitalization and the date of leaving hospital
el Παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα
en Accommodation in a health establishment
el Μεταφορά του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα τρίτης χώρας
en Transfer of the insured person to a hospital institution in a non-member country
el Ελλείψει της αξιώσεως αυτής, υφίσταται, βάσει των άρθρων ‧, ‧ και ‧ EΚ, αξίωση αναλήψεως των δαπανών-κατόπιν προηγούμενης άδειας- για την παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα εντός άλλου κράτους μέλους, κατά του αρμοδίου φορέα, μέχρι του ύψους των παροχών που οφείλονται εντός του αρμοδίου κράτους μέλους
en If there is no such entitlement to benefits in kind, is there, in the light of Article ‧ EC, or Articles ‧ EC and ‧ EC, any entitlement to payment- subject to prior approval- by the competent institution of the costs of in-patient care in a care home situated in another Member State, in the amount of the benefits payable in the competent Member State?
el Η ΕΟΚΕ υπενθυμίζει ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη προσβάλλουν τους ασθενείς που εισάγονται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, χωρίς αυτοί να είναι φορείς τέτοιου είδους λοιμώξεων κατά την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο ίδρυμα, καθώς και ότι οι προαναφερθείσες λοιμώξεις μπορεί είτε να σχετίζονται με την παρεχόμενη περίθαλψη είτε να προκύψουν απλά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ανεξαρτήτως θεραπευτικής αγωγής
en The Committee points out that a HCAI is an infection contracted in a healthcare institution by a patient who was free of such infection on admission; such infections can either be linked to the treatment received, or can simply arise during hospitalisation irrespective of any medical intervention
el Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζoνoς συνθέσεως), της ‧ης Απριλίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Juzgado de lo Social, no ‧ de Madrid για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Κληρονόμοι της Annette Keller κατά Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) κ.λπ. («Κοινωνική ασφάλιση- Άρθρα ‧ και ‧ του κανονισμού ‧/‧- Άρθρο ‧ του κανονισμού ‧/‧- Νοσηλεία σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος- Αναγκαιότητα επείγουσας περιθάλψεως ζωτικής σημασίας- Μεταφορά του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα τρίτης χώρας- Πεδίο εφαρμογής των εντύπων E ‧ και E ‧»
en Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ April ‧ in Case C-‧/‧ Reference for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social no ‧ de Madrid: Heirs of Annette Keller v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Others (Social security- Articles ‧ and ‧ of Regulation No ‧/‧- Article ‧ of Regulation No ‧/‧- Hospital treatment in a Member State other than the competent Member State- Need for vital urgent treatment- Transfer of the insured person to a hospital institution in a non-member country- Scope of forms E ‧ and E
el οι φάκελοι των ασθενών και άλλα πρωτογενή δεδομένα διατηρούνται επί το ανώτατο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το νοσοκομείο, το νοσηλευτικό ίδρυμα ή το ιδιωτικό ιατρείο·
en Patient files and other source data shall be kept for the maximum period of time permitted by the hospital, institution or private practice
el Έχει το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΟΚ) ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, την έννοια ότι, αν η συγκεκριμένη θεραπεία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης του εντύπου E ‧ δεν μπορεί να παρασχεθεί από βουλγαρικό νοσηλευτικό ίδρυμα, τεκμαίρεται ότι η θεραπεία αυτή δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Ασθένειας (NZOK) ή του Υπουργείου Υγείας της Βουλγαρίας και, αντίστροφα, ότι, αν η θεραπεία αυτή χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του NZOK ή του Υπουργείου Υγείας, τεκμαίρεται ότι μπορεί να παρασχεθεί από βουλγαρικό νοσηλευτικό ίδρυμα
en Is the second subparagraph of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ ... to be interpreted as meaning that, where it is impossible to give in a Bulgarian healthcare institution the specific treatment that has been the subject of an application for the issue of form E ‧, it is to be assumed that this treatment is not financed from the budget of the National Health Insurance Fund (NZOK) or the Ministry of Health and, conversely, where such treatment is financed from the budget of the NZOK or the Ministry of Health it is to be assumed that it can be given in a Bulgarian healthcare institution?
el Στην περίπτωση που οι συμβεβλημένοι με τον φορέα του κράτους μέλους διαμονής ιατροί επέλεξαν, για λόγους κατεπείγοντος λόγω κινδύνου ζωής και σύμφωνα με τις μέχρι τότε γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, τη μεταφορά του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ευρισκόμενο στην επικράτεια τρίτης χώρας, το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο α', περίπτωση i, και στοιχείο γ', περίπτωση i, του κανονισμού ‧/‧ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι συνεπάγεται ότι, εφόσον ο φορέας του κράτους μέλους διαμονής δεν έχει σοβαρό λόγο αμφιβολίας για τη βασιμότητα αυτής της ιατρικής αποφάσεως, η περίθαλψη που παρασχέθηκε στο κράτος αυτό αναλαμβάνεται από τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με την εφαρμοστέα από αυτό νομοθεσία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπαγόμενους στη νομοθεσία αυτή ασφαλισμένους
en Where doctors authorised by the institution of the Member State of stay have for reasons of vital urgency and in the light of current medical knowledge chosen to transfer the insured person to a hospital establishment in a non-member country, Article ‧(a)(i) and (c)(i) of Regulation No ‧/‧ must be interpreted as meaning that the cost of the treatment provided in that State must be borne by the institution of the Member State of stay in accordance with the legislation administered by that institution, under the same conditions as those applicable to insured persons covered by that legislation
Showing page 1. Found 14 sentences matching phrase "νοσηλευτικό ίδρυμα".Found in 0.526 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.